ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    

(ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½) ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ / ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½

(יללכ) תיפולח הכרעה

  לג הריפוא / תונווקמ תוליהק/םימורופ תכרעהל םינוירטירק
 
  (הכרעה ןווחמב שומישה) םזיביטקורטסנוקו תימצע הנווכה תימצע הנווכה לעב דמול תכרעה
ביבא לת תטיסרבינוא ,םיובנריב החונמ 'פורפ /
 
   טנלס ימע / תפרצב ךוניחה תכרעמב םידימלת תכרעהב תומרופר
 
ליי תטיסרבינוא / םידימלת לש םיגשיהל רתוי תומרות תויביטנרטלא הכרעה תוטיש
 
לש יוסינ - ינרותה ןוכיתה רפסה תיבב תיפולח הכרעה תטישכ תוכורעתה תשיג
ןמטרה ןוכמ
 
ת"פב ןוירוג-ןב םייניבה תביטחב הכרעהל םינוירטירקו הכרעה יכרד
 
םיובנריב החונמ ר"ד / הכרעהה תוכיא לעו הארוה יכרדל הכרעה ןיב רשקה לע
 
רסונג ,"לברא יפונ"ב תינויע הדובע תביתכל הנוש ךרד
 
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2