ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    

ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ / ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½/ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½

התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש

  . לוויס 'ט טרבלי'ג / התיכב תוליעפמ הארוה תוטיש - תוליעפב םיעבוט  
  .ןרוא-ןיקפיל םירמ / תיתריצי ךרדב ילאוטקא אשונ תארוה - םימל הנושאר הציפק  
.ביבא לת תטיסרבינוא ,ןרש המלש 'פורפ / יתצובקה ןוידהו תיפותיש הדימל :רקחמ תריקס
.ךוניח תוכרעמ רופישל ןוכמה ,יש בד
 
 .ב"טחבו ידוסיב היגולונכטו עדמ תווצו רזל יפיצ / רפסה תיבב יטקדיד ילככ יגולונכט יעדמ ןותיע תקפה  
ןיבלס טרבור / רקח תביבס לדומ
 
,ןרש המלש 'פורפ / םייתצובק וא םיישיא םילומגת לש םתעפשה - תיפותיש הדימל :רקחמ תריקס
.ךוניח תוכרעמ רופישל ןוכמה ,יש בד .ביבא לת תטיסרבינוא
 
ןיבלס טרבור / "םייפנכו םישרוש" טקייורפ
 
.ביבא לת תטיסרבינוא ,ןרש המלש 'פורפ / תיפותישה הדימלה לש התעפשה :רקחמה תריקס
.ךוניח תוכרעמ רופישל ןוכמה ,יש בד
 
.ביבא לת תטיסרבינוא , ןרש המלש / יבלש-ששה לדומה :תויתצובק רקח תולועפ
 
.ביבא לת תטיסרבינוא ,ןרש המלש 'פורפ / תוצובקב םידימלתה ןוגראו דומיל
.ךוניח תוכרעמ רופישל ןוכמה ,יש בד
 
.ביבא לת תטיסרבינוא ,ןרש המלש 'פורפ / "דחיב הדימל"
.ךוניח תוכרעמ רופישל ןוכמה ,יש בד
 
הדימל תועצמאב תיתרוקיב הבישחו עדמ תוניירוא לש תויונמוימ תארוה
ץראווס טרבור / תויעב לע תססובמה
 
.ביבא לת תטיסרבינוא ,ןרש המלש 'פורפ / .ד.א.ט.ס : תיפותישה הדימלה תטיש
.ךוניח תוכרעמ רופישל ןוכמה ,יש בד
 
ןהכ טנא ר"ד / תובלושמ רקחמ תוצובק תטיש
 
.ביבא לת תטיסרבינוא ,ןרש המלש 'פורפ / (ו'סקי'ג) הבכרה :תיפותישה הדימלה תטיש
.ךוניח תוכרעמ רופישל ןוכמה ,יש בד
 
לואשל עדויש דימלתהו
 
רהוז תנע ר"ד ,סוארטש ינדיס 'פורפ / דמלל דציכ םירומ דמלל ןתינ םאה :היגוס
 
CASE STUDIES :םיעוריא חותינב הדימלה תטיש
 
ןהכ טנא ר"ד / תוצובקב םיגשומ יופימ תטיש
 
ןהכ טנא ר"ד / םידיקפת קחשמ
 
תינפיה השיגהמ דומלל ןתינ המ - תיפותיש הדימל
 
ידנקה ןויסנה - הדובעה םלועו היגולונכטל תובלשמ םידומיל תוינכות
 
הארוהב םושייו בולישל תועצה :תויצנגילטניא יוביר לע רנדראג תיירואית
 
הארוהה תטישב ליחתמ לכה :רקחמ
 
ריאי דג ר"ד / םירגתא תצק םגו תויווח הברה
 
גרבניו היח / ה"לע תטיש - תונותע יעטק תרזעב היגולויב הארוה
 
ןרש לעיו ןרש המלש 'פורפ / רקח תדימל רצות טקייורפ לש תישיא הכרעהל םינוירטירק
 
ןרש לעיו ןרש המלש 'פורפ / הרומל ןונכת ףד - רקח תוצובק
 דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2