" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    (יללכ) תיפולח הכרעה

(יללכ) תיפולח הכרעה / הכרעה יכרד, , .
. , ,
, .
.
. , 80-
. ,
, , ,
,(lycees) : .
. - ,(colleges) -
,16-6 .
- , , .16 6
. 2.5

,1995 ," "
. ,
, "" , .
:

. , - .1
. , , - .2
. - .3

, ,16
. ,

: Baccalaureat (BAC) -

. 382,000. - BAC
. 188,000 - BAC
. 88,000- - BAC
.

, " "
, .
.


(BAC)

.
. , BAC- ,
- .
, . ,
.
.
,Jospin 1992 , .
,
. ,

1994 ,1984 30- ,
) . 59-
29- . (
. 7 - , 16 - , 6
, ,BAC- ,
- ,
. '
. 15
- , ,
, .
,
, , .
, ." "
,
, .
, . , BAC-
.

, ,
, , .
.
. BAC- , ,

1994
,
.
,
.
, ,
, ,
.Broadfoot, P., "Assessment Development in French Education", Educational Review, (1992).

Corbett, A., "A Measurement of How the Lycees Fare", T.E.S., (September 12, 1994).

Marshall, J., "Victory from Jaws of Defeat", T.E.S., (July, 1994).


:
1 , : " "
.39-40 ' ,(1995)

  2003 "  ©
2