ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    םירבחמ חתפמל רוזח

קרפה לעש תולאשה :ךוניחה בושחימ
ןומולס לאירבג 'פורפ

.1997, ח"ומ סנכב האצרה


ונרבע הנש 14-כ ינפל ח"ומ לש ןושארה סנכה זאמש הלגנ יאלמ תריפס ןיעמ השענו עגרל רוצענ םא
םידומיל-תינכותו דרפנ עוצקמ רבכ ןיאו ,ןחבאמו לגרתמכ שמשל לדח בשחמה .המוצע ךרד תרבכ
"ןיחומ דדחמ"כו בושחימה םלועל הסינכל (קפקופמ) רעשכ תונכיתה םג ;בשחמה תוניירואל תלדבנ
תיתוכאלמה הניבה ןמ תיגוגדפ העושיל הלודגה הוקתה - הבר הדימב ומיעו ,ץראה לכ ךרדב ךלה
.תנשוימו הפייע היגוגדפ לש הבג לע יאלטכ שמשלמ לדח טושפ בשחמה .תויגוגדפ החמומ-תוכרעממו

,תכל יקיחרמ םייגוגדיפ םייונישל ףונמל בשחמה ךפה ,ונבריקמ םידחא ואבינש יפכו ,תאז םוקמב
תויוחתפתה ןיב תירקמ ךכ-לכ אלה הקיזב הרוקמ תחאה הניחבה .תוחפל תוניחב יתשמ תאזו
עגונב ונלש תויגולוכיספה תונבהה ,ןכא .ןמזמ בושחימהש תויורשפאה ןיבל הדימלה לש היגולוכיספב
היגוגדפל ומגרות ,עדימ יטירפ ןיב םירשק לש תשר תריציכ הנבהל עגונבו ,ישיא-ןיב ךילהתכ הדימלל
תינטרפהו השקונה ,תינתוכמסה היגוגדפה ןמ םיבושחו םיבר םינבומב הנוש וז היגוגדפ .השדח
-ןורתפב םיקסועה םיתווצ לש תושדח הדימל-תוביבסב ולא תושדח תונבה לש ןהייוטיב .הל המדקש
וזכ היגוגדפ לש השומימ ךא .םיעודי םירבדהו .םיימוחת-ןיב םיאשונ לש רקחמבו ,בוציעב ,תויעב
לש םיטקייורפה ,הפיחב ע"לסו ,וטנורוטב CSILE ודלונ ךכו ,תאז רשפאתש היגולונכט ךירצה
.ןוארב ןא לש "תדמולה הליהקה"ו ,טליברדנרווב דרופסנרב

הביבסה תא שממל היה ןתינ התועצמאבש תנווגמה םילכה תכרעמל היה ,הז ןיינעב ,בושחימה
תוביבסה תא תעדה לע תולעל השק .םישדחה םייגולוכיספה תונורקעה סיסב-לע השדחה תידומילה
.בושחימ אלל תושדחה תוידומילה

דיקפת תא םג אלא שממהו םשיימה דיקפת תא אלממ קר אל בושחימה .ינש ןפ םג ןאכ שי ךא
תא ולט :םדוק ןהילע ונבשח אל ללכש תושדח תויורשפא םיחתופ היגולונכטב םישודיח .רשפאמה
םירגתאכ הידמיטלומה תונכות תאו ,"םילודג" םירגתאכ ,ללכב בושקיתה תאו טנרטניאב טוטישה
.רתוי םייפיצפס

תונבהב ןרוקמש תויגוגדפ שממל תרזועה היגולונכטה ןפ ;יתגצהש םינפה יתש לע תובסנ יתולאש
,ןושארה ןפל עגונש המב .תוינשדחו תושדח תויגוגדפ תרשפאמה היגולונכטה ןפו ,תושדח תויגולוכיספ
ינשה ןפל עגונש המב ;"תיטסיביטקורטסנוק" םג היורקה וז ,השדחה היגוגדפה ללכ לע תובסנ יתולאש
לאנויצרה תא תישעמ היגוגדפל םגרתלו שממל תרזועכ היגולונכטב רתוי תוקסוע תולאשה -
.ישיא-ןיב ךילהתכ הדימלכו םזיבטקורטסנוקכ תונויער ,ונל םיעיצמש
-הארוה לש הסיפתה לע תססובמה תילאטנורפ הארוהל הזית-יטנאכ אב םזיביטקורטסנוק גשומה
.יביסאפ דימלת לש הצחמל-םימותסה םיחתפל תעד-תקיציכ


עדיה ןעטמבו םילכישה םילכב הנתומ הביטש הליעפה הדימלה ןויער אופיא אוה םזיביטקורטסנוק
,הז אשונה לכל סנכא אל .ןותנ עגרב ליעפהל רחוב אוה םתואשו דימלתה תושרל םידמועה ילכישה
יפל .ותדימל ןפוא ןיבל דמלנה ןכותה ןיבש קודהה רשקה הניינעש תחא הבושח הדוקנ ןויצל טרפ
ןבומש הדימל ןכש הטישל ןכות ןיב הקודה הקיז תויהל הרומא ,תיטסיביטקורטסנוקה הסיפתה
-רמולכ ;רשקההו ,תוליעפה ,המישמה לש היצקנופ ,רשקה ךותב הדימל איה יטסביטקורטסנוקה
.(1989) Lave לש הנבומבו ,(1989) דיווגודו סניללוק ,ןוארב.ס.ג לש םנבומב situated learning

מ"ינק י"פע אל טפשיהל םיכירצ וירצותש דואמ יטרפו דואמ ימוקמ ןיינע ןכ םא איה ,הדימל
מ"ינק י"פע אלא ,הרוטרפמטו םוח ןיב הכלהכ ןיחבהל דמל דימלתה םאה - םיילסרבינוא
רואל ,עדי רבכש המ רואל ריבס וא ףקת ,ןוכנ וניה ןיבה דימלתהש המ :םייבצמו םייביטקייבוס
אלמה ועמשמב םזיביטקורטסנוק ,הז ןבומב .לעפ וב יתרבחה רשקהה רואלו ,טוקנל רחב הב תוליעפה
ונמאה ןכש .הכ דע וב ונמאהש יפכ ,ץוחנהו ףקתה עדיה ןויער תא הטובו רורב ןפואב רתוס ןויערה לש
תשיכרל תונוש םיכרד שיש ונמאה ;יביטקייבוסו יבצמ ןחבמ וניא ףקתכ עדיה לש ונחבמש הכ דע
,יראנילפיצסיד ,הנבומ ,עדי תונקהל רשפאש ונמאה) רבד ותוא םניא ותשיכר תטישו עדי-עמשמ ,עדיה
.(דימלתה לש הינבהה יכילהתל םלג-רמוח קפסל קר אל ,יוארו


תייובמ םזיביטקורטסנוק

םלוע-תסיפת ונמצעל ץמאל םיצור ונא דצמש איה ,(1998) Petraglia יפל תררועתמה היעבה
ךישמהל םיצור ונא ינש דצמ ךא .הנממ תעבונה רקחה-תיגוגדפ תא רקיעבו , תיטסביטקורטסנוק
ונתוכז לע םצעב ונרתיו אל ,רמולכ .ןוכנה עדיה אוה המו הדימלל ינויח המ ונדימלת רובע עובקלו
.רתוימ המו ,יואר המ ,העטומ המו ןוכנ המ עובקל

םייגוגדפה היוטיב ץומיאו תיטסביטקורטסנוקה היפוסוליפה ןמ תומלעתה י"ע ?וז המליד ונרתפ ךיא
ונאו ,םייביטקייבוס-אל מ"ינק י"פע אוה וטופישש ילאסרבינוא עדי שיש םינימאמ ןיידע ונא ;דבלב
הילגרטפש המ תא ונמצעל ונצמיא ,רוציקב .השיכרה תטיש ןיבל ןכותה ןיב ינוש שיש םינימאמ ןיידע
.תייובמ םזיביטקורטסנוק :הנכמ

םושיי םע תיתרוסמ תיכוניח היפוסוליפ :תימינפ הריתס וכותב ללוכ הז תייובמ םזיביטקורטסנוק
,ונממ טלפמ ןיא םידחא תעדלש ,תיובמה םזיביטקורטסנוקה .תיתנפוא תרתוכ תחת הז לכו ,ינשדח
תלאשנ ןכל .היתובקעב איבת היגולונכטהש וניפיצש תיכוניחה הכפהמל ירקיעה םוסחמה הארנכ אוה
םזיביטקורטסנוקה תא ונתייבש תויבה ,בל-ייולג היהנ םא ירהש ?םיצור ונחנא םצעב המ :הלאשה
."םע" ונחנא וליאכ שיגרהל ךא "ילב" תכלל ונל רשפאמה ידמל ימומרע ליגרת אוה

,ןכא ,ךכ .ךרדה ךרוא לכל המיע םיכלוהו תיבטקורטסנוקה ונתשיגב םיצרחנ ונאש ,עגרל חיננ לבא
אלא ןוכנ אל וא ןוכנ עדי םש ןיא .וטנרוטב הילמדרקסו רטיירב לש CSILE טקייורפב לשמל רבדה
םייח-תולאש רוריבל ,תללכושמ היגולונכטב שומיש ךות ,םמצע ןיבל םידימלתה ןיב םיקתרמ םינויד
תואיצמ שי היפלש וז ,תמדוקה הסיפתב ונקזחה דוע לכ ?םש םידמול םצעב המ ךא !הפי .עדמ תולאשו
תא ךירעהל דציכו ונידימלתמ תופצל המ ונעדי ,ןיבהלו דומלל ןתינ התואש "ץוחב םש" יהשלכ
המ ,וז הסיפת שממל היגולונכטה תא ונסייגו םזביטקורטסנוקל הרואכל ונינפשמ ,התע לבא .םהיגשיה
?גשיהל הדימה-ינק םה

- דחוימבו ב"הראב ךוניחב בושחימה לע סמייט סל'גנא סולב םירמאמ תרדס המסרופ הנורחאל
םש ס"היתב 105,000 ךותמ ס"יב לכב :הבזכאה לוק אוה םיאטבמ םהש תולוקה דחא .הינרופילקב
ןיעל-תוארנ תואצות ןיא ,רלוד דראלימ 4.25-כ כ"הסב ,הנורחאה הנשב $40,000 עצוממב ואצוה
.םיליגרה םיגשיהב

השק תמאב ?תיטנוולר יתלב (ב) וא ,ידמ תמדקומ (א) איה םיליגרה םיגשיהב רופישל השירדה אמש
רדעיהו .בושחימה לש תודליה תולחמ תא ונרבע רבכ ןכש ידמ תמדקומ השירדב רבודמש ןועטל
רתוי םדוק יתדמע וילע יטסביטקורטסנוקה סקודרפה ןמ םיעבונ 'וכו ,ינשדח שומיש ,התואנ המעטה
רשפא-יא ,ןכא ?תיטנוולר יתלב איה םיליגרה םיגשיהה רופישל השירדה אמש .רחא רבד לכמ רשאמ
ךרד תא תונשל ינש דצמו ,הזב הז םיבלושמ ותשיכר-ךרדו עדיה ןכותש הסיפתב דחא דצמ לוגדל
.יתרוסמה גוסה ןמ םיגשיהל תופצל תאז-לכבו ילאקידר ר יוניש השיכרה

ןב שי הדימלה לש וז הסיפתל ךא ."תיביטקורטסנוק" היורקה הדימלה עבטל תועגונה תולאש ןאכ דע
.תיתועמשמה הדימלה ,וצרת םא ,וא ,הנבהה לש העבט :יתוהמו בושח היוול

דייספואה יקוח ומכ בכרומ רבד ןיבהל דלי לוכי המל ?ןבומ אוה ךיא ?ןבומ אוה ךיא ?ןבומ והשמ יתמ
ךיראת ךא ,"םייתועמשמ" תויהל םיכפוה שמשה ביבס ותעונתו ץראה רודכ בוביס ןיינע המל ,לגרודכב
?הנבה - יברוסמו ,םימותס ,םימולע םיראשנ - תילגנאב דיחי ישילש ףוגב S וא הירוטסיהב טושפ

לש תשר ךותב עדימ טירפ לש וצוביש וניה תועמשמ לשו הנבה לש םינייפאמה דחאש ןועטל שקבמ ינא
םירשקה תשרש לככו ,םייביטאיצוסא םירשק םתס וא ,טרפו ללכ בחרמ ,ןמז ,הביס ירשק - םירשק
הבוט איה הכותב דדוב טירפ לש ותנבה ןכ - ילאמודנר תוחפ ןפואב תנגרואמ - תווקל שיו ,רתוי התובע
לש תועמשמה ,ינש דצמו םולכל רשקתמ אל אוה יכ תועמשמ רסח ראשנ הירוטסיהב ךיראת .רתוי
תונוירש ,םידק חורו ןיסמח :עדימ-יטירפ דועו דועל רשקתמ ברקה רופיסש לככ הלדג ןיטיח-ינרק ברק
.דוה ןיבור - ןבומכו ,ויחא ןהוג ,יראה-בל דרא'ציר ,םיריבא לש

עיגה דנלטוקסב (1996) Entwistle.וז ךרדב הנבהה גשומ תא ןיבהל עיצמה דיחיה אלו ןושארה אל ינא
ךיא תוארל ןתינ .םהלש תויביטינגוקה תופמה תא טטרשל וידימלתמ שקיבש רחאל המוד הנקסמל
.ידומיל סרוק רחאל הבעתמ הפמהו םיברתמ םירשקה

ןויער והז ילוא .הנווכ ךותמו לכשומ ןפואב וזה הפמה תא רצוי דמולה רשאכ ,אופיא ,תגשומ הנבה
.ויתויועמשמ תא קיפהל טרפה לוכי הנממ םירשק-תפמ לש הינבה :םזיביטקורטסנוקה

.טנרטניאהו הידמ-יטלומה :המבה זכרמל םישדח םירוביג םיסנכנ ובש ונלש הזחמב עטקה והז
ונל שיו ,דאמ ירשפא .בושחו ןיינעמ אוה ירשפאה רשקה ?התיינבו הנבהה ןיינעלו הלאל המ ,ולאשת
םינפוא םה - ונחומב ונמצעל ותוא םינגראמ ונא ובש ןפואהש ,ךכל תובוט-יד תויאר המכו המכ
.תונמואבו תרושקתב עדי לש ןוגריאהו הגצהה יכרדמ םיעפשומה


םייביטאיצוסא םירושיק לש ינצפוקה ךילהתה :"רפרפה טקפד"

ןוגריא לע והשמב עיפשי ,דימלתה דדונ הליבשבש הידמ-יטלומ תגצמב עדיה ןוגריאש תורשפא שיה
תועפשהה רבדב המ ,ןניקסע םזיביטקורטסנוקב םא :תאזמ הריתיו ?דימלתה לש ותעדותב עדיה
הנורתיש ירשפא אלא .דחוימ רבד םוש הזב ןיא ,הרואכל ?הידמ-יטלומ בוציע לע תויביטינגוקה
,ינרקח טוטיש ןיעמ ,ןיינעל ןיינעמ הדידנל תחתופ איהש תויונמדזהב ,הידמ-יטלומ תגצמ לש דחוימה
,רבדל ךילומ רבד .יביטאיצוסא סיסב לע תוטטושו הדידנ תורשפאמ תוגצמה בור ןכש .הנורסח םג אוה
ןאכמו ,תוקיתעה ירקוחל רובעל דוונה דימלתה לוכי תודימרפב ןויעמ ךכו ,רחא ןיינעל ףאב ךשומ ןיינע
תומחלמלו הקיתעה אמורב םיסוס יצורמל - הלק הציפקבו הירסיקל ,םשמ ,יגולואיכרא רקחמל
ןויגהו רדס ירסח םייביטאיצוסא םירושיק לש ינצפוק ךילהת והז .תוקד 4-כ הז לכ .םירוטאידילגה
אל הארנכ דימלתהש המל עגרל חיננ .עגונ אל עגונ - "רפרפה טקפד" תא רצוי אוהש ירשפאש ,ימינפ
הזכ ףרפרמ טוטישש תירשפאה תיביטינגוקה העפשהה המ ,הזמ בושח .הז ירפרפ טוטיש ידכ ךות דמול
,תויארקא ,תויביטאיצוסא תויביטנגוק תותשר רוציל דמול דימלתהש ירשפא םאה ?םורגל לולע
םיטוטישש ירשפא םאה ,רחא ןושל ?הקומע תועמשמ א הנבה םוש קפסמ וניאש גוסה ןמ תויערא
?יביטנגוק רפרפ-טקפד םיחפטמו םיכלוה (טנרטניאב םג ילואו) הידמ-יטלומב םייביטאיצוסא
םייוריגב ףצומ תויהלו ,ךסמל רותפכמו ,רותפכל ךסממ ץופקל ושוריפ דומלל ,הזכ דימלת ליבשב
,יתועמשמ ןפואב וזל וז תורשקתמ ןניאש תויצאיצוסא לש תשר איה ורובע הנבה .םיילאידמ-יטלומ

תא ונרחב םשו םירצמב ונלחתה :רפרפה טקפד לש המגוד) .ןיא תועמשמ ךא ,תשר םנמוא שי
,תבתוכה אמור ,בתכה תליחת ,הימטופוסמל םשמו II-ה ססמערל ונליבוהש המ ,"תוינידמו םישנא"
יעדמ רשק וניא ונרשקש םירשקה ןמ רשק םוש ...רב תויח תייברו ,יראפס ,הינק ,תוירא ,םירוטאידלג
ירפ תימתס היצאיצוסא וניאש והשמ וא ,היצלרוק ,קלחו םלש ,בחרמ ,ןמז ,תויתביס לש ןבומב
.(שממ לש רפרפ טקפד ,ןכא .תנמדזמ היצרולפסקא

תילכיש תונמוימל וא ??תיביטינגוק הפדעהל ?תיביטינגוק היטנל ךפהיל לוכי הזכ רפרפ טקפד םאה
הניב" םעפ יתארקש המ ,תויביטנגוק תועפשה שי היגולונכטלש הדימב ךא ,םיעדוי ונניא ?אמייק-תרב
.וזכ הרעשהל םוקמ שי יזא ,"ךפוהמב תיתוכאלמ

עדימה ןמ רוציל םהל רשפאל אלא עדימב םידימלתה תא ףיצהל אל איה ,ךוניח ישנאכ ,ונלש תילכתה
-ןופטש םע תודדומתה םשל תושורדה תויונמוימה תא שוכרל םהל רוזעלו ,רשוקמ ,יתועמשמ עדי
.עדימה

יאנת אל ךא תשורמו יתועמשמ עדי תריציל יחרכה יאנת ילוא איה עדימ ןופטישל הפישחל תונמדזה
תונמדזה ול םיעיצמ קר ונא עדיל עדיממ רובעל דימלתל רוזעתש המיאתמ הכרדה רדעיהב .קיפסמ
.עובטל

לאנויצר תרשל אב אוה ןכ-םא אלא תיכוניח הניחבמ דירומ אלו הלעמ אל בשחמהש ונל רורב םויה
לש ילאקידר יונישל ןיוצמ יעצמא אוה בשחמהש הנקסמל ונעגה וז המכוחמ .ול רבעמ ןהש תורטמו
תויהת המכ וישכע הלעמ הז לבא .םיירטנצונכט םניא היקודיצו התוהמש םידומילה הביבסה ללכ
המ ?רותחל יאדכ ?םזיביטקורטסנוק ןמ הזיא :בשחמה קר אלו ,םידומילה הביבסה ,תמאב ,ןניינעש
חיטבמ אוהש עדימה ןופטישו בושקיתה לצננ ךיאו ?םיבהלנ תווצ-ירבח םניאש םידימלת םע םניד
?תועמשמ רסח יביטמרופניא םיב ועבטי ונידימלתש ילבמ

:תורוקמ

Dickens, C. (1854/1994), Hard Times. London: Everyman Dickens.

Oppenheimer, T. (1997, July). "The Computer Delusion", Atlantic Monthly, 280, 45-65.

Perkins, D. N. (1992), Smart Schools: From Training Memories to Educating Minds.
New York: The Free Press.

Petragina, J. (1997). Reality by Design: Rhetoric, Technology, and the Creation of
Authentic LearningEnvironments
. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Postman, N. (1992). Technopoly: The Surrender of Culture to Technology. New York: Alfred A. Knopf.

Salomon, G, (1979). Interaction of Media, Cognition and Learning. San Francisco, CA:
Jassey-Bass.(Published again by Lawerence Erlbaum, 1994).

Scardamalia, M., Bereiter, C., & lamon, M. (1994). "The CSILE project: Trying to Bring the
Classroom into World 3". In K, McGilley (Ed.). Classroom Lessons: Integrating
Cognitive Theory and Classroom Practice
. (pp. 201-228). Cambridge, MA: MIT Press.
:רוקמ
ויתס) 43 ןויליג ,ךוניחב םיבשחמ :ךותב ."קרפה לעש תולאשה :ךוניחה בושחימ" .לאירבג , ןומולס
.4-8 'מע , (1997

דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2