ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    הכרעה ידדמל רוזח

הכרעה ידדמ / הכרעה יכרד


תורגבה תוניחבו תירפס תיב םיגשיה תכרעה
םילשורי ,דלאס ןוכמ ,והילא-ןב המלש


לש הנוילעה הביטחב תוגוהנה םיגשיהה תכרעה לש תוכרעמה יתש הנגצות הז רמאמב
תיבה םיגשיהה תכרעהו ,תוינוציחה תורגבה תוניחב ;לארשיב םיידוסי לעה רפסה יתב
קוזיחל עגונב תוינכת הנרקסית ,הלאה תוכרעמה יתש ןיבש ןילמוגה תוקיז ונחביי .תירפס
דיתעב םייופצה תוחתפתהה ינווכ ורהבויו תירפס תיבה םיגשיהה תכרעה לש הדמעמ
.םיגשיהה תכרעה םוחתב


תירפס-תיב םיגשיה תכרעהב תויוחתפתה

םיכילהת תונייפאמה תויוחתפתה המכ ידוסי-לעה ךוניחב ולח םינומשה תונש תישארמ
תכרעה םוחת לש הבחרהב םג ,רתיה ןיב ,ךורכה קוזיח ,תירסומה הימונוטואה קוזיח לש
.תירפס-תיבה םיגשיהה


תוידוחיי םידומיל תוינכת

תידוחיי תינכות ,ומצעב חתפמו םזוי רפסה תיבש תינכות איה תידוחיי םידומיל תינכות
תוכמסה רפסה תיב ירומל תנתינ רושיאה רחאל .ךוניחה דרשמ לש רושיאו הקידב הנועט
םיכירעמ ףא םירומה .תיפולח הכרעה ךרד עיצהל וא תורגבה תניחבל ןולאשה תא ןיכהל
םיינוציח םינויצל ךרע יווש םהינויצו תיפולחה הכרעהה יכרד תא וא תוניחבה תא
.(ג"נשתה ,תוידוחיי םידומיל תוינכת ,תוברתהו ךוניחה דרשמ)

םינשב .םינומשה תונש עצמאב הנוילעה הביטחב וגהנוה תוידוחיי םידומיל תוינכות
לע רפס יתב הרשעו האמב תולעפומ ןהו םייתאמכל תוינכותה רפסמ עיגמ תונורחאה
תוינכתל ןתאוושה ידכ ךות ,תוידוחייה םידומילה תוינכות וקדבנ ובש רקחמב .םיידוסי
ןתמורתו ,ןתלעפהבש םינוכיסהו םייוכיסה וגצוה ,(1991 ,והילא ןב) תויזכרמ םידומיל
.הרומה לש ילנויספורפה ודמעמ קוזיחל


"תורגבה תוניחבל תיפולח הכרעה" יוסינ

לש ךוניחל רפסה תיבב הדידמו הכרעה ירקחמל הדיחיב עצוב 1980-1984 םינשב
,ןורימ) תורגבה תוניחבל תיפולח הכרעה םגד לש הלעפה יוסינ ביבא לת תטיסרבינוא
.תרקובמו תיתגרדה התייה ותלעפהו ,םיידוסי-לע רפס יתב השימחב ךרענ יוסינה .(1986
תועצמאב תינוציח הכרעהל ףילחת השמישש ,תירפס-תיב םינפ הכרעה תכרעמ החתופ
תילגנא ,(בתכב העבה) תירבע תועוצקמב םשוי תיפולחה הכרעהה םגד .תורגבה תוניחב
"לודג ונניא םהיבגל יכרעה ןעטמהש תועוצקמ" הלא ,יוסינה יכרוע ירבדל .הקיטמתמו
םילכו תוטיש לש ןווגמ וחתיפ םירומה םע ףותישב יוסינה יתווצ תשולש .(2 'מע ,םש)
תא ונחב ,הקיטמתמה תווצו תילגנאה תווצ ,םיתווצה ןמ םיינש .םיגשיהה תכרעהל
הז ךרוצל .תיצרא המרונל הקיזב םירומה ינויצ לש היצזיטרדנטס תחטבה לש הלאשה
םיכרצל המאתהב וחתופש ,םיינוציח הכרעה ילכ תועצמאב םינויצה לויכ לש תוטיש וסונ
.תועוצקמה ןמ דחא לכ לש


הניחבל םידומילה רמוח דוקימו (ב"חל) הניחב תבוח אלל םידומיל

בצמה לע לקהל תוברתהו ךוניחה דרשמ תלהנה הטילחה ה"נשתה םידומילה תנשב
ידמש עבקנ .םיידוסי-לעה רפסה יתב ידימלת לע לטומה תורגב תוניחב לש סמועכ ספתנש
,תועוצקמ השולש תבשחוממ - תיארקא הרוצב ועבקיי ,חספה תשפוחל ךומס ,הנשב הנש
תורגבה תניחבב ןחביהל אלש םידימלתה םיאשר םהבש הבוחה תועוצקמה תעבש ןיבמ
תועוצקמה .(תוחרזא ,הירוטסיה ,תורפס ,ך"נת ,הקיטמתמ ,תילגנא ,תירבע) תינוציחה
םה ןחביהל אלש םיאכז ויהש ימ .(ב"חל) "הניחב תבוח אלל תועוצקמ" ונוכ ולאה
ורסמנ הלאו - םייתנשה םינויצב הרכה םהל הקנעוהש רפס יתבב ב"י תותיכמ םידימלת
אלש תורשפאה םידימלתל הנתינ םהבש תועוצקמב .חספה תשפוח דע ךוניחה דרשמל
הזה ןויצהו ,םהירומ ידיב םהל ןתינש יתנשה ןויצה תורגבה תדועתב עיפוה ןחביהל
תנשב .רפסה תיב ינויצל קזח דמעמ הקינעה וז הטיש .רבד לכל יפוס ןויצכ הדועתב םשרנ
הרמוה וז הטיש ."הניחב תבוח אלל תועוצקמ"ה תטיש הלטוב ח"נשתה םידומילה
תינכות דוקימה ךילהת יפ לע .הניחבה תארקל דומילה ינכות דוקימ לש ךילהתב
דרשמ םסרפמ תוניחבה דעומ ינפל שדוחכ .הפקיה אולמב תדמלנ עוצקמ לכב םידומילה
לעמ לקומ וז ךרדב .תינכתה ןמ 4/7 -כ לש ףקיהב םהש ,הניחבה ינכות תא ךוניחה
.הניחבל דומילה סמוע םידימלתה


"ץרפ-ןב תדעו" תצלמה

ךוניחה רשל היתוצלמה תא השיגה תורגבה תוניחב לש תנוכתמה תקידבל הדעווה
.תוצלמהה לע ודי תא ךמס רשה .(1994 ,2000 תורגב - ץרפ-ןב תדעו ח"וד) ה"נשתב
תכרעמ :םילוקיש לש תוכרעמ יתש התוא וחנה תוצלמהה שוביגבש תנייצמ הדעווה
הרושקה םילוקיש תכרעמו ,תורגבה תניחב לש םייגוגדפ םיטביהב הניינעש םילוקיש
םייגוגדפה םיטביהל הסחייתהב .ידוסי לעה ךוניחה תכרעמ לש םייתרבח םיטביהל
:הדעווה תנייצמ

הז ךמסמב תואבומה תוצלמהה דוסיבש תיזכרמה הדובעה תחנה
םיגשיהה תכרעה לש םיכרדה ןיב הקזח ןילמוג תקיז תמייקש ,איה
,הבר הדימב הנתומ הארוהה ןוויג .הדימלהו הארוהה תוטיש ןיבו
לש ךרדב ,הארוהה תוטיש ןווגמל הכרעהה יכרד לש המאתהב
תיב תוכמסל תיברמה התרבעה תועצמאב הדימלל הכרעהה בוריק
.רפסה

,יללכ ןפואב ,רבודמ תירפס-תיבה הכרעהה לש הקוזיח תרגסמב
הכרעה יכרד םע תוניחב בלשמה ךשמתמ הכרעה ףצר תגהנהב
הכרעה ,םיטקייורפ עוציב ,תוינויע תודובע תביתכ ןוגכ ,תויפולח
(12 'מע ,םש) דועו "וילופטרופ"ה תטישב

.םידחא תועוצקמב םיירפס-תיב םינויצב הרכה רבדב תוצלמהה ורזגנ וז הדובע תחנהמ
םיירפס-תיב םינויצב הרכה רושיא שקבל רפסה יתב ולכוי ןושארה בלשבש עבקנ
תועוצקמ תעבש) הניחבה תועוצקמ תעשת וניומ הז ךרוצל .רתויה לכל תועוצקמ השולשב
דחא עוצקמ רוחבל םיאשר רפסה יתבו ,םיצבקמ השולשל (הריחבה תועוצקמו הבוחה
.םיירפס-תיב םינויצב הרכה תשקב ךרוצל ץבקמ לכמ

תא ןווגל רפסה יתבל עייסי הזה ךרעמהו ,הרקבו הכרדה ךרעמ םקויש הצילמה הדעוה
תכרעה לש םייברמ תונמיהמו תופקת חיטבהלו ,תויפולח הכרעה יכרד םיאתהל ,הארוהה
.םיגשיהה


"2000 תורגב" - רפסה יתב 22 טקייורפ

הלועפה ךלהמ

הדעווה תוצלמה םושייל תוסנתהב לחוה ץרפ-ןב תדעו ח"וד לש םוסרפה דעומל ךומס
םע ףותישב ,ורתוא הז ךרוצל .םיגשיהה תכרעה םוחתב רפסה יתב תכמסהל עגונב
תניחבמ םינוש רפס-יתב םה הלא .םיידוסי לע רפס-יתב 22 ,רפסה יתב לע חוקיפה
.םהידימלת לש יתרבחה-ילכלכה עקרה תניחבמו (םיפיקמו םייגולונכט ,םיינויע) הנבמה
ינש ,םייתד רפס-יתב השימח ,םייללכ רפס-יתב 14 :וז איה חוקיפה גוס יפל תוגלפתהה
.דחא יזורד רפס-תיב ,םייברע רפס-יתב

רהבומ ןכ-ומכ .ןלהל םיאבומ םירומ תודמע רקס לש םיאצממו הלועפה ךלהמ לע םיטרפ
:עוצקמה יתווצ לש םתדובע ןיינע

םיתווצה .המישמל רפסה יתב לש לוהינ יתווצ ורשכוה ה"נשתה םידומילה תנש ךשמב
םהל שיש עוצקמ יתווצ רותיאלו טקייורפה תונורקע תרבסהל םהיתודסומ ךותב ולעפ
תוגלפתהה יפל ,םיתווצ 41 .תירפס-תיב םיגשיה תכרעהל הכמסהה ךרעמב בלתשהל ןיינע
:הכמסהל תושקב ושיגה ,ןלהל תאבומה

םיתווצה רפסמ
עוצקמה

םיתווצה רפסמ
עוצקמה
3
הרבחה יעדמ5
ך"נת

1
תונמא2
תירבע
1
דומלת9
הירוטסיה

1
בכר תואנוכמ8
תילגנא

1
תבשחמ
לארשי


5
יעדמו היגולויב
תואלקחהו םייחה
3
תורפס

1
תיברע1
הימיכ


תינכותו םידומילה תינכות וגצוה הבו "הכמסהל השקב" שיגה םיתווצהמ דחא לכ
תונש שולש ינפ לע התסירפו תויפולח םיכרדב הכרעהה ןוויגל העצה הז ללכב - הלועפה
:הלועפ תורגסמ יתשל תועש תפסות הדמעוה רפסה יתב תושרל .('ב"י-'י) דומילה

.עוצקמה יתווצ לש תויעובש תובישיל  
םירומה לש היחנה תושיגפל - הז ללכבו עוצקמה תארוה לש תועשה תסכמ תבחרהל
.םידיחי םידימלת םעו םידימלת תוצובק םע
 

םוחתבו עוצקמה םוחתב היחנהב עוצקמה יתווצ תא תוולל םיכירדמ ולחה ו"נשתב
תופולח לש םיאשונב תויומלתשה ןווגמ דמעוה םירומה תושרל .םיגשיהה תכרעה
וטרופו טקייורפה תורטמ וב ורדגוהש ךמסמ חסונ לוהינה יתווצ םע ףותישב .הכרעהב
:ןה ועבקנש תורטמה .ולש תויופצ תוקופת

,הארוהה קוזיח ידכ ךות ,הבש לאיצנטופה ברמ תא תוצמלו הדימלה תא קימעהל
הינכתל ,הארוהה תורטמל םיגשיהה תכרעה לש םיכרדה תמאתהו הנוויג
.היכרצלו

תועוצקמה ןיבמ תועוצקמ השולש דע דחאמ תירפס תיב הכרעהל ריבעהל
תכרעה לש הסירפ ידכ ךות ,תורגבה תוניחבל תועוצקמה תמישרב םיללכנה
,תויפולח םיכרדב הנוויג ,הנוילעה הביטחב דומילה תונש ינפ לע םיגשיהה
.הדימלבו הארוהה ךילהתב הבולישו

תוליעפה יסופד לש הרבעה ;"יאמצע דמול"כ דימלתה תרשכה :ורכזוהש תוקופתה ןיב
לע תירפס תיב תוינידמ שוביג ידכ ךות רפסה תיבב םירומה יתווצ ללכל םיחתפתמה
.ירפס-תיב םינפ הרקב ךרעמו הכרדה ךרעמ חותיפ ;םיגשיהה תכרעה


םירומ תודמע רקס

ברקב רקס ךוניחה דרשמ לש הכרעהל הקלחמה הכרע (ה"נשתה) תוכרעיהה תנש םויסב
תא קודבל התייה רקסה תרטמ .(ו"נשתה ,'תושו רסוונזור) רפסה יתב 22 -ב םירומה
וקדבנ .תירפס-תיב םיגשיה תכרעהו תינוציח םיגשיה תכרעה יפלכ םירומה תודמע
םירומ 895 לש םהיתודמעו ,טקייורפה תרגסמב םידמלמה םירומ 210 לש תודמע
.טקייורפל םיפתוש םניא ךא רפס יתב םתואב םידמלמה

:הלאה םידממה ינשל עגונב וקדבנ םירומה לש םהיתודמע
.הארוה תוטישו םידומיל תוינכת ,םירומ לע הכרעהה גוס לש העפשה
.םידימלת לע הרעהה גוס לש העפשה

.םידממה ןמ דחא לכל הקידבה יאצממ ןלהל

הארוה תוטישו םידומיל תוינכת ,םירומ לע הכרעהה גוס תעפשה

,טקייורפב םיפתתשמה םירומהמ םישילש-ינשכ :תוירחא תסיפתו תיעוצקמ תוחתפתה
םירומ תדדועמ תימינפה הכרעההש םיבשוח ,םיפתתשמ םניאש ולאמ שילשכ תמועל
תשרוד םגו ,תינוציח הכרעהמ רתוי עדיה םוחתבו הארוהה תוטיש םוחתב שדחתהל
.תוירחא לש רתוי הבר הדימ םהמ

םניאש ולאמ שילשכ תמועל טקיורפב םיפתתשמה םירומהמ תיצחמכ :הרומה דמעמ
םירומ ,םידימלתה יניעב הרומה דמעמ תא תקזחמ תימינפה הכרעההש ורבס ,םיפתתשמ
.םירומה לש יעוצקמה םנוחטיב תא תקזחמ ןכו ,תינוציח הכרעהמ רתוי םירוהו

ןיבמ תיצחמכ תמועל ,טקיורפב םיפתתשמה םירומהמ 85% :הלועפ ףותיש לש םילקא
ףותיש לש םילקא תריציל תמרות תימינפ הכרעה יכ ורבס ,םיפתתשמ םניאש ולא
םידימלתה תא ףתשל םירומל תרשפאמ ןכו ,םירומה ברקב תווצ תודובע לש םיסופדו
.תינוציח הכרעהמ רתוי חותפ גולאיד םמע םייקלו

אלש ולאו טקייורפב ופתתשהש ולא ,םירומה ללכ :תעד לוקישל בחרמו הימונוטוא
הרומל הימונוטוא תקנעהב תינוציח ינפ לע תימינפ הכרעה לש ןורתיב וריכה ,וב ופתתשה
.ותעד לוקישל בחרמה תלדגהבו

םידימלתה לע הכרעהה גוס תעפשה

,וב ופתתשה אלש ןיבו טקיורפב ופתתשהש ןיב ,םירומה ללכ :דימלתל ילאיצנרפיד סחי
תא הריבגמו ויכרצ יפ לע דימלת לכל ילאיצנרפיד סחי תרשפאמ תימינפ הכרעהש ורבס
.תינוציח הכרעהמ רתוי - םידימלתה לש הריחבה שפוח

טקיורפב ופתתשהש םירומהמ םיעבר-השולשכ :םידימלת לש תימצע הכרעהו היצביטומ
םידימלתה לש הענהל תינוציח הכרעה רשאמ רתוי תמרות תימינפ הכרעה יכ ורבס
תושוחנ טקייורפב ופתתשה אלש םירומה לש םהיתודמע .תימצעה םתכרעהלו דומלל
.הז דממב תינוציחל תימינפ הכרעה ןיב לדבה ואר אל םהמ תיצחמ תוחפלו תוחפ

תישימחכו ,טקייורפב ופתתשהש הלא ,םירומה ללכ :תונרקס תלבגהו הדרח תרבגה
תונרקס הליבגמו תוניחב תדרח הריבגמ תינוציח הכרעהש םינימאמ ,ופתתשה אלש ולאמ
.תימינפ הכרעהמ רתוי תידומיל

ונודנש םימדוקה םיאשונה לכב :םידימלת יפלכ תונגוהו תויביטקייבוא ,עדי ףוקיש
עגונב .היתונורסח לע תולוע תימינפה הכרעהה לש היתולעמש םירומה םירובס
םירוה ללכמ 60% :הנומתה טעמ הנתשמ הכרעהה לש תונגוההו תויביטקייבואל
הכרעהב ןורתי םיאור םניא (וב םיפתתשמ םניאש םירומהו טקייורפב םיפתתשמה)
תויביטקייבואלו תונגוהל תושירדל תונוע תינוציחו תימינפ הכרעהש םירובס םה .תימינפ
.הווש הדימב

,וב םיפתתשמ םניאש םירומהמ 20% תמועל ,טקייורפה יפתתשמ םירומה ןמ 40%
הנמאנ תפקשמה הנומת ןתמב תינוציח הכרעה ינפ לע ןורתי תימינפ הכרעהל יכ םירובס
.תנגוהו תיביטקייבוא תויהל התלוכיבו םידימלתה לש םיגשיהו הנבה ,תועירי


עוצקמה יתווצ לש םתדובע

יתווצש ,הפוצמ .תירפס-תיבה םיגשיהה תכרעה לש דוסיה ינבאמ איה "תווצ תדובע"
תווצ תדובע איה םתדובעש םיתווצכ ודקפתי םיגשיה תכרעהל הכמסה ולביקש עוצקמה
"ךרד יצרופ" םיינוכית רפס יתב לש תונגראתה םזיש ,רזייס רודואית .הליעי
האצקה םללכבו ,הלאה רפס יתב לש םתלועפל תונורקע העשת חסינ ,תירבה-תוצראב
תוסחייתהב (Sizer, ,1992 p. 208.) "םירומה לש תיפותיש הדובע ןונכת"ל ןמז לש תיתועמשמ
היצזיטרדנטס לש תורשפא (Harlen, 1994) ןלרה ןיוו הגיצמ םיגשיהה תכרעה אשונל הרישי
תורשפא תנתינ םיפתתשמה םירומלשכ "סוסנסנוק לש םילנאפ" תרגסמב תיתצובק
.תונוש תופקשהל סחייתהלו ,תוחיתפב םהיטופיש תא ריבסהל

תווצ תדובע םויק רשפאל ידכ םיבאשמ רפסה יתבל םינתינ "2000 תורגב" טקייורפב
לש בחר עציהו םייעוצקמ םיכירדמ יוויל ,תווצ תובישיל תועש לומגת :תיביטקפא
ךכל עיגהל איה הרטמה .תויפולח םיכרדב םיגשיה תכרעה לש םיאשונב תויומלתשה
ןורקיע והז .(1996 ,םירחאו יזרא) "םזיגרניסה ןורקע" החני עוצקמה יתווצ תאש
תודיחיה תואצות םוכיס לע הלוע ללוכה טקפאהש ךכ הצובקה לש היתוחוכ תא דקממה"
קופיס ,תובהלתה תושוחתב תנייפואמ יטגרניס תווצ לש תפתושמה תוליעפה .(1+1=3)
הקלחמה הקדב ,תויטגרניסה ידעיל עיגהל םיתווצל עייסל ידכ .(12 'מע ,םש) "רגתאו
רפס-יתב השולשב עוצקמ יתווצ העבש לש םתלועפ תא ךוניחה דרשמב הכרעהל
םיתווצ תדובע לש םינייפאמ ראתל" :ויה בקעמה תורטמ .(ז"נשתה ,םירחאו רסוונזור)
םיסופד לע עיבצהל :תווצ תדובע לש םיצופנה םיסופדל םירבסה עיצהל :טקיורפב
תא בכעל םילולעש םיסופד לעו טקייורפה תוקופת תגשה תא םדקל םילוכיה םייתווצ
.(7 'מע ,םש) "ןתגשה

תנש ךשמב םיתווצה תושיגפב וכרענש תורזוח תויפצתמ תונקסמ תואבומ בקעמה ח"ודב
:םייכילהת םינייפאמו םייתווצ םינייפאמ :הלאה םימוחתב ו"נשתה םידומילה
.תולטמ םע עוצקמה יתווצ תודדומתה

תדובע יכילהת הנשב הנש ידמ םיקדבנ רפסה יתבל ינוציח הקידב ךרעמ תועצמאב
.םתונמיהמו םתופקת תדימ ןכו ,םתוכיא - םייפולחה םיגשיהה תכרעה ילכו םיתווצה
.םתדובע רופיש ךרוצל םיתווצל בושמ רבעומ הקידבה תובקעב

תומד לש םינויפא וגצוה (ו"נשתה -'כ דחוימ ל"כנמ רזוח) דחוימה יללכה להנמה רזוחב
:םה הלאו ,ךוניחה תכרעמ לש "יוצרה רגובה"

םיאשונ ןיבהל ןוצרב ןרוקמש ,תילאוטקלטניא תוניינעתהבו תונרקסב ןייפואמה םדא
קופיסל םילכה תאו עדימה תא ומצע תוחוכב רתאל לגוסמהו ,םינווגמו םינוש
;ולש תונרקסה
 
;ותריחב יפ לע ,ולש םייתימאה ןיינעה ימוחתב קסועה םדא  
ללכה הרבחה יכרעמו ותורבח יכרעמ הנוזינה ,תיכרע םלוע תפקשה לעב םדא
;תישונא
 
ךותמ םאלמלו םידיקפת וילע לבקל ןוכנהו תילארשיה הרבחה ייחב ברועמה םדא
;תוריסמו תוירחא
 
,םש) .ותלוז תוהז תא דבכמו ריקומו םהל עדומו ותוהז תאו וישרוש תא ריכמה םדא (1.3 ףיעס  

תכרעה לש הקוזיח ידכ ךות םיגשיה תכרעהו הדימל ,הארוהה ימותב םייונישהש הארנ
."יוצרב רגובה" ךוניחב עייסל םייושע תירפס-תיבה םיגשיהה


היפרגוילביב

:םילשורי (ינש ךרכ) תיכוניח הידפולקיצנא .ךוניחה יכרד (1959) (םיכרוע) 'י יולו 'צ ,רדא
.קילאיב דסומו תוברתהו ךוניחה דרשמ

רפסה תיב לש הנוילעה הביטחה .(1996) יול 'מו 'ד רקוט ,'א ןנוג ,'ש ןולא ,'מ ןליא
.טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ :םילשורי .ידוסי-לעה

,(ךרוע) ובנ 'ב .יצראה ץוביקה לש ךוניחה תודסומב תורגב תוניחבל סחיה .(1980) 'מ ןולא
.דבוע-םע :ביבא לת (180-186 'מע) תורגבה תוניחב

,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ :םילשורי .תומזי .(1996) 'מ ונינדו 'מ תשע ,'א יזרא
יתורישלו תומלתשהל ,הרשכהל ןוכמה ,החוורו ךוניח יתורישל ףגאה ,יגוגדפה להנימה
.ךוניח

תוברתה ךוניחה דרשמ :םילשורי .התיכב הבורמ היצנגילטניא .(1996) 'ת ,גנורטסמרא
.הבישחה חופיטל סייו וקנרב ןוכמ ,טרופסהו

ןח 'ד .טרפל תמאתומ הכרעה תארקל :םיגשיה תכרעהב תופולח .(1995) 'מ ,םיובנריב
.תומר :ביבא לת .(187-205 'מע) 21 -ה האמה תארקל ךוניחה ,(ךרוע)

םיידוסי לעה רפסה יתבב תוידוחייה םידומילה תוינכות תקידב .(1991) 'ש ,והילא ןב
,היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח .תויזכרמה םידומילה תוינכותל ןתאוושהו
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

'סמ ח"וד ,תורגב תוניחב ינולאש לש יטסיטטס חותינ .(1979) 'פ ,ןייטשנרובו ,'ג ,רחש ןב
.(סיפדת) תוניחבל הקלחמה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ :םילשורי .2 'סמ ח"וד ,1

,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ :םילשורי ,תובורמ תויצנגילטניא .(1996) 'ה ,רנדרג
.הבישחה חופיטל סייו וקנרב ןוכמ ,םידומיל תוינכותל ףגאה ,יגוגדפה להנימה

,(ךרוע) ובנ 'ב .ןוכיתה רפסה תיב לש םויסה תכרעמ תקידבל םינוירטירק .(1980) 'א ,קז
.דבוע םע :ביבא לת (196-205 'מע) תורגבה תוניחב

:תיפולח הכרעה ,(ךרוע) יול 'א .םיגשיהה ינחבמ םוחתב םזינרדומטסופ .(ז"נשת) 'א ,יול
.ת"פומ ןוכמ ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ :ביבא לת (11-37 'מע) השעמו הכלה

ךוניחה דרשמ :םילשורי .לארשיב תורגבה תוניחבב םייונישו תורומת .(1990) 'י ,יול
.ידוסי לע ךוניחל ףגאה ,תוברתהו

:ביבא לת תטיסרבינוא .תורגבה תוניחבל תיפולח הכרעה .(1968) (ךרוע) 'מ ,ןורימ
.הדידמו הכרעה ירקחמל הדיחיה

רזוח ;ז"לשת -'א דחוימ רזוח ,יללכה להנמה ירזוח ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
.ו"נשתה -'כ דחוימ רזוח ;11 לופכש -ו"נשתה דחוימ רזוח ;8/ג"נ

.םיידוסי-לעה רפסה יתבב הרכהה תונקת .(ן"שתה) טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ
.ידוסי לע ךוניחל ףגאה :םילשורי

.הנוילעה הביטחב תוידוחיי םידומיל תוינכת .(ג"נשתה) תוברתהו ךוניחה דרשמ
.םידומיל תוינכותל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,9 'סמ רזוח :םילשורי

תורגבה תוניחב תייגוס תקידבל הדעווה ןובשחו ןיד .(1979) תוברתהו ךוניחה דרשמ
.םילשורי .(דליש תדעו) תורגבה תודועתו

לש תנוכתמה תקידבל הדעווה ןובשחו ןיד .(1994) טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ
.םילשורי ,("2000 תורגב" - ץרפ ןב תדעו) רמגהו תורגבה תוניחב

'מע) תורגבה תוניחב ,(ךרוע) ובנ 'ב .חופיטה ינועטו תורגבה תוניחב .(1980) 'א ,ןומיס
.דבוע-םע :ביבא-לת .(187-190

.לרב תיב תללכמ ,ךוניחב ןויוושה תוכזב .(1989) 'ד ,רופ

הטיסרבינואה ,ךוניחל רפסה תיב ,רקחמ ח"וד .יתנשה ןויצב הייטהה .(1992) 'ס ,ןהאק
.(סיפדת) םילשוריב תירבעה

דרשמ :םילשורי .רפסה יתב 22- 2000 תורגב .(ו"נשתה) ,'ג דלישו ,'ג ךלמ ,'נ ,רסוונזור
.הכרעהל הקלחמה ,יללכה להנמה תכשל ,טרופסהו תוברתה ךוניחה

יתווצ תדובע 2000: תורגב .(ז"נשתה) 'ג דלישו ,ר"א השמ ןב ,'ג ,ךלמ ,'נ ,רסוונזור
הקלחמה ,יללכה להנמה תכשל ,טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ :םילשורי .עוצקמה
.הכרעהל

לת .תורגבה תוניחב (ךרוע) ובנ 'ב .תורגבה תוניחב לש הכודמה לע .(1980) 'י ,אריפש
.דבוע םע :ביבא

טסל 'או ןסינ 'מ .םידומיל תוינכות חותיפ ןיבו הכרעה ןיב ןילמוגה יסחי .(1983) 'פ ,רימת
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .(267-288 'מע) היגולוכיספל ךוניחה ןיב ,(םיכרוע)

Birbnbaum, M. (1994). Assessment 2000: Toward a pluralistic Approach to assessment. In M, Birenboum & F.J.R.C (eds.) Alternatives in Assessment of Achievements, Learning Processes and Prior Knowledge. University of Heerlen Publishing, 3-28.

Harlen, W. (1994). Quality Assurance and Control in Assessment: Purposes and Issues. London: Paul Chapman Publishing

Sizer, T, R. (1992). Horaces School. NY: Houghton Miffin Company, 1606801


:רוקמ
םירמאמ תפוסא :ךותב "תורגבה תוניחבו תירפס-תיב םיגשיה תכרעה" .המלש ,והילא-ןב
,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,תורגבה תוניחבב תוירלודומל םירושקה םיאשונב תויומלתשהל
.1999 ,יגוגדפה להנימהו תיגוגדפה תוריכזמהדומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2