ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    

ךוניחב טנרטניא בוליש
רסודוימ דוד - סאימחנ יפר
לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה תיבב םירקוח םה רסדוימ דוד ר"דו סאימחנ יפר ר"ד)
.(ביבא


ישנא ,הדימלו הארוה יכילהתב רופישלו יונישל טנרטניאה לאיצנטופל תועדומה רואל
יכוניחה םנוזח תורישל תשרב שומישה תא םותרל םיסנמ ץראבו םלועב םיבר ךוניח
לש תכלוהו הלדג הריציב יוטיב ידיל האב וז תוליעפ .תוידומיל תורטמ תגשהל םתפיאשלו
םיפרטצמ םיבר רפס יתב ,ןכ ומכ .טנרטניא תוססובמ הדימל תוביבסו ,םיידומיל םירתא
,עדימ רוקמכ יזכרמ דיקפת תשרל שי םהבש םיידוחיי םיטקייורפב םיסנתמה להקל
הז שומיש .תוידומיל תויצקארטניא תרבעהל יעצמא וא הריצי ילכ ,תרושקת רושפא
םיכילהת :ןוגכ יכוניחה השעמה לש םייסיסב םיטביהב תועגונה תוידוסי תולאש הלעמ
םידומיל תינכת לש שקבתמה הנבמה ,תנווקמה הדימלה תעב םישחרתמה םייביטינגוק
.היגולונכטה תריתע הביבסב רפסה תיב ידיקפת ףאו ,ילטיגידה ןדיעב דומילה ירמוחו


םייזכרמ םישומיש

םיגווסמ ולא םילדומ .טנרטניא תוססובמ הארוה תוביבסל םינוש םילדומ הרצקב רוקסנ
.טנרטניאב םיירקיע םישומיש העבראל

.קנע עדימ רגאמ ותויה אוה טנרטניאה לש רורבהו ןושארה ןייפאמה .עדימ תצפהל ילכ
הביל בל םה (עדימ רוזחיאו ,דוביע ,הרימש ,הרבעה ,הריצי ,לשמל) וב לופיטהו עדימה
םינותיעל ,תונווקמ תוירפסל ,עדימ ירגאמל השיגה תלוכי ,ךכיפל .תיכוניחה היישעה לש
דיקפת אלמל היושע טנרטניאב םיידומיל םירתאלו ,םיילאוטריו םינואיזומל ,תשרב
הירפסה ומכ ,תוילטיגיד תוימואל תוירפסב לשמל רבודמ .הדימל יכילהתב יזכרמ
- ינקירמאה סרגנוקה תיירפס וא Biblotheque National de France תפרצ לש תימואלה
קנע רגאמל (prontal) הסינכ ירעש םהש ,אשונ ביבס קנע ירתאב ,Library of Congress
.NASA .ללחו ריווא יאשונ וניינעש ,א"סאנ רתא לשמל ומכ ,םיוסמ עדי םוחתב

תושרל טנרטניאה דימעמש תושדחה תרושקתה תויורשפא .תרושקת (facilitator) רשפא
תשרה תועצמאב .תוידומיל תויצקארטניא לש םישדח םיגוס םירשפאמ םידימלתו םירומ
.תיתוברת הניחבמ ןהו תיפרגואיג הניחבמ ןה םיקוחר םידימלת םע םירשקתמ םידימלת
ןיב ,לשמל) םייכוניח םיכילהתב םיתימע םע תיפותיש הדימלו תווצ תדובע תרשפאתמ
תרושקת ילכ תועצמאב םימצעומ הדימל יכילהתו .(םירוהו םיחמומ ,םירומ ,םיטנדוטס
:ןוגכ ,םיינורכניס-או ,םיידימ םירסמ ,הדיעו תחיש ,ט'צ :ןוגכ ,םיינורכניס המצוע יבר
םה הקיטמתמב תרשקותמ הרזע םיקפסמה םירתאל תואמגוד .לאוד ,ןויד תוצובק
.םירומ םידימלת לש הלאש לכל הבושת לש תוריש םינתונה ,Ask Dr. Math וא Tutornet


םינעדמו ,םירומ ,םידימלת לש תימלוע תרושקת תשר איה ,לשמל ,GLOBE תשר
.םלועה לש םייתוברתו םייגולוקא םיטביה תנבהו רקחב וידחי םידבועה

:ןה טנרטניאב אוצמל רשפאש םידימלת תרושקת תשר לש תופסונ תואמגוד
Global SchoolNet
iEARN
.Web66 םגו

עדמ - ר"טמ רתאב תוארל רשפא היגולונכטו עדמ ירומל תילאוטריו הליהקל המגוד
ישומיש עדימ לבקל ולא םירומל רשפאמ רתאה .תשרב היגולונכטו
.םיתימע םע תרושקתל תויונמדזהו םילאוטריו םיסרוק ,תשרב םינוש םיגוסמ

הריצי ילכ .הריצי תביבסל ,הברו תכלוה הדימב ךפוה טנרטניאה .הריציל םוידמ
(לוקו הנומת ידבעמ ,טנרטניא יפד יכרוע ,לשמל) טנרטניאל םירמוח תרבעהל םייתודידי
טנרטניא תודיחי ץיפהלו רוציל םהל םירשפאמו םידמולה תומזיבו תויתריציב םיכמות
תשרב הריצי ךות הדימלל המגוד .תילמינימ תינכט הרזע םעו םיכוותמ אלל תוישיא
ירתא דחי םיחתפמ םידימלתו םירומ ובש ,םש להוא ןוכית לש טקיורפב תוארל רשפא
.OSH .םיבר תועוצקמב דומיל

שמשל םילוכי ,טנרטניאב םישיגנה םיבר םייכוניח תורוקמ .תוילאוטריו הארוה תורגסמ
םיקפסמה םיבר םירתא שי ,םויכ .םיאלמ םיסרוקל סיסבו רועיש יכרעמל ןיינב ינבאכ
הביבסכ טנרטניאה תסיפת .םיאשונ לש בחר ןווגמב תומרה לכל םיסרוקו תויוליעפ
רפס יתב ,םיסרוק ,ןוגכ תורוצת רפסמב תנגראתמו ,םיכמות רתויו רתויל הכוז תידומיל
םיטקיורפ ,קוחרמל תמייקתמ הדימלה םהבש םיימדקא םיראת ,םיילאוטריו
.ילמרופ אל ךוניחל תוילאוטריו תוביבסו םיפתתשמ יבורמ םיימואלניבדיתעל תומגמ

חכונלו ,ךוניחב טנרטניאה תעמטה ךילהת לש דואמ םדקומ בלשב םייוצמ ונא ןיידע
םימוחת השימח לע עיבצהל ןוכנל ונאצמ ,תוריהמב הנתשמ היגולונכטה םגש החנהה
:טנרטניאה בוליש תובקעב תועמשמ תלעב תוחתפתה לוחת יכ םיפוצ ונא םהבש ,ךוניחב
.קוחרמ הדימל ,תיתוזח הפש ,הדימל תוליהק ,תיפותיש הדימל ,םידומיל תינכתםידומילה תינכת

לע תוססובמה םידומיל תוינכת חותיפ םוחתב תמייק ישעמו יטרואית עדי לש הבר תומכ
עדימה גוציי לש הרדגהה ךילהת לש ומוציעב םויכ םייוצמ ונא .סופדה תייגולונכט
ןמסמ הז רבעמ .(?םירפסה םוקמב ?םירפסה דצל) תילטיגידה היגולונכטה תועצמאב
ךרוצה תאו םידומילה תינכתב תורושקה חתפמ תויגוסב םייתוהמ םייונישל תורשפא
:ןוגכ תולאשל הנעמ ןתמ ךות תויחכונ תוירואיתו תויתרוסמ תושיג ןכדעל

;עדיה לש גוצייה תורוצו תוידמה יוביר תעפשה .א
;(יתבכש-ברו תשר יומד הנבמל יכרריהו יראיניל הנבממ ,לשמל) עדי ןוגראב םייוניש .ב
לש הדימל תודיחי תריצימ ,לשמל) םידומיל תוינכת חותיפל תוירחאה רוקמ .ג
;(עדי תודיחי לש םיפסואמ תבכרומה דמולה לש תישיא םידומיל תינכתל ,הרומ/חתפמ
יוניש וא תיתרוסמה תינכתל יעבט ךשמה איה תילטיגידה םידומילה תינכת םאה .ד
?יתסיפתתיפותיש הדימל

תובקעב תוקזחתהל םילאיצנטופה םיאשונה דחא קפס ילב איה םידמול ןיב תרושקת
הדימל תוביבסב קמועל ורקחנ םידמול ןיב תרושקת יכילהת .טנרטניאה בוליש
הדימל תויגולונכט .םינפ-לא-םינפ המייקתה תיפותישה הדימלה ןהבש תויתרוסמ
לש ךלהמבו הרוצתב יתועמשמ יוניש ןמע איבהל תויושע טנרטניאה ןשארבו תומדקתמ
םינפ-לא-םינפ תולועפ ,ןמזלו םוקמל תלבגומ הניא הדימלה .תוצובקב הדימלה
תרושקתה ;דוע תומייק ןניא תיתרוסמ הצובקב הדובע תונייפאמה תינמז-וב תולהנתמה
אלמל הצובקה ירבחל רשפאמ רבדה .םייגולונכט םילכ תועצמאב תעצבתמ תישיא-ןיבה
ינורכניס-אה היפוא .םינתשמ םיבצמ יפ-לע תונוש תויוהזב עיפוהל ףאו םינוש םידיקפת
הנכה לש תורשפא ךות םמצע ןיבל םניב ןודל הצובקה ירבחל רשפאמ תרושקתה לש
.םינפ-לא-םעפ יתרושקת שגפמ ןייפאמה ץחל אלל ,םירסמה לש שארמ חוסינוהדימל תוליהק

השולש ןיב בוליש לע תססובמה השדח תיכוניח תושייכ תדמול הליהק רידגהל ןתינ
דממה) תילאוטריו הביבסב תחראתמה ,(יתרבחה דממה) תילאוטריו הליהק :םיביכרמ
.(יכוניחה דממה) םימדקתמ םייגוגדפ תונויער תשמממו ,(יגולונכטה

חותינ ,םלוא .תוילאוטריו הדימל תוליהקכ םמצע תא םירידגמ טנרטניאב םיבר םירתא
םיינויחה םינייפאמה לכ ילעב םניא םהמ םיבר יכ הלגמ ולא םירתא לש קדקודמ
הליהקה תיינב תא םיגיצמ םניא םה ,לשמל ,תדמול תילאוטריו הליהקב הכימתל
הניא םתביבס ;םיישממ תודסומ םימילשמכ אלא םמצע ינפב םידמוע םניא ;הרטמכ
םהו ;םיפתתשמ יבורמ םיינורכניס םיבצמ םיעיצמ םניא םה ;תיתרבח תוברועמ תדדועמ
םויכ תוחתפתמ ,תאז םע .תדמול הליהק תריציל םיינויחה םייגוגדפ םינייפאמב םירסח
תיבהו (רפסה-תיב וא) הדובעה םוקמל ףסונב ףסונ בחרמכ תועצומה תשרב תוליהק
תועיצמו ,תוינשדח תוסיפת יפ לע תוחתופמ ולא תוליהק .םיביכרמה תשולש תא תוללוכה
הליהקב םירבחה ןיב תרושקת לש םינוש םיגוסב םיכמותה תויוליעפו םימכחותמ םילכ
.םיפתתשמה לש ןיינע ימוחת לע םיססובמה הדימל יכילהת םימדקמותיתוזח הפש

עדי גוצייל יזכרמה ץורעה ויה תספדומה הלימהו הבותכה הלימה ,םינש תואמ ךשמב
רקיעב טסקטב ובלוש תונומת .טרפב הדימלו הארוה יכילהתבו ללכב עדימ תרבעהלו
,עונלוק ,לשמל) יתוזח עדימ לע תוססובמה תויגולונכט ,םויכ .טושיק וא השחמה תורטמל
.הבר המצועב המבה זכרמל יתוזחה גוצייה תא וריזחה ,(תילטיגיד הידמיטלומ ,היזיוולט
ליעפ דיקפת ילעב םניה םייתוזח םיעצמאו טסקט םיבלשמה םייכוניח טנרטניא ירתא
.הז ךילהתב


קוחרמ הדימל

תוינוויכ דח תורוצת .קוחרמ הדימל לש תושדח תורוצת תריציל המרת תשרה תייגולונכט
תיביטקארטניא הרוצב םיפתתשמ הבש יזוח תדיעו ,המגודל .תוינוויכ ברל םמוקמ תונפמ
הצרמ דחא םהב םיינוויכ דחה היזיוולטה ירודיש תא ףילחהל היושע םיבר םידמול
.קוחרמ הדימל לש םישדח םיסופד םויכ םיעיצמ םיילאוטריו רפס יתבו םיסרוק .םיברל
:םינייפאמ המכ ,קוחרמ הדימלב ךומתל וחתופש טנרטניאה ירתאל

לכב ,םוקמ לכמ םיסרוק דומלל תורשפאה אוה וב םולגה ןויערהש "ילבולג רפס תיב"  
םיטביהו תימשרה םידומילה תינכת ,דומילה ידעומ ,רפסה תיב בחרמ .אשונ לכבו ןמז
םתדימל לולסמ תיינבב םידמולה לש תוטלחה תלבקל ץוליא םיווהמ םניא בוש ,םיינוגרא
.ישיאה

עדימ לש םיחותפ םירגאממ ,םיסרוק לש םיזראמ לש בחר ןווגמ אוצמל רשפא  
.בטיה םינבומו םינגרואמ םיסרוק דעו הדובע יפדב םיבלושמ

היצקארטניאו ,םירידנ וא םייפיצפס דואמ םיאשונ ללוכ ,םיאשונ לש בחר ןווגמב לופיט  
.תויתרוסמ הארוה תוביבסב םינימז ויהי יכ תופצל רשפא היה אלש םיצרמו םיחמומ םע

ןויד ,המגודל .הדימל תוליעפל םיידוחיי םינייפאמ הקינעמ תינורכניס-א היצקארטניא  
םדקתמו ןמזה םע חתפתמ ןוידה :שדח דממב רשעומ ,םוקמו ןמזב םוחת בורלש יתרוסמ
;םירחאה תונויערו םהיתונויער לע רהרהל תונמדזהה תנתינ םיפתתשמל ;םירוזחמב
;םירחאל הנימזו תמשרנ המורת לכ ,ישיאה םבצק יפ ןוידל םורתל םילוכי םיפתתשמה
.תרכינ הדימב לודגל יושע ןוידל םילאיצנטופה םיפתושה רפסמו

ילכ תא םותרל תוישממ תויונמדזה לש גוזימ לע תועיבצמ תורחאו ולא תויוחתפתה
ןווגמ תונוש תויסולכואל תועיצמו ,םייחה לכל הדימל רחא ץורימב השדחה היגולונכטה
.םכרוצו םנוצר יפ לע הדימל תויונמדזה לש


היגולונכטב םינויע :ךותב ."ךוניחב טנרטניא בוליש" רסודוימ דודו דוד ,סאימחנ :רוקמ
.3-6 'מע ,(2001 יאמ) 34 ןויליג ,םיעדמבו
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2