ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    

ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ / ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½/ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½ן½

תבשחוממ הביבסב הארוה תוטיש

דיעב דומיל ירפסל ףילחתה - (IU) תובשקותמ תויביטרגטניא דומיל תודיחי
   טנלס ימע / טנרטניאה
 
ךמסומ ראות תארקל רמג תדובע- םירומה ברקב טנרטניאב שומישה ינייפאמ
   רימש רמת / א"ת 'נוא ,חורה יעדמל
 
   ןומולס יבג / תינויחה הכפהמל ךרדבש םימלבה לע  
  לג-רינ הרפע / םיטנדוטסה יכרוצ ךותמ שדח טביה :ילאוטריווה הדימלה בחרמב הרומה דיקפת  
  סאימחנ יפרו רסודוימ דוד / ךוניחב טנרטניא בוליש  
  ןרומ הנוי / הרדג ירוזאה רפסה תיבב ק.ח.ש תינכות  
   רמלוא לעי / טנרטניאב םידימלתל תולעפה  
יבהז תירונו יראקב הרואל ,ןהכ-םיובלא לטיבא / הדימל תביבסכ טנרטניא  
   רמלוא לעי / WEBQUEST לש הרדגה  
גומלא רמתו ןומולס יבג / ע"לס טקייורפ
 
טנלס ימע / תרקוח תונעדימל יטקדיד ןגוע - ילאוטריוה עסמה - WEBQUEST
 
   טנלס ימע / טנרטניאב תונווקמ תויוליעפ לש הימונוסקט  
טראב דראוודא 'פורפ / בשקותמה ירפס תיבה סופמקה תסיפת
 
שונא באשמכ בשחמ ינמאנ חופיט  
'א ףיקמ ןוכית רפס תיבב בשחמ תרזעב הכרעהו הדימל - בשחמה ןדיע
 
   טנלס ימע / WEBQUESTS לש םימגד  
רטנה ילרבב / עדימ ירגאמ תרזעב רקח תדימל
 
ןומולס לאירבג 'פורפ / קרפה לעש תולאשה :ךוניחה בושחימ  
הינרופילק ,UCLA תטיסרבינוא / עדימ תוריתע תביבסב םיבשחוממ הביתכ יזכרמ
 
טנלס ימע / םינוויכו תומגמ :םלועב ךוניח תוכרעמב טנרטניאה
 
ןהכ טנא / (תורחת יקחשמ-תמוצ) ת"מוצ תטיש
 
רבור הני'גר / טנרטניאב תפתושמ הדימל לש םיטקייורפ םוזיל ןתינ דציכ
 
ק'ז ילרואו טנלס ימע / םיבשקותמ הדימל יזכרמ לע ססובמה בושקת לדומ
 
טנלס ימע / (KEYPALS) ינורטקלא ראודב םידימלת םירבחמה רפס יתב ןיב םיקחורמ םיפתושמ םיטקייורפ
 
טנלס ימע / תבשקותמ הביבסב םיירפס תיב םיטקייורפ
 
תישילשה הנשה ,"2000 תורגב" טקייורפ
 
ידוסי לעהו ידוסיה ךוניחל םיילאוטריו רפס יתב
 
בהל ילרואו רסודיימ דוד ,ןרוא ליגיבא תוברתו היגולונכט ,עדמל ילאוטריו ןואיזומ - "ןיימעד"
 
טנרטניאה תרזעב הדימללו הארוהל החנמה תיגוגדפה הסיפתה
 
יקסנ'צק םירמו טנלס ימע / שדחמ םידומילה ןוגראו בשחמה
 
גומלא רמתו ןומולס יבג / לוכי דחא בשחמ םג :םיידוסי רפס יתבב טנרטניא
 
סיופ לעי / ירפס תיבה רתאה תרזעב תיתורפס הקתפרה
 
םיבשחמה תדבעמב רשאמ התיכב םידימלת דמלל ףידע :רקחמ
 
םיובנריב הנח / דימתמה ס"היבב הדימלבו הארוהב טנרטניאה בוליש
 
ץראב ךוניחה תכרעמב טנרטניאה בוליש
 
טנלס ימע / ודעונ םא יתלב דחי םינש וכליה :בשחוממה טסקטהו ינורטקלאה ראודה
 
ןהכ הנומיר / תורפסב תודובע תביתכל בשחמב םישמתשמ םידימלת 'ןיכהל ףיכ היהש הדובע'
 
רגנילדייש טנומגיז / ךוניחה תכרעמ דיתעו בשחמה :הרומה ינודא םולש
 
יאנק ילא / תבשקותמ הדימלל םילדומ
 
רסודוימ דוד ר"ד ,סאימחנ יפר ר"ד ,אלמש תנע / 12-18 יאליגב םידלי ברקב טנרטניאב שומישה ינייפאמ
 
ןלפק ןתנוי / ביבא תינונס-טרוא :ילאוטריווה רפסה תיבב תוילאיר תויוטבלתה
 
ןרוא ליגיבא ר"ד / הדימלה יכילהתב ינורכניס חיש יצורע לש םמוקמ :םירוביד לכה
 דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2