ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    (יללכ) תיפולח הכרעהל רוזח

(יללכ) תיפולח הכרעה / הכרעה יכרד

תפרצב ךוניחה תכרעמב םידימלת תכרעהב תומרופר
טנלס ימע

,לשמל ,םייניבה תוביטח לש המרופרה .תיזוכיר תיתלשממ ךרדב ךוניחב תומרופר הליעפמ תפרצ
תוניחבב המרופרה םג .תימואלה הפיסאה לש קוח דוסי לע ,םינש שמח ךות ,תפרצב העצוב
,תימואלה הפיסאה קוח לע תססובמ איה .תיתלשממ תיזוכיר ךרדב תפרצב הלעפוה תורגבה
.תואכזה ירועיש לודיג תא חיטבהש ןפואב ןהיגוס תאו תוניחבה ידעי תא עבקש


ךוניחב תויוכמס רוזיב

.ךוניחב תויוכמס רוזיבל איה תפרצב הייטנה ,תיחכונה האמה לש 80-ה תונש עצמא זאמ
תמועל .םירומה תקסעהבו רמגה תודועתב ,םידומילה תוינכותב התטילש לע תרמוש הלשממה
יתב לוהינו דויצה ,ןומימה םוחתב רקיעב ,תוימוקמה תויושרה ידיל הרבע הבר תוירחא ,תאז
,(lycees) םיינוכיתה רפסה יתבל םיארחא םירוזאה :ךכ תקלוחמ תימוקמה תוירחאה .רפסה
םג .ךרה ליגה לעו םיידוסי רפס יתב לע - תויריעהו ,(colleges) םייניבה תביטח לע - תוזוחמה
םה םיבר ךא ,16-6 יאליג לע לח הבוח ךוניח קוח .תוימוקמה תויושרה ידיב טלשנ חוקיפה
-מ הלעמל םידמול ,םיניוצמל םיבשחנה ,ךרה ליגה תודסומב .16 ליג ירחאו 6 ליג ינפל םידמולה
.םידלי ןוילימ 2.5

םיטסקטו םירפס תאירק לע שגד םש ,1995 תנשב זרכוה וילעש ,"רפסה יתבל שדחה םכסהה"
ילולסמ תכרעמב לח םכסהב ןומטה לודגה יונישה םלוא .ללכב תכרעמבו ,םיידוסיה רפסה יתבב
אוה ,וב "הייפצ" לש בלש דימלתה רובעי ןהבש ,םייתנש רחאל .םיידוסי לע רפס יתבב דומילה
:םיאבה םילולסמה תשולשמ דחאב רוחבל לכוי

.הרז וא תיסאלק ,תפסונ הפשו עדמ ללוכ - םייללכ םידומיל .1
.לוהינו הלכלכ ןכו ,םיבשחמו הקינורטקלא ,הקינכמ ללוכ - םייגולונכט םידומיל .2
.תויסיסב תויונמוימב תויעב םע םידימלתל םימיאתמה - םייעוצקמ םידומיל .3

תגשהל ךא ,רמג תדועת תפרצב לבקל רשפא ,16 ליגב םייניבה תוביטחב םידומילה םויס םע
.רחבנש םיוסמה לולסמב ,ןוכיתב תופסונ םייתנש תושורד תורגב תדועת

:םיאבה םילולסמל תמאותה תורגבה תדועת איה Baccalaureat (BAC) -ה

.הנשה הב ונחבנ 382,000.תיתרוסמה תינויעה הסריגה - תיללכ BAC
.הנשה םידימלת 188,000 ונחבנ הבש - תיגולונכט BAC
ןחביהל תורשפאה םג תנתינ הזה לולסמה ידימלתל .םינחבנ 88,000-ל - תיעוצקמ BAC
.תורגב תדועתל םוקמב תויעוצקמ תודועתל

לולסממ תודיינב תושימג ןכו ,םילשכנל הבר הכימת תנתינ "שדחה םכסהה" תינכת תרגסמב
םידבועו רפס תיב תויחא תפסוהב םידימלתב תכרעמה תכימת הבחרוה ,ןכ ומכ .לולסמל
.רפסה יתבב םיילאיצוס


(BAC) תורגבה תוניחבב םייונישה

.תורגבה תוניחבב עצבל שיש יונישל םיעדומ תיתפרצה ךוניחה תכרעמב תוטלחהה ילבקמ בור
תועוצקמ .תובר דומיל תונש תלזוגו םידומילה תינכתב תטלוש , BAC-ה ,תורגבה תניחב
יפ-לע תועוצקמ רוחבל םידימלתל םרוגש המ .יתורירש ןפואב הניחב םיטלוש עדמהו הקיטמתמה
ומכ ,תוינכט ןה הניחבב תורושקה תופסונ תויעב .םהירושיכל המאתהב אלו ,םיקפסמש דוקינה
םהירוה לש םתלוכי תוכזב ולבקתהש םידימלתב םיסומע םיינוכיתה רפסה יתב .םיקדובב רוסחמ
ןפואב הארוהה תרוצב יוניש לע םיצחול תוחפ םידימא םירוה .םייטרפ םירומ לש הכימת תונקל
רש ,Jospin לש ותמזוי 1992 תנשב המסרופ ,ךכל הנעמכ .רפסה תיב ךותב הכימת רתוי רשפאיש
תועוצקמב תישיא הארוה לש תויעובש תועש שולש ןוכיתב דימלת לכל קפסל ,יתפרצה ךוניחה
.םידחוימה ויכרצ לע שגד םע ,ולש םיישארה הריחבה

1994 תנשב עיגהו רושע ךות לפכוה ,1984 תנשב זוחא 30-כ היהש ,תפרצב תורגבל םיאכזה רועיש
תיעוצקמ תורגבו תיגולונכט תורגב תגהנה) םישדחה הדועתה יגוסש קפס ןיא .ךרעב זוחא 59-ל
תינויעה תורגבה המרת ופסונש םיזוחאה 29-ל . לודיגל יזכרמה םרוגה םה (תינויעה תורגבה דצל
.םיזוחא 7 - תיעוצקמהו ,םיזוחא 16 - תיגולונכטה תורגבה ,םיזוחא 6


תורגבה תוניחבל ףילחתכ תכשמתמה הכרעהה תטיש

גוס לעו דומילה רמוח לע ,ןונגסה לע ,BAC-ה ,תורגבה תניחב לש תילילשה התעפשה חכונל
הלקשמ תא םצמצל יתפרצה ךוניחה דרשמ ףאוש - םייניבה תוביטחב וליפאו ,ןוכיתב םיגשיהה
וז הטיש .ןוכיתב הנורחאה התיכל דעו 'י תותיכב לחתש תכשמתמ הכרעהה תטיש תועצמאב
רמג תוניחב םוקמב .םייעוצקמה רפסה יתבבו םיינויעה םיינוכיתה רפסה יתבב הנש 15 הז תקדבנ
יפ-לע ,הנש לכ םתגשה תכרעהבו םיידומיל םידעי תבצהב שומיש השענ ,הנורחאה הנשב
הכרעהה תטישל תירקיעה תודגנתהה יכ ררבתה ,הרהמ דע .םיקיודמ םיידומיל םינוירטירק
לעו הכרעהל שידקהל םהמ שרדנש ברה ןמזה לע םיננולתמה ,םירומה ברקמ האב תכשמתמה
ינפמ ששח םלצא תררועמ איהו ,םתנעטל ,ידמ בר ןמז תלזוג הטישה .ידעלבה םדמעמב העיגפה
הדירי תפרצב תרכינ ,תאז תובקעב ."הפיאו הפיא" תוינידמב םתדשחהו םיינוציח םיצחל
םצמצל ולש תובוטה תונווכהו ךוניחה דרשמ לש תוינידמה תורמל ,תכשמתמ הכרעהב שומישב
ובורב ךמות ןיידע תפרצב םירוהו םירומ ,םידימלתה רוביצ .תורגבה תוניחב לש תויטננימודה תא
תומרופר ךורעל תונויסינה לכ ,ןכלו .הכרעהב תוינויוושל ןובריעכ , BAC-ה תורגבה תוניחבב
.הכ דע ולשכנ םייונישו

םירושיכל םאתהב רחבית הכרעהה תרוצש ,ןכל ,הצילממ תפרצב הכרעהל תימואלה הצעומה
בולישב ,תויפוסה תוניחבב םינויצמ בכרות תורגב תדועת לכ ,רמולכ .הכרעהה תרטמלו םיכרעומה
יאנתכ תוכשמתמ תוכרעה עצבל העצהה תא קודבל דוע רתונ .תכשמתמה הכרעהה ינותנ לולקשבו
. BAC-ה ,תורגבה תוניחב םוקמב ,תואטיסרבינואל הלבק

ךישמהל 1994 תנש ךלהמב יתפרצה ךוניחה דרשמ טילחה םירוההו םירומה תודגנתה ףא לע
יבגל םיבייחמ עוציבו הכרעה ידדמ לע התוא ססבל ךא ,הביחרהלו תכשמתמה הכרעהה תטישב
חיטבהל איה תושדחה תויחנהה לש תרהצומה הרטמה .םיינויעה םיינוכיתה רפסה יתב לכ
תוניחב לש תויטננימודה תא שילחהל םג לעופב ךא ,םידימלתה יגשיה לש רתוי הפקת הכרעה
לש תיתנש הדידמ לע תססובמ הכרעהה ידדמ תטיש .ןוכיתב הנורחאה הנשב תוכרענה תורגבה
תא ונחבי םידדמה ,ןמצע תורגבה תוניחבל רבעמ ,הדימלהו הארוהה ימוחתב רפסה תיב דוקפת
םילקאה תאו ,התיכל התיכמ ןמז ךרואל םידימלתה תומדקתה תא ,םירומה לש הארוהה רשוכ
.רפסה תיב לש יכוניחה


תורוקמ

Broadfoot, P., "Assessment Development in French Education", Educational Review, (1992).

Corbett, A., "A Measurement of How the Lycees Fare", T.E.S., (September 12, 1994).

Marshall, J., "Victory from Jaws of Defeat", T.E.S., (July, 1994).


:רוקמ
1 ןויליג ,ידוסי לעה שארב ךוניח :ךותב "תפרצב ךוניחה תכרעמב םידימלת תכרעהב תומרופר"
.39-40 'מע ,(1995)

דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2