ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    םירבחמ חתפמל רוזח

היגוגדפו יכוניח לוהינו עדימה תכפהמ
21 -ה האמב
ןדיע רשא ר"ד
ןליא רב תטיסרבינואו החותפה הטיסרבינואה
?עדימה תכפהמ יהמ :אובמ .1
תואיצמה ןיבל וניב רבוגו ךלוהה רעפה תא קיבדהל השקתמ םויה לש רפסה תיב
ךישממ אוה .ןיידע ןכדעתה אל רפסה תיב .רפסה תיבל ץוחמש תיתוברת-תיגולונכט-תילכלכה
םויה לש ךוניחה .תויללח יסייטב ךרוצ רתויו רתוי שי ובש םלועב םינולגע לש רוד ןיכהל
תא ךפהש המ .ינרדומ טסופו יעדימ ךוניחב ךרוצ שי ובש םלועב ינרדומ-יתיישעת ןיידע אוה
?עדימה תכפהמ יהמ .ןורחאה רודב השחרתהש עדימה תכפהמ אוה ןשוימל םויה לש ךוניחה
?ךוניחה תא הנשת איה דציכ
ידי לע םויכ ףלחומ יתיישעתה םלועה םלוא .תיתיישעתה הכפהמה תובקעב דלונ רפסה תיב
םלועש דועב תאז .םיתווצ תדובע לעו שאר תדובע לע ,טנרטניאה לע ססובמה יעדימה םלועה
םינוגריא לע ,םייפכ תדובע לע ,(םירפס ,םיספט) ריינמ םיכמסמ לע ססובמ יתיישעתה רבעה
םינחבמ ,עדייל םינויצו םינחבמ ,תוקד 45 לש םירועיש ,רפס יתב לע ,םייטרקוריב
.םיילאטנורפ םירועישו םיירטמוכיספ
,(ב"הרא) תמייוסמ הנידמב תישונאה הירוטסיהב הנושארלשכ 1956 -ב הלחה עדימה תכיפהמ
G7 -ה התצובקב םויכ .תחאב תואלקחהו היישעתה ידבוע זוחא תא רבע עדימה ידבוע זוחא
תרבעהו רוציימ אלו עדימ תרבעהו רוציימ עבונ ג"לתה בור ,(םלועב תורישעה תונידמה 7)
,תויטילופ ,תויגולונכט ,תוילכלכ תועפשה שי הלא םייונישל .תיאלקחו תיתיישעת תרצות
תכיפהמב ,ךכמ האצותכ .ירמגל השדח היצזיליביצ תורצויה תוינכפהמ תויתוברתו תויכוניח
לש אלו ישונאה ןוהה לש הרישי היצקנופ איה ,דיחי וא הרייע ,הנידמ לש תויליבומה עדימה
יתיישעתה ןדיעה לש תויליבומ ימרוג לש לקשמה ,עדימה תכפהמב .םהלש םייעבט םיבאשמ
תיקסיע תומזי ומכ םישדח םידדמ לש לקשמהו דרוי םיימדקא םידומילו תורגבה תדועת ומכ
.הלוע בושקיתו הדימל תויונמוימו
?עדימה ידבוע םה ימ .2
,רמאמ) םיטשפומ םילמס לומ םידבוע ,םיידיב אלו שארב רקיעב םישמתשמש םישנאה םה ולא
םירצומ לומ אלו ('וכו םייסנניפ םינותנ ,הקיסומ עטק ,ואדיוו עטק ,החסונ ,טוטריש
ןפואב תרושקתו בושחימ לש תויגולונכטב םישמתשמ ,הנוכמ וא היינבגע ומכ םיישחומ
:םידבוע םה םהבש תורבחלו עדימ ידבועל תואמגוד .יביסנטניא
(ספיליפ ,ינוס ,רסקיפ ,ינסיד טלוו) הידמיטלומו עונלוק ישנא
 
(סוטול ,לקרוא ,טפוסורקימ ,לפא) םיתנכתמ
 
(רנרוו-םייט ,.ןא.ןא.יס) תינורטקלאו תספדומ הידמ יאנותיע
 
(סקוריז ,הלורוטומ ,לטניא ,.םא.יב.יא) םיחתפנו םירקוח
 
(תורבח יאירבמ ,םירקורב תורבח ,העקשהל תורבח ,םיקנב) םייסנניפ םיחתנמ
 
,תואטיסרבינואב הכרדהו ץועיי תורבח ,ןסרדנא) םיינוגריא םיכירדמו םיצעוי
(תויטרפ תוללכמ
 
(לבונ ,טנרטניאל פי-קסטנ ,.יט.דנא.יט.יא ,קזב) תיראלולסו תיוק תרושקת ידבוע
 
(םוסרפ תורבח ,םיטרס ינפלוא) םיאקיפרגו םיבצעמ
 
(םוסרפ תורבח ,קוויש תורבח) רוביצ יסחי ישנאו םיאמוסרפ ,קוויש ישנא
 
.ךוניחו םיסנניפ ,רודיב םג אלא ,תרושקתו בושחימ קר אל תגזממ תילאטיגידה הידמה
םעו בשחמה לש דוביעה רשוכ םע גזמתמ םילבכ-ואדיו-היזיוולטבש ףיכהו תלוביקה
םיקוקז הידבועש השדח היצזיליביצ תשבגתמו תכלוה ךכ .ןופלטה לש תויביטקארטניאה
.תושדח דוסי תויונמוימל
עדימה תלכלכ ידבועל דוסי תויונמוימ .3
תינוגריאו תישיא הדימל תלוכי
.1
תיתאצמה-תיתריצי ,תיתרוקיב ,תיתכרעמ ,תיחותינ הבישח
.2
תווצב הדובעל תלוכי
.3
תימזי הדובעל תלוכי
.4
רסמבו בתכב פ"עב העבהו הנבה
.5
תיתוברת-בר הבישה
.6
ןופלטב םישמתשמ ונלוכש יפכ) םוי םוי ייחב תרושקתו בושחימ דויצב שומיש
(רינבו טעב
.7
עדימה ןדיעב רפסה תיב תעמטה .4
תומזי-הדימל זכרמ
רפסה תיב
םוחתה
ירטמיס גוליטלומו גולאיד
לע ססובמה יראלודומ
םיתווצ
ססובמה ילאטנורפ גולונומ
התיכה תאילמ לע
התכ
םייגוליטלומ הדימל יבאשמ
םייטסילרולפ
םייגולונומ דומיל ירפס
"םייביטקייבוא"
םידומילה רמוח
תימאניד תנווגמ תשר
תיטאטס תיגרדימ הדימריפ
תינוגריא הבישח
םיתווצ להנמו באשמ
םיינרצי
רטושו רמוח תרבעה רונצ
הרומה דיקפת
גיהנמו רזבמ
ילהנימ טסילרטנצ
להנמה דיקפת
תיתליהק הימונוטוא
הלעמלמ תותחנה
ךוניחה דרשמ דיקפת
םייגטרטסיא םיפתוש
"םילויטו תויגוע" יקפס
םירירה דיקפת
עדייו תויונמוימ ינרצי
םייביספ םינכרצ
םידימלתה דיקפת
תוחומ רועיס ךילהת לש ר"וי
יגוליטלומ
וא ךמסממ רמוח אירקמ
תויצטנזרפ לע עיבצמ
וא האצרהב הצרמה דיקפת
הלהנה תבישיב
תינרדומטסופ תיעדימ
תינרדומ תיתיישעת
תוניירואה גוס
היפרגוילביב .5
.(1995 לירפא) ךוניחב םיבשחמ ,"םיבשחמ תרושקתב םיילאוטריו תומלוע" ,.א ןרוא
.(1993) ח"טמ :א"ת ,םירמאמ טקל :השדח תוניירוא ,.ש שורב
.(1995) 19-20 ןושל תקלח "םינפ תבורמכ תוניירואה :תויוניירואה תשר" ,.י ןועבג
,סייו-וקנרב ןוכמ ,הבישחה ךוניח "ןהל רבעמו תונילפיצסידב הנבהל הארוה" ,.ה רנדרג
.(1995 רבמטפס)
.1987 ,בירעמ תיירפס :א"ת ,רצונ שדח עדמ :סואכ ,.ג קילג
.1990 ,סיוו וקנרב :םילשורי ,העוט התא - קדוצ ינא ,.א ונוב הד
.1991 ,החותפה הטיסרבינואה :א"ת תיתטיש תיתאצמה הבישח ,.י ןמפלה
19-20 ןושל תקלח "םידלי לש הביתכ תומיגד ףוסיא - תילכתהו טיקלתה" ,.ר לשאו .צ ןדלו
.(1995)
.1984 ,דבוע םע :א"ת ,ישילשה לגה ,.א רלפוט
ךוניחה "םייביטינגוק םיכילהתו עדי תויגולונכט :וקסל תורעמב המודמ תואיצמ" ,.ד רסודוימ
.1995 ,ןונויד :א"ת ,21 -ה האמה תארקל
.1992 ,םירבחמה תאצוה :ש"ב ,הדימל תויגטרטסא ,.צ ץילמו .ע ץילמ
.1995 ,בירעמ תאצוה :א"ת ,ילאטיגיד תויהל ,.נ הטנופורגנ
.(1995 ,רבוטקוא) ,ךוניחב םיבשחמ "יכוניחה סא,ויק,יטל בושקיתה תמורת" ,.א ןדיע
.(1995 ,רבמטפס) ,סוטטס "ןוגריאה ףונימל ךרד - ןונכת ינפל ןוימד" ,.א ןדיע
.(1994 ,רבוטקוא) ,ךוניחב םיבשחמ "תיכוניח הכפהמל יעצמאכ בשחמה" ,.א ןדיע
.(1990 ,רבמטפס) ,תומגמ "סמרבאהו וקופ תובקעב :םזילרולפל היצרגטניאמ" ,.א ןדיע
"תוילנויצר תוקושתו העידי תשיכרל תיתוהמ תיתרוקיב הבישח :תיגולאיד הבישח" ,.ר לופ
.(1995 ,רבמטפס) ,סייו-וקנרב ןוכמ ,הבישחה ךוניח
32 ,ךוניחב םיבשחמ "םיידיתע םיכרצו תומגמ :תומודמ תוביבסב םידומיל תוינכת" ,.ד גיספ
.(1995 ,ראוני)
ןוכמ ,הבישחה ךוניח "הנבה םשל הדימלו הארוה - ךוניחל תעדה ץע חופת" .ד סניקרפ
.(1995 ,רבמטפס) ,סייו-וקנרב
,ןושל תקלח "םידימלת י"ע הביתכה תסיפת תוחתפתהב ןויצ תודוקנ" ,.נ דעלגו .מ ריאמרלצ
.(1995) 19-20
.(1995 ,רבמטפס) ,סייו-וקנרב ןוכמ ,הבישחה ךוניח "האבה הלכלכהו ךוניח" ,.ר ךייר
.1990 ,שרפמ :א"ת ,רורחיש לש היגוגדפ .פ הריירפו .א רוש
:רוקמ
םילהנמ חותיפל ןוכמה ,"21 -ה האמב היגוגדפו יכוניח לוהינו עדימה תכפהמ" .רשא ,ןדיע
.21-27 'מע ,(1997 ,ץרמ) ,םילשורי , ץישפיל תללכמב

דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2