ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    םירבחמ חתפמל רוזח

 
הבישח חותיפל סיסבכ ירפס תיב עדי-לוהינ
עוציב תויונמוימו

הנומיד ,"םורדב רחמ" םירומ זכרמ ,דדוע םחנמ ןב ר"ד


םינומיא תוינכות תיינבה אוה ירפס תיב ילאוטקלטניא ןוה תריצי לש םייוטיבמ דחא
הבישח תויונמוימ לש הרדסמ תבכרומ וז תינכת .עדיל -עדימ תכיפהל םידמול רישכהל
תויגטרטסאכ םידמולל תורבעומ תויהל תולוכיה ,ההובג תובכרומ תמרב ןקלח ,תולוכיו
.הדימל

םיעדמב שדחה סובליסה יכ ,ונאצמ ב"טחב םיעדמל םירומ תרשכה תואנדס תרגסמב
תויונמוימ לש הרדסב קוסעל רגתא םיעדמל םירומה ינפב דימעמ ב"טחל היגולונכטו
תשיגב םידמלמ םירומה רשאכ ,םלוא .רקח תויונמוימב קוסיעה ןרקיעש ,הבישחו הדימל
.דומילה ךילהתב דואמ םישקתמ םידמולהש םילגמ םה ,התובכרומ אולמ לע רקחה
איבמ הדובעה ךילהתו ,תובכרומ הבישחו עוציב תויונמוימ תרדס לומ םיבצינ םידמולה
םיאטבמ םידמולש ,אלפ ןיא .ליכהל השקתמ דמולה התוא הפצה לש השוחתל םתוא
ישוק לע רבגתהל ידכ .תומישמ שדוגב םינייפואמה ,הלא דומיל יכילהתב ןוצר תועיבש-יא
הדימל תויגטרטסאו תויונמוימ חותיפב םידמול לש תיתטיש הרשכה לש ןויערה גצומ הז
.רקחה תויונמוימ םע תודדומתה ואישש ,רקובמו יטיא ךילהתב הבישחו

םיעדמה עוצקמ .דחא עוצקמב קר הבישחהו הדימלה תויונמוימ לכ תא דמלל דואמ השק
קר ,ןכל .ולוכ רפסה תיב תווצ לע תלטומה המישמ עוציב ויפתכ תא תאשל לגוסמ וניא
לוהינ .םירומה ברקב הדיחאו הליעי תומישמ תקולח חיטבמ תינוגראה המרב עדי לוהינ
רצותה לש םיצעמ ךילהת הנבמה ,תומכסומ תויונמוימ לש "לע-תפש" חותיפל איבמ עדיה
קלחו ירפס תיבה ילאוטקלטניאה ןוההמ קלח הנה וז תירפס תיב "לע תפש" .ידומילה
זכרמב "ידוסי-לעה רפסה תיבב תווצ חותיפ"ל הנדסה .תירפס תיבה םידומילה תינכותמ
.תויונמוימה תלאריפס לש היינבב םיירפס תיב יוגיה יתווצ הרשכמ הנומיד םירומ
ךילהת תיינבו ילאיריפס ףצרב ןרודיס ,תועוצקמ תוצוח תויונמוימ תרדגה ללוכ ךילהתה
.םירומה ןיב הדובע תקולח ךות עדי לוהינ

הנדסב םירומה ירומ תווצ י"ע הנוכמה ,הטיש לע ססבתמ יסיסבה הרשכהה ךילהת
ימצע הבישח ךילהתל סחייתמ (processing) "ךולהית" חנומה ."תויונמוימ ךולהית"
וירצותש ,הדימל ךילהת םיווח םמצע םירומה הז ךילהתב .הדימל תולועפ לע יתטיש
.בלש לכל םירצות תרדגהו םיבלשה יוהיז ,םיבלשל תויונמוימה לש יתטיש קוריפ
:םיבלש העברא תוהזל לכונ "םינותנ דוביע" תונמוימל סחייתנ םא ,אמגודל

.הלבטב םנוגראו םיימלוגה םינותנה דוביע

.ודוביעו הלבטהמ עדימ תקפה

.תרחא גוציי ךרדב וא ףרגב םידבועמה םינותנה גוציי

.תויללכ תוינבתו תומגמ יוהיז ,גוצייהמ שדח עדי תקפה


תא םיראתמה םידמולל הדובע יפד תנכהל סיסבכ רתויב הבושח הלא םיבלש תרדגה
.הכרעהל 1םיניחבתה תיינבו ,הדימלה ךילהת

:םיאבה םירצות תא ללוכ הנדסב התנבנש "רפס תיבה ילאוטקלטניאה ןוה"ה

.תויונמוימ תריחב ונייהד ,תירפס תיב "לעה תפש" לש תלכשומ הריחב ירצות


םתוא םייביטקלפר םיכילהתב תווצב עצבתיש תויונמוימ לש קיודמ ךולהית ירצות
.םירומה ווח

.םיחמוממו תיעוצקמ תורפסמ תויונמוימה אשונב יעוצקמ עדי

.הדימלה ךילהת תא םיראתמה םידמולל הדובע יפד

.םידמול םע הדובע תוטיש

.םירומ לש תישיא הדובעו םיתווצ תדובע ירצות

.בושמו הכרעה יכילהת תואצותתוליעפה .דרעב ןולא ב"טחו ,םחוריב ריפס ש"ע טרוא ,רפס יתב ינשב התסונ וז תוליעפ
םע רקיעב ויה םישגפמה .רפסה תיבב תועש שולש לש םייעובש-וד הכרדה ישגפמ הללכ
ורשכוה םימוחתה ישאר .הז ךלהמל דחוימב ונומש ,רפסה תיבב םימוחת ישאר תווצ
םע םייעובשל תחא תידסומ תומלתשה ועציב םימוחתה ישאר .תווצל םיימינפ םיחנמכ
2."תירפס-תיב לע תפש תיינב" :תימושיי התייה התרטמש םירומה זכרמ תווצ ישנא
.דומילה ךלהמב רבכ תותיכב ומשוי םידמולל היחנהה יפד תיינבו ךולהיתה
םירומל ונתנו ,ליבקמ ךילהתב רפסה תיבב םירומה יתווצ תא ורישכה םימוחתה ישאר
תודוקנב םירומל היחנהה יכלהמב םיכירדמה ופתוש םעפ ידמ ,םושייה ךלהמב בושמ
."היחנה לע היחנה" יכלהמב היה םיכירדמה לש םקוסיע רקיע .תויתייעב תמוצ


:היה ץמואש הדובעה לדומ


יעצמאכ םיסנתמה םירומה ברקב ספתנ עדי לוהינ לש ןויערה .ובורב חילצה ךילהתה
הארנו ,האלמ התייה םירומה תווצ לש תונעיהה .רפסה תיב ידעי לש רתוי הבוט הגשהל
.החימצ לש השוחת ןתונו םהל בושח ןיינעה יכ

ךא ,ןטק אל ץמאמ שרוד רפסה-תיבב לעפומה עדיה לוהינ טקייורפ יכ אצמנ וז תוליעפב
רגובה תומד תרדגהו יופימה ךילהתמ תעבונ הדובעל תויונמוימה תריחב .זכורמ ץמאמ
הרדגה יכילהת לש האצות הניה ולא םיבלשב עדיה יטירפ ףוסיא .רפסה תיבל יוארה
.ןוגראו ןוניס תדובע ,םיבר ךולהיתו

המרב ותבחרהו ונוכדעל גואדל ךיא ?םקוהש עדי רגאמ קזחתל ךיא הנה הלודגה הלאשה
?תפטושה
להנמה לבא .ךילהתה תא ליעפהל ותושיחנו להנמה תוגיהנמ ונה החלצהל םידקמ יאנת
לכ .רפסה תיבב םימוחת ילהנמ וא "תוליבומ תויומד" תונמל וילע .דבל לועפל לוכי וניא
עצבל םילוכיו םימייקה םינכתה תא בטיה םיריכמה םיחמומ תוירחאב תויהל בייח רגאמ
,עדיה לוהינ עוצקמה תא ריכמה ,עדיה להנמב רבודמ ןיא .ףסוותמה לע חוקיפו הרקב
לש ונכות לע יארחא ליגרה ודיקפתל ףסונבש ,הרומב רבודמ .םילכהו תויגולודותמה
.םיוסמ םוחת

תלעופ הז הרקמב הכרדהה .ךילהתה לע "תולעב" ושכרי םימוחתה ילהנמש יואר
ךכב .םלוכ םירומה םע םילעופ הלא םילהנמ .םדיקפתל םימוחתה ילהנמ תרשכהב
לע ךילהתה תוססבתה .ךוותמה ךירדמב אלו םהב זכורמ ךילהתהו ,םתוליעפ תמצעומ
םייקה יעוצקמה עדיב םיזכורמה םיכלהמ רצוי םיבלשל תויונמוימה קוריפו ךולהית
תודעותמ תויווח ,ומצע הרומה לש הדימל תיווחב אוה הלועפה רקיע .וירומו רפסה תיבב
לש "תופיקש"ה תא תורצוי וז הדימל תויווח .םייפרג םינגראמו הדימל ינוכתמל תוכפוהה
סיסב ןנה הלא הדימל תיווח .םידמוללו םירומל תויונמוימה תיינקה תייגטרטסא
לוהינל ןתיא סיסב םיווהמו ,םידמולהו תווצה ,םירומה ברקב תולעב תשיכר יכילהתל
.רפסה תיב לש ידוחייה עדיה

ךירצמ ירפס תיב עדי לוהינ .םירומה לש רתיה תעקשה איה תפסונ תיתייעב הייגוס
המיאתמ תוגיהנמ אלל שחרתהל לוכי אל ךילהתה .םירומה ןיב םיכורא גולאיד יכילהת
היחנהה יכילהת .ןטק אל ילאוטקלטניא ץמאמל םיעבתנ םירומה .תיתימא תווצ תדבועו
תונוכנ ,ןוצר ךירצמ תאז לכ .םהילע רתוול ןתינ אלו םייחרכה םירומה תווצ לש הלכההו
יגשיהב רופישה דחוימב ,חטשב םיגשיהב וציפה .וירצותו ךילהתל הבר תוביוחמו
.רקיעה ילוא הזו .תובישח ברו ןברדמ דקומ ונה ,םידמולתורעה
םינוירטירק 1

הנבנב תויונמוימו םינכת לש םכסומ יופימל סחייתמ ,תירפס תיב "לע תפש" גשומה 2
םירומה לכ לע םכסומו ילאריפס ףצרב


:רוקמ
:ךותב ."עוציב תויונמוימו הבישח חותיפל סיסבכ ירפס תיב עדי-לוהינ" .דדוע ,םחנמ ןב
הכרדהו תויומלתשה ,הרשכהל להנימה ,ךוניחה דרשמ ,יתנשה סנכה לש םירמאמ ץבוק
.14-16 'מע ,(2001 ראוני) ,םיירוזא םירומ יזכרמ ,ה"ועל

דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2