ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    םירבחמ חתפמל רוזח

Just in Time Teaching - תמא ןמזב הארוה
רנזור והירמש ,קדנופ דוד
הדוארב טרוא תללכמב הארוהב טנרטניא בוליש טקייורפ זכר אוה קדנופ דוד ר"ד)
(לאימרכ הדוארב טרוא תללכמ אישנל הנשמ אוה רנזור והירמש ר"ד ,לאימרכ


םיאמדקא תודסומב דוסי יסרוקב הארוהה בצמ תכרעה

הדימל םשייל םיחילצמ םניאש םישח רפס יתבו תוללכמ תואטיסרבינואב םיבר םירומ
ונחנאש המ ןיב שממ לש רעפ שי .(1988 הביטח) םילוכיו םיניינועמ ויהש יפכ הליעי
רפסה יתבב ןה המצע לע תרזוח וז השוחת .ודמל ןכא ונידימלתש המ ןיבל דמלל םיסנמ
.םיימדקאה תודסומב ןהו

תודסומב דוסיה יסרוקל םיעיגמה םיטנדוטסה ןיב הברה תונושה איה ךכל תוביסה תחא
טרוא תללכמב .םידמולה תייסולכוא תא דואמ הביחרה לארשיב תוללכמ תחיתפ .דומילה
םידוהי :םידמול לש הבחר הייסולכואל גוציי שי ,ץראב תובר תוללכמב ומכ ,הדוארב
דומילל םנמז אולמ תא םישידקמה םיטנדוטס ,םישנו םירבג ,םירגובמו םיריעצ ,םיברעו
התיכ התואב אוצמל רשפא .םידומילה ךלהמב םמצע תא סנרפל םיכירצה םירחאו
םידומילל ועיגהש םירחאו םיימדקא םידומילל הנכה רחאל הללכמל ועיגהש םיטנדוטס
תויגולונכטב הבוט הטילש ילעב םיטנדוטס ,םהידומילמ ךשוממ קותינ רחאל םימדקא
.ונממ םיעתרנה םירחאו בושקתה

םג םיתיעלש דע ,הובג הכ וידומילל תונושארה םינשב טנדוטסה דדומתמ ומעש סמועה
םיטנדוטס תובר םימעפ .ישוק הדימעמ רועישה ךלהמב וביל תמושת לע תודדומתהה
.אבה דעומב בוש םהילע םירזוחו םיסרוקב םידומיל לע הרצק הפוקת רחאל םירתוומ
תועוצקמ דומללו בושל םיצלאנה םיטנגיליטניא םיטנדוטס יבגל םג םירומא םירבדה
.(Novak, et al. 1999) הסדנהה ידומיל לא ךישמהל ידכ דוסי

םהיניב שגפמה תא דואמ םימצמצמ ,םיצרמה לעו םיטנדוטסה לע םידיבכמ ןמזה יצוליא
העפות העודי .התיכה רדחל ץוחמ הכימת יכילהת םיענומו םידומילה תועש רחאל
.דבלב תוחכונב םיקפתסמו תואצרהל םינכומ םיעיגמ םניא ,ןמז יצוליא לשב ,םידימלתש
Novak, et. al.) הליעי ךרדב לצונמ וניא ןמזה ךא ,הנכהל ידמל בר ןמז םישידקמ םירחא
.(1999


הליעפ הארוה

האצרה תרזעב הארוה לש השיגה תטלוש ןיידע תוללכמב םינתינה םיסרוקה תיברמב
םיסחיה תא ריהבמ ,תונורקעה לע דמוע ,םישדח םיאשונ גיצמ הצרמה .תיתרוסמ
.רשפאה תדימב תומגדה ףיסומו השחמה ךרוצל תואמגוד ףרצמ ,םינושה

םילהקל בר עדימ ןהב גיצהל רשפא :(Cashin 1985) תונורתי המכ תויתרוסמה תואצרהל
לוהינ לע האלמ הטילש שי הצרמל ,ןיינע גיצמ החמומ דציכ ןהב םיגדהל רשפא ,םיבחר
םג שי תויתרוסמה תואצרהל תאז תמועלו .ןיזאמה דמולה לא הנופ אוהו ,הדימלה
םשארב רבוע המ ךירעהל השק ,ול םיניזאמה םיטנדוטסמ בושמ ןיא הצרמל :תונורסח
תונורסח תצקמ םע דדומתהל הדעונ הליעפה הארוהה .הביתכב םיקוסעה םיטנדוטס לש
יבגל דימתמ בושמ לבקל הצרמלו הליעפ הביבסב דומלל טנדוטסל תרשפאמ איה .הלא
.ותתיכב הדימלה בצמ

טנדוטסה ןיב ינוויכ וד עדימ תונימז רשפאמ ימדקאה הדימלה ךילהתב טנרטניאה בוליש
תרושקת תביבסכ שמשל לוכי טנרטניאה .םמצע ןיבל םיטנדוטסה ןיב ןכו הצרמל
םירושקה םיאשונ ביבס גולאידה ךכו .וירחאל תינורכניס-או רועישה ןמזב תינורכניס
.םוקמו ןמז יצוליא אלב ךשמיהל לוכי רועישל

ירפס :םיבר דומיל תורוקמב עייתסהל לוכי הסדנהו עדמב םיסרוקל עיגמה טנדוטס
םיטנדוטס ,הארוה ירזוע ,טנרטניאה ןמ עדימ תורוקמ ,תשרב דומיל ירמוח ,דומיל
לוכיש תלעותה תא ףילחהל לכות אל היגולונכט םוש ךדיאמ .סרוקל וירבח וא םיקיתו
לש הדימלה ךילהת ירחא בל תמושתב בקועה החמומ לש היחנהמ קיפהל טנדוטס
.רתוימ לוכסת עונמלו הבישח ךילהת חתפל הרטמב ,ךרוצה יפ לע וב ברעתמו טנדוטסה
.ישונאה הרומה לע םימיוסמ תונורתי שי תשרה תייגולונכטלש תודוהל שי תאז םעו
יעוציב תא טופשל וא םייאל הטונ הניא איה ,תונלבס לש עפש הלגמ הדמולה תביבס
.ךכב ןיינועמ טנדוטסהש ןמז לכ ,עגר לכב הנימז איהו טנדוטסה


?תמא ןמזב הארוה יהמ ,ךכ םא

הארוהל יכ ןעוט חתפמה תווצב היהש (Novak et al. 1999) ודרפ תטיסרבינואמ קבונ 'גרו'ג
םע הדובעהו ,הליעפ הדימלל תנווכמה ,התיכב תוליעפה :םיביכרמ ינש שי תמא ןמזב
.סרוקה ןמזב תעצבתמה תוליעפה תא םימילשמה ,טנרטניאה תביבסב הדימל יבאשמ
תכרעמה ידי לע ןהו הצרמ ידי לע ןה טנדוטסל ןתינה בושמה תא רפשמ טנרטניאה
.ידיימ בושמ לבקל טנדוטסל תרשפאמו ,תולטמו הדימל ירמוח ול העיצמה

.סרוקה לש טנרטניאה רתאב דעומ דועבמ ונכוהש תולטמ לע תנעשנ תמא ןמזב הארוהה
דעומבו םוקמב ,ישיא ןפואב ,רועישה ינפל תועש המכ םיטנדוטסה םישיגמ תולטמה תא
עוציב ךלהמב ולקתנ םהבש םיישקהו םיטנדוטסה לש םהיתובושת יפ לע .םהל חונש
ןיבל רועישה ןיב רזוחה בושמה .תמא ןמזב הארוה ,ןכא - אבה רועישה ןגרואי הלטמה
ןכל םדוק שחרתהש המל ךשמה איה האצרה לכ .הטישה סיסבב חנומ תשרב תוליעפה
יוניש שי ךא ,םינמז חולב דומעל ןויסינו סרוקה ןונכתל הריתסב דמוע וניא רבדה .תשרב
תעצובמה הדימלה תומכ אלא ,סרוקה ךלהמ תא הביתכמ רמוחה תומכ אל .םישגדב
ידכ ,ידמ "תודבכ" ויהי אל תולטמהש ךכ היונב תרושקתה .םיטנדוטסה ידי לע לעופב
תויהל ול תמרוג רועישה ךלהמ לע עיפשמ טנדוטסהש השוחתה ,דועו תאז .תופייע עונמל
.האצרהה ןמזב ליעפו ברועמ


?תמא ןמזב הארוהה תורטמ ןהמ

:הארוהה ךלהמב וחילצי וז השיג יפל םידמולה םיטנדוטסש םינימאמ ונא

.הזמ תויעב ןורתפו הזמ תיגשומ הנבה לש תולוכי חתפל .1
.םוי םויה ייח ןיבל הללכמב דמלנ אוהש יפכ היגולונכטהו עדמה םלוע ןיב רשקל .2
.םהלש ישיאה הדימלה ךילהת לע טולשל .3
תרושקתו תווצ תדובע ,תויעב ןורתפו יוהיז ,תיתרוקיב הבישח :לש תולוכי חתפל .4
.תישיא-ןיב

הנאידניא - ודרפ תטיסרבינואב החלצהב התסונו החתופ תמא ןמזב הארוה לש השיגה
ונא .ןוסדיווד תללכמו USAFA ודרולוקב ינקירמאה ריוואה ליח לש הימדקאב ,IUPUI
תודסומ תורשע תונורחאה םינשה ךלהמב ,1998 זאמ וז השיג תוחתפתה ירחא םיבקוע
.התוא וצמיא תירבה תוצראב


הלועפב תמא ןמזב הארוה

תועיפומ התיכב שגפמה ינפל םיימוי םוי .הליעפ האצרה לע תנעשנ תמא ןמזב הארוה
רפסב ןויע רחאל ןהילע תונעל םיכירצ םיטנדוטסה ."םומיח תולאש" סרוקה רתאב
םע דימ הרומל תונימז ןהו ,תשרה תועצמאב תושגומ םיטנדוטסה תובושת .סרוקה
ולעש םינושה םיאשונה .םידימלתה תובושתב הרומה ןייעמ האצרהה תארקל .ןתשגה
"החיתפה יאנת" תא ווהי םידימלתה תובושתו האצרהב ונודיי "םומיחה תולאש"ב
ידי לע ולעוהש תונוש תודוקנ לא הצרמה סחייתי האצרהה ךלהמב .האצרהל
אלא הצרמה ןמז תא תיחפהל תשקבמ הניא וז הטיש .ןגיצהל םהל רשפאיו ,םיטנדוטסה
ןנוכתהל םיטנדוטסל תורשפאמ "םומיחה תולאש" .טנדוטסה תוברועמ תא ריבגה ל
םיאתהלו תמא ןמזב םיישקהו תויעבה תא תוהזל הרומל תועייסמ ,רועישל הליעי ךרדב
תרשפאמו ,תעדל ןוצרה תא םיטנדוטסה ברקב הריבגמ וז ךרד .םהילא האצרהה תא
.םיפתתשמה ןיב םידימתמ ןילמוג יסחי הב םימייקתמש הליעפ האצרה חתפל הצרמל

ירועישל טנדוטסה תא ןיכהל הדעונש הלטמ ,סרוקה רתאב ,העיפומ רועישה רחאל
גיצי םיתיעל .תיבה ירועיש לש תוקד 15-10 לש הריקסב םיחתפנ לוגרתה ירועיש .לוגרתה
ןורתפ ךילהתב ךרוצה תא שיגדי ןכמ רחאלו ,ולבקתהש תוינייפוא תובושת המכ לגרתמה
ןיבל תויעב ןיבש רשקה תא ריהבי ,תויעב ןורתפל תוקינכט לגרתמה גיצי ךשמהב .יתטיש
.יעדמה םוחתב םייזכרמ םיאשונ

אלש תויעב ולבקי םיטנדוטסה .תווצ תדובעב תויעב ןורתפל דחוימ רתונה ןמזה קרפ
.הצובק לכב םיטנדוטס 4-2 לש תונטק תוצובקל וקלחתי םה .הכ דע ןהב ושגפנ
םייוצמה ,םינבל תוחול לע ןורתפה ךילהת תא וגיציו היעבה ןורתפב ונודי םיטנדוטסה
הצרמה .ןורתפה ךילהת ירחא בקועה הרומלו ,תווצה תדובעל עייסמ רבדה .התיכה רדחב
םירבד יכ םיבר םיטנדוטס םילגמ הז בלשב .רבדה שרדיישכ קר ןורתפה ךילהתב ברעתי
הצרמה .ורעישש יפכמ רתוי הבר תובכרומ ילעב םה ,הרואכל םיטושפ םהל וארנש םיבר
.םתושחרתה ןמזב םהילע ביגמו ,הדימלב תויועטו םיישק לע דומעל חילצמ


הדוארב טרוא תללכמב הטישה םושיי

וז הביבס .WebAssign-ה תביבס הרחבנ ,קושב תומייקה ,תונושה הדימלה תוביבס ןיבמ
וז הביבס תרזעב .תירבעל הבסה הרבעו הנילורק ןופצ תטיסרבינוא לש תווצ ידיב החתופ
ללכבו תורחא הדימל תוביבס .םיטנדוטסה ןיבל לגסה ירבח ןיב תרושקתה בר תעצובמ
וקסע ןושארה רטסמסה ךלהמב .םיסרוק המכב תונחבנ טרוא תשרב תוחתופמה הלא הז
וליחתיש םיסרוק -14ל תולטמו תולאש חותיפב טקיורפל םיפתושה לגסה ירבח תיברמ
.הזה רטסמסב רבכ השעמל הכלה השיגה תא וליעפה םיצרמ ינש .2001 ביבא רטסמסב
םינותנ ףוסיאל םיכרענ ונא .וז הטיש םושייב החלצהה תדימ תא עובקל םדקומ ןיידע
הדימל יכילהת תרפשמה השדח השיג תרשפאמ הטישהש אוה יללכה םשורה .םחותינו
.םמצע ןיבל םיטנדוטסה ןיבו םיטנדוטסל הצרמה ןיב רתוי הבוט תרושקת תרשפאמו


:היפרגוילביב

.ביבא לת תטיסרבינוא ,תומר .הטיסרבינואב הליעי הארוה .(1998) 'נ ,הביטח

.תוברתהו ךוניחה דרשמ :םילשורי .(1995) 2000 תורגב - רפסה יתב 22 טקיורפ

Cashin, W.E. (1985). Improving Lectures. Idea Paper No. .14 Manhattan: Kansas
State University Center for Faculty Evaluation and Development.

Cape, R & Hannah, W. (1975). Revolving College Door: The Causes and
Consequences of Dropping Out, and Transferring. Wiley, New-York.

McDermott, L. (1991). Mililan Lecture 1990: What we teach and what is learned -
Closing the gap. Am. J. Phys. 59 (4), .301-315

Mitchell, R. (1992). Testing for Learning (How New Approaches to EvalCan
Improve American Schools). New York: The Free Press.

Novak, G.M., Patterson, E.T., Gavrin, A.D. (2000). Just in Time Teaching:
Blending Active Learning with Web Technology. Prentice Hall.


:רוקמ
,םינויע :ךותב ,"Just in Time Teaching - תמא ןמזב הארוה" .רנזור והירמשו דוד ,קדנופ
.20-17 'מע ,(2001 יאמ) 34 ןוילג
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2