ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    

ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ / ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½

ץראב םיינשדח רפס יתב

 םחנמ ןב דדוע / עוציב תויונמוימו הבישח חותיפל סיסבכ ירפס תיב עדי לוהינ
 
 רושע יבא / רפסה תיבב תישיא הלימקו החימצ
 
 טנלס ימע / רפסה תיב לש "תיזכרמה ריעה רכיכ" :בשחוממה םיבאשמה זכרמ
 
:?רפסה יתב תמצעה תא תוחיטבמ ןה םאה :תוירפס תיב תוינכות
ןמזה תוסיפת ,רפסה תיב לש הימונוטואה ןיבל הדובע תוינכות ןיב רשקה

קב המלש ר"דו ןודרוג דוד 'פורפ / תכרעמה תושירדו ולש
 
  הסימכ ילרואו ה'צלוד הנוי / הינתנב "תרש" םייניבה תביטחב הדימל זכרמ
 
יטרקומדה רפסה תיב - חישה אוה הכרעהל ונלש ףילחתה
 
  ןח לאכימ 'פורפ / הנוילעה הביטחהו םייניבה תביטח ןיב הדרפה וא ףצר
 
ןח דוד / תושימג תימוחתניב הדימל תוביבס לע ססובמה ס"היב
 
  ?קוידב הז המ - עדי רצוי ס"יב
 
םריבא ינור / תרושקת זכרמכ ס"היב
 
גרבדנמ ילא / םיידוסי-לע רפס יתב לש ירוזא ספיספ
 
ךליל / "םיירפס תיב םיגראמ" תייווט ידי-לע תוכיאה רופישל ףאושה רפסה תיב
גרפ לחרו רבנע
 
זפרה םרוי ר"ד / הבישח תוליהק
 
ןלפק היחו יננח האל / תרקוח תדמול-היליהק
 
ןרש המלשו רחש הנח / דיתעב הרומה דיקפת :ינשדחה רפסה תיב
 
ןרש המלשו רחש הנח / להנמה דיקפת :ינשדחה רפסה תיב
 
זפרה םרוי / סייו וקנרב ןוכמ ,בשוח ס"היב תארקל
 
ץיבוטנב םרמע / םיימוחת-בר הדימל יזכרמ
 
ןיול רמת / דציכו עודמ :הדימל בחרמל םידומיל ןונכתמ
 
יקצדורוג הכלמו רושע יבא / הדימלב תויטנטוא
 
לג רומיל / ץראב םייוסינהו םיידוחייה רפסה יתב
 
ןוארב המענו םריבא ינור ר"ד / תרושקת זכרמכ רפס תיב טקייורפ
 
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2