ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    


התייה טנרטניאה תסינכל תונושארה םינשב םא
ירה ,"ונינפל םירענה וקחשי" תקזחב ךכל תוסחייתהה
בושח יגוגדפ באשמ תויהל ךפה אוה תונורחאה םייתנשב
.רפסה יתבב

לע ןה תוכלשה םויכ שי טנרטניאב שומישל
םידימלתה לש היצביטומה לע ןהו הארוהה תוכיא תחבשה
שדח רקחמ יאצממב םכניע תא ריאהל ןוכנל ונאצמ ןכלו
ידי לע טנרטניאב שומישה יסופד תא קמועל ןחובה
.םידימלת

םיכרועה תווצ

טנלס ימע
םר תירוד
 

רפסה תיב תועשל רבעמ הדימלל טנרטניאב שומיש יסופד
יצוביק רפס תיבבו ינוריע רפס תיבב םידימלת ידי לע

ןהכ הרואיל

.ביבא לת תטיסרבינואב ךוניחל רפסה תיב תכמסומ הניה רמאמה תבתוכ
.הדימל ךרוצל טנרטניאב םידימלת םישועש םישומישה םהמ הקדב הלש רטסמה תדובע ךלהמב
.רסדוימ דיוד ר"ד תייחנהב התשענ הדובעה
םימזימלו םיטקייורפל תיצרא תמאתמכ רמאמה תבתוכ תשמשמ םויכ
.ךוניחה דרשמב םיבשקותמ


םיניינעה ןכות
אובמ
רקחמה לש תויזכרמה תורטמה
רקחמה תייסולכוא
רקחמה ילכ
םיאצממה
שומישה תורטמ .א   
ליג ,הייסולכואה גוס יפ לע תירפס תיבה הדימלב הכימתל טנרטניאב שומישב םילדבהה .ב   
ןימו   

גוס יפ לע ס"היבבםירושק םניאש הדימל יכרוצל טנרטניאב שומישב םילדבהה .ג   
.ןימו ליג ,הייסולכואה   
הדימלב טנרטניאה תובישח תא םידימלתה תשיפת .ד   
הדימל ךרוצל טנרטניאב שמתשהל םידימלתה תא םירומה דודיע .ה   
תוכלשה
היפרגוילביב

  .דמול אוה ובש םוקמה תאו ןמזה תא ןכו ,דמול דימלת הבש ךרדה תא הנשמ תרושקתה תשר
תיסופיטה דומילה תתיכ םג .(Nachmias, Mioduser & Shemla, 1999, Moore, 1993)
טנרטניאה תשר תועצמאב .תועש תבוצקו תוריק העברא ןיב רתוי הלובכ הניא איה :הנתשמ
.ןמז לכבו םלועה לכמ םיחמומלו םידימלתל החותפ איה

-בר יכוניח לאיצנטופ ובוחב ןמוט ,וז םידומיל תביבסב בושקתה ךילהת יכ ,םידיעמ םירקחמ
- אוהו ימוחת

דמולו דמול לכל תומיאתמה הדימל יכרדו ישיא בצק יפ לע תיאמצע הדימל
םיוולנה תרושקתה יעצמאב שומיש ידי לע ,הדימלב םירחא םידימלת ףותיש
טנרטניאה תשרל   
,בושמ יכמתנ הרקבו לוהינ ידכ ךות ,הדימלה ןוגרא לש רוזיבו תונרקח
תיביטרגטניא הידמיטלומ תססובמ הדימל תועצמאב   

Beller, ) .ישיא ןפואב ול תומיאתמה הדימלה תויורשפא תא אוצמל לכוי דמול לכש ,ןאכמ
.(1999 ,םייובלא ,1997

תויונמדזה לש בחר חווט חתופ קוחרמ הארוהה ךילהתב תומדקתמה תויגולונכטה בוליש
תרמוש ,תורחאו תויפרגואיג תולבגמ ףא לעו ,דימלתל םיתורישה לש תוכיאהו השיגה רופישל
.תוהובג תויאמדקא הדימ תומא לע הדימלה תביבס

תאו עדימה תרבעהל תויורשפאה ןווגמ תא הלידגה ,תרושקתה יעצמא לש םתוחתפתה
,םיטרס .ולש השחמהה יעצמא תאו עדימה לש ודוביע יכרד תא רפשל הרשפא ןכו ,ויתורוקמ
םינוש תעד ימוחתב יפיצפס עדי םיקפסמ ,המודכו ןהיגוסל בשחמ תונכות ,היזיוולט תוינכות
.םיישיאו םייתרבח םיכרעו הבישח תויונמוימו תולוכי חפטל ןווכמה ,יללכ עדיבו

תויביסנטניאבו תולקב ,תמייאמ אל הריוואב ,תוילמרופ יתלב תורגסמב שכריהל לוכי עדימה
המ ,הקזח תישגרו תיביטינגוק תוברועמו תונרקס יחפטמ םייוריגב עפושמ עדימה .הבורמ
.(1995 ,ןיול) .םירסמה תועפשה תא םיצעמש

לש הרשעהלו הדימלל רשאב ,טנרטניאה לאיצנטופש ךכ לע םיעיבצמ וכרענש םירקחמ
יכילהתב ךמותכ טנרטניאב ןומטה לאיצנטופה תורמל .הובג - רפסה תיבל ץוחמ וב שמתשמה
טנרטניאב ןומטה תיתוברתו תיתבישח ,תיגולונכט הניחבמ יתועמשמה יונישה תורמלו ,הדימל
,הדימל יכרוצל טנרטניאה יבאשמב ליעי שומיש השענ דימת אל יכ ,הארנ ,הדימל תביבסכ
םא םג תיסחי הלודג היומסה הדימלה יכ הארנ ,תירפס-תיב-ץוח הדימלב רבודמ רשאכו
.הל םיעדומ םניא םידימלתה

ךרוצל טנרטניאב םידימלת םישועש םישומישה יבגל דבלב יקלח עדימ היה םייק ,הכ דע
וילא םיוולנה םייתרושקתה םילכה ,טנרטניאה לש העפשהה תדימ התייה הרורב אל .הדימל
םילצנמ דציכ עודי היה אל .םינושה היגוסל הדימלה לע ליכמ אוהש םימוצעה עדימה ירגאמו
הדימלה ךילהתב הכימתל וב םישמתשמ םה םאה .היגוסל הדימל תורטמל הז ילכ םידימלתה
םהינשל וא ישיא ןפואב םתוא ןיינעמה ןכות םוחת לש הדימל ךילהתל וא ,דבלב ירפס-תיבה
םאה ,הדימלל הז ילכ ךוניחה תכרעמ תלצנמ הדימ וזיאבו דציכ היה רורב אל ,ןכ ומכ .דחאכ
לע םידימלת לש םתעד המ ,טרפב הדימל ךרוצלו ללכב טנרטניאב שומישה לע העפשה הל שי
תישענה וזו ירפס תיבה הדימלה ךילהתב תכמותה וז ,הדימלל לאיצנטופ לעב ילככ טנרטניאה
.דימלתה לש ישיאה וניינע ךרוצל

תכמותה וז ,הדימל ךרוצל טנרטניאב םידימלת לש שומישה יסופד לע רוא ךפוש רקחמה
.ישיאה םניינע ךרוצל תישענה וזו תירפס-תיבה הדימלה ךילהתב

הלאכ ,ץראה זכרממ (ב"י -'ד תותיכ) 18-9 יאליגב םידימלת תייסולכוא ברקב ךרענ רקחמה
.2000 ץיקב ופסאנ םינותנה .יצוביק רפס תיבב םידמולה הלאכו ינוריע רפס תיבב םידמולה  רקחמה לש תויזכרמה תורטמה
םירועישל רבעמ ,טנרטניאה ךרד הדימלה ינויפא לע דומעל איה רקחמה לש לעה-תרטמ
שומיש יסופד וקדבנ ,ולא םינויפא לע דומעל היהי רשפאש תנמ לע .רפסה תיבב םידמלנה
.טנרטניאה תועצמאב הדימל ךרוצל םידימלתה לש הדובעו

:םיאבה םיסופדה וקדבנ
(רועיש ,תויוליעפ ,םיעצמא ,ךשמ ,םוקמ) טנרטניאב שומישה יסופד
(רועיש ,תויוליעפ ,םיעצמא ,ךשמ ,םוקמ) הדימלה יסופד
טנרטניאה תועצמאב הדימלה ימוחת
טנרטניאה תועצמאב הדימלה הנקמש םינכתו תויונמוימ
שומיש ידכ ךות םיקסוע םידימלתה םהבש תויוליעפה גוסו ןיינעה ימוחת ,םינכת
רפסה תיב ירועישל ץוחמ הדימל יכרוצל ,טנרטניאב    
הרושק הניאש הדימל םהב שישו טנרטניאב םישוע םידימלתהש תויוליעפה יגוס
רפסה תיבל    
האוושהב ,רפסה תיבל הרושקש טנרטניאב הדימלל רשקהב םידימלתה תודמע
ישיא ןיינע ךרוצל הדימלל רשקהב םהיתודמעל    
יגוסבו (ב"י-'י ,'ט-'ז ,'ו-'ד) תונושה ליגה תוצובקב הלא םינויפאל רשאב םילדבה
(תיצוביקו תינוריע) םינושה הייסולכואה      רקחמה תייסולכוא
יתב 4 םהמ ,זכרמה רוזאב רפס יתב 7 -ב ןולאש ץפוה ,ל"נה תולאשל תובושת לבקל הרטמב
.ב"י-'י ,'ט-'ז ,'ו-'ד :ליג תובכש 3 -ב ץפוה ןולאשה .םיינוריע רפס יתב 3 -ו םייצוביק רפס
םידמול םגדמה יפתתשמ םידימלתה .תונב 266 -ו םינב 266 םידימלת 532 ופתתשה רקחמב
315) יצוביק רפס תיבו (40.8% םהש םידימלת 217) ינוריע רפס תיב :רפס יתב יגוס ינשב
.(59.2% םהש םידימלת

תביטח ידימלת 165 ,(38.3%) דוסי תביטח ידימלת 204 :ליג תוביטח 3 לע םינמנ םידימלתה
.(30.6%) הנוילעה הביטחה ידימלת 163 -ו (31.0%) םייניבה

119 - ץוביק ,(46.6%) םידימלת 248 - ריע :תוירקיע בושי תורוצ שולשב םירג םידימלתה בור
.(19.7%) םידימלת 105 בשומו (22.4%) םידימלת

- ו (ליג תביטח לכל דחא) םיינוריע רפס יתב 3 :ץראה זכרמב רפס יתב 7 -ב םידמול םידימלתה
.(תחא הנוילע הביטחו תחא םייניב תביטח ,םיידוסי רפס יתב 2) םייצוביק רפס יתב 4
.םיירהצה רחא תועשב טנרטניאב שומיש םישוע רקחמב םיפתתשמה םידימלתה לכ

  רקחמה ילכ
ןולאשה .ןולאש ,תומאותה ליגה תובכשב ,רפס יתב 7 -ב ,םידימלתה ןיב ץפוה רקחמה ךרוצל
םיאשונב ,רוגס וא חותפ ןפואב עדימ יטרפ םיפסואה םיפיעס 51 ןולאשב .תולאש 28 ליכמ
םינולאשה חותינ .הדימלל רשקהב טנרטניאב שומישלו ללכב טנרטניאב שומישל םירושקה
לש יתוכיא חותינ ידי לע המלשוה בצמה תנומת .םייתומכ רקחמ ילכ תועצמאב השענ
.םידימלתה לש תוילולימה םהיתובושת  םיאצממה
ילעב םניה רקחמה יפתתשממ 97.2% יכ םיארמ ,2000 תנשב ופסאנש ,יחכונה רקחמה יאצממ
טנרטניאב םישלוג רקחמה יפתתשממ 71.5% .טנרטניאל םירבוחמ םהמ 79.2% -ו ,בשחמ
םוקמ וא רבח וא החפשמ בורק תיב ומכ םירחא תומוקממ טנרטניאב םישלוג 44.2% -ו םתיבמ
ינש ינותנ ףוסיא ןיבש םינשה 3 ךלהמב .(ףסונ םוקממו תיבהמ םישלוג םקלח) םירוהה תדובע
זוחאב 30% -כ לשו יתיב בשחמ ילעב םידימלתה זוחאב 12% לש הילע הלח םירקחמה
.םתיבמ טנרטניאל םירבוחמה םידימלתה

עובשב םימעפ רתוי טנרטניאל םירבחתמ םינב יכ יללכ ןפואב םירומ רקחמה יאצממ
תונב רשאמ (M=9.17 ) רתוי עובשב תועש םיינש יפ םישלוגו (M=3.67) תונב רשאמ (M=5.47)
.(M=4.29)

תורידתל הביסה יכ הארנ .םינוש םיכרצל םיבשחמבו טנרטניאב שמתשהל רתוי םיטונ םינב
השילגה תועש רפסמלו ,תונבה לש וז רשאמ טנרטניאל םינב לש רתוי ההובגה תורבחתהה
םייגולונכטה םימוחתל םינבה לש רתוי ההובג היטנ איה תונבה לש הזמ םינבה לש רתוי הובגה
.תורכומ אלו תושדח תויגולונכט תועפות םע דדומתהל רתוי ההובג היצביטומו

רפסמב ינוריע ס"יבב תונב ןיבל םינב ןיב םילדבה ואצמנ אל יכ םירומ הז רקחמ יאצממ
םינבה יכ אצמנ יצוביקה ס"יבל סחייתהב תאז תמועל .טנרטניאל תורבחתה לש םימעפה
תורבחתהה רועישב לדבהה .תונבה רשאמ טנרטניאל עובשב םימעפ רתוי טנרטניאל םירבחתמ
תונב רשאמ (M=9.27) עובשב תועש םיינש יפ םישלוג םינב השילג יבגלש דועב ןטק
.(M=4.44)

יתבב םידמולה הלא ןיבל םיינוריע רפס יתבב םידימלת יגשיה ןיב םילדבהה תא קדב (1998) רד
לש הלאמ םילפונ םניא יצוביקה רפסה תיבב םידימלת יגשיה ,ללככ יכ אצמו םייצוביק רפס
ילטנמורטסניאה ןוויכה תוקזחתה איה ךכל הביסה יכ רעשל ןתינ .ינוריעה רפסה תיב ידימלת
תא רפשל םיצמאתמה םידימלתהו הליהקה תושירדמ עפשומה ךילהת ,םייצוביקה רפסה יתבב
רניגס .(1998 ,ימהרבא) הובגה ךוניחל סחיב תושירדה יונישל ךכב םינענו ידומילה ליפורפה
ץוביקה ינב ןיב דיתעה תיצטניירואב םילדבהה םוצמצל הסחייתהב וז הדמע תקזחמ (1998)
תרבוגה תויגשיהה תומגמ .ריעה ינב תיצטניירואל ץוביקה ינב לש תוברקתה ךות ריעה ינבל
הברה םתובהלנ .םינושה םיכרצל טנרטניאב שומישה תדימב םג תורכינ ,םיצוביקה ינב ברקב
ךכל תמרוג (1997 Shashaani) טנרטניאה תועצמאב לועפלו דדומתהל םינבה לש ןיינעהו
.תונב לש וזמ ההובג טנרטניאב םינב לש שומישה תדימו טנרטניאל תורבחתהה תדימש

רתוי ביבחת ירתאבו קחשמ ירתאב םישלוג 'ו-'ד תותיכמ םידימלת יכ םיארמ םיאצממה
תביטח ידימלת רתוי םישוע ינורטקלא ראודב שומיש יכו ,ב"י-'י ו 'ט-'ז תותיכב םידימלתמ
תא רתוי תנייפאמה תוליעפ אוה יללכ עדימ שופיח ךרוצל טנרטניאב שומישש דועב םייניבה
םידימלתה םייוצמ םהב םינושה תורביחה יבלש ,הארנה לככ .הנוילעה הביטחה ידימלת
ליגה תובכשב םידימלת לש ןיינעה ימוחתב ינושל םימרוג ליגה םע םיחתפתמה ןיינעה ימוחתו
.טנרטניאב תונושה  שומישה תורטמ .א
רפס תיבב 1997 תנשב ופסאנש רקחמ יאצממ יכ םידיעמ ,(2001) אלמשו רסודוימ ,סאימחנ
הביטחו םייניבה תביטח יאליגב םידימלת לש תוירקיעה שומישה תורטמ יכ םירומ ינוריע
,רפסה תיב תודובע ךרוצל םירמוח ףוסיאו ,םיבאשמ תדרוה ,עדימ ףוסיא ,תרושקת :ןה הנוילע
תוחיכש תגרד ילעב טנרטניאב םישומיש ,ףסונב .ההובג תוחיכש תגרד ילעב םהש םישומיש
. קוחרמ הדימל ךרוצלו ישיא רתא תריצי ךרוצל :רתוי הכומנ

רושקה עדימ ףוסיא ךרוצל טנרטניאב םישמתשמ ,הז רקחמ יפתתשמ םידימלתהמ 90%
-כו יללכ עדימ ךרוצל טנרטניאב םישמתשמ 80% -מ רתוי ,ישיא ןיינע םוחתלו םהיביבחתל
השילג לע םיחוודמ םיבר םידימלת .קחשמ ירתאב שומיש ךרוצל טנרטניאב םישמתשמ 70%
.תינושאר הרטמ אלל תשרב

םידירומ םינב .םיבאשמ םידירומ םיקדבנהמ 85% .חיכשה שומישה איה םיבאשמ תדרוה
םייתועמשמ םילדבה ואצמנ אל .(27%) תונב רשאמ רשאמ (52%) תשרהמ םיבאשמ רתוי
.תונושה ליגה תוצובקב

57.1% יכ אצמנ .ינורטקלא ראודב שומישה אוה תרושקת ךרוצל רתויב ץופנה שומישה
תאז תמועל ,םייתועמשמ ןימ ילדבה ואצמנ אל .ינורטקלא ראוד תבית ילעב םניה םיקדבנהמ
78% תמועל םייניבה תביטח ידימלתמ 38% .תונושה ליגה תובכש יפ לע םילדבה ואצמנ
.תישיא ראוד תבית ילעב םניה הנוילעה הביטחב םיקדבנהמ

םישמתשמ םיקדבנהמ 70% .תרושקת ךרוצל רתויב ץופנה שומישה ןניה (chat) תוחישה
שומיש רועיש תולעב ןניה ןויד תוצובק ומכ םירחא תרושקת יעצמא .תוחיש ךרוצל טנרטניאב
,תונושה ליגה תוצובק ןיב תרושקת ךרוצל שומישה ירועישב םילדבה ואצמנ אל .דואמ ךומנ
.ןויד תוצובקב 3 יפ םישמתשמ םינב .רדגמ יפ לע לדבה םייק תאז תמועל

השילג ,(94%) ישפוח טוטיש :ןה תוצופנה שומישה תורטמ יכ םירומ יחכונה רקחמה יאצממ
תדרוה ,(86.5%) תוחיש תרושקת ,(87%) יללכ עדימ רותיא םשל השילג ,(93.3%) ביבחת ירתאב
יכ תוארל ןתינ .(77%) קחשמ ירתאב השילגו (78%) ינורטקלא ראוד תרושקת ,(80.8%) םיבאשמ
רבדב (2001) אלמשו רסודוימ ,סאימחנ לש רקחמה יאצממ תא םיששואמ ולא םיאצממ
תורטמב הילע הלח הז רקחמבש תורמל תרושקת ךרוצל טנרטניאב רעונ ינב לש הובגה שומישה
.תופסונ שומיש

רתוי םישלוג ,ישפוח טוטישל טנרטניאב םישמתשמ םינב יכ הלוע ,יחכונה רקחמה יאצממ
רתוי םיבאשמ םידירומו ,קוחרמ הדימל לש הקינכטב םיסרוק רתוי םידמול ,קחשמ ירתאב
םילדבה םימייק יכ םיארמ ,אשונב םימדוק םירקחמל המודב ,ולא םיאצממ .תונב רשאמ
םינב יכ האצמ (1999) אלמש .םיבשחמב שומישל רושקה לכב םינימה ןיב םייתועמשמ
םיבשחמב עדי ילעבכ םמצע תא םיספות ,תונבמ עובשב תועש רתוי םיבשחמב םישמתשמ
יצבק דוביע ,עדימ ירגאמ ,ינורטקלא ןוילג ומכ בשחמה ישומיש בורב רתוי בר שומיש םישועו
םינב רתוי יכ (1999) אלמש האצמ המוד ןפואב .תונב רשאמ בשחמ יקחשמו ואדיוו לוק
ואצמ (1999 אלמש ךותב) Nurphy, Coover & Owen (1989) .תונב רשאמ בשחמב םישמתשמ
ההובג המרב בשחמב שומישב תישיאה תלוכיב אוה םינימה ןיב רתויב לודגה לדבההש
תונב יכ האצמו הללכמב תונב ןיבל םינב ןיב םילדבה הקדב (1997) Shashani .תמדקתמו
תונבמ תוחפ םידרח ,ןתמועל םינב .הז רשקהב ןוחטיב תולעב תוחפו םיבשחמב תוחפ תונינועמ
Kadijevich .םתועצמאב דובעל רתוי םיבהלנו םיבשחמב רתוי םיסונמ ,םיבשחמ םע דובעל
רתוי לודגה ןיינעב תונבה לש הלא תמועל םינבה תודמעב ינושל רבסהה תא ששאמ (2000)
.םינבה םילגמש ,םיבשחמב

תא םתשיפתמ ,(Shashaani 1997) טנרטניאב םילגמ םינבש ברה ןיינעהמ עבונ ,רומאכ ,תאז לכ
ילעב ותועצמאב (Voogt 1987) דוקפתב םיליעיכו בשחמה תועצמאב דוקפתב תלוכי ילעב םמצע
תועפות םע דדומתהל םינבה לש ההובגה םתונוכנ .(1996 ,ןח) הדרח תוחפ ילעבו ןוחטיב
טנרטניאב תונבה תושועש הזמ רתוי בר שומיש םישוע םינבש ךכל תמרוג וז תושדח תויגולונכט
.תונבה רשאמ רתוי םיבאשמ םידירומ קוחרמ םידמול ,טנרטניאב םיטטושמ םינב ןכלו

ביבחת ירתאב םישלוג ,קחשמ ירתאב השילגל טנרטניאב םישמתשמ 'ו-'ד תותיכמ םידימלת
יבוהב ,קחשמב קוסיע .ב"י-'י תותיכמ םידימלת רשאמו 'ט-'ז תותיכמ םידימלת רשאמ רתוי
תותיכמ םידימלת לש תורביחה יבלשל רשאמ רתוי 'ו-'ד תותיכ ידימלת לש ליגה בלשל םיאתמ
.ב"י-'י תותיכו 'ט-'ז

ךרוצל טנרטניאב רתוי םישלוג ב"י-'י תותיכמ םידימלת יללכ עדימ רותיא ךרוצל השילגל רשאב
םיטסקט תדרוה יבגל םג ךכ .'ו-'ד תותיכמ םידימלת רשאמו 'ט-'ז תותיכמ םידימלת רשאמ הז
הפשב הנוילעה הביטחה ידימלת לש רתוי הברה םתואיקב ,הארנה לככ .טנרטניאהמ םירמאמו
בותכ הב הפש - תילגנאה הפשב עדימ רותיא ךרוצל טנרטניאב שולגל םהילע הלקמ תילגנאה
.טנרטניאב רמוחה תיברמ

םהלש ןיינעה ימוחת ןווגמ לדגו םניינע תמר הלדג ,םידימלת לש םתורגבתה םע ,הארנה לככ
.הז ךרוצל טנרטניאב םתשילג תדימ תא ריבגמש המ

ראוד תועצמאב תרושקת ךרוצל טנרטניאב םישמתשמ 'ט-'ז תותיכמ םידימלת ,תאז תמועל
רבגומ שומיש .'ו-'ד תותיכמ םידימלת רשאמו ב"י-'י תותיכמ םידימלת רשאמ רתוי ינורטקלא
אוה יעבט ,ןכל .'ט-'ז תותיכ ידימלת לש תורביחה בלש תא ןייפאמ םהשלכ תרושקת יעצמאב
תמועל םייטנרטניא תרושקת יעצמאב םג רתוי לודג שומיש ושעי ולא םיאליגב םידימלתש
.םירחא םיאליגב םידימלת

'ט-'ז תותיכמ םידימלת רשאמ תוחפ טנרטניאהמ םיקחשמ םידירומ ב"י-'י תותיכמ םידימלת
.םידימלתה לש תורביחה בלש ,הארנה לככ ,אוה ךכל םרוגה .'ו-'ד תותיכמ םידימלת רשאמו
תויוליעפ ןיב םנמז תא םיקלחמה םירגוב םידימלת רשאמ רתוי םיקחשמ םיריעצ םידימלת
,םינוש םיאליגב טנרטניאב םישוע םידימלתש תוליעפה יגוס ,רומאכ .רתוי תוברו תונווגמ
"טטו'צ"ל 'ו-'ד התיכב דליל םיאתמ ךכ .םייוצמ םה םהב םינושה תורביחה יבלשמ םיעפשומ
הדימלל רושק אוה םא םייוסמ ןכות םוחתב ותוא רישעמה עדימ שפחל ב"י-'י תותיכב דימלתלו
וב ליגה בלשב ןייפואמ טנרטניאהמ םידירומ םידימלתש םיבאשמה גוס .ישיא ןיינע םוחתל וא
.יפיצפס ןפואב ליג לכב םיקסוע םה םהב ןיינעה ימוחתבו םייוצמ םה

תונומת ,תונכות ,םיקחשמ םידירומ םינב יכ םידיעמ רדגמה יגוס ןיב םיאצממב םילדבהה
תדימב תונבל םינב ןיב ינושה .תונב רשאמ רתוי ,טנרטניאהמ םיבאשמ יגוס ראשו ואדיו יעטקו
םהש ךכמ האצותכ ,םינב לש רתוי תוהובג טנרטניא תויונמויממ עבונ ,םיבאשמה תדרוה
ןניה תונבהש דועב תאז ,ןריכהלו תויגולונכט תועפות םע דדומתהל ,בשחמב שמתשהל םיבהלנ
Shashaani, ) םתועצמאב הדובעהמ תונהנ ןניא ,(Voogt, 1987) םיבשחמ תדרח תולעב
טנרטניאהו בשחמה ישומישב תוחפ תוליעי ןניה ךכ תובקעבו ילכה ךרעב תוריכמ ןניא ,(1997
תודמע לע העיפשמ ינימ גוית עצבל םירוהה לש םתייטנל םג .(Makrakis,1993)
היה לוכי ,בשחמב שמתשהל םירוהה דודיע .םיבשחמ יפלכ תונבהו םינבה לש םיפיטואירטסה
לצא בשחמה יפלכ תויבויחה תודמעה תא ריבגהלו תויפיטואירטסה תודמעה תא תיחפהל
.(Shashani, 1994) םידליה

רשקתל תנמ לע רתוי טנרטניאב םישמתשמ ינוריע ס"יבמ םידימלת יכ םיאצממה ןמ הלוע דוע
םרוגה ,יצוביקה םייחה חרוא ,הארנה לככ .יצוביק ס"יבמ םידימלת רשאמ תוחיש תועצמאב
םימייקמו ינשה תרבחב דחא תובר תועש םיאצמנ תונושה ליגה תובכשב םידליש ךכל
םייחה הלא םגו םיצוביקה ינב םידימלתה ךרוצ תא טיעממ ,םינפ לא םינפ תויצקארטניא
תוחיש תועצמאב םידומילה לספסל םירבח םע רשק תריצי ךרוצב ,םיפתושמ ךוניח תודסומב
םע םג תוחיש תועצמאב םירשקתמ ינוריעה רפס יתבמ םידימלתש חינהל ריבס .טנרטניאב
ןתינ ללככ .םייצוביק רפס יתבמ םידימלת לצא םייק וניאש ךרוצ - םידומילה לספסל םהירבח
תוחיש תועצמאב םייצוביק רפס יתבמ םידימלת םימייקמש תויצקארטניאהש ,ףיסוהל
ריבס ,תאז תמועל .םהלש םייחה תורגסמל םיכייש םניאש םישנא םע ןבורב ןה טנרטניאב
םיצוביקב םירגו םיפתושמ ךוניח יתבב םידמולה םייצוביק רפס יתבמ םידימלתש חינהל
.םיינוריע רפס יתב ידימלתל המודב םידומילה לספסל םהירבח םע תוחיש ומייקי ןכ ,םינוש

השילגל טנרטניאב רתוי םישמתשמ ינוריע ס"יבב םידמולו 'ו-'ד תותיכב םידמולה םידימלת
לדבה ןיא תוהובגה תותיכבש דועב ,םליג ינב יצוביק ס"יבמ םידימלת רשאמ ביבחת ירתאב
,המודב .יצוביק ס"יב ידימלתל ינוריע ס"יב ידימלת ןיב וז הרטמל טנרטניאב שומישה תדימב
םידימלת רשאמ רתוי יללכ עדימ רותיא ךרוצל םישלוג ינוריע ס"יבב 'ו-'ד תותיכב םידימלת
שומישה תדימב םילדבה ואצמנ אל 'ט-'ז תותיכמ םידימלת לצאש דועב תאז ,יצוביק ס"יבמ
:ךופה בצמה ב"י-י תותיכמ םידימלת לצא וליאו יצוביק ס"יבל ינוריע ס"יב ןיב הז ךרוצל
ס"יבמ םידימלת רשאמ הז ךרוצל טנרטניאב תוחפ םישמתשמ ינוריעה ס"היבמ םידימלתה
לעב םניה 'ו-'ד יאליגב ינוריעה רזגמב םידימלתש ךכל ולא תודבוע סחייל ןתינ .יצוביק
יביסרגורפה שגדה בקע תאז .יצוביקה רזגמב םידימלתה לש וז רשאמ ההובג הדימל תייצביטומ
רוזיפל םרוגש המ ,ולא םיאליגב יצוביקה ךוניחה תא םינייפאמה תינויוושה היצטניירואהו
,טרפה לש יתרבחה דמעמלו תישגרה תולגתסהל תושיגרו תויכוניח תורטמ ןווגמ ינפ לע ץמאמה
תיצטנירוא הלדג ,הלוע םידימלתה ליגש לככ .(1998 ,רד) םיגשיהל םיצמאמ תיחפהל םילולעה
םמצע תא רישכהל הרבחהו םידימלתה ןוצרו תויפוסה דעיה תורטמל הברקה ללגב םיגשיהה
,1998 ,רניגס ,1998 ,רד) הריירקלו םיימדקא םידומילל רהוצ תווהמה תורגבה תוניחב תארקל
.(1998 ,םהש

ךרוצל טנרטניאב תוחפ םישמתשמ ינוריע ס"יבב 'ו-'ד תותיכב םידמולה םידימלת ,תאז תמועל
'ט-'ז תותיכמ םידימלת לצא וליאו ,יצוביק ס"יבמ םידימלת רשאמ תוחיש תועצמאב תרושקת
לצא . ינוריעה ס"היבמ םידימלת רשאמ תוחפ טנרטניאב םישמתשמ יצוביק ס"יבמ םידימלת
הז ךרוצל טנרטניאב רתוי םישמתשמ ינוריע ס"יבמ םידימלת יכ אצמנ ב"י-'י תותיכ ידימלת
תונומטה תויורשפאהו ותונשדח ,ילכה תוחיתפ יכ רעשל ןתינ . יצוביק ס"יבמ םידימלת רשאמ
הביבסלו תיתרבחה הביבסל ןוימדה בקע ץוביקה ינב םיריעצה םידימלתה תא רתוי םיכשומ וב
,דרוי וב שומישהו ילכל ץוביקה ינב םידימלתה םילגרתמ םתלידג םע .ולגרוה הל תידומילה
תיב ילתכ ןיב םהירבח םע םינפ לא םינפ תושיגפ תואלממ תויצקארטניאב ךרוצה תא ןכש
טנרטניאה תולע םג םיצוביקה תיברמבש הדבועה תא לטבל השק .םירוענה תנוכשו םידליה
םירוהה םע םיתומיעה תא תיחפמש המ ,םילבכב תרושקת ןויסינל תופתוש ללגב רתוי הלוז
.םיילכלכ םילוקיש ללגב

טנרטניאב םישמתשמ 'ו-'ד תותיכמ םינב םידימלת יכ הרומ ליגו ןימ יפ לע היצקארטניא
הלודגה םתורכיהש חינהל ריבס .תונב רשאמ רתוי ינורטקלא ראוד תועצמאב תרושקת ךרוצל
גוסמ שומיש םג ריבגמ תונוש תורטמל טנרטניאב ברה םשומישו תויגולונכטה תא םינב לש רתוי
טנרטניאב םישמתשמה לש םתלוכיל םורתל ינורטקלאה ראודה תורשפאבש דוע המ .הז
הז ךרוצל טנרטניאב תושמתשמ תודימלת 'ט-'ז תותיכב .ןכות יחמומבו ינשב דחא ץעייתהל
ןהש םשכו תונבה תויוצמ וב תורביח בלשל הרושק וז הדבועש ןכתי .םינב רשאמ רתוי
.ינורטקלא ראוד רתוי תוחלושו רתוי "תוטטו'צמ" םג ןה ךכ ,ןופלטב הז ליגב רתוי תוחחושמ  ליג ,הייסולכואה גוס יפ לע תירפס תיבה הדימלב הכימתל טנרטניאב שומישב םילדבהה .ב
ןימו
,טנרטניאה םע םירוענה ינבל שיש היצקארטניאה תדימב רפסה תיב תוברועמל םסחייתהב
וניא טנרטניאב שומישב תוחתפתהה לש דבוכה זכרמ יכ (2001) אלמשו רסודוימ ,סאימחנ ואצמ
םייגולונכטה םיעצמאב רעפב איה ,םהירבדל ,ךכל הביסה .דימלתה תיבב אלא רפסה תיבב
.םיעיצמ רפסה יתב בורש תושדחה תרושקתה תויגולונכט תועצמאב הדובעה תושירד בכרהבו
טנרטניאב שמתשהל םידימלתה תא םירומה לש הטעמ דודיע תדימ לע עיבצמ הז רקחמ ,ףסונב
טנרטניאב םישוע םידימלתש שומישה גוסו תדימב ויתותוא תא ןתונ הז לכ .הדימל ךרוצל
.תירפס תיב הדימל ךרוצל

םיארמ הז רקחמ תואצות חותינב ולעש הדימל ךרוצל טנרטניאב שומישב ליג יפ לע םילדבהה
הדימלב ךמותה ילאוטריו סרוק דומילל טנרטניאב םישמתשמ ב"י-'י תותיכמ םידימלת יכ
רועיש תא .'ו-'ד תותיכמ םידימלת רשאמו 'ט-'ז תותיכמ םידימלת רשאמ רתוי תירפס תיבה
הכימת ךרוצל םיילאוטריו םיסרוקב הנוילעה הביטחה ידימלת לש רתוי הובגה שומישה
הנוילעה הביטחה ידימלת ןיב שי יכ ןכתיש ךכב ריבסהל ןתינ ירפס תיבה הדימלה ךילהתב
ךרוצל םאו ישיא ןיינע ךותמ םא התיכב דמלנל רבעמ םהידומיל תא ביחרהל םינינועמה הלאכ
הלוע ,ףסונב .וז ךרדב םירחוב םהו רשפאמ םרפס תיבש המל רבעמ תורגבה תודיחי תבחרה
(הימיכו היגולויב ,הקיסיפ :וחוודש תועוצקמה) םייעוצקמ םירומ שי יכ םידימלתה יחווידמ
תותיכב .ירפס תיבה דומילה ךילהתמ קלחכ םיילאוטריו םיסרוקל םידימלתה תא םינפמה
ילאוטריו סרוק תרגסמב דומלל םידימלת לש םתלוכי לע ךומסל םירומל השק רתוי תוריעצ
טנרטניאב שומישה רועישב םילדבהה ,רומאה תורמל . ירפס תיבה הדימלה ךילהתמ קלחכ
.םילודג םניא וז הרטמ ךרוצל

הדימלב הכימתל םיילאוטריו םינואיזומב רוקיבל טנרטניאב םירזענ 'ו-'ד תותיכמ םידימלת
םישמתשמו 'ט-'ז תותיכמ םידימלת רשאמו ב"י-'י תותיכמ םידימלת רשאמ רתוי תירפס תיבה
'ט-'ז תותיכמ םידימלת רשאמ רתוי ירפס תיבה הדימלה ךילהת תרשעהל טנרטניאב םורופב
עדימב שמתשהל םיריעצ םידימלת םיבכעמ ,הפשה יישק .ב"י-'י תותיכמ םידימלת רשאמו
ןתינש ןוויכ בותכ עדימב שומישל םיוסמ ףילחת הווהמ ילאוטריו ןואיזומב שומיש .בותכ
ידימלת לש אוה ורועישב ינשה שומישה .םיגצומה לש היארמ ותועצמאב דומללו וב םשרתהל
לשמ הנוש ילאוטריו ןואיזומב םישוע םהש שומישה גוס יכ חינהל ריבס .הנוילעה הביטחה
.רפסה תיבב דומילה תונשו םליג םע הרפתשה תילגנאה הפשב אורקל םתלוכיש ןויכ םיריעצה
ךות םגו םיגצומה תייאר ידכ ךות ילאוטריו ןואיזומב "רוקיב" תוצמל םילוכי םירגוב םידימלת
.םיוולנה םירבסהה תאירק ידכ

ראודבו ןויד תוצובקב תופתתשה ךרוצל טנרטניאב םישמתשמ 'ט-'ז תותיכמ םידימלת
'ו-'ד תותיכמ םידימלת רשאמ רתוי ירפס תיבה הדימלה ךילהתב הכימתכ ינורטקלאה
טנרטניאב םייניבה תביטח ידימלת לש טלובה שומישה יכ ,רכינ .ב"י-'י תותיכב םידימלתמו
הב שומישהו תרושקתב ךרוצה ,ליעל רומאכ .תרושקת יעצמאב שומיש אוה הדימל ךרוצל
לבוקמה יעצמאב ושמתשיש ריבסו הביטחה ידימלת םיאצמנ וב תורביחה בלש תא םינייפאמ
לכב הרבעה תושעל םהל לק יכ חינהל שי .ירפס תיבה הדימלה ךילהתב הכימתכ םג םהילע
תורטמל םג וב שמתשהלו ,םייתרבח םיכרצל כ"דב םתוא שמשמה ילכה תילכתל רושקה
.םיירפס תיבה םיכילהתב הכימת

תמייק .עיתפמ וניה הדימלה ךילהתב הכימתכ תרושקתה יעצמאב שומישה רועיש ,ךדיאמ
םשומיש תא תפקשמה ךרדב הילע ונעו הלאשה תא הנוכנ וארק אל םידימלתהש תורשפא
,איה תפסונ תורשפא .הדימלה תא םיתרשמ םה הב ךרדה תא אלו ולא תרושקת יעצמאב ללוכה
.יוארכ החסונ אל תיפיצפסה הלאשהש

םידימלתש ןכתי .'ו-'ד תותיכ ידימלת רשאמ םיבאשמ רתוי םידירומ 'ט-'ז תותיכ ידימלת
לע עיפשמש המ ,רתוי תוהובג טנרטניאו בשחמ תויונמוימ ילעב ,יללכ ןפואב ,םניה ולא םיאליגב
םלוצינלו םיבאשמ תדרוה ךרוצל םג טנרטניאב רתוי ןובנו לכשומ שומיש תושעל םתלוכי
תיב תודובע ךרוצל םינוש םיגוסמ םיבאשמל רתוי םיקקזנ םהש ירשפא ,ןכו ,תונושה תורטמל
.רפסה

רפסה תיבב הדימלה ךילהתב הכימת ךרוצל טנרטניאב שומישב ןימ יפ לע םילדבהה תקידב
טנרטניאב םישמתשמ םינב ,טנרטניאב םינבה לש רתוי ההובגה שומישה תמר תורמל יכ הלעמ
רתוי הלודג תונדקשב וז הדבוע ריבסהל ןתינ .תונב רשאמ רקח תודובע תנכה ךרוצל תוחפ
רשאמ רתוי יצחו דחא יפ םיבאשמ םידירומ םינב ,תאז תמועל .תונב תנייפאמה ,יללכ ןפואב
רשאמ םינבה לש רתוי הלודגה טנרטניאהו בשחמה תוניירואב ריבסהל ןתינ תאז הדבוע .תונב
,(Macrakis, 1993) תוליעיו תובהלנ ,(Shashaani, 1997) ןיינע תשוחתמ האצותכ תונבה לש
רתוי תורזענ 'ט-'ז תותיכמ תודימלתש אוה יופצ אצממ .םינב לצא בשחמה ימוחתל רושקה לכב
תונדקש רואל רבסהל תנתינ וז הדבוע .ןליג ינב םידימלת רשאמ רקח תודובע תנכהל טנרטניאב
.הדימלה יכילהתל רשאב תונב תנייפאמה רתוי הבר

הדימל תוכמות רקח תודובע תנכהל רתוי טנרטניאב םירזענ ינוריע ס"יבמ םינב ,יופצכ אלש
יביסרגורפה ךוניחה תמגמ תא תדגונ וז האצות .יצוביק ס"יבמ םינב רשאמ תירפס תיב
.םינוש עדי ימוחתב שומיש ךות רקח תדדועמה יצוביקה

יכ הלוע טנרטניאה תועצמאב הדימלל רשקהב םידימלתה לש תוילולימה תובושתה חותינמ
.טנרטניאה תועצמאב םיילאוטריו םיסרוק םידמול רקחמה יפתתשממ (4.51%) םידימלת 24 קר
םה ונייוצש םימוחתה .תירפס תיבה הדימלב הכימתל הלאכ םיסרוק םידמול (3.4%) םבור
םיסרוק םידמול רקחמה יפתתשממ 2.1% .םהינימל םיעדמה ימוחת רקיעבו הירוטסיה
בשחמה ימוחתב רקיעבו תופש םה ונייוצש םימוחתה .תישיא הרשעה יכרוצל םיילאוטריו
לש םגו םירומה לש םיילטנמ הזמ רתויו םייזיפ םיאנת לש תולשב ןיא יכ הארנ .םינושה
ויה םירומה ול .ירפס תיבה דומילה ךילהתל המלשהכ ילאוטריו סרוק לש הדימלל םידימלתה
חינהל ריבס ,טנרטניאה תועצמאב עצומה לולכמל עדיו תועדומו ,רתוי הקזח היצטנירוא ילעב
.ירפס תיבה הדימלה ךילהתל המלשהכ םיילאוטריו םיסרוקל רתוי םהידימלת תא םינפמ ויהש
,םיילאוטריו םיסרוקב והשלכ שומיש םייק םהב ,רתוי םיטלובה תעדה ימוחת יכ ,ירקמ הז ןיא
ריבס .םהיניב יגולונכטה רשקה אוה ולא תעד ימוחת ןייפאמה .בשחמה ימוחתו םיעדמה םה
תרגסמב םהדימלת תא תונפהל רתוי וטיי תיגולונכט היצטניירוא ילעב תעד ימוחתב םירומש
.הז גוסמ היצטניירוא תלעב

תיבה הדימלה ךילהתב הכימתמ קלחכ ילאוטריו ןואיזומב רוקיב ךרוצל טנרטניאב שומישה
:ורכזואש םינואיזומה יגוס .הזכש שומיש ונייצ רקחמה יפתתשממ 0.75% קרו ץופנ וניא ירפס
ילאוטריו ןואיזומב םישמתשמה טועימ .א"סאנ ןואיזומו תונמאל ןואיזומ ,האושה ןואיזומ
ךוניחה הדשב השענה טעומה שומישה תמגמ תא םאות ,ירפס תיבה הדימלה ךילהתל הכימתכ
שומישמ רועיש ןיאל הובג הדימלל רוקמכ בותכ עדימב שמתשהל היטנה .ללכב םינואיזומב
םינואיזומב שומיש ןייוצ םהב םימוחתהש אוה םתסה ןמ אל ,ךדיאמ .הז ךרוצל םינואיזומב
םהבש םימוחת םה הלא .האושו תונמא (א"סאנ) ללח םה ירפס תבה הדימלה ךילהתב הכימתל
.םהלש היווחו השחמהל םייניע הארמכ ןיא  גוס יפ לע ס"היבב םירושק םניאש הדימל יכרוצל טנרטניאב שומישב םילדבהה .ג
ןימו ליג ,הייסולכואה
יכ הארמ ס"היבל םירושק םניאש םיכרצל טנרטניאב שומישב ליג יפ לע םילדבהה תקידב
ןפואב םתוא ןיינעמה ןכות םוחת תקמעה ךרוצל טנרטניאב םישמתשמ ב"י-'י תותיכמ םידימלת
לש ותורגבתה םע .'ו-'ד תותיכמ םידימלת רשאמו 'ט-'ז תותיכמ םידימלת רשאמ רתוי ישיא
התיכב דמולו דימלתה רגבתמש לככ .םיפסונו םישדח ןיינע ימוחת ולצא םיחתפתמ ,דימלתה
יעבט קר ,ןכל .הלדג טנרטניאב שומיש תושעל ותלוכיו ,הפשה תלבגמ הנטק ,רתוי ההובג
אצמתהלו דומלל לכויש ידכ עדימ וב רתאיו עדימ רגאמכ טנרטניאה תא לצני רגובה דימלתהש
.ותוא ןיינעמה ןכות םוחתב

רתוי תושדחו הילאוטקא יאשונב תונכדעתהל טנרטניאב םירזענ 'ט-'ז תותיכמ םידימלת
.(M=1.60) 'ו-'ד התיכמ םידימלת רשאמו (M=1.96) ב"י-'י התיכמ םידימלת רשאמ (M=2.00)
.הז ליגב םידימלתה תא ןייפאמה תרושקתה דמימ עיפשמ ןאכ םג יכ ןכתי

רתוי םיישיא םיכרצל ינורטקלא ראודב טנרטניאב םישמתשמ 'ט-'ז תותיכמ םידימלת ,ןכ ומכ
םייוצמ וב תורביחה בלשב ,רומאכ .'ו-'ד תותיכמ םידימלתמו ב"י-'י תותיכמ םידימלת רשאמ
הז בלשבש יעבט ,ןכ לע .םיקהבומ תרושקת ינכרצל םיכפוה םה םייניבה תביטחב םידימלת
,םירחאה תרושקתה יעצמא ראשב ומכ םינושה םהיכרוצל ינורטקלאה ראודב שומיש ושעי
.םהיתחתמש ליגה תבכשבש םידימלתו םהילעמש ליגה תבכשב םידימלת רשאמ רתוי

,םיילאוטריו םינואיזומב רוקיב ךרוצל טנרטניאב םישמתשמ 'ו-'ד תותיכמ םידימלת ,םתמועל
רשאמו 'ט-'ז תותיכמ םידימלת רשאמ רתוי קחשמ ךות הדימלו קחשמלו ,הריצי תויוליעפל
תותיכמ םידימלת לש םדצל דמועה ,רתוי ברה ,יונפה ןמזהש ,ןכתי .ב"י-'י תותיכמ םידימלת
ירועיש רשאמ םיתוחפ םהלש תיבה ירועישו תורגבה תוניחבל ןיידע םיבייוחמ םניאש ,דוסי
םייתילכת תוחפ םהש תומוקמל שולגל םהל רשפאמ ,רתוי תוהובג תותיכב םידימלת לש תיבה
וב תורביחה בלש ךכל רבוח .רתוי תוהובגה תותיכה ידימלת םישלוג םהילא הלא רשאמ
.רתוי םיהובג םיאליג רשאמ רתוי הריצי תויוליעפבו קחשמב ןייפואמה םידימלתה םייוצמ
תא םילצנמ דוסי תותיכ יאליגב םידימלתש ךכל םרוגה תווהל לוכי ולא םיביכרמ ינש בוליש
רשאמ רתוי הריצי תויוליעפלו םיילאוטריו םינואיזומב םירוקיב , םיקחשמ ךרוצל טנרטניאה
.רתוי תורגובה ליגה תובכשב םידימלת

ס"יבל םירושק םניאש םיכרצ תדימלל טנרטניאב שומישב ס"יב יפ לע םילדבהה תקידב
ןיינעמה ןכות םוחת תקמעה ךרוצל טנרטניאב םישמתשמ יצוביק ס"יבמ םידימלת יכ התלעה
רתוי ,תושדחו הילאוטקא יאשונב תונכדעתה ךרוצלו רפסה תיבב הדימלל רושק וניאשו םתוא
רתוי םינווכמ ןיידע םיינוריע םידלי ,םויכ יכ רמול ןתינ .ינוריע ס"יבב םידימלת רשאמ
ךוניחהש םייצוביק םידלי רשאמ רתוי ,םירומה יוציר תועצמאב תגשומה תויגשיהל
םינוש תעד ימוחת בולש ךות הדימל ,הדימלה תויונמוימו הבישחה חופיט םדקמה יביסרגורפה
דדועמ הז הדימל גוס .םביל תויטנ ירחא הייהנל רתוי םתוריעצמ םתוא דדועמו (1998 ,םהוש)
בוליש ךות םהיתודובעל ישיא ןווג תתלו תונוש תויורשפאבו םילכב שמתשהל םידימלתה תא
.םירחא תעד ימוחתמ תויונמוימ

תוחיש םויק ,הדיעו תוחיש םויק ךרוצל טנרטניאב םישמתשמ ינוריע ס"יבמ םידימלת ,םתמועל
םניאש םיאשונב הדימלל םירושק םניאש םיקחשמ ךרוצלו ינורטקלא ראודב תובתכתה ,(chat)
ךומנ רועישב שומישהש חינהל ריבס .יצוביק ס"יבמ םידימלת רשאמ רתוי רפסה תיבל םירושק
בורש הדבועב ורוקמ ,יצוביק רפס תיבב םידמולה םידימלת לש תרושקת יעצמאב רתוי
דסומב םא .תונושה תורגסמב דחיב הממיב תובר תועש םילבמ יצוביקה רפסה תיב ידימלת
םע תרושקתל ולא תובר תועש םילצנמ םה ,הארנה לככ .םידליה תיב תרגסמב וא יכוניחה
םותב הזמ הז םידרפנ ,םיינוריעה םידימלתה ,םתמועל תמיוסמ עבוש תגרדל םיעיגמו םהירבח
תרושקת יעצמא םהיניבו םינוש תרושקת יעצמאב םהיתוחיש תא םימילשמו םידומילה תועש
.ינורטקלא ראודו הדיעו תוחיש ,ט'צ ומכ טנרטניא ייולת

,ס"יבב הדימלל םירושק םניאש םיכרצל טנרטניאב שומישב ןימ יפ לע םילדבהה תקידב
,ישיא ןפואב םתוא ןיינעמה ןכות םוחת תקמעה ךרוצל טנרטניאב םישמתשמ םינב יכ התלעה
ךרוצל ,תושדחו הילאוטקא יאשונב תונכדעתה ךרוצל ,םיביבחתה אשונב עדימ תגשה ךרוצל
רפסה תיבב ךילהתל הרושק הניאש הדימלל קחשמ ךרוצלו ,םיינדיתע םיאשונב עדימ תגשה
,טנרטניאלו בשחמל םינבה לש רתוי ההובגה היצטניירואה ,הארנה לככ .תונב רשאמ רתוי
וב םישומישל םתובהלנ Kadijevich, (2000) בשחמב הדובעה יפלכ רתוי יבויחה םסחי
שומישהמ תונבה לש ןתדרח תפסותב ,ותועצמאב םילעופ םה רשאכ םהלש תלעותה תשוחתו
ךכל תמרוג ,ףואשל תולוכי ןה ןהילא םיידוקפת םילדומב רוסחמו בשחמב (Cromble, 1999)
.ליעל םירכזומה םיכרצל םגו ללככ ילכב רתוי בר שומיש ושעי םינבש

:יכ תוארמ ואצמנש תויצקארטניאה
תוחיש ךרוצל רתוי טנרטניאב םישמתשמ ינוריע ס"יבב םידמולה ב"י-'י תותיכמ םידימלת
ברקב םג .יצוביק ס"יבמ םידימלת רשאמ ס"היבל םירושק םניאש םיאשונ לש הדימלל
תוחיש ךרוצל טנרטניאב םישמתשמ ינוריעה ס"היבמ םידימלתה 'ט-'ז תותיכמ םידימלת
,ןכתי .יצוביק ס"יבמ םידימלת רשאמ רתוי רפסה תיבל םירושק םניאש םיאשונ לש הדימלל
תוחיש תרשפאמ ,תיצוביק תרגסמב םידמולה םידימלת לש הבורמה תפתושמה תוהשה יכ
לצא רתוי ךומנ רועישב תומייק הז גוסמ תויצקארטניא .םתוא םיקיסעמה םיאשונב םינוידו
.טנרטניאה תועצמאב תוחישב רסחה תא םימילשמ םה ןכלו םיינוריע םידימלת

ךרוצל טנרטניאב םישמתשמ ינוריע ס"יבב םידמולה 'ט-'ז התיכמ םידימלת יכ אצמנ דוע
םידימלת םג .יצוביק ס"יבב םידמולה םידימלת רשאמ רתוי ס"היבל רשק אלל םיקחשמ
םידימלת רשאמ רתוי וז הרטמל טנרטניאב םישמתשמ ינוריע ס"יבב םידמולה ב"י-י תותיכמ
ץוביקב שיש תינבומהו הבחרה תיתרבחה תרגסמה יכ חינהל ןתינ . יצוביק ס"יבב םידמולה
,ריעה ידימלתש דועב םיילאוטריו םיעצמאב שומיש ךות קחשמב ךרוצה תא תמצמצמ
קלחמ םיקתנתמ םה הז בלשב .םייניב תביטחל ידוסי ס"יבמ םירבוע םה וב בלשב םיאצמנה
תנמ לע הרובחת יעצמאב םייולת םה ,תמצמטצמ םהלש תיתרבחה תרגסמה ,םהירבחמ רכינ
םיעצמאב החישלו קחשמל םיפתוש שופיחב ךרוצ לע ךילשהל לוכי הז לכ םהירבחל עיגהל
.םייטנרטניא

םיילאוטריו םיסרוקב דומלל תורשפאב שמתשמ רקחמה יפתתשממ (4.32%) ןטק זוחא קר
םיאשונ :םה הז רשקהב ורכזואש ןכותה ימוחת .רפסה תיבב הדימלל רושק וניאש אשונב
,רפסה תיב תושירדל רשק אלל רפסה תיב תרגסמב דמלנה אשונ תבחרה ,םיבשחמב םירושקה
רתוי דוע ןטק .רפסה תיבב םידמלנה םיאשונב יולת וניאש ישיא ןיינע ךרוצל ןכות םוחת דומילו
תורמל .(2.06%) םיילאוטריו םינואיזומב רוקיב ךרוצל טנרטניאב םישמתשמה רועיש אוה
םישמתשמה יכ הארנ ,טנרטניאה תועצמאב שמתשמל תעצומש םיעצמאה תובר תויורשפאה
.םהל םיעצומה םילכב לכשומו ןובנ קפסמ שומיש תושעל ידכ תקפסמ תולשב ילעב םניא ןיידע
תויורשפאב שומישה ןכלו וז תיגולונכט תולשב הרסח הייסולכואה תיברמ .ליג לש ןיינע הז ןיא
רוביצה ייחמ דרפנ יתלב קלחל ךופהי טנרטניאהו ןמזה ףולחיש לככש חינהל ריבס .טעומ הלא
שומישה רועיש םג ,(ונייחמ דרפנ יתלב קלחל וכפהו וטלקנש םירחא םייגולונכט םילכ ומכ)
תויורשפאה ראש לכ ומכ םיילאוטריו םינואיזומו םיילאוטריו םיסרוק ןוגכ תויצקנופב
.רבגי ,עיצמ טנרטניאהש

ימוחת לכ תא ףיקמ וב שומישה יכ הארמ טנרטניאב םידימלתה לש שומישה ימוחת לש הניחב
,םיבשחמ ,הקיסומו היזיוולט ,םייח ילעב ,טרופס ירתאב םידימלתה םירקבמ ךכ .םהלש ןיינעה
,הפועת ,הילאוטקא ,תרושקת ,תוינק ,םיטרסו היזיוולט יאשונב עדימ שופיח ,יבוה
.דועו סקס ,הימונורטסא  הדימלב טנרטניאה תובישח תא םידימלתה תשיפת.ד
תותיכ ידימלתמ 52.8% -ו ,'ו תותיכ ידימלת ןיבמ 55.5% יכ ולעה (2000) לאומסו רואמ ,דמלמ
.םידומילב םהל רזוע בשחמב שומישהש םירובס ,רפסה תיבב םיבשחמב םישמתשמה ,'ט
תועש רתוי רפסה תיב יבשחמב םישמתשמ םידומילב םהל רזוע בשחמהש םירובסה םידימלתה
.םידומילב םהל עייסמ אל בשחמהש םירובסה הלאמ עובשב

רקחמב ,טנרטניאה תועצמאב תישענה הדימלה תוהמ תובישח יבגל םידימלתה תדמע רוריב
ילכ טנרטניאב םיאור 91.3% -ו הדימלל רזע ילכ טנרטניאב םיאור 88.2% יכ הרומ ,יחכונה
לש הדימלב ךמותה בושח רזע ילכ טנרטניאב םיאור 82.8% .םהלש עדיה םלוע תא רישעמה
לש הדימלל בושח רזע ילכ טנרטניאב םיאור 92.3% -ו רפסה תיבל םירושקה ןיינע ימוחת
הדימל יכ םיבשוח רקחמה יפתתשמ ךותמ 8.45% קר .רפסה תיבל םירושק םניאש ןיינע ימוחת
26.3%ש דועב ,ישיא ןיינע ךרוצל הדימלמ רתוי הבושח ירפס תיבה הדימלה ךילהתב תכמותה
רכינ .רתוי תיתועמשמה הדימלה איה ישיא ןיינע ךרוצל הדימל יכ םיבשוח רקחמה יפתתשממ
עדיה םלוע תא רישעמה הדימלל רזע ילכ טנרטניאב האור םידימלתהמ הובג זוחא ,יכ הפיא
רשאמ רתוי הליעומ ישיא ןיינע ךרוצל ןכות םוחת תדימל יכ רובסה םידימלתה רועיש .םהלש
תדימל יכ רובסה םידימלתה רועישמ 3 יפ אוה ,רפסה תיבב הדימל ךרוצל ןכות םוחת תדימל
.רתוי ליעומ רפסה תיבב הדימלל רושקה ןכות םוחת  הדימל ךרוצל טנרטניאב שמתשהל םידימלתה תא םירומה דודיע .ה
םידימלתה תא םירומה ודודיע תדימ איה םידימלתה תויוסחייתה ךותמ התלעש תפסונ היגוס
ברקב ךרענש רקחמ יאצממ לע םיחוודמ (2001) אלמשו רסודוימ ,סאימחנ .טנרטניאב שמתשהל
ןמ 30.9% יכ הלוע םיאצממה ןמ .1997 תנשב הנוילעה הביטחהו םייניבה תביטח ידימלת
רקחמ יאצממ .הדימל ךרוצל טנרטניאב שמתשהל םתוא םידדועמ םירומה יכ ודיעה םידימלתה
טנרטניאב רזעיהל םידימלתה תא םידדועמה םירומה זוחא יכ םירומ ,2000 תנשב ופסאנש ,הז
תאז םע דחי ,(17.3%) םתוא םידדועמ םניאש םירומה זוחאמ (32.6%) לופכ ,הדימל יכרוצל
.תמיוסמ תויתייעב לע דיעמש המ ,1.7% קר אוה םינש 3 ךלהמב דודיעה תדימב החימצה רועיש
(12 %לש הילע) יתיבה בשחמה ילעב םידימלתה רועישב הלחש הילעל הז אצממ רבחנ םא
לאיצנטופ תא לצנל ןתינ יכ הארנ ,(30% לש הילע) טנרטניאל םירבוחמה םידימלתה רפסמבו
,םידימלתה לצא בצמב רכינה רופישה תורמלש ,הדבועה .תיבהמ תוחפל הדימלל טנרטניאה
ךרוצל טנרטניאב שומיש תושעל םידימלתה תא םירומה לש דודיעה תדימב הנטק הכ הילע הלח
:ךכל תוביסה לע םידיעמ חטשהמ םיחוויד .םירומה לצא תויתייעב תמייק יכ הדיעמ הדימל
.וב תוליעפ םע דדומתהל הדרח תאז תובקעבו בשחמ תוניירואב רסוח

ילכ טנרטניאב םיאור ,הדימל תורטמל טנרטניאב ךמתיהל םידימלתה תא םידדועמה םירומה
.עדימ תריבצלו עדיה תרשעהל

הדימל ךרוצל טנרטניאב שומישל םירומה דודיעל רשקהב תובר םימעפ ורכזוהש תועוצקמה
םירומ םינפמ ויכרצל רתויב חוורה שומישה .תילגנאו היגולויב ,הירוטסיה ,היפרגואיג :םה
המילה תמייק .עדי רוקמכו תודובע תביתכ ךרוצל עדימ תביאש אוה טנרטניאל םידימלת
תועוצקמ ןיבל תירפס תיב הדימל ךרוצל טנרטניאה בלושמ םהב דומילה תועוצקמ ןיב תמיוסמ
תיבב בשחמה בלושמ םהב תועוצקמכ (2000) לאומסו רואמ ,דמלמ ידי ילע וחוודש דומילה
לש רועישב וניה םיעדמה תארוהל םיידוסיה רפסה יתבב בשחמב שומישה םחוויד יפ לע .רפסה
רועישה םייניבה תביטחבש דועב 70.6% אוה תוישיא תודובע תנכה ךרוצל שומישהו 78.4%
הארנה לככ .תוישיא תודובע תביתכל עויס ךרוצל 43.2% -ו היגולויבה תארוהל 43.9% אוה
תוביטח ילהנמ .רקח תודובע ךרוצל תועייתסה רשפאמה ילכה לש חותפה ויפואב ץוענ רבסהה
תועוצקמ" םניה הלא םימוחת ינש יכ (2000) לאומסו רואמ ,דמלמ וכרעש רקסב ונייצ םייניבה
."םתארוהב םיבשחמ יבלשמ

תרוקיבל םיכוז הדימל ךרוצל טנרטניאב שמתשהל םידימלתה תא םידדועמ םניאש םירומה
םיריכמ אל םה תרחא ,רועישהמ קלח הז םא אלא ונתאמ תפכא אל םירומל ,אל* :םהידימלתמ
* םיבשחמה םלועל רשק ס"יבל ןיא* ;הז לע םירבדמ אל* ;יתוא דדוע הרומש הרק אל* ;ונתוא
:טנרטניאב שומישל םירומה דודיע רסוחל םידימלתה םילעמש תוביסה .!!!אל שממ שממ
דמול ינאש המגמב ךירצ אל* ;טנרטניאהמ תונכומ תודובע םידירומ ונחנאש םיבשוח םירומה*
.םיבשחמה םלועל רשק ס"יבב ןיא* ;(תינמוה)

טנרטניאה תא בלשל םנוצרו םירומה לש םתלוכי יבגל הנעט הלוע םידימלתה תובושתמ
הז המ םיעדוי םה !אל* ;!םיביטימירפ .אל* ;םיבשחמה םלועל רשק ןיא ס"יבב .אל* :הדימלב
אל ןכלו טנרטניאב שמתשהל םיעדוי אל םירומה ,םיבשחמל םירומה טעמל* ;?טנרטניא
.םהל תפכא אלש הארנ לבא ,אל* ;!!!אל* ;םידדועמ

ךרוצל טנרטניאב שמתשהל םידימלתה תא םירומה דודיע רסוחל תיזכרמה הביסה יכ הארנ
יכ יללכ ןפואב םיעדוי םיבר םירומ .םירומה לש טנרטניא תויונמוימב תוקל איה הדימל
ילכב תוסנתהל םהמ ענומ טנרטניאו בשחמ תויונמוימב רסוח ךא ,בר עדימ שי טנרטניאב
עיפשהל תולוכיש תופסונ תוביס .םידימלת וילא תונפהל ךכ תובקעבו וב תומולגה תויורשפאבו
ןמזב רוסחמ :ןה הדימל ךרוצל טנרטניאב שמתשהל םידימלתה תא םירומה דודיע תדימ לע
תוניחב ללגב ןמזב ץחל בקע ןמזב רוסחמו ,םהילא םידימלתה תיינפהל עדי תורוקמ שופיחל
טנרטניאל היינפהש םירומה ששחמ םלעתהל ןיא .תוהובגה תובכשב תואבו תוברקה תורגבה
.ונפוה וילא עדימה תא םוקמב תונכומ תודובע ושפחי םהידימלתש ךכל םורגת עדימ רוקמכ

םידימלתה תא םירומה דודיע תדימב ליג תבכש יפל םילדבה םימייק יכ םירומ םיאצממה
תא רתוי םידדועמ םירומה שי 'ט-'ז תותיכב יכ אצמנ .הדימל ךרוצל טנרטניאב שמתשהל
ריבס .'ו-'ד תותיכ רשאמו ב"י-'י תותיכב רשאמ הדימל ךרוצל טנרטניאב שמתשהל םידימלתה
יישק בקע טנרטניאב שומישל םידימלתה תא דדועלמ םירומה םיענמנ תוכומנ תותיכב יכ חינהל
תורגבה ינחבמל םידימלתה תנכהב םירומה םידורט ('בי-'י) תוהובגה תותיכבש דועב ,הפש
הפש ירושיכ ילעב םידימלתה 'ט-'ז תותיכב ."רמוחה תא קיפסהל" איה תינושארה םתמגמו
ירומ לצא םייקש הזמ ןטק םירומה לצא הארוהל ןמזב רוסחמהו תילגנאה הפשב םיריבס
יכרדל שידקהל ןמז רתוי םייניבה תביטח ירומל שי ךכל יא ,(!!תויורגב) הנוילעה הביטחה
.תונווגמו תוינשדח הארוה

יכ ןכתי .טנרטניאב שמתשהל ןתוא םידדועמ םירומהש םינב רשאמ רתוי תושח תונב יללכ ןפואב
יפלכ ןהירושיכב םירומה לע תונוילע תוחפ תושיגרמו םירומה ירבדל רתוי תובושק תונבה
.םינב רשאמ טנרטניאהו בשחמה  תוכלשה
םישמתשמה רוביצ ברקב ותוטשפתה ידממ ,הדימל ךמותה ילככ טנרטניאה לש ברה וחוכ
לכו ינשל דחא םירשוקמה םיבשחמ תשר לש המויק םצעמ תורשפאתמה הדימלה תויורשפאו
.הדימל ךמות ילככ תינורטקלאה הידמה לש החוכ לע םידיעמ ,המצוע בר עדימ רגאמל דחא
םה ףא םימרות םיינורכניס-או םיינורכניס םירועיש תרבעהל המרופטלפכ ילכב שומישה ינצינ
.דיתעב הדימלה ברימ תססובמ אהת וילע ילככ ילואו הדימל ךמות ילככ ותדמע סוסיבל
שי ןכ לע .וז המצועל יוטיב ןתונ וניא הדימל ךמות ילככ טנרטניאב שומישה רועיש ,ךדיאמ
.וב שומישל רשאב םימייקה תוששחה תא רגמלו ילכה תא עימטהל

שי .םירומה םע הדובעב הליחתהל שיש הכאלמ הניה הדימלב רוגש ילככ טנרטניאה תעמטה
ךכ וזכ המרב תונעדימ תויונמוימ םהל ליחנהלו טנרטניאה תויונמוימ תא םירומל תונקהל
האצותכו ילכה תולוכיל םתועדומ תא ריבגהל ,רגתאמ ילכל םייאמ ילכמ ךופהי טנרטניאהש
לש יעבטה ומלועמ קלחל ךופהי טנרטניאהש רחאל קר .וב םהלש שומישה תא ריבגהל ךכמ
.םידימלתל עדיה תיינקה יכילהתבו הארוהב ועימטהל ,ילכב שמתשהל הרומה לכוי ,הרומה
וב תושעל עדי ,וכרעב הרומה ריכי ,הרומל יעבט אוהש הדובע ילכל ךופהי טנרטניאה רשאכ
םייקה עדימה םי לוצינ ךות ךלוהו רבוג שומיש וב תושעל וידימלת תא דדועיו ,לכשומ שומיש
םידימלתה וריכי ,םירומה ידי לע ןווכמה הדימלב ךמותה שומיש ךותמ .הנובנ הרוצב תשרב
יכמות אקווד םניאש םיכרצל םג שומיש הב ושעיו הידמב תומולגה תויורשפאה תא רתוי
ןיב םירעפה םוצמצל הדימל ילככ טנרטניאהו בשחמה תעמטה םורתת ,תאזל רבעמ .הדימל
.ילכב שומישל רשאב תונבה תודרח תמר תדרוהלו תונבה ןיבל םינבה

דובעל תונבה לשו םינבה לש םתלוכיל רשאב םירוהה תודמע יונישל תיביטרפוא ךרד אוצמל שי
םינב לש תינויווש הנווכהלו דודיע תדימל םורתל לוכי הזכ תודמע יוניש .ולא םילכ תועצמאב
תעב תוחיתפ רתיל םורתיש המ אוהש גוס לכמ הדימל יכרוצל טנרטניאב שומישל תונב לשו
םהב תועוצקמה םניה םיבשחמב שומישל םירושקה תועוצקמ ,ונמיב .דיתעב עוצקמה תריחב
םישנ לש ןתסינכ .םייתרוסמה תועוצקמל האוושהב ,הזמ רתויו התואנ המרב סנרפתהל ןתינ
.םינימ ילדבה עקר לע ימונוקא -ויצוסה רעפה םוצמצל םורתת ולא תועוצקמל
  היפרגוילביב
ץוביקב ךוניחה :ךותב .יונישה חתמב ידוסח -לעה יצוביקה רפסה תיב .(1998) .א ,ימהרבא
הטיסרבינואה ,סנגאמ .י תאצוה .(.י .רד :ךרוע) .םייגולוכיספו םייגולויצוס םיטבמ ,הנתשמ
.119-136 'מע .ם"קתה לש ידועיתו ינויער ,ירקחמ זכרמ ,ןיקנבט די ,םילשורי תירבעה

.הדימל תביבסכ טנרטניא .(1999).נ יבהז ,.ל יראקב ,.א ןהכ םיובלא
http://www.daat.ac.il/kitveyet/machshev/zahavi.htm

ךוניחה :ךותב .םיינוריע רפס-יתב תמועל םייצוביק רפס-יתבב םיידומיל םיגשה .(1998) .י רד
,סנגאמ .י תאצוה .(.י .רד :ךרוע) .םייגולוכיספו םייגולויצוס םיטבמ ,הנתשמ ץוביקב
'מע .ם"קתה לש ידועיתו ינויער ,ירקחמ זכרמ ,ןיקנבט די ,םילשורי תירבעה הטיסרבינואה
.137

זכרמה ,ךוניחל רפסה תיב ,ביבא לת תטיסרבינוא .הדמע ריינ .ךוניחה בושקת .(1996) .ד ןח
.יגולונכטו יעדמ ךוניחל

ברקב תיבבו רפסה יתבב םיבשחמב שומישה רקס .(1999) .א לאומס ,.ז רואמ ,.ע דמלמ
.זכרמ זוחמו היגולונכטלו עדמל להנמה .ךוניחה דרשמ .זכרמ זוחמב 'ט תותיכ ידימלת

:ךרוע .21 -ה האמה תארקל ךוניחה :ךותב .יגולונכטה ןדיעב םידומיל תוינכות .(1995) .ת ןיול
.73-83 'מע .ד ןח

ךוניחה :ךותב .ץוביקב םירגבתמ לש דיתע תויצטניירוא :ןמזהו יונישה ןחבמב .(1998) .ר ,רניגס
,סנגאמ .י תאצוה .(.י .רד :ךרוע) .םייגולוכיספו םייגולויצוס םיטבמ ,הנתשמ ץוביקב
'מע .ם"קתה לש ידועיתו ינויער ,ירקחמ זכרמ ,ןיקנבט די ,םילשורי תירבעה הטיסרבינואה
.225-236

יצוביקה רפסה תיבב תוידוחיי םידומיל תוינכותו םייצוביק-םייכוניח םיכרע (1998) ,.ע םהש
.(.י .רד :ךרוע) .םייגולוכיספו םייגולויצוס םיטבמ ,הנתשמ ץוביקב ךוניחה :ךותב .ידוסי לעה
לש ידועיתו ינויער ,ירקחמ זכרמ ,ןיקנבט די ,םילשורי תירבעה הטיסרבינואה ,סנגאמ .י תאצוה
.149-162 'מע .ם"קתה

תארקל רמג תדובע .12-18 יאליגב םידלי ברקב טנרטניאב שומישה ינייפאמ .(1999) ,.ע אלמש
תרושקתל לולסמה ,ךוניחה יעדמל גוחה ,ךוניחל רפסה תיב .חורה יעדמב ךמסומ ראות
.ךוניחב םיבשחמו

Tor, (1995). Gender Diffrences in Self-Efficacy and Attiudes Toward Computers.
Journal of Educational Computing Research, 12(12). 147-158
.

Collis B. A. (1985). Sex-Related Diffrences in Atitudees toward Computer:
Implications for Counselors. The School Counselor, 33, pp. 121-130.

Cromble, GAIL (1999). Effects of Classroom Gender Composition on Adolescents
Computer-Related Attitude and Future Intentions. Journal of Educational
Computing Research 20(4), 1999. 317-327
.

Moore, M.G. (1993). Theory of transactional distance. In: Desmond Keegan (Ed.):
Theoretical principles of distance education. London, New York: Routledge, (22-38).

Miura A.(1986). Multivariate Study of School-Aged Children Computer Interest
and Usage in Humans as self Construting Living System: Putting the Framework
to work.
M E. Ford & D.H. Ford (eds). Lawrence Erlbaum Associate, Hilsdale, New York.

Nachmias R., Mioduser D. & Shemla A. (1999).Internet Usage By Students in an
Israeli High School. Tel-Aviv University-School of Education, School and
Technology Education Center, Knowledge Technology Laboratory. Research Report No. 59.

Beller, M.(1997). Integrating Technology into Distance Teaching at the Open
University of Israel. ALN Magazine Volume 1, Issue 1- MARCH 1997.

Beller M., Or E. (1998). The Crossroads between Lifelong Learning and Information
Technology A Challenge Facing Leadin Universities. JCMC 4 (2) December 1998.

Kadijevich D. (2000). Gender Dfferences in Computer Attitude Among Ninth-Grade
Students. J. Educational Computing Research Vol 22(2) 145-154. 2000

Makrakis V. (1993). Gender and Computing in Schools in Japan: The We Can, I Can't
Paradox. Computer and EDUCATION, 20 191-198.

Shashani L., (1997). Gender Diffrences in Computer Attitudes and Use Among
College Students. J. Educational Computing Research, Vol 16(1) 37-51. 1997.

Shashani L. (1994). Gender Differences in Computer Experience and Its Influence on
Computer Attitude. Journal of Educational Computing Research, 11, pp-347-367.
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2