" 
 
()  
 
()  
-  
 
/  
 
 
 
 
    םירבחמ חתפמ


"
, ... , , .21 -

" ," "
" . ,
,
PC - , 20 - ,
, .
.

, , ,"
, -
;
,
1795 .
,
.
, , , "
, , -
.", " . "
- -
.

, ,
. ,
.

- , - , , "
)
- .(
, , , -
.' "

, , - "
." MIT
. ,
.
.(Etext2) , (Etext1)

,(Etext3)
.

, "
,
."

:
' ,(2002 ) 16 , : ." " . ,
.28-22
  2003 "  ©
2