ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    הכרעה ידדמל רוזח

הכרעה ידדמ / הכרעה יכרד


תרגסמב עוצקמה תומרב תומדקתהו תוירלודומ
הניחבה
(1998 יאמ) ולקד השמ


,תורגבה תוניחבב תוירלודומה לש תינורקעה הסיפתה תא גיצהל הז ךמסמ תרטמ
ינש דצמו דמלנהו רבצנה עדיה תניחב דחא דצמ תורשפאמה תוניחב לש תינויער הסיפתכ
תולועפב תולת אלל ליעפהל ןתינ הטישה תא .תורגבה תדועת תגשהל םיבלש לש הטיש
הביטחב םידומילה לש ללוכ ןוגרא ךילהתמ קלחכ שממתהל הלוכי םג ךא תורחא
לש ןורקיעה לע תססובמ התויהב תוירלודומה תסיפת .ידוסי לעה רפסה תיב לש הנוילעה
תיגוגדפ-תיתרבח השיג איה תורגבל הדועת תמלשהו םידומיל ךשמהל יוכיסו הווקת ןתמ
,יארשא ול םינתונשכו ,יוכיס דימלתל םינתונשכ .ךוניחב הדידמה תונורקע לע תרמושה
גשיה לכ דמולה לש ותוכזל םיפקוזשכ .רגתאה םע דדומתהלו תונל ףאשי דימת אוה
, דומלל הצרי םלועלו דדומתהל ךישמי ירה הדועתל הריבצכ ןובשחב ותוא םיחקולו
."הרהנמה הצקב רוא" ,דימתלו תידומילה תוליעפב הווקת הארי םלועל

ןתינש בלושמ הנבמב ,הניחבהו הארוהה ןוגרא לש הטיש איה תוירלודומ :הרדגה
תוירלודומה .הבש םינכתהו הניחבה לש שארמ תמכסומ הרדגה לע תססובמה ,הריבצל
,תעדה םוחת דומילל הטישה לע העיפשמ הניאו תיטרדנטס תרגסמ איה תוניחבב
לע םיססובמה םיבלש ךות ,והנבמ יפ לע דמלי אשונ לכ .דומיל אשונ וא הנילפיצסידה
.תורבצנו תוגרודמ הקמעה תומרב תויונמוימו ןכות יטרפ לש הרדגה

תויונמוימהו ןכותה יטרפ לש ,טרופמ יופימ ינוגרא דעצ לכל תישאר ,תבייחמ תוירלודומה
תוחמתהל וא םיאשונב הקמעהל תויטרדנטסה תושירדה תרדגה תא ליבקמבו
.תויונמוימב

:תונורקע העברא ומייקתי תישעמ הניחבמ


1 רפסמ ןורקע

תורגבה תוניחב לש תומרל תוליבקמה תומר יתש .הניחב תומר שולש הנייהת עוצקמ לכב
תססובמה סיסב תמרו ,(ל"חי 5 וא 3 -ל ליבקמ) תרבגומ המרו הליגר המר םויה תומייקה
.ןיערגה ידומיל לע


2 רפסמ ןורקע

המרל הכומנ המרב הניחב םילשהל ןתינ היהיו תוירלודומ הנייהת הניחבה תומר לכ
.הנממ ההובגה


3 רפסמ ןורקע

לכב ותלוכי יפלו הב רחביש המרב דמליש תועוצקמהמ דחא לכב ןחביהל לכוי דימלת לכ
,םדוקה וגשיה תא רפשל לכוי .ההובג המרל המלשהה לודומ לש קרפב תוניחב דעומ
יפלו דימלתה תריחב יפל לכה הקמעהב ןחבהל וא הניחבהו דומילה תא רזפל וא שימגהל
.ותלוכיבש בצקה


4 רפסמ ןורקע

םע הניחבה ןויצ לולקשב הכזי החלצהב ,הלא המלשהה ילודומ תניחבב ,דימלתה דמע
קרפב החלצהב דמע אלו הדימב .רדגומה לקשמה יפלו הז עוצקמב ול םושרה ןויצה
ותוא רתויב הובגה ףרה .החלצהב דמע הב המרה ראשיי רתוי ההובגה המרל המלשהה
.ותוכזל ףקזייש הז אוה דימלתה רבע


הניחבה תרגסמ

וא םמצע ינפב םידמועה םיקרפ השולש ןב ,ללכומ ,דבלב דחא ןולאש םייקתי עוצקמ לכב
ןחביהלו דומלל דימלתה לכוי המר לכבו עוצקמ לכב .תירלודומ הריבצכ לולקשל םינתינ
.המלשה לודומ קרפ לש הניחבב (דעומ לכב)

לודומו הליגר המרל תיסיסב המרמ לודומ :המלשה ילודומ לש םיקרפ ינש קר ומייקתי
.םיפוריצו םינולאש לש הרוצב עצבתהל םג הלוכי וז הטיש .תרבגומ המרל הליגר המרמ

יפכ ,םלקשמ יפ לע ןובשחב וחקליי רתוי ההובג המרל ,יהשלכ המרמ המלשהה ילודומ
.רבוע ןויצ היהי וב ןחבנה ןויצש יאנתב קר ,שארמ עבקיש

סיסבה תמר ,עוצקמה לש המרה יביכרמ תניחב לכב תוניחב דעומ לכב ןחביהל ןתינ
.החלצהב םהב ןחבנה דמע םא קרו םא ,ןובשחב וחקליי ,ולא .המלשהה ילודומ ינשבו

השולשמ בכרומ היהי הניחבה ןולאש .עוצקמ לכל דיחיו דחא ןולאש היהי הניחבה ןולאש
:םיביכרמ םיקרפ
.תרבגומ המרל המלשה קרפ ,הליגר המרל המלשה קרפ ,סיסבה קרפ
.וב הקמעהה תדימב ןהו רמוחה תומכב ןה (םיילאיצנרפיד) םילדבנ ויהי םיקרפה

קרפ לכל דחא םינויצ השולש ועבקי התכרעה תעב הניחב לכל :הניחבה תכרעהו ןונייצ
התוא המרה תעיבקו עוצקמל ןויצה בושיח .האמ לש םלוסב םיכירעמ ינש י"ע ןויצ לכ
.קרפ לכל םינויצה בישחת לע וססבתי ןחבנה גישה

קרפו הליגר המרל סיסב תמרמ םילשי ןושארה לודומה אוה הליגר המרל המלשהה קרפ
קר ןחביהלו רוזחל לכוי ןחבנה .תרבגומ המרל הליגר המרמ םילשי ינשה המלשהה
.גישהל שקבמ אוה התוא המרב קרפה לע ןויצ לבקלו הניחבה לש םידדוב םיקרפב
ונייה הז ןורקע .(דומיל תודיחי 2 -ל הליבקמה המרב) המלשהה לודומ - קרפב הניחבה
דומללו ךישמהל לכוי רפסה תיב רגובו דימלת יכ ,הדבועה תא שיגדמ אוה ןכש ,יתוהמ
ףקזנ ,רבעב ןחבנו דמלש לכ .התוכיא תא רפשל וא ולש תורגבה תדועת תא םילשהל
המלשה לש לודומ .םילולסמ וא םיפר לש הטיש אלו הריבצ לש הטיש תמייקתמו ותוכזל
דבע םא קר ןובשחב חקליי תרבגומ המרל הליגר המרמ וא הליגר המרל תיסיסב המרמ
ההובג המרב ןויצה בושיחל סנכי המלשהה לודומב החלצהב דמע םא קרו ,החלצהב וב
.רתוי


תונחביהה תורגסמ

.םיקרפ השולש ןב דחא ןולאש היהי עוצקמ לכב :עוצקמל תוניחבה רפסמ
.תוניחב דעומ ותואב דחא הניחב םוי רתויה לכל היהי עוצקמ לכב :עוצקמל הניחב ידעומ
.תועש 4 :תועוצקמה לכל רדגומו עובק הניחבה ןמז ךשמ


םוכיס

תגשהל דע םינוש תועוצקמב םדקתהל םידימלתל רשפאל הרטמ ךותמ ואב ולא תונורקע
תוירלודומה .תורגב תדועת תגשהל דעו תישיאה תלוכיה יוצימ ךות ,יוצרה גשיהה
קלח תווהמש תולמגתמ תוניחבו דומיל רמוח םע דדומתהל םידימלתל תרשפאמ
.תורגבה תניחבל עוצקמהמ


םילודומ לש םיגוס :חפסנ

הקמעהו ןכות תבלשמ תוירלודומ :1 גוסמ תוירלודומ

ןכות לש תוינבמ שולשב הניחבה עוצקמב םידומילה תינכות תנגרואמ 1 גוסמ תוירלודומב
םומינימה ןיערג תושירד תא תללוכ (ל"חי 1 לש) תיסיסבה תינבמה רשאכ הקמעהו
הבר הדימ ךא םיפסונ ןכות יטרפ ללוכ ל"חי 3 -ל המלשה תארקל ףסונה ךבדנה .עוצקמב
תינבמב םג ךכו ,עוצקמב םומינימה ןיערג תרגסמב ודמלנש םיאשונב הקמעה לש רתוי
ןוגראב ךרוצ שי תוירלודומ לש הז גוסב .(ל"חי 5) תרבגומה המרה תארקל הניחבה
.אשונ לכב הקמעהה תדימ תאו ןכותה תא ןובשחב חקולה ףצרכ םידומילה תינכות


תובלושמ ןכות תוינבמ לש תוירלודומ:2 גוסמ תוירלודומ

יטרפ לש תוינבמ שולש ,תוינבמ עבראב םידומילה תינכת תנגרואמ 2 גוסמ תוירלודומב
תיביטרגטניא איה תיעיברה תינבמה .הניחבה עוצקמ תא םיביכרמה דומיל יאשונמ ןכות
רתוי ההובג הבישח תמרל השירד תמייק וז תיעיבר תינבמב .םיפסונ ןכות יטרפ תללוכה
המרל םילשתש הניחבל םידימלתה תא ליבות וז תינבמ .דומילה יאשונ תשולש לכב
.(ל"חי 5) תרבגומה


הקמעה תדימ לש תוירלודומ:3 גוסמ תוירלודומ

יטרפ לש תוינבמה שולש ,תוינבמ שולשב םידומילה תינכות תנגרואמ 3 גוסמ תוירלודומב
ןחבנ תינבמ לכב .הניחבה עוצקמ תא םיביכרמה דומילה יאשונ תא םיללוכ ןכותה
לכב דמלנ עוצקמה ךכ .רתוי ההובג הקמעה תמרב בלש לכב דומילה יאשונ לכב דימלתה
םידימלת .עוצקמב החמתמו ךישממ דימלתהש לככ רתוי ההובג הקמעהבו ןכותה םוחת
ולאו סיסבה ידומיל תא קר ודמלי תיסיסב המרה םוחתה תא ריכהל םיניינועמה
5 וא 3 לש) תרבגומ וא הליגר המרל הבחרהב דומלל ךישמהל ולכוי קימעהל םירחובה
.(דומיל תודיחי


הקמעה תדימ לש תיתדיחי תוירלודומ:4 גוסמ תוירלודומ

יטרפ םתואבו הקמעה לש תוינבמ 5 -מ היונב םידומילה תינכת הז גוסמ תוירלודומב
.עוצקמה ימוחת לכב עגונו םידימלתה לכל הבוחה תניחב הווהמ דוסיה לודומ .ןכות
לודומה אקווד םהב םירקמ םנשי ךא הדבעמב ןחבמ תויהל לוכי הז לודומ ,ללכ ךרדב
לודומה .הדבעמב יתוסנתה לודומ וא רמג טקייורפ וניה (ל"חי 3) הליגרה המרל םילשמה
ןוגכ עוצקמה םוחתב םדקתמ אשונ תווהל לוכי (ל"חי 5) תרבגומה המרל םילשמה
.הקיטמיתמב םימדקתמ םיאשונ וא "הקיסיפ" עוצקמה תרגסמב תינרדומ הקיסיפ
תא תווהל לוכי תרבגומה המרל המלשהה לודומ םייעדמהו םייגולונכט תועוצקמב
רוציש (יביטרגטניא) ללכומ לודומ ףא וא עוצקמה םוחתב רתויב םימדקתמה םיאשונה
.תורחא תונילפיצסידל הנילפיצסידה ןיערגה יאשונ ןיבש םירשקה תא


תברועמ תוירלודומ:5 גוסמ תוירלודומ

2 לש תפסונ תינבמו ןכות לש תוינבמ 4 -מ היונב םידומילה תינכת הז גוסמ תוירלודומב
דוסיה ילודומ .םיפסונ םינכת הפיסומו ןכות יטרפ םתואב הקמעה תא הריבגמה ל"חי
3 םיווהמ דחיבו דומיל תדיחיכ ומצע ינפב דמוע דרפנב דחא לכ םייסיסב םיאשונ םיווהמ
הקמעהה תא קר אל תרצוי ל"חי 5 -ל המלשהה .תעד הנבמ םימילשמו דומיל תודיחי
.עוצקמה לש הללכהה תא לכל לעמו םינכת תפסות תרשפאמ םג אלא תשרדנה
ךא דרפנב םילודומה תשולשמ דחא לכב רוחבל םילוכי םידימלתה הז גוסמ תוירלודומב
.ל"חי 5 תארקל ךשמהה תא רשפאי םפוריצ


ןויד

השימחב תויועמשמ תניחבבו דומילה תוינכותב םידומילה ןוגראב תוירלודומה תלחהל
:םיטביה

יגוגדפה טביהה

וניה תורגב תדועת תגשהל ידוסי לעה ךוניחב הדימלתו דימלת לכל הווש תונמדזה ןתמ
הענהה תרבגהל רקיעבו םידימלת ןיב םירעפ םצמצל ןויסינב רתויב יתועמשמ םרוג
רפס יתבבש איה תירלודומה השיגה לש תיגוגדפה תועמשמה .םידומילל (היצביטומה)
יחנומ פ"ע וא םידימלתה גוית אלל המרה תרדגה אלל תוינגורטה תותכב דמלל ךרוצ היהי
המ תדימב עוגפלו דומילה בצק לע עיפשהל לולע הז בצמ .תוניחבה לולסמ רבעה
.הלעמ יפלכ "ךושמת"ש םידימלת לש הצובק ךדיאמ רצווית ךא םיקזחה םידימלתב
ןכתיי ,םנמא .תורגבה תוניחבל דעוימה ידומיל רמוח ינפב ופשחי םידימלת רתוי ,ךכב
הליגרה תמרב תורגב תניחב םע דדומתהל ושקתי םיכומנ םהיגשיהש םידימלתהמ קלחש
הכזמה הניחבב ביכרמ הווהמה תיסיסבה המרב הניחב םע דדומתהל וחילצי טלחהב ךא
השעמל ונחבי ,תרבגומה המרב ןחביהל םידתעתמה ולא םג ,םידימלתה לכ .תורגבב
2 -ל םיליבקמה) המלשהה ילודומב אקווד ואטבתי ישוקה תוגרד תיסיסב המרב הניחבב
תקמעה) ההובגה המרלו (דומילה תבחרה) הליגר תוהובג תומרל םימילשמהו (ל"חי
.(דומילה


יתרבחה טביהה

תדימ וא ותלוכי תא תמאותה המר פ"ע תוניחבב ןחביהל לכוי דימלת לכש הדבועה
םישדח תועוצקמל ותוא תפשוח ,למגותמ םג אוהש ןפואב תועוצקמ ןווגמב ותוניינעתה
הקמעה לש תורשפא וא יסיסב דומיל לש תורשפא .תושדח תויורשפא וינפב תחתופו
תאז םעו תגייתמ תרגסמב בצוי אל דימלתה וב בצמל איבה םילולסמה לוטיב עוצקמב
יגוגדפ-ינוגראה הנבמב ,םייקתהל לכות ,ףסונב .ותלוכי יפכ דומלל תורשפאה ול ןתנית
קפס ןיא דומילה עוצקמ לש תונושה תומרה ןיב םידימלת תודיינ ,רפסה תיבב םיאתמ
ינפב תומסחנ אלש ,ךכב ,תיתרבח הניחבמ אקווד הבר תובישח לעב וניה עצומה לדומהש
תוניחבה לכ .תורגב תארקל תלמגתמ הניאש הניחבב ןחבי אל םגו תויורשפאה דימלתה
"הציפק שרק" תווהמ ולא תוניחבו ןובשחב תוחקלנ דימלתה ןחבנ ןהב ,ל"חי 1 תמרב
.תורגבה תדועת תגשהל


ינוגראה טביהה

םירועישה תכרעמ ןוגראל םירושקה םיאשונ רפסמ ןוידל הביצמ תוניחבב תוירלודומה
תועוצקמה רתי תארוה םע המגמב םידמלנה תועוצקמה לש רשקהו המגמ לכב רפסה תבב
יגולונכט םוחתל ףשחיהל ןינועמהו ינויעה ביתנב דמולה דימלת ,אמגודל ךכ .רפסה תיבב
עוצקמב ותקמעה תדימ לע טילחהלו עוצקמה תא תדמולה התכל ףרטצהל לכוי ,םיוסמ
תכרעמ ןוגרא לע ירלודומה הנבמה תעפשה תא קודבל ךרוצ היהי וידומיל ידכ ךות
תועוצקמה לכב עצומה לדומה תמלשה רחאל תאז .תוניחבה ידעומ חולו תורגבה תוניחב
ךוניחב תנתינה תיעוצקמה הרשכהל תעדונ הבר תובישח .הבוחה תועוצקמב רקיעבו
.היישעתבו קשמב ,ל"הצב םתובלתשה תארקל םירגובה לש םתנכהו יגולונכטה
ידרשמ י"ע יושיר לש תונוש תוגרדל ,יעוצקמ גוויס ןתמ תרשפאמ תוניחבב תוירלודומה
.הז גוויס תונקמה תויושרהו הלשממה


ינכותה טביהה

רוציל ישוק םייק ןכלו הנוש יראנילפיצסיד יפוא םיאשונ תכרעמב םידמלנה תועוצקמה
דימלתהש ךכב ותובישח ,תוניחבה תכרעמ לש ירלודומ ןוגרא .תוירלודומ לש דיחא סופד
דימת תונתינ ןניא םידומילה תוינכת .ותוניינעתהו ותלוכי פ"ע דומיל תודיחי רובצל לוכי
תועוצקמה ןויפא .תועוצקמה לש תעדה ינבמ לש םייפואב ינושה ללגב רקיעב ינבמ ןוגראל
,אמגודל .ידומילה רמוחה לש הקמעה תדיממו ןכותה יטרפ ףקיה לע ללכ ךרדב ססבתי
לש םיחנומב ,רידגהל ךכו תונושה תומרב ןכות יטרפ םתוא תא דמלל ןתינ הקיטמתמב
ההובג המרבו סיסבה תמרב הניחבל ךייש הנודנ המרה םיוסמ אשונ יכ ,דומיל תולטמ
.הליגר המרל ךייש רתוי


יביצקתה טביהה

םיאיבמ תושדח םידומיל תוינכות רקיעבו שדח ינוגרא הנבמ חותיפ ,םירבדה עבטמ
הרומא תוניחבב השדחה תנוכתמה .דומיל ירפסו םיעצמא הארוה ירמוח תנכהב ךרוצל
תועוצקמו תכרעמה הקיפמ םתוא תוניחבה רפסמ תא תמיוסמ הדימב םצמצל םנמא
תוניחב ךרעמ קזחתל ץלאית תכרעמה ךא רפסה תיב י"ע הניחבלו הכרעהל ורבעוי םיבר
תרגסמ התואב ,קימעהל רשפאי תוניחבה רפסמ םוצמצ .(הנשמ ינחבנל) םדוקה דצב שדח
תא ןוחבל ךרוצ שי יכ קפס ןיא .תכרעמב םינולאשה תוכיא לע הרקבה תא ,תיביצקת
.םייגולונכטהו םיינויעה תועוצקמה לכב תוירלודומה תמלשה לש תולעה


:רוקמ
ףגא ,הדובע ריינ ,"הניחבה תרגסמב עוצקמה תומרב תומדקתהו תוירלודומ" .השמ ,ולקד
.(1998 יאמ) ,תוברתהו ךוניחה דרשמב תוניחבהדומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2