ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    םירבחמ חתפמל רוזח
?ימל - ילאוטריו סרוק
סאימחנ יפר - ינש המחנ
סאימחנ יפר ר"ד ,טרוא ,פ"ומל זכרמב בושקת תוניירוא טקיורפ שאר איה ינש המחנ)
.(ביבא לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה תיבב רקוחו הצרמ אוה


ןורתפהו ןונגסה ,ילאוטריו סרוק

ללגב םינוש םידמול יגוסל םיאתהל לוכי ילאוטריו סורקש איה םויה תחוורה החנהה
לאיצנטופהו ובש תויפותישה תדימ ,עדימ לש םינוש םיגוסב לפטל ותלוכי ,ותושימג
.ולש הדימלה ךילהת לע דמולל שיש הטילש לש הובגה


?דציכו רוקחל וניצר המ

הדימל תרוצ יבגל םתדמע המו ילאוטריו סרוקב םידימלת םידקפתמ דציכ ןוחבל וניצר
:םיישיא םינייפאמ ןיבל םהלש דוקפתה ןפוא ןיבש רשקה תא קודבל וניצר ןכ ומכ .וז
ןויסינו (gender) רדגמ ,(ינרמשו ילרביל ,ןצחומ ,םנפומ ,ילקול ,ילבולג) הבישח תונונגס
.תבשקותמ הביבסב הדבועב

תיב תרגסמב ילאוטריו סרוקב םידמולה ('ט 'ח תותיכ) םידימלת 110 ורחבנ ךכ םשל
עדימ שופיחב םתחלצה תדימ ,סרוקב םהיגשיה וקדבנ ."ביבא" ילאוטריווה רפסה
,תועדומ חול ,ינורטקלא ראוד) תינורכניס-א תרושקתב םהלש שומישה ,טנרטניאב
.םנוצר תועיבשו ילאוטריו סרוקב הדימלה יבגל םהיתודמע ןכו (ןויד תוצובק


?ונאצמ המ

םתחלצהו םהלש דוקפתה ןפואל םידדמה דחא תא םיווהמ סרוקב םידימלתה ינויצ
.(הניחב יפ לע אלו) םידימלתה ושיגהש תודובע יפ לע ועבקנ םינויצה .סרוקב

תצובק התמועל (55.1%) הפי החילצהש םידימלת תצובק :תולודג תוצובק יתש ונחבוה
עודמ ,איה הלא תואצות חכונל תשקבתמש הלאשהו .(30.8%) הלשכנש םידימלת
.םילשכנ םירחא וליאו םיחילצמ םימיוסמ םידימלת

הבישחה תונונגס יפ לע םידימלתה ןיב םילדבהה וקדבנ ,תונושה תא ריבסהל ןויסינב
הבישחה תונונגס .תבשקותמ הביבסב הדובעב םהל שיש ןויסינה תדימו רדגמה ,םהלש
ילעב שי םאה .ןרמשו ילרביל ,ןצחומ ,םנפומ ,ילקול ,ילבולג הבישח ןונגס ויה וקדבנש
םיאצממה ?ןונגס ותוא תא םירסחש הלאמ רתוי בוט םידקפתמש םיוסמ הבישח ןונגס
.ןכ ןכאש םיארמ

רקחמב וקדבנש םינושה םינתשמה לש םיעצוממה ןיב םילדבהה תא תראתמ 1 הלבט
רשקה תא ןכו ,קדבנה הבישחה ןונגס ירסחו קדבנה הבישחה ןונגס ילעב םידימלת ברקב
.תבשקותמ הביבסב הדובעב דימלתל שיש ןויסינה תדימלו רדגמל דוקפתה ןיבשהבישח ןונגס


ןויסינ
רדגמ
ינרמש
ילרביל
ןצחומ
םנפומ
ילקול
ילבולג
רקחמה ינתשמ
 
דוקפת
תודמע
תועיבשו
ןוצר
כ"הס
םינתשמ
0.5 *םינויצ2.2 *
טנרטניאב עדימ שופיח
0.4 *


2.4 *

2.3 *


תולטמ תשגה
0.3 *תינורכניס-א תרושקתב שומיש
םיסרוקב הדימלל הפדעה
דבלב םיילאוטריו
0.3 *


2.6 *

2.9 **


הרומ תייחנהב הדימלל תונכומ
הרומ אלל) דבלב ילאוטריו
(התיכב
0.2 *


2.3 *

2.9 **


ילאוטריווה סרוקה תמאתה
ישיאה הדימלה בצקל
0.3 *


3.9**

2.2 *


סרוקהמ ןוצר תועיבש

0

0

0

5

0

4

0

0

8

p<0.01 ** p<0.05 *

ונייפואש םידימלת ןיב תודמעבו דוקפתב םיקהבומ םילדבה שי ,הלבטהמ הלועש יפכ  
תנומש ךותמ השימחב ,הז ןונגס ירדענ ויהש הלא תמועל ילרביל הבישח ןונגס ילעבכ
הבישחה ןונגס ילעב םידימלת ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ ןכ ומכ .וקדבנש םינתשמה
ולבקתה תומוד תואצות .םינתשמה תנומש ךותמ העבראב הז ןונגס ירסח תמועל םנפומה
.הבישחה תונונגס ןיבל דוקפתה ןיבש רשקה תא ונחבש (correlation) המאתה ינחבמב םג

.דוקפתה ןפוא יבגל תונב ןיבל םינב ןיב לדבה אצמנ אל *

הביבסב הדובעב דימלתל התיהש ןויסינה תדימ ןיב קהבומ יבויח רשק אצמנ  
םינתשמה תנומש ךותמ השישב ןוצרה תועיבשו תודמעה ,דוקפתה ןיבל תבשקותמ
.וקדבנש


?ונדמל המ

סרוקב וחילצהש םידימלת שי .סרוקב םידמולה םידימלתה ןיב תונוש שיש וניאר
המיאתה אל וז הדימל ךרדש רעשל שיו ,ולשכנש םידימלת לש הלודג הצובק םתמועלו
.םהל

ןיבל םיילאוטריווה םיסרוקב הדימלה ןיב רשקה תא רתאלו ןוחבל ונלש רקחמב וניסינ
?םילשכנה תצובקל ימ ?םיחילצמה תצובקל ךייתשמ ימ .םייתוישיא םינתשמ

הביבסב הדובעב דימלתל שיש ןויסינה תדימ אוה החלצהל יסיסב יאנתש וניאר
.תבשקותמ

.רבעב וכרענש םירקחמל דוגינב עיפשמ םרוג היה אל רדגמה ,ונתעתפהל

תויורשפא ,םידמולה לכל תויורשפא עיצמ ילאוטריו סרוקש תורמלש תוארמ תואצותה
.םירחאל רשאמ םימיוסמ םידמולל רתוי תובר תויהל תולוכי ולא

ןיב םילדבה ורכינ ,םנפומו ילרביל - וקדבנש הבישח תונונגס ינש יבגלש תעדל ונחכונ
ןונגס לעב דימלתהש הארנכ .םהל ןיאש ימ ןיבל הלא תונונגסמ דחא םהל שיש הלא
חיוורמ ,תושדח םיכרדב םירבד תושעל בהואו םייוניש שפחמש ילרבילה הבישחה
דע הל לגרוהש הממ הנוש הדימל ךרדו םישדח םירגתא ול ןמזמש ילאוטריווה סרוקהמ
אצומ ,דבל דובעל בהואו ותוימינפב דואמ זכורמש ,םנפומה ןונגסה לעב דימלתה .הכ
.הז יפיצפס סרוקב ינדיחיה הדימלה יפוא ללגב ול םיאתמ סרוקהש

:תורוקמ

וקנרב ןוכמ .הדימלו הבישח תונונגס - הנוש בצקב דומלל .(1997) 'ס ,רגרג ,קורב 'פ ,דליג
.סייו

םוגרת ,סייו וקנרב ןוכמ .רפסה תיבב הבישח תונונגס .(1997) 'א ,וקנרוגירג 'ר ,גרבנרטס
:רמאמה ךותמ
Sternberg, R. & Grigorenko, E. (1995). Styles of Thinking in the School.
European Journal For High Ability, 6 .201-219

Khan, B. (ED.) (1997). Web-Based Instruction. Englewood Cliffs, NJ.: Educational
Technology Publications.

Sternberg, J.R (1997), Thinking Styles, Cambridge University Press.


:רוקמ
,םיעדמבו היגולונכטב םינויע :ךותב "?ימל - ילאוטריו סרוק" .סאימחנ יפרו המחנ ,ינש
.29-26 'מע ,(2001 יאמ) 34 ןויליג
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2