ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    

(ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½) ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½ / ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½

(וילופטרופ) תודובע קית

(וילופטרופ) טיקלתה
 
םירמאמ טקל לע ססובמ / (תודובע קית) וילופטרופ
 
םידומילה תינכתב וילופטרופ יקית בוליש
 
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2