ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    

ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ / ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½

הכרעה ידדמ

  דרעב "רושיבא" רפסה תיבב הכרעהה ךילהת  
ובנ דוד 'פורפ / שדח םינויצ םלוסל העצה :"תונייטצה תמר"ל "םומינימ תושירד" ןיב
 
  .ולקד השמ / הניחבה תרגסמב עוצקמה תומרב תומדקתהו תוירלודומ  
םינויצ םיצוחנ המ םשל
 
  .והילא ןב המלש / תורגבה תניחבו תירפס תיב םיגשיה תכרעה  
  הנומידב "ןיגב" רפסה תיבב הכרעהה ךילהת  
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2