ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    

תוינשדח הארוה תוטיש

  .טנלס ימע / קוחרמ הדימלו תונעדימ ןיב בוליש:בשקותמ םלועב עדימ תויונמוימ חותיפל לדומ  
  .ולקד השמ / תמדקתמ היגולונכט לש ןדיעב ירלוקירוק חותיפ  
ןוסראס רומייס 'פורפ / דימלתל תוישיא םידומיל תוינכות
 
  .ןח דוד/ םייפלאה תונש תארקל תוכרעיה תומגמ :יגולונכטה ךוניחה  
גיספ דוד / תידיתע םידומיל תינכת תביל לש יוצר טירסת
 
  .סרק רתניג / דיתעל םידומיל תוינכות  
לארה הצינ / "תוברתו עדמ ,רטשמ" :תימוחתניב תינכת
 
ידנקה ןויסנה - הדובעה םלועו היגולונכטל תובלשמ םידומיל תוינכות
 
ןוסרדנא דלנור 'פורפ / ס"היבל השדח םידומיל תינכות סינכהל
 
ןרש המלשו רחש הנח / תולוכשאב הארוה לש ןונכת :תימוחתניב הדימל
 
ןוני / תולוכשאה תטיש :הירבטב "לילגב" למע ףיקמ רפס תיבב תרחא םידמול
ןומימ
 
סניקרפ דיוויד / היומסה םידומילה תינכות לע הרעה
 
ןודרוג דוד 'פורפ / תישיא הדמע - ילארשיה ךוניחה תכרעמב םייוצר םייוניש
 
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2