ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    הכרעה ידדמל רוזח

הכרעה ידדמ / הכרעה יכרד

הנומידב "ןיגב" רפסה תיבב הכרעהה ךילהת


ךרענש הכרעה ךילהת ךלהמב ונבנש םילכהו םיכילהתה ,םינכתה םיראותמ רמאמב
תווצמ הרומ לש הירבדמ םידחא םיטוטיצ םיאבומ ןכ ומכ .הנומידב "ןיגב" רפסה תיבב
.ירפס-תיבה הכרעהה


ךילהתל תופתושה

םיבלשב .תורומה תחא תאו תלהנמה תא ללכש תווצ ידי לע עצבתה הכרעהה ךילהת
םישגפמ המכ ומיוק וכשמהבו ,תופסונ תורומ יתש םישגפמל ופרוצ ךילהתה לש םימיוסמ
.רפסה תיב ירומ ללכ וחכנ םהבש


הדובעה ךילהת

םרטב ,":רקח תדובע" ,ולש הכרעהה אשומ תא רחב רפסה תיב :הכרעהה אשומ תריחב
.רקח תודובע אשונב םינש המכ הזמ החמתמ רפסה תיב .הנושארה השיגפל החנמה עיגה
תא תלהנמה הגיצה ,תורומה תחאו רפסה תיב תלהנמ ופתתשה והש ,ןושארה שגפמב
.רחבנש הכרעהה אשומ

ךלהמש תונבה יאבו םיישקב ולקתנ תורומה ןמ קלחו ,םיבר םילדומ יפ לע ונדבע"
תא ונל ודדחי אשונב קוסיעהו ךילהתה תכרעהש ונבשח .רקחה תדובע ךילהת תארוה
."םיישקה םע דדומתהל דציכ ונתוא ונווכי וא םיכרדה

המכ יפ לע תינמז וב דבע רפסה תיב ,ליעלש טוטיצב רומאכ :הכרעהה יתמוצ רותיא
לש םילדומה לכל םיפתושמה םיתמצה הנושארבו שארב ורתוא ךכיפל .רקח לש םילדומ
התשענ ןושארה בלשב .הכרעהה ךילהת ךלהמב םהב דקמתהל טלחוהו ,רקחה תדובע
םירומה תווצ לכ ידי לע ינשה בלשבו ,ירפס תיבה הכרעהה תווצ ידי לע רותיאה תכאלמ
ילכ תמאתה ,תולאש תליאש ,הריחב :םיהז םיתמצ ורתוא םיבלשה ינשב .רפסה תיב לש
.הדובעה אשונל רצותה תמאתה ,רקחמה תולאשל רקחמה

ךירעהל ידכש ,יל הריהבה םיירקיע םיבלש המכל 'םילדומה םוצמצ' לש וז הלועפ"
ךילהתה לש םיירקיעה םיקלחה תא אוצמל ילע ,םילדומ המכ יפל שחרתמש ךילהת
".םתוא ךירעהלו ,ומויקל םייחרכהש

לכב תויטרקנוקה הכרעהה תולאש תא דקימ הכרעהה תווצ :תמוצ לכב ולאשנש תולאשה
יהמ םיעדוי םידליה םאה :הלאה תולאשה ולעוה תולאשה תליאש תמוצב לשמל .תמוצ
תוינרקח תולאש ןיב ןיחבהל םילגוסמ םה םאה ?רקחה תדובעב הזה בלשה לש ותרטמ
?תוינרקח אל תולאשל

תמוצב לשמל .םידימלת לש םינטק םימגדמב וסונש ,םיינושאר םילכ ונבנ :םילכה תיינב
םידימלתה לע המישמ תלטה :תחאה .םילכה תניחבל םיכרד יתש ועצוה תולאשה תליאש
תונותנ תולאש ןוימ :היינשה .ןותנ אשונ לע תוינרקח-אל תולאשו תוינרקח תולאש רבחל
.תוינרקח-אל תולאשלו תוינרקח תולאשל

רבחל ושקבתה םהו ,תידומיל הניחבמ התיכב םיליבומהמ ,םידימלת לש םגדמ רחבנ
ושקתה (םיקזחה) הלאה םידימלתה וליפאש רחאמ .םהינפל גצוהש אשונ לע תולאש
תולאש םידימלתה וניימי ותועצמאבש ,ילכ תונבל טלחוה ,וזה המישמב דומעל דואמ
.םיפסונה םיתמצה תשולש תקידבל םילכה ונבנ המוד ןפואב .תונותנ

.הכרעהה יתווצל ףסונב תורומ יתש קלח ולטנ הזה ךילהתב

וסנתה רבכש ,'ו-ו 'ה תובכשב קדביי רקחה תודובע אשונש טלחוה :םגדמה תריחב
.רבעב רקח תודובעב

,'םוצמצ'ה ןיינע תא ילצא הדדיח וזה הטלחהה םג ...דעיה תייסולכוא לע ונבשח תעכ"
לוקיש יפ לע רחבנש ,םגדמ קיפסמ םיתעלש יתיליג .םיקדבנה תייסולכוא יבגל םעפהו
".ךשמה תינכות תונבלו תונקסמ קיסהל ידכ ,םיכירעמה לש תעה

ןולאש תונבל טושפ ךכ לכ אלש יתיליג" :םילכה ןוקיתו (pretest) טסט-הרפ תרבעה
םע הלועפה ףותישו תוצעייתהה .ןהיניב עירכהל ונילעו תויורשפא המכ ןנשי .'בוט'
".'ךילהתל םרות בשוח חומ לכ' ןכש ,הזה בלשב הבושח םיתימעה

תוכנחמה ידי לע תותיכב םילכה תרבעה

םינווחמה .םינותנה דודיקל ילככ םינווחמה תיינב לש לנויצרה רדגוה :םינווחמ תיינב
הכרעהה תווצ לש הבישיב ונקותו םירומה תאילמ ינפל וגצוהו ,הכרעהה תווצ ידי לע ונבנ
.החנמה םע

ןנכתל םידמוע ונא" :םינותנה לכ לש הקידבל םינוויכ תאלעהו םיינושאר םיאצממב ןויד
תיינב ךלהמב םגש החוטב ינא .םינולאשהמ ופסאנש םינותנה תובקעב תירפס-תיב תינכת
ולכוי ךילהתה תובקעב קיסנש תונקסמה .הכרעהה יכילהת לע דמלאו ףיסוא תינכותה
םיכורכה םיישקל יתפשחנ הכרעהה ךילהת ךלהמב .דיתעב םיכילהת ךירעהל יל עייסל
".םהילע רבגתהל רשפא דציכ יתדמלו ,הכרעהב


תולאשה תליאש בלשל ונבנש םילכל המגוד

:הקידבה ךרד תריחבו הקידבה אשומ תרדגה

:םיעדוי םידליה םא קודבל ונילע

?הזה בלשה לש ותרטמ יהמ  
דחאב הבושת םהל אוצמל רשפאש) תוינרקח-אל תולאש ןיב לדבהה והמ
ךירצש - תוינרקח תולאש ןיבל (ונתושרל םידמועה עדימה תורוקממ
,הריקחה תובקעב ןהילע םינוע ונא) ןהילע תונעל ידכ והשלכ אשונ רוקחל
.(הרורב הבותכ הבושת םהילע ןיאש ןוויכמ
 


:הקידב יכרד יתש ועצוה

ןניימלו תולאש רבחל השקבב םידימלתה לא היינפו ,רקחנ אשונל המגוד ןתמ
.ליעל וניוצש םיגוסה ינשל
 
תולאשה תא ןיימל השקבב םהילא היינפו ,םידימלתה ינפב תולאשה תגצה
.ליעל וניוצש םיגוסה ינשל
 

השק התייה המישמה .םיבוט םידימלת לש הצובקב התסונ הנושארה תורשפאה
.היינשה תורשפאב שמתשהל טלחוה ןכלו ,םרובעב ידמ

:(םידימלתה ינפב וגצוהש םילכה לכ ךותמ קלח) תולאשה תליאש בלש תקידבל ילכה

,יהמ .רקחנה אשונה לע תולאש םילאוש ונחנא ובש ,בלש שי רקחה תדובע ךילהתב .א
?תולאשה תא םילאוש ונא עודמ ?הז בלש לש ותרטמ ,ךתעדל

םא הלאש לכ דיל ןייצ ."תיוודבה הרבחה" אשונב תוקסועה תולאש לש המישר ךינפל .ב
רבסה - תינרקח הניא הלאשה ךתעדל םא .תינרקח הניאש הלאש וא תינרקח הלאש איה
.תינרקח הניא עודמ

?םיוודבה לש הסנרפה תורוקמ לע עבק יבושייל רבעמה עיפשה דציכ .1
?םיוודבה לש םתד יהמ .2
?םיוודבל שי םייח ילעב לש םינימ וליא .3
?םיוודבה ייח לע המדקה העיפשה ךיא .4
?רבדמב תויחל השק םאה .5
?תיוודבה הרבחב השיאה דמעמ והמ .6
?םיוודבה לש םהייח חרוא לע רבדמה יאנת םיעיפשמ ךיא .7
?םהלש ןאצה תא םיוודבה םינסכאמ ןכיה .8
?ץראב שי םיוודב המכ .9
"?ץראב םיוודב שי ןכיה" :תינרקח אל הלאש ךיינפל

?חילצה דלי הזיא .תינרקח הלאשל התוא ךופהל וסינ התיכה ידלי

?םיעובק םיבושייב םייח םיוודבה םאה :לגיס לש התלאש  
?ולא תומוקמב םירג םה עודמו ,ץראב םיוודב שי ןכיה :יסוי לש ותלאש  
?ץראה ןופצב םג םייח םיוודבה םאה :תילג לש התלאש  
?םוקמ לכב םייח םיוודב המכו ,ץראב םיוודב שי ןכיה :ימר לש ותלאש  


תולאשה תלאש בלשל ןווחמ

תויורשפא תוגצומ ןלהל .תיתועמשמ דימלתה תבושת םא קודבל ךירצ הרומה
לש ותרטמ * .'דוקימ' איה בלשה לש ותרטמ * :(הדוקנ 1) תיתועמשמ הבושתל
.'םיקרפ ישאר תיינב' אוה בלשה לש ותרטמ * .'הבחרה' איה בלשה
.תרפסנ הניא תיתועמשמ הניאש הבושת

לכה ךס
ונע אל
רפסמ
םידימלתה
הבושתב ורחבש
הנוכנ אלה
רפסמ
םידימלתה
הבושתב ורחבש
הנוכנה
הלאשה רפסמ1
א2
ב3
ג4
ד
ה
ו
ז
ח
ט


:'ט-'א תולאשל תובושתה טוריפ

.4 = ז,ו,ד,א :תוינרקח תולאש  
.5 = ט,ח,ה,ג,ב :תוינרקח אל תולאש  

תא זכרלו ,הלאש לכל הנוכנה הבושתב ןוכנ רחב דימלתה םא קודבל ךירצ הרומה
.(םייתתיכ םינותנ) םכינפלש הלבטב םינותנה

:תוינרקח ןניאש תולאשל םיקומינ
עדי הגיצמש הבושת ללכ ךרדב איה תינרקח אל הלאשל הבושתה יכ ריבסמ ןוכנ קומינ
.הדיחי הלמ ;אל/ןכ ;ןמז ;םוקמ ;(תומכ) רפסמ :ומכ םיטרפ ,טושפ

.הלימ - 'ב הלאשב  
.המישר - 'ג הלאשב  
.אל/ןכ - 'ה הלאשב  
.הלימ - 'ח הלאשב  
.רפסמ - 'ט הלאשב  

לכה ךס
ונע אל
רפסמ
םידימלתה
אל קומינ וגיצהש
ןוכנ
רפסמ
םידימלתה
קומינ וגיצהש
ןוכנ
הלאשה יפיעס
ב
ג
ה
ח
ט

:זוכיר תלבט

ד* ג* ב* א* תורשפא לכב ורחב םידימלת המכ רופסל ךירצ הרומ


:רוקמ
,תשרו וק ,םירומ יזכרמ ןואטב :ךותב "הנומידב 'ןיגב' רפסה-תיבב הכרעהה ךילהת"
.19-18 'מע ,(2000 ינוי) ,2 'סמ ןויליג


דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2