" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    םירבחמ חתפמ


, ,-, ;
, .

.


-

-
, , ,
.-,
.
.

.(" , , )

.

, .
, ,(1991 , )
.


" "

1980-1984
,)
. ,- .(1986
,-
,( ) .
" " , .
.(2 ' ,)
, , .
.
,
.


(")

"
.-
, - , ,

.( , , ," , , ,)
.(") " "
- "
.
,
. .
." " "
.
.
. 4/7 - ,
.


"- "


. .(1994 ,2000 - - ") "
:
,
.
:


,
, .
,

.

, , -

, , ,
(12 ' ,) ""

. -
-
) .
, (
.-

,
, ,
.


"2000 " - 22


- "
, .
- . - 22 ,
. - ( ,)
, - , - 14 :
. - , -

- .
:

. "

, 41 .-
: ,


3
5
"

1
2

1
9


1
8


1
5


3


1
1" "
-
: .('"-')

.  
-
.
 

"
.
.
: .

, ,
,
.


,
, ,
.

;" " :

.- ;(")
.(" ,' ) 22 -
.-
895 , 210
.

:
. ,
.

.

,

, - :
,
,
.

:
, ,
. ,

, 85% :
,
,
.

, :
,
.


, , :

. -

- :

.
.

, , :
,
.

: ,
.
60% :
( )
.
.

, 20% , 40% -

. ,, .- " "

" " , .
, ,-
(Sizer, ,1992 p. 208.) " "
(Harlen, 1994)
" "
. ,

"2000 "
, :
.
.(1996 , ) " "
"
, .(1+1=3)
, .(12 ' ,) "
-
" : .(" , )
: :

.(7 ' ,) "

"
: : "
.


. , -
.

(" -' " )
: , " "

,
,
;
 
; ,  
,
;
 

;
 
,) . (1.3  

,
." " -: ( ) . (1959) () ' ' ,
.

.(1996) ' ' ,' ,' ,'
. : .-

,() ' . .(1980) '
.- : (180-186 ')

, : . .(1996) ' ' ,'
, , ,
.

: . .(1996) ' ,
. ,

' . : .(1995) ' ,
. : .(187-205 ') 21 - ,()

.(1991) ' ,
, .
.

' " , .(1979) ' , ,' ,
.() , : .2 ' " ,1

, : , .(1996) ' ,
. , ,

,() ' . .(1980) ' ,
. : (196-205 ')

: ,() ' . .(") ' ,
." , , : (11-37 ')

: . .(1990) ' ,
. ,

: . .(1968) () ' ,
.

;" -' , ,
." -' ;11 -" ;8/"

.- .(")
. :

. .(")
. , ,9 ' :

.(1979)
. .( )

.(1994) ,
. ,("2000 " - )

') ,() ' . .(1980) ' ,
.- :- .(187-190

. , .(1989) ' ,

, , " . .(1992) ' ,
.()

: . 22- 2000 .(") ,' ,' ,' ,
. , ,

2000: .(") ' ," ,' , ,' ,
, , : .
.

. () ' . .(1980) ' ,
. :

' ' . .(1983) ' ,
. .(267-288 ') ,()

Birbnbaum, M. (1994). Assessment 2000: Toward a pluralistic Approach to assessment. In M, Birenboum & F.J.R.C (eds.) Alternatives in Assessment of Achievements, Learning Processes and Prior Knowledge. University of Heerlen Publishing, 3-28.

Harlen, W. (1994). Quality Assurance and Control in Assessment: Purposes and Issues. London: Paul Chapman Publishing

Sizer, T, R. (1992). Horaces School. NY: Houghton Miffin Company, 1606801


:
: " - " . ,-
, ,
.1999 ,  2003 "  ©
2