ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    

 
הכרעה ירקחמו םינוויכ ,םימגד :קוחרמ הדימל
טנלס ימע


רמאמה יקלח
תונורתיה - טנרטניאב קוחרמ הדימל
תונורסחה - טנרטניאב קוחרמ הדימל
?תיביטקפא טנרטניאה תשר תועצמאב קוחרמ הדימל םאה
קוחרמ הדימלב הצרמ/הרומהמ תושירדה
בשקותמ סרוקל םיחנמ תרשכהב ךרוצה
קוחרמ הדימלה יצורע
קוחרמ הדימלה תויביטקפא לע םיעיפשמה םימרוגה
קוחרמ הדימלב היצביטומה לע םיעיפשמה םימרוגה
קוחרמ הדימל תוכרעמב תיקפוא הדימל
תויפותיש תריצי
הכרעה ירקחמ - םיינוכית רפס יתבב קוחרמ הדימל


 
תונורתיה - טנרטניאב קוחרמ הדימל

.דימלתל חונש ןמז לכב םייקתהל לוכי רועישה - ןמז לש הלבגה ןיא

ס"היבל עיגהל ךירצ וניאו ,ותיבב רועישה תא דומלל לוכי דימלתה - םוקמ לש הלבגה ןיא
.הטיסרבינוא וא
ידכ ךות ףיסוהל לוכי הרומ/הצרמה .םיינכדע עדימ תורוקמל תונפל ןתינ הדימלה ךלהמב
וחלשנש םירמאמ לשמל ,דחוימב םיינכדע םירתאלו ,םיפסונ םירתאל םירושיק סרוקה
.טנרטניאב םירתאב םיאצמנ רבכ ,ךוניח ינותיעב םוסרפל

חולשל וא ,קרפ ףיסוהל ןתינ ,לשמל ,סרוקה ךלהמ ידכ ךות םיימניד םייוניש ךורעל ןתינ
.הקמעה וא הבחרה ךרוצל ףסונ אשונ רוקחל דימלתה תא

.םייתוזח השחמה יעצמאב םימיוסמ םיאשונ שיחמהל ןתינ ,הידמיטלומב ףיקמ שומיש


 
תונורסחה - טנרטניאב קוחרמ הדימל

.םדא ןב לומ הדימלהמ הנוש תילאוטריוה הדימלה ,ישיא עגמ לש השוחת ןיא

הכימת ןתניהל הכירצ טנרטניאב קוחרמ הדימל סרוק ליעפהל ידכ - תינכט הכימת
.םיבאשמ תייעב ץראב תמייקו ,םישמתשמל תינכט

דועו עובשב יצחו העש עיקשמ טנדוטסה ובש ליגר סרוקמ לידבהל - הבורמ ןמז תעקשה
רוספורפ ירבדל ,וז הדוקנב .בר ןמז עיקשהל ךירצ יטנרטניא סרוקב ,הירפסב ןמז תצק
סרוקה תא תושעל ןיינועמ הצרמה דועב ,םידימלתל הצרמה ןיב טקילפנוק הלגתמ ,ויז
.רתויב הלקה הרוצב סרוקה תא רובעל םידימלתה םיניינועמ ,רתויב בוטה

םירקחממ .השקונ תימצע תעמשמ תשרוד ילאוטריו סרוקב הדימל - תימצע תעמשמ
אל ,טנרטניאב םיסרוקב דומלל וליחתהש םידימלתהמ שילש יכ ,הלוע ב"הראב ושענש
.םתוא םייסל וחילצה

איה ינקירמא ןחבמ תרבעה ?טנרטניאב הדימל ירצות םיכירעמ דציכ - הכרעה תויעב
איה רתויב המיאתמ תיארנה תורשפאה .סרוקב המוצעה העקשהב בשחתהב ,זובזב
.ףיקהל טנדוטסה חילצה םתוא םירתאהו תורוקמה לע ךמתסתש ,תודובע תביתכ
אשונבו םויס תדובעל םיאשונ ולבקי םידימלתה יכ טלחוה ביבא לת תטיסרבינואב
.םמצע תוחוכב ועיגי םהילא ,תוחפל םירתא השולש בלשל וכרטצי םה ורחביש

.םהל שיש תויסיסב בשחמ תויונמוימב םג היולת םידמולה תחלצה

דומעה שארל הרזח


 
?תיביטקפא טנרטניאה תשר תועצמאב קוחרמ הדימל םאה


תונורסח

תונורתי
לוק לש יטיא עוציב - לבגומ ספ בחור
ואדיוו
(תמייק תיתשתה םא) הלק הרבעה
תיראניל אל הבישחל תולגתסה
הלק תושיגנו תובר תומרופטלפ
םינבמו םימושיי רפסמב תולבגה
ןכות בוציעו יתודידי קשממ

תוטיש ןווגמ לש דוחיא

תכלוהו הלדג תרושקת

םירתאו םיכמסמ לש הבלצהו תוירושיק

םוקמ לכל השיג תלוכי

ןמזב ,בר רפסמב םיטנדוטס תכרדהל הנעמ
ליבקמבו רצק

,םיטנדוטס לש הדימל תוליעפ רחא בקעמ
רתאב תוהשה וא הדימלה ןמז ךשמ

דומעה שארל הרזח


 
קוחרמ הדימלב הצרמ/הרומהמ תושירדה

,לשמל .םדוק שרדנ אל ןהל תויעוצקמ תושירד הרומהמ תשרוד טנרטניאב סרוק תלעפה
תדמתמ הקידב עצבל וילע ,ףסונב .תכרעמב טולשלו טנרטניאה תא ריכהל בייח הרומה
תבייחמ וזכש הקידב .ולגתיש םירתאל םידימלתה תא תונפהלו ,םישדח םירתא לש
. טנרטניאב םיבר םירתא קודבל

תעקשהלו הבר תינכט הרזעל הצרמה קוקז טנרטניאב קוחרמ הדימל סרוק חתפל ידכ
תובושת ןתמל ןמז שידקהל וילע ,סרוקה ךלהמב ,ףסונב .סרוקה תיינבב הבורמ ןמז
.םשפנ תוואכ תובר תולאש וילא חולשל םילוכיה ,םידימלתל

וא ,דבלב בשחמה תועצמאב םאה - ילאוטריוה סרוקה רבעוי דציכ קודבל שי ,ףסונב
וחתופש םיסרוקה ןכלו ,רפס םע דובעל רתוי חונ יכ ,עודי .דומיל רפסל ליבקמב
תורוקמל רתאב םוקמ תוצקהל שי ,ףסונב .תוספדומ תורבוח לע םיססובמ
.ןויד תוצובק ליעפהלו םייפארגוילביב

דומעה שארל הרזח


 
בשקותמ סרוקל םיחנמ תרשכהב ךרוצה

טבמ תדוקנמ טנרטניאב קוחרמ הדימל לש לולכמה לכ תא קדב (1998) Hillesheim רקוחה
,תילטנורפ הדימלל םיליגרה םיצרמ/םירומ יכ ,אצמו ב"הראב תוללכמב םיצרמה לגס לש
רתוי םיבייחמה הדימל יבצמו ,קוחרמ תבשקותמ הדימל לש תושירדל לגתסהל םישקתמ
.םינכת תרבעה תוחפו הייחנה

ינורטקלא ראודב םידימלתה לש תותליאשו תושקבל םיביגמ םניא םירומהמ קלח
החנמ סרוק לכל רישכהל קוחרמ הדימלל םיסרוקב ולחה ןאכמו ,תבשקותמ הביבסבו
ליגרה הרומה חרכהב וניאש (םיצרמה ןיבו םידמולה ןיב םיכוותמ ןיעמ) בשקותמ
.קוחרמ הדימלב סרוקב


קוחרמ הדימלב םיליבומה םימוחתה

(תידרפסו תיתפרצ ,תילגנא) תופש  

(היפרגואיג) ץראה רודכ ידומיל  

.(םייח ילעב ,םישוח ןוגכ) היגולויבו היגולוקא  

ןושלו תורפס  

דומעה שארל הרזח


 
קוחרמ הדימלה יצורע


(יתימא ןמזב הניאש) תינורכניסא הדימל

תכרעמה .תויביטקארטניא הדימל תוכרעמ לש םינוש םילדומ םויכ םיחתפתמ טנרטניאב
תורוקמו הדימל ירמוח לע תססובמה תינורכניסא הדימל תכרעמ איה רתויב הצופנה
.WEB יתרשב םינסחואמה עדימ

,םינכת םע איה תינורכניסאה טנרטניאה תכרעמב דמולה לש תירקיעה היצקארטניאה
.םירחא טנרטניא ירתא וא הנומתל רשוקמ םקלחו טסקטרפיה תמרב רשוקמ םקלחש
ךירדמב תולת אלל הלילהו םויה תועש לכב יאמצע ןפואב דומלל לוכי דימלתה וז הטישב
.הרומ וא

הטיסרבינואב "תינונס" לש ב"לחס תכרעמ :ץראב קוחרמ הדימלל תוינורכניסא תוכרעמ
. א"תב סיירב ןו'ג תרבח לש WBT תכרעמ ,תירבעה


(יתימא ןמזב) תינורכניס הדימל

תינמז-וב הדימל תרשפאמה תינורכניס תכרעמכ עודי קוחרמ הדימל לש רחא לדומ
וא הרומ לומ ןותנ ןמזב םיאצמנ םיטנדוטסה תצובק וא דימלתה .הרומה לומ טנרטניאב
יתימא ןמזב רועיש לוהינ תרשפאמ תכרעמה .הרומ/ךירדמה לומ היצקארטניאבו ךירדמ
ולאכ תוכרעמ .דימלתהו רפסה תיבמ תקחורמ הדמעב אצמנה הסונמ הרומ לומ
.(קפוא תכרעמ) ןיוול תועצמאב החותפה הטיסרבינואה י"ע ,אמגודל ,תולעפומ

קוחרמ הדימלל תוכרעמ םלועבו ץראב תואטיסרבינואב חתפתהל וליחתה הנורחאל
.תרושקת ינייוולב שומישה םוקמב טנרטניאב תוינורכניס תוכרעמ לע תססובמה
ראות ידימלתל היגולוכיספב בשקותמ סרוק הנורחאל החתיפ ביבא לת תטיסרבינוא
.ןושאר


לארשיב קוחרמ הדימלל תוינורכניס תוכרעמ

,החותפה הטיסרבינואה לש קפוא תכרעמ  
(PICTURETEL) תניב לש סנרפנוק ואדיו תוכרעמ  
.רודלא לש תילארשיה VCON תכרעמ  


תינורכניסא-תינורכניס הדימל

הדימל תכרעמ םשב עודי םלועב חתפתמו ךלוהה קוחרמ הדימל לש ישילשה לדומה
היצקארטניאב אצמנ דימלתה ןמזה ןמ קלחב רמולכ ,תבלושמ תינורכניסא-תינורכניס
הדימל ירמוח רתא לומ היצקארטניאב דימלתה אצמנ ןמזהמ קלחבו קחורמ הרומ לומ
קחורמה הרומה לוכי ינורכניסה רועישה ךלהמב .הרומב תולת אלל קוחרמ יביטקארטניא
העש רחאלו (SELF PACED LEARNING) יאמצע ןפואב דומלל דימלתה תא ליעפהל/חולשל
לומ האלמ היצקארטניאב דומללו רוזחל דימלתה לוכי תיאמצע הדימל לש םייתעש וא
.תילאוטריו התיכ תארקנה תרגסמב הרומה


לארשיב קוחרמ הדימלל תוינורכניסא-תוינורכניס הדימל תוכרעמ

INTERWISE- EDUCATOR תכרעמ  

גאמ תרבח לשCLASSPOINT תכרעמ  


רלב לכימ ר"ד י"ע א"תב (1998) 13 -ה ימואלניבה עדימ סנכב גצוהש רקחמ
תוכרעמל אקווד תכייש רתויב ההובגה תויביטקפאה יכ דמלמ ,החותפה הטיסרבינואהמ
ופשחנ רשא םיטנדוטסה ,תינורכניסאו תינורכניס הדימל דחי תובלשמה קוחרמ הדימלה
בר ןיינע וליגו בשחמה יעדמב םהיגשיה תא ורפיש (ישילשה לדומה) תבלושמ תכרעמל
רתוי חרכהב ןניא (סנרפנוק-ואדיו) תוינורכניס הדימל תוכרעמ יכ אצמנ דוע .רמוחב רתוי
.תוינורכניסא תוכרעמ רשאמ תוליעי

הדימל יכ אצמ הינרופילק םורד תטיסרבינואמ תואס סמי'ג רוספורפ לש רחא רקחמ
תא תורפשמ תוינורכניס קוחרמ הדימל תוכרעמ ןיב ליעי בוליש לע תססובמה קוחרמ
.30% -ל 20% ןיב םידימלתה יגשיה

דומעה שארל הרזח


 
קוחרמ הדימלה תויביטקפא לע םיעיפשמה םימרוגה

תבשקותמ היחנהו הכימת

רתוי הבר תובישח םיסחיימ ב"הראב קוחרמ הדימלל םיחמומ לש םירחא םירקחמ
.הרבעהל היגולונכטה גוסל תוחפו םידימלתב הכימתל

תטיסרבינואב קוחרמ הדימל ודמלש םיטנדוטס תוצובק יתש ברקב ךרענש רקחמ
הכימתב איה קוחרמ הדימלה לש תויביטקפאה רקיע יכ ,אצמ ב"הראב היגרו'ג
.םידימלתב

םינכת תרבעה רשאמ רתוי ההובג רתוי הניא תרושקתב םינכת תרבעה לש תויביטקפאה
ךפוהה אוה תבשקותמ הייחנה - הכימתה ביכרמ ךא ,(דומיל תורבוח) תספדומ הרוצב
הייחנה ילכל רתוי הבר תובישח שי רמולכ .רתוי תיתועמשמל תרושקתב הדימלה תא
.םיבשחמה תרושקתב םינכתהו םירמוחה ןוגרא תרוצל תוחפו

הדימלה ןונגס גוס לש הנתשמה תא ןובשחב תחקל ךירצ קוחרמ דומילה ךרעמ ןונכתב
.םיטנדוטסה לש יביטינגוקה

תיולת הדימלו ,תיאמצע הדימל :םייביטינגוק הדימל תונונגס יגוס ינש םימייק
.הרומ/החנמ

הדימל תונונגס ןיב םילדבהה הליגר/תיתרוסמ התיכב םירומ י"ע תכוותמ הדימלב
רתוי ךרוצ קוחרמ הדימלה ךילהת .קוחרמ הדימלב ומכ םיזע הכ םניא םייביטינגוק
אל איה ךא ,הריהמ רתוי איה המצע הרבעההש תורמל ,טנדוטסה תניחבמ ןמז תעקשה
.רתוי תשגרמ חרכהב


קוחרמ הדימל סרוק תחלצהל םיאנת
הדימלל םיסרוק רפסמ ליעפה רשא ,הטוסנימ תטיסרבינואמ (1996) DEDE רוספורפ
הדימלל סרוקה לש החלצהה תחטבהל דוסי יאנת רפסמ םימייק יכ ,רובס קוחרמ
:םהו היגולונכט ייולת קר חרכהב םניא רשא ,קוחרמ

םידימלתל ףטוש בושמ  
(רצק הנכה סרוק) תוינכט בושחימ תויונמוימ לש שארמ היינקה  
תונגרואמו תונבומ תויוליעפ תריצי  
םידדצה לכ ןיב בייחמ םכסה ןיעמ הדימלל תידדה הנמא תריצי  
תפטוש תינכט הכימת  
םירשוקמ םינכת דצל הדרוהל word> יצבוק ןוגכ) םיליבקמ הרבעה יצורע תריצי
.(טנרטניאה רתאב
 קוחרמ הדימל יכילהתב היצביטומ תריצי

רשאמ רתוי תיתוהמ איה קוחרמ םיסרוקב הענהה יכילהת היצביטומה תריצי תלאש
.הרומה לש הטילשבו תרגסמב תאצמנה הליגר התיכב

םידמולהמ 30-50% ןיב יכ ואצמ 1996 תנשמ MOORE &KEARSLEY לש םירקחמה
םימרוגהמ לטובמ אל קלח .סרוקה תא םימייסמ אלו םירשונ קוחרמ הדימלב םיסרוקב
.סרוקה תא םייסלו ךישמהל ןיינע רסוח ויה

דומעה שארל הרזח


 
קוחרמ הדימלב היצביטומה לע םיעיפשמה םימרוגה

םינכתה בוציע ךרד - קוחרמ הדימלל סרוקה הנבמ

.עדימ סמוע עונמל ידכ תיתיצמת הרוצב ,םירצק םיחלפב םינכתה ןוגרא

סרוקה ךלהמב תרצונ רשא היצקארטניאה תמר

ךות , קוחרמ דומילה ךלהמב םהיניב היצקארטניאו רשק רוציל םיפידעמ םידימלת
.םיתימע םידמולמ עויס תלבקו תוצעייתה


סרוקה החנמ לש ודיקפת

םימורופ וא ינורטקלא ראוד תועצמאב תבשחוממה תרושקתב החנמה קפסמש בושמ
.הרישנה תעינמו סרוקה תחלצה לע הבר הפשה ול שי ,תויעבלו תולאשל הנעמ ךות
רתויב ינויח אוה ,ליגרה הצרמה חרכהב תויהל בייח וניאש ,סרוקה החנמ דיקפת
.סרוקה תחלצהל
.תוחנומ תויוליעפ לש תכרעמ תונבל דציכ סרוקה יחנמ תא רישכהל ךירצ

דומעה שארל הרזח


 
קוחרמ הדימל תוכרעמב תיקפוא הדימל

קוחרמ הדימל יכילהתב יכ ,וליג VICKY י"ע םינש עבראכ ךשמב וכרענש םירקחמ
םידמול םיטנדוטסה וא םידימלתה ,(HORIZONTAL LEARNING) תיקפוא הדימל תללוחתמ
הדובעה תא םילצנמ םידימלתה .םהלש םיצרמה/םירומהמ רשאמ ינשהמ דחא רתוי
תונווקמ החיש וא הדיעו תוכרעמ תועצמאב עדימ םהיניב םיפילחמו םיבשחמ תרושקתב
ברקב הייטנה ,ולא םיאצממ ולגתנ זאמ .(TEXT BASED CONFERENCING SYSTEMS)
תועצמאב םיתימעה תדימל תא קזחל איה תואטיסרבינואב קוחרמ הדימלה יחתפמ
.םמצע םידמולה ןיב תרושקת תונכות


בשקותמה סרוקה לש ןונכתה תובישח

.םיבלשהמ דחא לכב ןונכת הברה וב עקשוהש סרוק אוה חילצמו יתוכיא בשקותמ סרוק
.יגולונכטה ביכרמה רשאמ רתוי בושח ידוסי ןונכת לש ביכרמה .(SCHRUM 1995)


םידמולה ןיב היצקארטניאהו גולאידה תובישח

ןיב היצקארטניאהו גולאידהש לככ יכ ואצמ Kearsley and Lynch (1996) םירקוחה
ןוגרא תרוצל תובישח תוחפ שי ךכ ,רתוי םילודג םנה קוחרמ הדימל סרוקב םידמולה
תוינבמ ןיב ןוזיא רוציל ןמזה לכ ךירצ יכ םיארמ םהלש רקחמה יאצממ .םינכתה
יכ םהירקחמב םישיגדמ םה .קוחרמ הדימלב םידמולה לש הימונוטואהו םינכתה
תוכרעמ לש ןונכתב יזכרמ לוקיש אוה םידמול לש תבשקותמ תליהק תריציב ךרוצה
.הדימל

הנומתל קוקזה דמולה לע לקמה יכרריה הנבמב םינכתה תא ןגראל דאמ בושח ,ןכל
.םהיניב הקיזהו םינכתה לש האלמ

םיאנת םירצונ רשאכ החילצמ קוחרמ הדימלש ואצמ Repman and Young (1996) םירקוחה
לכל .תובושח ןה םידמולה תוצובק ןיב E-MAIL תויורשקתה .הדימלל םינווגמ םייתרבח
.םיטנדוטסה ןיב תוילמרופ יתלב תוחישל ןויד תוצובק לש הביבס רוציל שי המישמ
.קוחרמ הדימלה תחלצהב בושח דוסי אוה םידמולה ןיב הלועפה ףותיש

םידמולה םיטנדוטס ןיב הלועפ ףותיש לש תורוצ וושה Duin and Archee (1996) םירקוחה
םיטנדוטסה תוצובק יתש .ינורטקלא ראודבו IRC תוכרעמב שומיש ךות קוחרמ הדימלב
הדימל יכ אצמ רקחמה .ינדיס ברעמ תטיסרבינואמו הטוסנימ תטיסרבינואמ ויה
ןמזה לכ בושמל םיקוקז םה ךא ,סרוקה ינכת תא דומלל םידימלת תדדועמ תינורכניסא
תוצובק ןיב תרושקתו בושמ םיקפסמ ינורטקלא ראודו IRC ןוגכ תרושקתה ילכ ןכלו
.םידמולה

םע קוחרמ הדימל תביבס לש היצרגטניא יכ ,Lauzon (1992) אצמ יתנש-ברה ורקחמב
לש ודודיב תא תיתועמשמ תיחפהל הלוכי (computer conference) ןויד תוצובק לש הביבס
.קוחרמ הדימל לש ךילהת לכב ןויד תוצובק לש בוליש לע ץילממו דמולה

דומעה שארל הרזח


 
תויפותיש תריצי

םיעייסמ םייתצובק םיטקייורפ יכ םינעוטMurphy, Cathcart and Kodali (1997) םירקוחה
לע םיצילממו קוחרמ םידמול תוצובק ןיב - תיתצובק תוהז - תויתליהק תשוחת תריציל
.קוחרמ הדימלב ףתושמ יתצובק טקייורפ לש בוליש

הדימלה ךילהת תא תונבל שיש םינעוטה(1995) Harris ומכ םיפסונ םירקוח םימייק
לש םיטקייורפ ליעפמה סירה .םידמולה תוצובק לש םיפתושמ םיטקייורפ ביבס קוחרמ
םיעדמה ימוחתב םיפתושמ םיטקייורפ יכ ,אצמ הי'גרו'ג תטיסרבינואב קוחרמ הדימל
.הדימלה ךלהמב רתוי ההובג תודיכל םירצויו םידימלתה תא םידדועמ


 
הכרעה ירקחמ - םיינוכית רפס יתבב קוחרמ הדימל

יכ ,ואצמ הנאיזיאולב THE TELEARNING PROJECT טקייורפ לע תבצעמה הכרעהה ירקחמ
.קוחרמ הדימלב םיבשקותמה םיסרוקה תיברמב ןיינעבו תובהלתהב ודמל םידימלתה
ןיבו טנרטניאה תכרעמ ןיב בולישהמ האצותכ הגשוה םידימלתה לש ההובגה היצביטומה
תוקחורמ תותיכב תורחא םידימלת תוצובק םע תרושקתה םג .סנרפנוק-ואדיוה תכרעמ
.םידימלתה לצא ןיינע ורצי

סרוקה ךלהמב םיבוט םיילאוזיו השחמה יעצמא חותיפב רתוי עיקשהל ץילמה רקחמה
.(תופמו תונומת ,תויצמינא ,ואדיו יעטק :ןוגכ)

תוליגר תותיכו קוחרמ הדימלב תודמולה תותיכ ןיב ךרענש Dallas (1996) לש רחא רקחמ
סרוקב ןיינע םיאצומ קוחרמ הדימל תועצמאב םידמולה םידימלתהמ 66% יכ אצמ
לש הרשעהה תוכיאמ ןה עבונ רעפה .תוליגרה תותיכה ידימלתמ 20% תמועל םינכתבו
.קוחרמ הדימלל םיסרוקב ובלוש רשא הארוהה תוחוכ תוכיאמ ןהו םיסרוקה

םילגמ תוניחבו תויפצת לע וססבתה רשא 1994-1996 םינשהמ SERC לש הכרעהה ירקחמ
םיעיגמ SERC תכרעמ תועצמאב תורז תופש לש םיסרוק םידמולה םידימלתה יכ
יתב ןיב רתוי הלודג תוינויווש רצוי טקייורפה ,ךכמ רתוי .רתוי םיהובג םיגשיה יעצוממל
.םילועמ הארוה יתווצ י"ע םיניינעמ םיסרוק תקפסאב רקיעב ,רפסה
.קוחרמ םידימלתה תוצובק ןיב ישיא-ןיבה רשקה תא קזחל םיצילממ םירקחמה

ימוחתב קוחרמ הדימלל STAR טקייורפ תא וויל רשא Fleming (1995) לש הכרעהה ירקחמ
ןיב רתוי הלודג תוינויווש הרצונ יכ ואצמ (רפס יתב 800) םיעדמהו תורזה תופשה
רקיעב יתועמשמ ןפואב ומדוק םידימלתה יגשיהו תויונמדזהה תניחבמ םידימלת
.עבטה יעדמו תורז תופש תארוהב

רפס יתב 21 -ב םיקדבמו תויפצת לע וססבתה LARSON (1996) לש הכרעהה ירקחמ
יאצממ .םיעדמבו הקיטמתמב קוחרמ הדימלל םיסרוק ורבעוה םהב ב"הראב םיינוכית
םידימלתה תא תיתועמשמ המדיק הקיטמתמב קוחרמ הדימלה יכ םיחיכומ רקחמה
םידימלתה תא תוחפו (םידומילל היצביטומה תרסח הצובקה) םיגישמ-תתהו םישלחה
.םידימלת תוצובק ןיב םיידומיל םירעפ םצמצל הרשפא ךכבו ,םיקזחה

םיסרוקה (CDLR) ןוטסוב קוחרמ הדימל יכילהת רקחל זכרמה לש בקעמה ירקחמ י"פע
הייחנה ירושיכ םהל שי רשא םירומ לש רחא גוס םיבייחמ קוחרמ הדימלב םירבעומה
םירומל תונקהל שי קוחרמ הדימל לש טקייורפ תלחתה ינפל .(Mentoring Skills ) קוחרמ
.ינורטקלא ראוד ומכ םילכו טנרטניאה תועצמאב םידימלת תייחנה לש תויונמוימ
הדימלל םיסרוקב תופתתשהה ךלהמב םירומה לש םנוחטיב תא קזחת וזכ הרשכה
.CDLR -ה זכרמ תווצמ DR. ALICE MILLER י"ע ךרענ רקחמה .קוחרמ


דומעה שארל הרזח


תורוקמו היפרגוילביב

Distance learning trends and usage, Frost & Sullivan, 1998.

Pace universitys asynchronous learning model, http://csis.pace.edu/async/about.html, 1998.

Cook, Kelli, Cargile. Issues in distance education course design: A literature review,
Longman
English Technical Writing Series, 1997.
http://longman.awl.com/englishpages/tech_model13_review.htm

Cornell, Richard. Martin, Barbara L. The role of motivation in web-based instruction.
In: Khan,
Badrul. (Editor).Web-based Instruction. New-Jersey, Educational
Technology Publications,
1996. pp.93-100.

Dallas, Phylis Suuency. Franklin, Mariel. Teaching to the Camera: Learning long distance, Paper presented at the annual meeting of the conference
on college composition and communication
,Milwaukee, 1996. 17 P. (ERIC ED 402604).

Dede, C. Emerging technologies in distance education for business, Journal of
Education for
Business, March-April 1996 (vol. 71, no.4), pp. 197-204.

Dede, C. The transformation of distance education to distributed learning, Intro, July ,1995
http://www.gsu.edu/~wwwitr/docs/distlearn/index.html

Duin, A.H. & Archee, R. Collaboration via e-mail and internet relay chat:
understanding time and
technology, Technical Communication, 1996 (no. 41),
pp. 695-708.

Duin, a.h. Mason, L. D & Jorn, L.A. Structuring Distance Learning
Environments,
Technical Communication, 1996 (no. 41), pp. 695-708.

Fleming, Mccormick, T. Tushnet, Naida, c. Equity issues in the star schools,
Paper presented at
the annual meeting of the American Educational
Research Association
, San Francisco, April 1995. 15 P. (ERIC ED 385225).

Foell, N.A. Fritz, R.L. Association of cognitive style and satisfaction with
distance learning
, Journal of Industrial Teacher Education, 1995
(vol. 33, no. 1), pp.46-59.

Hill, Janette R. DISTANCE LEARNING ENVIRONMENTS VIA THE WEB,
Distance education
and the world wide web, In: Khan, Badrul (Editor).
Web-based Instruction. New-Jersey, Educational Technology Publications, 1996

Hillesheim, Gwen. Distance learning: barriers and strategies for students and faculty, The
Internet and Higher Education , 1998 (vol. 1. no. 1), pp. 31-44.

Kearsley, G. and Lynch W. Structural issues in distance education, Journal of
Education for business, 1996 (no. 71) pp. 191-195.

Keller, J.M. Motivational design of instruction, in Reiguluth, C.M (ED.),
Instructional Design Theories and Models: an Overview of their
Current Status
, pp. 386-434. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 1983.

Larson, Mathew, R. Bruning, Roger. Participant perceptions of a
Collaborative satellite-based
mathematics course, American Journal of
Distance Education, 1996 (vol, 10 no. 1), pp. 6-22.

Lauzon, A.C. Integrating Computer-base instruction with computer conferencing:
an evaluation
of a model for designing online education, The American
Journal of
Distance Learning, 1992 (vol. 6), pp. 32-46.

Repman, J. and Logan, S. Interactions at a distance: possible barriers and
collaborative solutions,
Techtrends, November- December ,1996 pp. 35-38.

Schrum,L. Teaching at a distance: strategies for successful planning
and development,
unpublished manuscript, 1995.

Shamp, S.A. Instruction on the web ( http://www.grady.uga.edu/techexpo/) 1996.

White, Gary, W. Cost-benefit analysis of electronic information :A case study,
College and
Research Libraries, November 1998 (vol. 59, no.6),
pp. 503-510.

Wolcott, L.L The distance teacher as a reflective practitioner, Educational
Technology
, 1995 (vol,35 no. 1) pp. 39-43.

Willis, Barry. Dickinson , John. Distance education and the world wide web,
In: Khan, Badrul.
(editor). Web-based Instruction. New-Jersey, Educational
Technology Publications, 1996.
pp. 81-84.

Vicky, Philips. Online universities teach knowledge beyond the books,
HR magazine, July 1998(vol. 43, no. 8), pp.120-124.


'מע , (110 ןוילג) 4.1.98 ,ךוניחל וק ,"תירבעב טנרטניאב סרוק חתפל דציכ" .רנבא , ויז
.3

םיבשחמ ,"טנרטניאה תשרב םירתאמ תימצע הדימלל סרוק תיינבל לדומ" .עשוהי ,ןיטור
.32-34 ע"ע ,(45-46 ןוילג) 1998 ,ךוניחב

.42-45 ע"ע , 1997 ילוי , הידמ PC ,"תנווקמ המולפיד" .טנומגיז ,רגנילדייש
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2