ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    
עדימ תורוקמ לש רחבנ טקל - ירפס תיב םילקא
(2003 ,1 'סמ)םירקחמו עדימ תוריקס : ןושאר קלח
תויכוניח תולעפה : ינש קלח  םירקחמו עדימ תוריקס : ןושאר קלח

הריקס - התיכ םילקאו ס"היב םילקא
התיכה םילקאו רפסה תיב םילקא גשומה תרדגהב תקסוע דלאס ןוכמ לש הריקסה
הרצקב תורקסנ ןכ ומכ .ותכרעהלו םילקאה תדידמל תויזכרמה תושיגה תא תראתמו
ויתועפשה ןהמו םילקאה עפשומ הממ ןיבהל וסינש םיירקיעה םירקחמה תואצות
רופישל םייללכ םינוויכ םיעצומ םויסל .םיירפס-תיב םינתשמו תועפות לע תוירקיעה
.ותחבשהלו םילקאה
.ןמדירפ קחצי רוספורפ י"ע הבתכנ הריקסה
http://www.szold.org.il/Content/Articles/Site_Articles.asp?Article=101

(1) הרדגה :התיכ םילקא
לע םיעיפשמ ולא תוגהנתה יסופד .התוא םינייפאמה תוגהנתה יסופד םירצונ התיכ לכב
ןעטמה ןמ תעפשומ ,הזה ילגעמה ךילהתה לש ותושחרתה .ןילמוגה תוליעפ לש הייפוא
תטיסרבינוא לש רתא .ןילמוגה תוליעפ ךילהתב םיפתתשמה ןמ דחא לכ לש ישיאה
.הפיח
http://class-climate.edu.haifa.ac.il/aklim.htm

(2) םינייפאמו תורדגה : התיכ םילקא
םג םירקוח יפב הנוכמ אוהו םיבר םידממ וכותב ללוכה בחר גשומ ונה "התיכ םילקא"
םימייקתמ וב התיכה רדחל איה תוסחייתההשכ ,"התיכ תביבס" וא "התיכ תריווא"
לעו הלא םיכילהת לע םיעיפשמהו םיפתתשמה םיביכרמלו הדימלו הארוה יכילהת
.םהיתואצות
http://class-climate.edu.haifa.ac.il/hagdarot.htm

תוסחייתה ינתשמ - התיכ םילקא
:התיכ םילקא לע םיעיפשמ םינתשמ יגוס ינש
.םיישיא ןיב םיסחיל םיסחייתמה םינתשמ .א
.תישיא תוחתפתהל םיסחייתמה םינתשמ .ב
http://www.levinsky.macam98.ac.il/arielam/aklim/mishta.htm


הביתכ תארוהל הרישע תיביטקינומוק הביבסב התיכה םילקא תא םידימלת תסיפת
ןיב םילקאה תסיפתב לדבה היהי תידומילה הביבסה לש םידממ וליאבו הדימ וזיאב
. הביתכה תארוהב תויתרוסמ תותיכ ןיבל הרישע תיביטקינומוק הביבס תומשיימה תותיכ

:תוישעמ תונקסמ יתש הז רקחמל
םיידומיל םיכילהת םיכירעמ רשאכ התיכ םילקא ינולאשב ךרוצ םייק יכ ,תחאה הנקסמה
ידומילה רשקהל ןולאשה תא םיאתהל ךירצ ,ןכ לע רתי .טרפב םייכוניח םישודיחו ללכב
תיכוניחה תינכתה תפאוש םהילאש תויוגהנתההו םיכרעה תא ףקשיש ידכ
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/download/halacha/smadar_10.rtf

הדימלל םידימלתה תייצביטומ לע ותעפשה - התיכ םילקא
http://ceti.macam.ac.il/vstage/uploadfiles/2environment.doc


תודדומתהל תרגסמכ הצובקה
לופיטל לדומ לש תבצעמ הכרעה תדמוע םינרוא תללכמ לש הז ירקחמ טקיורפ דקומב
החנהה לע ססובמ לדומה לש יזכרמה ןויערה .םידימלת ידי-לע תויתרבח תויעבב
םידיחיה תויעב םע הצובקה תדדומתמ הב ךרדהמ עפשומ יתרבח םילקאש תרמואה
חותיפב םיאורה םיבר םילדומל ףרטצמ אוהו ,דיפל תירונ החתיפ לדומה תא .הכותבש
:םירושימ ינשל סחייתמ לדומה .ךוניחה רקיע תא רפסה-תיבב תירסומה תוברתה
םייתרבח םיטקילפנוקבו תויעבב לופיטבו תוירחאב תיתרבחה הצובקה ףותיש .א
.טקילפנוקה וא היעבה ףוגל תוסחייתה - םינמדזמ
תועוצקמבו הרבח ירועישב תבלושמה ,הרבח יניינעב תננכותמ תיתנש תוליעפ  .ב
.םיירסומ-םייתרבח תונורקעל תוסחייתה - דומילה
http://www.oranim.ac.il/con4_t_researcher/abstracts_lapid.htm

הקיטמתמה עוצקמב לארשיב ידוסיה רפסה תיבב יתתיכ םילקא רופישו ןוחבא
לש לדוג רדסב ,ןמז לש המוצע תומכ התיכב םילבמ םידימלתה םהידומיל תונש ךלהמב
שיו הלודג תובישח תלעב איה הלא תותיכב םייחה תוכיא ןכל .תועש ףלא םירשע
רקחמה .םש םהיתויווח תא םיספות םה הבש ךרדלו םידימלתה תובוגתל הבר תועמשמ
תביבס םאה :ןוגכ ,הקיטמתמל םירומל ןיינע ןהב שיש תובר תולאש לע בישהל הסנמ
ךירעהל םילוכי םירומה םאה ?םהיתודמעו םידימלתה תדימל לע העיפשמ התיכה
תא תונשל ולכוי םאהו םהיתותיכב םילקאה תא תולקב
?םתביבס

רופישל סיסבכ הכרעהה ינותנב שומישו התיכה תביבס תכרעהל הטיש ראתמ רמאמה
הנימא האצמנ הכרעהה תטישש םה הז רקחממ םיחיטבמה םיאצממה .התיכה תביבס
םידימלתה יגשיה לע תיתועמשמ הדימב העיפשמ התיכה תביבסשו דואמ החונו
הקיטמתמב
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/halacha/yosef.htm
 

  תויכוניח תולעפה : ינש קלח

התיכ םילקא רופישל תויוליעפ ץבוק
: תואבה תויוליעפה תא ללוכ ץבוקה
, הרבחהו ינא , "תוריפ טלס" , "קירה אסיכה" , "ףפועמה ריינה" , "אטאטמה קחשמ"
."רובש ןופלט"
http://www.emek.org.il/bait1/aklim.doc


הנושה תלבקו תונלבוס חותיפ : התיכ םילקא רופישל תולעפה
תוסחייתה ,רחאה תא לבקל תלוכיה ,םישנא ןיב תונוש םויקב הרכה : תוליעפה תורטמ
.גירח לאכ אלו דחוימ לאכ הנושל
http://class-climate.edu.haifa.ac.il/pituach.htm


השדח הצובקב תובלתשה : התיכ םילקא
רבחה דצמ ןה) הצובקל תסינכ םע תודדומתהל תונוש םיכרד ריכהל :תוליעפה תורטמ
היולת הצובקב שדח רבח תטילק לע תוירחאהש ריהבהל ,(הצובקה דצמ ןהו שדחה
.ללככ הצובקבו ,תישיא דחא לכב
http://class-climate.edu.haifa.ac.il/hishtalvut.htm


התיכב תעמשמ : התיכ םילקא
תעמשמ איה המ
תעמשמ גשומל תונוש תורדגה
תעמשמ תויעבל םימרוגה
הייעבה ןוחבא
. (םיעוריא חותינ) תעמשמ תויעבב לופיט
http://www.macam98.ac.il/chtml/shiluv/mishmaat.html


הליעי תרושקת : התיכ םילקא
:תוליעפה תורטמ
.הרורבו הרישי תרושקתב ךרוצה תנבה .1
.הליעי תרושקת -תונמוימ לוגרת .2
.תמדקמ תרושקתל תמסוח תרושקת ןיב לדבהה תנבה .3
http://class-climate.edu.haifa.ac.il/tikshoret.htm


תלוזה דובכו ימצע דובכ : התיכ םילקא
:תוליעפה תורטמ
םירחא לש תועדו תויוגהנתה תונלבסב לבקל תונוכנל תימצע תועדומ חותיפ .1
.םהיפלכ דובכ אטבלו
דובכו הלבק ,תונלבוס ייוטיב לש תויונמוימ חותיפ  .2
http://class-climate.edu.haifa.ac.il/kavod.htm


תואנדס תרגסמב וחתופ תועצהה .יבויח התיכ םילקאב תורושקה תויצאוטיס ףסוא
.הארוה ידבוע תרשכהל יקסניוול תללכמב
http://www.levinsky.macam98.ac.il/arielam/aklim/situats.htm
http://www.levinsky.macam98.ac.il/arielam/aklim/activities/mesima1.doc
http://www.levinsky.macam98.ac.il/arielam/aklim/activities/sadna.htm
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2