ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    

םירבחמ חתפמ

ת  ש  ר  ק  צ  פ  ע  ס  נ  מ  ל  כ  י  ט  ח  ז  ו  ה  ד  ג  ב  א 


א

םריבא ינור ר"ד
תרושקת זכרמכ ס"היב
תרושקת זכרמכ רפס תיב טקייורפ

יגנלוטוא תור
,עסמ ימשר :רזייס דט לש רפסה יתבב הכרעהה תטיש
Coalition of Essential Schools-ה לש רפסה יתבב רוקיב

רמלוא לעי
טנרטניאב םידימלתל תולעפה
WEBQUEST לש הרדגה

ןרוא ליגיבא ר"ד
תרושקת תוססובמ םירומ תויומלתשה - רשקתל םידמול םירומ
תוברתו היגולונכט ,עדמל ילאוטריו ןואיזומ - "ןיימעד"
הדימלה יכילהתב ינורכניס חיש יצורע לש םמוקמ :םירוביד לכה

ןהכ - םיובלא לטיבא
הדימל תביבסכ טנרטניא

גומלא רמת ר"ד
ע"לס טקייורפ

ןוסרדנא דלנור 'פורפ
ס"היבל השדח םידומיל תינכות סינכהל

ןיקרתסא ןתנוי
ילטיגידה ךוניחה תכפהמ

טראב דראודא 'פורפ
בשקותמה ירפס תיבה סופמקה תסיפת
ב

יחידב תאיל
תיב ילענב תומלתשה

קרוב דרפלא 'פורפ
תונווגמ תובשחוממ תוביבסב הדימל תוצובק

ולש-ןמרביב תאיל
ןתינ-יתלבה רשקה :e-learning-ה ןדיעב תעד ימוחת
טנרטניאה ןיבל םישדחה תעדה ימוחת ןיבש הרפהל
םדומילו םתארוהל יעצמאכ


םיובנריב הנח
דימתמה ס"היבב הדימלבו הארוהב טנרטניאה בוליש

םיובנריב החונמ ר"ד
תימצע הנווכה :תימצע הנווכה לעב דמול תכרעה
(הכרעה ןווחמב שומישה) םזיביטקורטסנוקו
הכרעהה תוכיא לעו הארוה יכרדל הכרעה ןיב רשקה לע

והילא-ןב המלש
תורגבה תניחבו םיירפס תיב םיגשיה תכרעה

םחנמ-ןב דדוע
עוציב תויונמוימו הבישח חותיפל סיסבכ ירפס תיב עדי-לוהינ

ץיבוטנב םרמע
םיימוחת-בר הדימל יזכרמ

קב המלש ר"ד
:?רפסה יתב תמצעה תא תוחיטבמ ןה םאה :תוירפס תיב תוינכות
,רפסה תיב לש הימונוטואה ןיבל הדובע תוינכות ןיב רשקה
תכרעמה תושירדו ולש ןמזה תוסיפת


יראקב הרואל
הדימל תביבסכ טנרטניא

ןוארב המענ
תרושקת זכרמכ רפס תיב טקייורפ
ג

רנדראג דראווה 'פורפ
הארוהב םושייו בולישל תועצה :תויצנגילטניא יוביר לע רנדראג תיירואית

דג ריאי ר"ד
םירגתא תצק םגו תויווח הברה

גרבדלוג סורב
תורקוח תוינורטקלא תוליהקכ רפס יתב

ןודרוג דוד 'פורפ
:?רפסה יתב תמצעה תא תוחיטבמ ןה םאה :תוירפס תיב תוינכות
,רפסה תיב לש הימונוטואה ןיבל הדובע תוינכות ןיב רשקה
תכרעמה תושירדו ולש ןמזה תוסיפת

תישיא הדמע - ילארשיה ךוניחה תכרעמב םייוצר םייוניש

יקצדורוג הכלמ 'פורפ
הדימלב תויטנטוא

לג הריפוא
תונווקמ תוליהק/םימורופ תכרעהל םינוירטירק

לג רומיל
ץראב םייוסינהו םיידוחייה רפסה יתב

גרבנירג תירפצ
םימדקמ םימרוג - םלועב תויכוניח תומרופר
םירומל תיעוצקמ תוחתפתה
ד

ינגד באז ר"ד
םיבאשמ יזכרמ לעו הדימל יזכרמ לע םיססובמה רפס יתב

ה'צלוד הנוי
הינתנב "תרש" םייניבה תביטחב הדימלה זכרמ

ולקד השמ
תמדקתמ היגולונכט לש ודיעב ירלוקירוק חותיפ
הניחבה תרגסמב עוצקמה תומרב תומדקתהו תוירלודומ
ה

ידניה סלר'צ 'פורפ
המושייו תויונמוימ-לס לש הסיפתה

רטנה ילרבב 'פורפ
עדימ ירגאמ תרזעב רקח תדימל

לארה הצינ
"תוברתו עדמ ,רטשמ" :תימוחתניב תינכת

זפרה םרוי ר"ד
סייו וקנרב ןוכמ ,בשוח ס"היב תארקל
הבישח תוליהק
ו

יקסנלוו ימע ר"ד
םיהובג םיגשיה תמרו תימדקא תוניוצמל תרתוחה ךוניח תכרעמ לש םינייפאמה - ןפי

גרבניו היח
ה"לע תטיש - תונותע יעטק תרזעב היגולויב תארוה
ז

יבהז תירונ
הדימל תביבסכ טנרטניא

רהוז תנע ר"ד
?דמלל דציכ םירומ דמלל ןתינ םאה :היגוס
ק'ז ילרוא
םיבשקותמ הדימל יזכרמ לע ססובמה בושקת לדומ
ח

ןח דוד 'פורפ
םייפלאה תונש תארקל תוכרעיה תומגמ - יגולונכטה ךוניחה
תושימג תימוחתניב הדימל תוביבס לע ססובמה ס"היב

ןח לאכימ 'פורפ
הנוילעה הביטחהו םייניבה תביטח ןיב הדרפה וא ףצר

יננח האל
תרקוח תדמול-היליהק
ט

ןיבוט תירוד
יאקירמאה ךוניחה תכרעמב השדח העונת -Charter Schools רפס יתב
כ

ןהכ ירדוא 'פורפ
לע-תורטמ תיחנומ הדימל

ןהכ טנא ר"ד
(תורחת יקחשמ - תמוצ) ת"מוצ תטיש
תובלושמ רקחמ תוצובק תטיש
תוצובקב םיגשומ יופימ תטיש
םידיקפת קחשמ

ןהכ הנומיר
תורפסב תודובע תביתכל בשחמב םישמתשמ םידימלת 'ןיכהל ףיכ היהש הדובע'

הסימכ ילרוא
הינתנב "תרש" םייניבה תביטחב הדימלה זכרמ
ל

בהל ילרוא ר"ד
תוברתו היגולונכט ,עדמל ילאוטריו ןואיזומ - "ןיימעד"

ןיול ירנה 'פורפ
תונורקעו היפוסוליפ ,עקר - םיצאומ רפס יתב

ןיול רמת ר"ד
דציכו עודמ :הדימל בחרמל םידומיל ןונכתמ

רזל יפיצ
רפסה תיבב יטקדיד ילככ יגולונכט יעדמ ןותיע תקפה

ןרוא-ןיקפיל םירמ
תיתריצי ךרדב הילאוטקא אשונ תארוה - םימל הנושאר הציפק
מ

ןרומ הנוי
הרדג ירוזאה רפסה תיבב ק.ח.ש תינכות

רסודיימ דוד ר"ד
ךוניחב טנרטניא בוליש
תוברתו היגולונכט ,עדמל ילאוטריו ןואיזומ - "ןיימעד"
12-18 םיאליגב םידלי ברקב טנרטניאב שומישה ינייפאמ

ןומימ ןוני
תולוכשאה תטיש :הירבטב "לילגב" למע ףיקמ רפס תיבב תרחא םידמול

גרבדנמ ילא ר"ד
םיידוסי-לע רפס יתב לש ירוזא ספיספ
נ

ובנ דוד 'פורפ
שדח םינויצ םלוסל העצה :"תוניייטצה תמר"ל "םומינימ תושירד" ןיב

סאימחנ יפר ר"ד
ךוניחב טנרטניא בוליש
?ימל - ילאוטריו סרוק
12-18 םיאליגב םידלי ברקב טנרטניאב שומישה ינייפאמ

לג-רינ הרפע
םיטנדוטסה יכרוצ ךותמ שדח טביה :ילאוטריווה הדימלה בחרמב הרומה דיקפת
ס

ןוסראס רומיס 'פורפ
ןוסראס רומיס םע ןויאר :המרופר רחא שופיחה
ןוסראס רומיס 'פורפ לש ויתוסיפת ריצקת :רפס יתבב יוניש יכילה
דימלתל תוישיא םידומיל תוינכות

ץראווס טרבור 'פורפ
הדימל תועצמאב תיתרוקיב הבישחו עדמ תוניירוא לש תויונמוימ תארוה
תויעב לע תססובמה

לוויס 'ט טבלי'ג
רקי םידומיל ןמז תולזוג תולפט תויוליעפ םאה - תוליעפב םיעבוט
?הליעפ הבישח חופיטל ףילחת ןה


רזייס רודואית 'פורפ
ATLAS טקייורפ

ןיבלס טרבור 'פורפ
רקח תביבס לדומ
"םייפנכו םישרוש" טקייורפ

ןומולס יבג 'פורפ
קרפה לעש תולאשה :ךוניחה בושחימ
ע"לס טקייורפ
תיכוניחה הכפהמל ךרדבש םימלבה לע

טנלס ימע
טנרטניאה ןדיעב דומיל ירפסל ףילחתה - (IU) תובשקותמ תויביטרגטניא דומיל תודיחי
הכרעה ירקחמו םינוויכ ,םימגד :קוחרמ הדימל
e-learning תוכרעמב םירומו םידימלת לש הענהה ימרוג
WEBQUESTS לש םימגד
טנרטניאב תונווקמ תויוליעפ לש הימונוסקט
רפסה תיב ירומו תויכוניח תומרופר
תרקוח תונעדימל יטקדיד ןגוע - ילאוטריוה עסמה - Webquest
םינוויכו תומגמ :םלועב ךוניח תוכרעמב טנרטניאה
תפרצב ךוניחה תכרעמב םידימלת תכרעהב תומרופר
םימרוגו םינייפאמ :ידיתעה ס"היבל תוינשדח הדימל תולוכסא/תוסיפת
תבשקותמ הביבסב עדימ תויונמוימ תיינקה
21-ה האמל תושרדנ תויונמוימ
ראודב םידימלת םירבחמה רפס יתב ןיב םיקחורמ םיפתושמ םיטקייורפ
(keypals) ינורטקלא
תבשקותמ הביבסב םיירפס תיב םיטקייורפ
לוכי דחא בשחמ םג :םיידוסי רפס יתבב טנרטניא
שדחמ םידומילה ןוגראו בשחמה
םיבשקותמ הדימל יזכרמ לע ססובמה בושקת לדומ
ודעונ םא יתלב דחי םינש וכליה :בשחוממה טסקטהו ינורטקלאה ראודה
רפסה תיב לש "תיזכרמה ריעה רכיכ" :בשחוממה םיבאשמה זכרמ
קוחרמ הדימלו תונעדימ ןיב בוליש :בשקותמ םלועב עדימ תויונמוימ חותיפל לדומ

ינבוי'גרס סמות 'פורפ
תדמול הליהקכ ס"היב
ע

ןדיע רשא ר"ד
21-ה האמב היגוגדפו יכוניח לוהינו עדימה תכפהמ
ילטיגידה ךוניחה תכפהמ

רבנע ךליל
"םיירפס-תיב םיגראמ" תייווט ידי-לע תוכיאה רופישל ףאושה רפסה תיב

רושע יבא ר"ד
הדימלב תויטנטוא
רפסה תיבב תישיא הלימקו החימצ
פ

סיופ לעי ר"ד
ירפס תיבה רתאה תרזעב תיתורפס הקתפרה

קדנופ דוד
Just in Time Teaching - תמא ןמזב הארוה

גיספ דוד ר"ד
תידיתע םידומיל תינכת תביל לש יוצר טירסת
םיידיתע םייביטינגוק םירושיכו תויונמוימ לש הריקס

סניקרפ דיוויד 'פורפ
היומסה םידומילה תינכות לע הרעה

גרפ לחר
"םיירפס-תיב םיגראמ" תייווט ידי-לע תוכיאה רופישל ףאושה רפסה תיב
ק

םדק דבוע
רפסה תיבב יטקדיד ילככ יגולונכט יעדמ ןותיע תקפה

יאנק ילא
תבשקותמ הדימלל םילדומ

ןלפק היח
תרקוח תדמול-היליהק

ןלפק ןתנוי
ביבא תינונס-טרוא :ילאוטריווה רפסה תיבב תוילאיר תויוטבלתה

יקסנ'צק םירמ
שדחמ םידומילה ןוגראו בשחמה

לורק ףזו'ג 'פורפ
ב"הראב םידומילה תוינכות לש שדחמ בוציעל סוקינרפוק תינכות

סרק רתניג
דיתעל םידומיל תוינכות
ר

רבור הניגר
טנרטניאב תיפותיש הדימל לש םיטקייורפ םוזיל ןתינ דציכ

רנזור והירמש
Just in Time Teaching - תמא ןמזב הארוה

קינזר 'ב ןרול
ול הצוחמו רפסה תיבב הדימל

סדרא'ציר ןו'ג
תורקוח תוינורטקלא תוליהקכ רפס יתב
ש

קרוש ןויצ
םימדקמ םימרוג - םלועב תויכוניח תומרופר
םירומל תיעוצקמ תוחתפתה

רחש הנח ר"ד
תולוכשאב הארוה לש ןונכת :תימוחתניב הדימל
דיתעב הרומה דיקפת :ינשדחה רפסה תיב
להנמה דיקפת :ינשדחה רפסה תיב

סוארטש ינדיס 'פורפ
?דמלל דציכ םירומ דמלל ןתינ םאה :היגוס

יש בד
(וסקי'ג) הבכרה :תיפותישה הדימלה תטיש
.ד.א.ט.ס :תיפותישה הדימלה תטיש
דחיב הדימל
תוצובקב םידימלתה ןוגראו דומיל
תיפותישה הדימלה לש התעפשה :רקחמה תריקס
םילומגת לש םתעפשה - תיפותיש הדימל :רקחמה תריקס
יתצובקה ןוידהו תיפותיש הדימל :רקחמה תריקס

רגנילדייש טנומגיז
ךוניחה תכרעמ דיתעו בשחמה :הרומה ינודא םולש

רימש רמת
םירומ ברקב טנרטניאב שומישה ינייפאמ

אלמש תנע
12-18 םיאליגב םידלי ברקב טנרטניאב שומישה ינייפאמ

ינש המחנ
?ימל - ילאוטריו סרוק

ןרש לעי
רקח תדימל רצות טקייורפ לש תישיא הכרעהל םינוירטירק
הרומל ןונכת ףד - רקח תוצובק

ןרש המלש 'פורפ
?יוצר המ - רפסה תיב לדוג
תולוכשאב הארוה לש ןונכת :תימוחתניב הדימל
דיתעב הרומה דיקפת :ינשדחה רפסה תיב
להנמה דיקפת :ינשדחה רפסה תיב
יבלש-ששה לדומה :תויתצובק רקח תולועפ
רקח תדימל רצות טקייורפ לש תישיא הכרעהל םינוירטירק
הרומל ןונכת ףד - רקח תוצובק
(וסקי'ג) הבכרה :תיפותישה הדימלה תטיש
.ד.א.ט.ס :תיפותישה הדימלה תטיש
דחיב הדימל
תוצובקב םידימלתה ןוגראו דומיל
תיפותישה הדימלה לש התעפשה :רקחמה תריקס
םילומגת לש םתעפשה - תיפותיש הדימל :רקחמה תריקס
יתצובקה ןוידהו תיפותיש הדימל :רקחמה תריקס


דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2