ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    (יללכ) תיפולח הכרעה?fcat=הכרעה יכרד , (יללכ) תיפולח הכרעהל רוזח

(יללכ) תיפולח הכרעה, (יללכ) תיפולח הכרעה / הכרעה יכרד

הנווכה :תימצע הנווכה לעב דמול תכרעה
(הכרעה ןווחמב שומישה) םזיביטקורטסנוקו תימצע
ביבא לת תטיסרבינוא ,םיובנריב החונמ 'פורפ

םיחתפתמ ,םימצעתמ עדיהו עדימה ,(knowledge age) עדיה ןדיע הנוכמה ,וב םייח ונאש ןדיעב
תכרעמ רגוב .םוחת לכב עודיה לכ תא דמלל םעט ןיאו תורשפא ןיא .הבר תוריהמב םינתשמו
םידימלתב חתפל אוה ךוניחה דיקפת ,ךכיפל ."םייחה ךרואל הדימל" לש תלוכיל שרדנ ךוניחה
,יי'גו סניקרפ ,ןמשיט) םמצע תוחוכב ודבעלו םינוש םימוחתמ עדימ שוכרל םהל ורזעיש תויונמוימ
דמלש םדאכ ליכשמה םדאה תא ראתמ (1973) סר'גור .(1993 ,וירבוחו ןומולס 1995, ןיול ;1996
ריכהל וילע .הדימלל תימינפ הענה לעב אוה דומלל דמלש םדא .תונתשהלו לגתסהל עדויש ,דומלל
תרזעב וא ומצעב ,תומיאתמ הדימל תויוליעפ עצבלו ןנכתל זאו ,תישיא החימצב ולש ךרוצב
לכשומ ןפואב שמתשמה ,הזכ דמול .תורטמה רואל ותומדקתה תא ךירעהלו ,םירחא
דמול אוה ,הדימלה תעב ליעפמ אוהש םייביטינגוקה םיכילהתל תועדומ לעב ,תונוש תויגטרטסאב
יארחא דימלתה ,וז הסיפת יפ-לע .(Schunk 1994 ;Talbot, 1997 ;Skager, 1984) תימצע הנווכה לעב
הדימלב תכמותה תידומיל הביבס תשרדנ ,המאתהב .וב יוצמ הטילשה דקומ ןכלו ,ותדימלל
.(םזיביטקורטסנוק) עדי תיינבהכ

עדי ןיבש תויצקארטניאהמ עדי רצוי םדאהש החנהה לע תססובמ תיטסיביטקורטסנוקה השיגה
,Airasian & Walsh) םהב שגפנ אוהש םישדח םיבצמו תונויער ןיבל (םייק עדי) ול שיש תונומאו
אוה הדימלהמ יתוהמ קלח .םושיי ךות יוטיב ידיל תואבו תורצונ תושדחה תונבהה .(1997
איה תיתועמשמ הנבה .םירצותהו םיכילהתה לע בושמו היסקלפר תבייחמה ,היישעה לע הבישחה
הקידב ,ןתדגנה ,תויועמשמ חוסינ ידי-לע שחרתהל הלוכיש ,הליעפ היינב לש ךשמתמ ךילהת
סקורב) יתרבחהו ישיאניבה רשקהב שחרתמה ךילהת - תופתושמ תונקסמ תקסהו תידדה
עייסל אוה תאזכ הדימלב הרומה דיקפת .(Perkins ,1992 ;1993 ,וירבוחו ןומולס ;1997 ,סקורבו
בלש לכב ולש "תילאיצנטופה" עדיה תמר רבעל ולש "תישממה" עדיה תמרמ םדקתהל דימלתל
הרומה ןיב חיש-וד םייקתמ ךכ םשל .(Vygotsky, 1978) דמולה תוסנתה תובקעב ,הדימלה לש בלשו
.םירומ-םידימלתו דימלת-הרומ :שדחמ וב םירדגומ םידימלתהו הרומה ידיקפתש ,וידימלתל
.(1981 ,הריירפ) םלועה לש וכוויתב הלא תא הלא םידמלמ םידימלתהו הרומה


תימצע הנווכה לעב דמול תכרעה

ךילהת ,עדי לש הינבהכ הדימלב ריכמהו תימצע הנווכה לעב דמול חפטל ףאושה רפסה-תיבב
.דמולב הלש דבוכה-זכרמש הדימללו ימנידו חותפ עדי-םלועל המיאתמה הכרעהב הוולמ הדימלה
,הכרעההו הדימלה ,(הארוה) תוברעתהה ןיב תידדה הקיז לש םירשק םימייקתמ הזכ רפס-תיבב
.(1998 ,םיובנריב) "תיפולח ה"לה" הנוכמה תוברת תרצונו

,הדימלה תויגטרטסא לש תוליעיה תכרעה ןהיניבו ,תימצע הנווכה לעב דמול לש תולוכי תכרעה
השיגה יפ-לע הכרעה תבייחמ , 'וכו תימינפ הענה ,תווצב הדובע תלוכי ,תיביטינגוק-הטמ הבישח
,ותביבסל דימלתה ןיב היצקארטניאה תאו רשקה תא האור תירשקה הכרעה .תירשקהה
,םייביטינגוקה םיטביהה ןיב הדירפמ הניאו ,הרקבבו בקעמב ןוויגו תויועמשמ יובירל תסחייתמ
,ךשמתמ ךילהת :הדימלהמ קלח איה הכרעה ,תאז הסיפת יפ-לע .םייתרבחהו םייביטקפאה
דומילה תולטמב שומיש ךות ,ידומיל רשקהב תישענ איהו ;ןמז ךרואל תולוכי תוחתפתה דעתמה
םושיי תלוכי לש הקידב תבלשמ תאזכ הכרעה .( Wolf, 1993 ;1997 ,םיובנריב) הכרעה ךרוצל
.הנבה ךרוצל תיתועמשמ הדימלמ קלח הווהמ איה ךכבו ,תונוש תויצאוטיסב

תא דמולה תסיפתמ עובנל הילע ,ימינפ ךילהת אוהש ,הדימלה ךילהתב בלתשת הכרעההש ידכ
לש תלוכי איה תורטמה לא תומדקתהה תא ךירעהלו רקבל תלוכיה .ומצע תא ותכרעהמ ,ובצמ
Skager ,עבגו ןייטשרבליז) ףסאש תויאר רואל ויעוציב תא ךירעמ דמולה :תימינפ תימצע הכרעה
ידי-לע) תינוציח הכרעה תשרדנ ,תימצע הכרעהל דמולה לש ותלוכי חותיפ םשל .(1984 ;1992
ותכרעה תא דמולה קודבי התרזעבש םינוירטירקו םינקת לש הינבהב עייסתש ,(םיתימעהו הרומה
ול רשפאלו ותסיפת תא ביחרהל הלוכי תינוציחה הכרעהה .דודיעו הכימת לבקי ףאו תימינפה
;Corno, 1994; Wolf, 1993; Talbot, 1997) ומצע תוחוכב ןהילא עיגהל לוכי דימת אלש תונבהל עיגהל
.(1998 ,וזובו ירירפש

ךותמ .הדימלה לש תימצעה הנווכהל התמורתב הנומט תימצע הכרעה לש התובישח ,םוכיסל
רבדהו ,ויתולבגמו ויתולוכי ,ויעוציב תודוא-לע עדימ קיפמ דימלתה ,תימצע הכרעה לש םיכילהת
.היתורטמ לומ לא ותדימל תא רפשל ול רשפאמ

הכרעה ןווחמב שומישה

ןווחמה .ןווחמב שומישה אוה תימצע הכרעה לש תלוכי חותיפל םיליעומה םיכלה דחא ,ונתכרעהל
ללוכ ןווחמה .םידימלת לש תודובע תכרעה ךרוצל ןויצ ןתמל םיחנמ םיווק לש הרדס אוה
םינקת לע ססובמ ןווחמה .חילצהל ידכ םהב דומעל בייח עצבמ לכש םיאנתה םהש ,םינוירטירק
לכש תודוקנ לש גרדמ ,ללכ-ךרדב , ללוכ אוה .םינוירטירקב דומעל שי המר וזיאב ןייצל ודעונש
לכ .(benchmarks) עבק תודוקנ תונוכמ הלא תודוקנ .ולש עוציבה תוכיא יפל לבקל לוכי דימלת
.התגשהל תויאר םיווהמה םירוטקידניא םג םיניוצמ םיתיעלו ,ןווחמב תראותמ עבק תדוקנ
תויופידעה רדס לע דמלמ אוה ךכבו ,ןויצב ולקשמ תא וב ללכנש ןייפאמ לכל סחיימ ןווחמה
.(Wiggins, 1998) הכרעהב

תיפולח ה"לה תוברת תרגסמב ןווחמב שומישה

הבוגת תויורשפא תולעבו תוידממ-בר ,תובכרומ תולטמ עוציב תבייחמ תיפולחה ה"לה-ה תוברת
.(1997 ,םיובנריב) ףקתו ןגוה ,ןמיהמ ןפואב ןטופיש תחטבהב ישוק תורצוי הז גוסמ תולטמ .תודחא
םיביכרמה םה הלא :םיטפושלו םידימלתל הרומ אוה .הז ישוקל הבושת קפסמ ןווחמה
.התוכיא תניחבמ תורחאל סחיב הדובעה ןחבות ךכו רתויב םיבושחה

ותוא םירסומה םירומ ידי-לע תעצבתמ ןווחמה לש חותיפה תמישמש ללכ-ךרדב לבוקמ
המורת היהת (םידימלתה עודיי "ירק) ןווחמב שומיש לש וז ךרדב יכ תוכירעמ ונא .םהידימלתל
.התנווכהלו הכרעהל םילכ םהל םיקפסמ ירהש ,תימצע הכרעהל םידמולה לש םתלוכי חותיפל
םאה :םינווחמ לש היינבבו חותיפב םידמולה לש םפותיש תורשפאב ןודל וננוצרב ,תאז םע דחי
ותלוכיל ךכ ךותבו ,דמולה לש תימצעה הנווכהה חותיפל םורתל יושע אוה דציכו יוצרו ץוחנ רבדה
?תימינפ תימצע הכרעהל


ןווחמ חותיפב םידימלת ףותיש .א

תוירחאב םיאשונ םידימלתה הבש תימצע הדימל איה תיתועמשמ הדימל :תימצע תוירחא
ןווחמה תיינבב דימלתה לש ופותיש .הכרעההו הדימלה ,הארוהה ךילהתב הרומה םע תפתושמ
תינוציח תוירחאמ רבעמב ךומתלו דימלתה לצא תוירחא חותיפל יתועמשמ ןפואב םורתל לוכי
ותוא תכפוה ךרעוי אוה המ יפל הלאשה יבגל הטלחהל ףתוש דימלתהש הדבועה .תימינפ תוירחאל
וילע םיתחנומה הכרעה יביתכתל עונכ ןיתנמ .ותדימלל ןהו הכרעהה ךילהתל ןה תוירחא לעבל
ותומדקתה תדימ לש הכרעהב ןהו םינקתה תעיבקב ןה ליעפ ףתושל ךפהנ אוה ,ינוציח רוקממ
.(1997 ,םיובנריב) דומילה רמוחב

הכרעהה תלוכי לש החותיפל םרות ,ןווחמב השענש הזכ ,םינקתבו םינוירטירקב שומישה :הינבה
דומלל ידכש םיבכרומ םילכ םה הלא .הכרעה ילכ םע דמולה תא שיגפמ אוהש ךכב ,תימצעה
חותיפב םידימלתה ףותיש .םתודוא-לע עדיה תא תונבהל ,ונתכרעהל ,שי ,יתועמשמ ןפואב םתוא
םינקתבו םינוירטירקב שמתשהל דמלי דימלתהש איה הרטמה .עדי לש וזכ הינבה ןמזמ ןווחמה
לש ךילהת ול רשפאיו ולש תימצעה הכרעהה תא ןווכיש המ ,עצביש םיאבה הדימלה יכילהתב
.דימתמ רופיש

ידעימ רישי ןפואב םיעבונ ןווחמב םינוירטירקה ויפל ןורקיעה תא שיגדמ (Wiggins, 1998) סני'גיו
ןווחמה חותיפב םפותיש ,םידעיה תעיבקב קלח םילטונ םניא םידימלתהש יפ-לע-ףא .הארוהה
ןמזמ הדימלה ידעיב ןוידה םצע .םייפיצפס םידעי םעו עוצקמה ידעי םע שגפמ םהל רשפאמ
הלטמה - םידעיה ןיבש רשקל תועדומה תרבגהו םידעיה תודוא-לע עדיה תיינבה לש ךילהת
,תופסונ הדימל תורטמ םמצעל ביצהל םידימלתל עייסל היושע וז הינבה .ןווחמהו - תידומילה
.יאמצע ןפואב ןתגשה תדימ תא ןוחבל רשפאתו

תלוכיה חותיפ איה ןווחמה חותיפב םידימלתה ףותיש לש תערכמ המורת :היסקלפר
ינפל םידמועה םיישקה חכונל דחוימב תיתועמשמ תאז המורת ,ונתכרעהל .םהלש תיביטקלפרה
.תאז תבכרומ הרטמ גישהל םאובב םירומ

הדימלה יכ תסרוג תיטסיביטקורטסנוקה השיגהש ריכזנ ,היסקלפרה לש התובישח תא ןיבהל ידכ
לש תימצעה הלבוהה ךילהתב .היישעה לע הבישחב הוולמה היישע ידי-לע תשחרתמ רתויב הבוטה
תויוסנתה ידכ ךות ,םירצותהו םיכילהתה לע בושמו היסקלפר לש תוליעפ תבייחתמ הדימלה
בושמה .ויעוציב תא רפשל דמולל תרזועש תימינפ הכרעה לש ךילהת איה היסקלפרה .תובר הדימל
םידממ תונויערל ףיסוהל ,תונורתפו תונויער רשאל וא תמאל ול רשפאמה עדימ דמולל קפסמ
.(1998 ,וזובו ירירפש) עדיה תא שדחמ תונבהלו תועיב הלש ןורתפה יכרד תא רפשל וא ןקתל ,םינוש
דמולה ףותישו ןומיא לע הליחת ססבתהל הכירצ םידמולה לצא תויביטקלפרה תולוכיה תיינב
רצותה תקידבלו היסקלפרל תוירחאה ,הגרדהב .הרומה עויסב יביטקלפר-יכילהת עדי תיינבהב
םירומאש עוציבהו הבישחה יביכרמ לש חותינ תללוכ ןווחמ תיינב .ומצע דמולל תרבעומ ךילהתהו
יהמ ןוגכ תולאש לע בושחל םיכירצ ןווחמ תיינבב םיפתתשמש םידימלת .הדימלה רצותל ליבוהל
םישרדנה םיכילהה םהמו םהב תקסוע איהש םינכתה םהמ ,םהלש הדימלה ידעי םהמ ,הדימל
.תיביטקלפר הבישח איה תאזכ הבישח .העוציבל

ויתועד תא אטבל ישפוח וב שיגרמ דימלתהש הדימל םילקא רצוי ףותישה םצע ,ךכ-לע ףסונ
לע םיתתשומ םידומילה .םידמלמו םידמול דימלתהו הרומה וב ,חיש לש ךילהתב ויתושגרו
הבישחה תחתפתמ ןוידה תועצמאב .תיביטקלפר תוננובתהו ילנויצר חיש לש הריווא
,םיתימע תכרעה לש תלוכי חותיפל םג םרות ןווחמה חותיפב םידימלתה ףותיש .תיביטקלפרה
יפלכו ומצע יפלכ ךירעמה לש תיביטקלפרו תיתרוקיב הבישח תוחתפתהל המצעב תמרותש
.םירחא

תרבעה ושוריפ ןיא ןווחמ חותיפב םידימלת ףותיש ךרוצל התיכב חיש-בר לוהינש שיגדהל בושח
הרומה לש ןומאה לע תססובמש ,תפתושמ היישעב רבודמ .םידימלתל הרומה לש תויוכמס
רתי תא ענכשל ולכוי םא קר ןווחמה חותיפ לע ועיפשי םידימלתה .םורתל םידימלתה לש םתלוכיב
עדיב קיזחמה ,הרומה .םיילנויצר םינועיט תועצמאב םתעצה תא לבקל הרומה תאו םידימלתה
.עירכהל תוכמסה תא וידיב רומשי לבא ,םינועיט תאלעה ןימזיש התיכב חיש רשפאי ,יגוגדפה
ףקותב עוגפל לולע ןווחמ חותיפב םידימלת ףותישש הנעטל םיסחייתמ רשאכ הבושח תאז הדוקנ
.הכרעהה לש תונמיהמבו

ועיקשהל ףידע ילואש ,ןמז לש דואמ הבר האצקה ךירצמ ןווחמב םידימלת ףותיש יכ ןועטל ןתינ
רישי ןפואב םרותש יעצמא אוה םינווחמ תיינבב םידימלת ףותיש ,ונתעדל .תורחא תורטמ תגשהב
םא .תימצע הנווכה לעב דמול לש תימינפ תוירחאו תיביטקלפר תלוכי חותיפ לש הרטמה תגשהל
ונא ,ןכ-ומכ .הברה ןמזה תאצקהל הקדצה שי ,תירקיעה תיכוניחה הרטמה תאזש םינימאמ
ןמזה םע .הנושארה תוסנתהה תפוקתב קר ןמזלש הבר העקשה ךירצמ הזכ ךילהתש תורובס
.ןמז תוחפ ךכל שרדנו ,םיצוחנה היסקלפרהו הבישחה ינפוא תא םישכור םידימלתה

ךות ,םייאמצע םיטופישו תוטלחה ללכל םידימלתה תא ליבומ ןווחמה חותיפ לש ךילהתב ףותישה
הז רבד .םתעיבקב םיפתוש ויה םהש םינוירטירקו םיכרע םלוסל םאתהב םתדימל תא םתכרעה
תושגר לש םייוליג םיענמנ ךכ-לע ףסונ .םהב דומעל םידמולה לש םתוביוחמ תא ריבגהל יושע
םורתל יושע רבדה .הרומה לש וביל-תורירשל הנותנה םיגשיה תכרעה יבגל חופיק לש םיילילש
.הלטמה תנכהב דימלתה לש היצוויטומה תאלעהל

םידימלתה תוברועמ .(1977 ,הלישו ויז) םידימלתה לצא תודרח םירצוי הכרעה יכילהתש עודי
לש תודרחה תא םצמצל היושע ןווחמה ידי-לע הכרעהל םימכסומ םיללכ תעיבק תועצמאב
.התיכב םתשגרה תא לקהלו םידימלתה


םידימלת ףותישב ןווחמ תיינב ךרוצל יביטקלפר חיש לוהינל תועצהו םיחנמ םיווק .ב

,םינתשמ ןווגממ עפשומ היהי םידימלתה ףותישב ןווחמה לש חותיפה ךילהת לש ויפוא ,ונתכרעהל
תונורקעה .דעיה-תייסולכוא לשו הרומה לש םדוק ןויסינ וניה תיזכרמ תובישח לעב הנתשמ םלוא
.םתתיכב הז ךילהת םושיי לש םיינושאר םיבלשב םייוצמה םירומל רתוי םינווכמ ליעל םיעצומה

חישה .התיכב יביטקלפר חיש וניה םינווחמ תיינבב םידמולה ףותישל יזכרמה יעצמאה ,ונתנבהל
חתפתהל םישנאה לש ישיאה לוקל רשפאמה ,ךשמתמ יניצר ןויד לש ליעפ ךילהת אוה יביטקלפרה
ןייפאתמה יתרושקת-יגוגדפ ביכרמ והז .(1998 ,רזע :ךותב ,Fernandez-Balboa & Marshall) עמשיהלו
,ידדה הלועפ-ףותישו ןוצרמ תופתוש ללוכהו הדימללו הארוהל תנווכמה תיתחיש היצקארטניאב
התרטמש הנבה ,השדח הנבהו יוליג תארקל תנווכמ יביטקלפרה חישה תוליעפ .תויתפכיאו ןומא
.(1998 ,רזע :ךותב ,Burbules) וב םיפתתשמה לש תושיגרהו תוננובתה ,עדיה תא רפשל


חישה החנמכ הרומה לש ודיקפתו חישה תפש
תא םדקלו דדועל ,רשפאל הרומה לע ,ןווחמ תיינבב םיברועמ םיפתוש םידמולה ויהיש תנמ-לע
.וב םיפתתשמה לש תויביטקארטניאבו תוידדהב ןייפאתי חישהש ךכ ,םידימלתה תואטבתה
ותפש וב ןפואלו חישה תא החנמ הרומה הב ךרדל םירושקה תונורקעל סחייתהל וננוצרב
.םתוברועמ יפוא לעו םידימלתה תואטבתה לע תועיפשמ ותוסחייתהו

חישה ןכות
דמולה לש ותלוכי חופיט אוה ןווחמה תיינבב םידמולה ףותיש לש םיבושחה םידעיה דחא ,רומאכ
ולכויש תנמ-לע .ההובג המרב עוציבלו דומילל הדימ-תומא חותיפ ידי-לע תימצע הכרעהל
הלטמ לש טופישל הדימ-תומא םיווהמה ,עבק תודוקנו ןווחמ חותיפב ףתתשהל םידמולה
הדימל יהמ ;ןוגכ ,תירפס-תיב הלטמ לכב םיכורכה םיידוסי םיגשומל סחייתהל שי ,תיפיצפס
לש םהיתוסיפת תא ףושחל שי ,תורחא םילימב .המודכו ?הל שורד המ ?תיתועמשמו הבוט
בייחמ הז ךילהת .ותועמשמ תודוא-לע המכסהלו הנבהל עיגהלו "הדימל" גשומה תא םידמולה
.םידימלתה לשו הרומה לש יביטינגוק-הטמ עדי לע היסקלפר

תורוקמ

.תומר :ביבא-לת .םיגשיה תכרעהב תופולח .(1997) 'מ ,םיובנריב
.(םכסמ ח"וד) םירומ תוברעתה תועצמאב םידמול לש תימצע הנווכה חותיפ .(1998) 'מ ,םיובנריב
.ביבא-לת תטיסרבינוא
-וקנרב ןוכמ :םילשורי .תיטסיביטקורטסנוק הארוה תארקל .(1997) 'ג 'מ ,סקורב ,'ק 'ז ,סקורב
.סייו
.ביבא-לת תטיסרבינוא .תיתרבח הצובקכ התיכה .(1977) 'ש ,הליש ,'א ,ויז
. 40, 150-131,ךוניחב םינויע .לארשיב םידומיל ןונכתב הרומה םוקמ .(1984) 'מ ,ןייטשרבליז
7,םידומיל ןונכתב השעמו הכלה .תימצע הנווכה לעב דמול חופיט .(1992) 'ע ,עבג ,'מ ,ןייטשרבליז
.42-16
.סייו-וקנרב ןוכמ :םילשורי .תבשוחה התיכה .(1996) 'א ,יי'ג ,'ד סניקרפ ,'ש ,ןמשיט
-ה האמה תארקל ךוניחה ,(ךרוע) ןח 'ד :ךותב .יגולונכטה ןדיעב םידומיל תינכות .(1995) 'ת ,ןיול
.תומר :ביבא-לת .(85-73 'מע) 21
תוריתע תותיכב הדימל לש תיגוגדפ הסיפת תארקל .(1993) 'א ,ןקז-ןב,'ת ,גומלא ,'ג ,ןומולס
.הפיח תטיסרבינוא ,הדמע ריינ .היגולונכט
:ךותב .עדיה סיסב יונישלו המצעהל יעצמא - תיביטקלפר היחנהב הרפמ גולאיד .(1998) 'ח ,רזע
.ת"פומ :ביבא-לת .(323-303 'מע) הארוהב היצקלפר ,(םיכרוע) ויז 'ש ,ץרפ-ןב 'מ ,ןייטשרבליז 'מ
.שרפמ :ביבא-לת .םיאכודמ לש היגוגדפ .(1981) 'פ ,הריירפ
. 24, 60-28,ןושל תקלח .התיכה חישב תויגולאיד .(1996) 'נ ,דלפ ,'ש ,םולב-הקלוק
.םילעופ תירפס :ביבא-לת .דומלל שפוח .(1984) 'ק ,סר'גור
תסיפת ןיבל הדימלה תסיפת ןיב תוקיז :תיביטקלפר תוליעפכ הדימלה .(1998) 'ע ,וזוב ,'נ ,ירירפש
245 'מע) הארוהב היצקלפר ,(םיכרוע) ויז 'ש ,ץרפ-ןב 'מ ,ןייטשרבליז 'מ :ךותב .תיפולחה הכרעהה
.ת"פומ ביבא-לת .(221-

Airasian, P., Walsh, M.E. (1997). Constructivist cautions. Phi Delta Kappan, 78(6).
Corno, L. (1994). Implicit teaching and self-regulated learning. http//ericir.syr/edu/plweb-cgi/f
ERIC No. EDU 409289.

Langer, E. (1989). Teaching and mindful learning. Creativity Research Journal, 2, 139-150.

Perkins, D.N. (1992). Smart schools: From training memories to educating minds.
New York: The Free Press.

Schunk, D.H. (1994). Motivating self-regulation of learning: The role of performance
attributions. ERIC No. EDU 367677.

Shor, I. (1992). Empowering education (pp. 85-111). The University of Chicago Press.

Skager, R. (1984). Organizing schools to encourage self-direction in learners. Unesco
Institute for Education. Oxford: Hamburg and Pergamon Press.

Talbot, G.L (1997). Can self-regulated learning be taught to college students? ERIC No. EDU 409287.
Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Wiggins, G.P. (1998). Educative assessment: Designing assessments to inform and improve
student performance. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

Wolf, D.P. (1993). Assessment as an episode of learning. In: R.E. Bennet & W.C. Ward (Eds),
Construction versus choice in cognitive measurement. NJ: Lawrence Erlbaum.:רוקמ
,השעמל הירואיתמ :תלכשומ הכרעה .(תכרוע) החונמ ,םיובנריב
.1999 ,ביבא - לת תטיסרבינוא ,תומר תאצוהדומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2