ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    הכרעה ידדמל רוזח

הכרעה ידדמ / הכרעה יכרד


דרעב "רושיבא" רפסה תיבב הכרעהה ךילהת


הדובעה ךרד

.תורומ לש תונוש תוצובק לש תוברועמ לש תונוש תומר :הפינמ לש הנבמ


הדובעה ךילהת

תעפשה" :הכרעהה אשומ תא הרחב רפסה תיב תלהנמ :הכרעהה אשומ תריחב
ללכ לע םצמוצמ םירומ תווצ ידי לע הבתכנש ,םידומיל תינכות לש הביתכה ךילהת
ןיב הנושארה השיגפה המייקתה םרטב רחבנ הכרעהה אשומ ."רפסה תיבב םירומה
ללכ ויה המכ דע :ולאשנש תולאשה .רפסה תיב יגיצנל םירומה זכרממ החנמה
דע ?תינכותב םיאיקב םירומה ויה המכ דע ?תינכותה תביתכב םיברועמ םירומה
םיפתוש ויה המכ דע ?היתושירדו תינכותה תורטמ תא םירומה ומינפה המכ
תנשל תירפס-תיבה תינכותב תביתכ ךילהת תא לעייל ידכ קדבנ אשונה ?המושייל
.ס"שת םידומילה
 
םע החחוש החנמה :ןושארה בלשב:םיבלש השולשב ונבנ םילכה :םילכה תיינב
תינכת תביתכ ךילהת תא תלהנמה הרקס וזה החישה ךלהמב .רפסה תיב תלהנמ
תובתוכ תווצ םע החחוש החנמה :ינשה בלשב.היבלש לכ לע תירפס תיבה הדובעה
ךרד תא תווצה תורבח וראית החישה ךלהמב .תורומ עבש ללכ תווצה .תינכתה
ךילהתמ ןוצר תועיבש ועיבה תינכותה תובתוכ תווצו רפסה תיב תלהנמ .ןתדובע
ןיינעו תוברועמ וליגו ןיוצמ ודקפת תווצה תורבח" :תלהנמה .הדובעה תביתכ
רתוי בוט דקפתמ הבישח תווצ" :הרמאו הפיסוה תווצ תורבחמ תחא."ןתדובעב
לבקתהל תוכירצ תושק תוטלחה .םצמוצמ תווצב דובעל בוט היה ...דיחי םדאמ
תובר ונדמל ...ךילהתה תא הזכיר תלהנמהו ,חטשב לעפ תווצה ...םצמוצמ תווצב
תיב ירומל ןולאש הנב םצמוצמה תורומה תווצ :ישילשה בלשב."התדובע יכרדמ
ןחב ןושארה קלחה :םיקלח ינש ליכה ןולאשה .תינכתה תביתכב ופתתשה אלש רפסה
ןחב ינשה קלחה .הביתכה ךילהת לש םינושה םיבלשל םיפתוש םישח םירומה םא
.תירפס תיבה תינכותה תא םיריכמ םירומה המכ דע
 

.תינכותה תביתכ ךילהתל םיפתוש ויה אלש םירומל ןולאשה תרבעה  

.תלהנמה תינגסו תלהנמה ידי לע םדודיקו םינותנה זוכיר  

זכרממ החנמה ופתתשה הבש הבישיב ךרענ ןוידה :תונקסמבו םיאצממב ןויד
.תלהנמה תינגסו רפסה תיב תלהנמ ,םירומה
 רפסה תיבב םייח ךרדכ הכרעהה תוברת לש העמטהל םיאנתה

:רפסה תיבב הכרעהה תוברת לש העמטהה ךילהתל םישורדה םיאנתה ןלהל

לש תיבויחה הדמעה הטלב הבתכב םירכזומה רפסה יתב ינשב :להנמה תוברועמ
הכרעהה יתווצ יבכרה תא העבק רפסה תיב תלהנמ .הכרעהה ךילהת יפלכ תלהנמה
ןמ תווצ תרבח השמיש ףא םהמ דחאבו ,םתדובעב םהל העייס ,םיירפס-תיבה
םהבש ,רפסה יתבב .הבושח התייה ךילהתב רפסה תיב תלהנמ לש התוברועמ .ןיינמה
.החלצהב הכרעהה תוברת העמטוה אל ,הכומנ התייה להנמה תוברועמ
 

ךילהתב םירומה תווצ תא ףתשלו עדייל דואמ בושח :םיכילהתב תווצה ללכ ףותיש
תא ןיטקמ הכרעהה ךילהתב תווצה ףותיש - ישגרה רושימב :תוביס שולשמ הכרעהה
רושימב .יטגרניס ךרע שי תווצה תדובעל - הבישחה רושימב .הכרעהבש םויאה
המכ ןיב הדובעה לטנ תא קלחמ הכרעהה ךילהתב תווצה ףותיש - יביטרפואה
.םיפתוש
 

םיפתושה םימרוגה ינפל הכרעהל םינוירטירקהו םילוקישה תפישח :תופיקש
.םתוכיא לע הרקבו הכרעהה יכילהת לש הנבה תרשפאמ ,ךילהתל
 


לש הקידב איה הכרעהה :ןמושייו הכרעהה ךילהתמ תויביטרפוא תונקסמ תקסה
רופיש לש םיכילהת ענמת הריגמב תונקסמה תראשה .רפסה תיבב םימיוסמ םיאשונ
ואוביש םייונישהו תונקסמה םושיי .תונוש תומרב ירפס תיבה דוקפתה לועייו
ךילהתב המולגה תלעותה תא ירפס תיבה ןוגראה ירבח ללכל ושיחמי םהיתובקעב
.תירפס תיב הכרעה תוברת דוסימל ומרתיו הכרעהה
 

לע םילכ לש רקובמ חותיפ תרשפאמ הכרעהה יפלכ רפסה תיב להנמ לש תיבויח הדמע
ןוידל ףסונב ,הלא .םירומה ללכ ףותישל םיכלהמ עוציבו ,םצמוצמ םירומ תווצ ידי
.רפסה-יתבב הכרעהה תעמטהל ואיבי ,דיתעב ומשוייש תונקסמ תקסהלו םיאצממב


:רוקמ
ןויליג ,תשרו וק ,םירומה יזכרמ ןואטב "דרעב 'רושיבא' רפסה-תיבב הכרעהה ךילהת"
20. 'מע ,(2000 ינוי) ,2 'סמ


דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2