ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    (יללכ) תיפולח הכרעהל רוזח

(יללכ) תיפולח הכרעה / הכרעה יכרד


תונווקמ תוליהק/םימורופ תכרעהל םינוירטירק
לג הריפוא


:םינוירטירק

.הלטמ ,סרוק ,ףתושמ עוצקמ ,הדובע םוקמ ,ףתושמ סרטניא :ףתושמ הנכמ
.1
.םיחמומל היינפ ,תויורכה ,יעוצקמ עדי :םורופה תרטמ
.2
תניפ ללוכ ,תורטמ תת ,םיאשונ יתתל קלוחמ םימורופה ץע :םינכתה ןוגרא תמר
."תושקשקתה"
.3
?תוריהב-יא תמייק וא ןוידה יאשונ/אשונ תא תולקב תוהזל ןתינ :דוקימה תדימ
.4
.ינוציח ףיקשמ וא הצובקה תוליעפב ףתתשמ החנמה :החנמה תוברועמ
.5
לש תומזוי ףקשמ קר וא ןויד יאשונ םזוי/ליבומ החנמה :החנמה ידיקפת
.םידיחיל בושמ ןתונו רשגמ ,םורופה תא להנמ ,הצובקה
.6
לא םינפ תורכה ?תנמדזמ ?עובק סיסב לע תוברועמ :הצובקה תוברועמ תדימ
?םינפ
.7
םיפתתשמה תובוגת י"פע דדמנ) תוסחייתה תמר ,עדיה ףוליח בצק :תוימניד
.(םידיחי י"ע םילעומה םיאשונל
.8
שדח עדי תריצי ,הצובקה ירבח ןיב ןויסינ/עדי תרבעה שי םאה :הדימלה תמר
?היצקארטניאה ןמ האצותכ םישדח תונורתפו
.9
.רבטצמ וא שדח עדי לש יתפוקת גולטיק ,חוסינ ,םוכיס :עדיה ןוגרא
.10
,הרזע תצהב אטבתמה רשק רצונ םורופב תויורכה בקע :תידדה תובייוחמ
.םורופה לש םינכתה ימוחתמ גרוחה ישיא סיסב לע תויעב ןורתפו םירמוח
.11
.ךשמתמ/יתפוקת :םורופה םויק ךשמ
.12
.םירזע/םיבאשמ רגאמ ןוגכ םורופל ידוחיי ןממס :תוידוחיי
.13
יפתתשמ י"ע ותוליעי תדימ , ןוידה תמרל תוסחייתה :(בושמ) תימצע הכרעה
.םורופה
.14
תת ינממסמ) ימינפ ביטרנ וא גנלס ,םייוטיב ,תוחידב :ימינפ יווה תוחתפתה
.(טנרטניאה תוברת
.15


:רוקמ
Communities of Practice (CoP): Definition, Indicators and Identifying Characteristics
http://home.att.net/~discon/KM/CoPCharacteristics.htm
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2