ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    

ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ / ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½

ל"וחב םיינשדח רפס יתב


 יקסנלוו ימע / ההובג םיגשיה תמרו תימדקא תוניוצמל תרתוחה ךוניחה תכרעמ לש םינייפאמה - ןפי
 
  קרוש ןויצ :הכירע ; גרבנירג תירפצ / םימדקמ םימרוג - םלועב תויכוניח תומרופר
 
  קרוש ןויצ :הכירע ; גרבנירג תירפצ / םירומל תיעוצקמ תוחתפתה
 
  ןיבוט תירוד / יאקירמאה ךוניחה תכרעמב תינשדח העונת -Charter Schools רפס יתב
 
  ןרש המלש 'פורפ / ?יוצר המ :רפסה תיב לדוג
 
-ה לש רפסה יתבב רוקיב ,עסמ ימשר :רזייס דט לש רפסה יתבב הכרעהה תטיש
יגנלוטוא תור / Coalition of Essential Schools
 
  יביימ טנרג / ןוסראס רומיס 'פורפ םע ןויאר :המרופר רחא שופיחה
 
טנלס ימע/ רפסה תיב ירומו תויכוניח תומרופר
 
ימע / םימרוגו םינייפאמ :ידיתעה ס"היבל תוינשדח הדימל תולוכסא/תוסיפת
טנלס
 
ינבוי'גרס יי'ג סמות 'פורפ / תדמול הליהקכ ס"היב
 
סדרא'ציר ןו'גו גרבלוג סורב / תורקוח תוינורטקלא תוליהקכ רפס יתב
 
תטיסרבינוא לש ךוניחל ס"היב / ינמז-ובה ןונכתה ןורקע לע םיססובמה רפס יתב
הדירולפ
 
רזייס רודואית 'פורפ / ATLAS טקייורפ
 
ינגד באז ר"ד / םיבאשמ יזכרמו הדימל יזכרמ לע םיססובמה רפס יתב
 
קרוב דרפלא / תונווגמ תובשחוממ תוביבסב הדימל תוצובק
 
ףזו'ג 'פורפ / ב"הראב םידומילה תוינכות לש שדחמ בוציעל סוקינרפוק תינכות
לורק
 
ןהכ ירדוא 'פורפ / לע-תורטמ תיחנומ הדימל
 
ןיול ירנה / תונורקעו היפוסוליפ ,עקר - םיצאומ רפס יתב
 
יגנרק ןרק" לש רקחמ יאצמימ - ?םייתוכיא רפס יתב לש םינייפאמה םהמ
"הארוהה םודיקל
 
םיקסעה םלועל םינפה םע יגולונכט רפס תיב
 
ןוסראס רומייס 'פורפ לש ויתוסיפת ריצקת :רפס יתבב יוניש יכילה
 
ימשר ילאוטריו ןוכית ס"היב
 
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2