ירפס תיב םילקא 
 
םיינשדח רפס יתב 
ץראב 
ל"וחב 
הכרעה יכרד 
(וילופטרופ) תודובע קית 
הכרעה ידדמ 
(יללכ) תיפולח הכרעה 
םייגוגדפ-וכיספ םיטביה 
 
הדימל/הארוה יכרדו תוטיש 
התיכב 
תבשחוממ הביבסב 
תוינשדח םידומיל תוינכת 
 
    

רתאה תודוא
תודותרתאה תודוא
הב לארשיב הגוסמ הנושאר תילאוטריו הירפסכ שמשמ טנ-למעב תיכוניח תונשדחל רתאה
.םלועב ןהו ץראב ןה ךוניחב תוינשדח תוסיפת םיפקשמה םירקחמו םירמאמ םינסחואמ

יתבל עייסל "למע"-ט"פמב עדימה זכרמ לש ןוצרה ךותמ האב רתאה תמקהל תירקיעה הפיחדה
רתוי תוקתרמ הדימל תוביבס חתפל ,תומייקה הארוהה תוטיש תא שימגהל ץראב רפסה
.רתוי תוקתרמו תונווגמ הדימל תויווח םידימלתל רשפאלו

תאו םלועבו ץראב רפסה יתב ינפ יונישל תוינשדחה תוסיפתה תא דעתל איה רתאה תרטמ
.ךכמ תורזגנה תויביטנרטלאה הארוהה תוטיש

םינש 11 -כ ךשמב ונמסרפש םירמאמ לע הנושארבו שארב ססבתה עדימה תורוקמ ףוסיא
תללוכ ,ךכל רבעמ .םלועב ךוניח תוכרעמל בנשא :"למע"-ט"פמ לש תעה בתכ תונויליגב
םיילארשי םירקוח י"ע ובתכנש םירקחמו םירמאמ לש ינושאר ףסוא םג תילאוטריוה היירפסה
.רפסה יתבב יונישה יכילהת ימוחתב םיליבומ

ץראב רפסה יתב תא ןייצל ונלדתשה תיכוניח תונשדח רתאב םירמוחה דועיתו ןוגראב
תאו תינשדחה הסיפתה שדחמ/שבגמ תא ,תינשדחה תיכוניחה הסיפתה תמשוימ םהב םלועבו
.הסיפתה ירקיע

ןיידע ונעגה אלש ךכל םיעדומ ונא הכרד תישארב תאצמנה תילאוטריו הירפסב רבודמו רחאמ
תויוחתפתה רחא םוזיו ףטוש בקעמב םיכישממ ונא ךא ,ומסרפתהש םירקחמה לכ יוסיכל
ןפואב קרוס ,למע-ט"פמ תווצ .םיינשדח רפס יתבבו םלועה יבחרב םיסנכב תוינשדח תויכוניח
ןיינעה ילעב םירקחמ/םירמאמה תא םכותמ רחובו םיליבומה םייכוניחה תעה יבתכ תא ףטוש
.ץראב ךוניחה תכרעמל

ןיינעמו יתועמשמ רמאמ םסרפתי שדוחל תחאו ףטוש ןפואב ןכדעתי תיכוניח תונשדחל רתאה
.תיכוניחה תונשדחה ימוחתב

תילארשי תבשחוממ הינסכאכ ןמזה תצורמב שמשי תיכוניח תונשדחל רתאה יכ םינימאמ ונא
רוביצל םינופו לארשיב תויתרוסמה הארוהה תוכרעמל תיפולחו תינשדח תיכוניח הבישחל
םירמאמ יסיפדת יקתעה ונילא ריבעהלו ךוניחה ימוחתב תועדה יגוהו םיצרמה ,םירקוחה
םירמאמ יסיפדת חולשל ןתינ .תיכוניח תונשדח רתאל ףסונ ךבדנ ומרתי רשא םירקחמו
וא ,69410 ביבא לת ,15 בויק תליהק ,"למע"-ט"פמ ,טנלס ימע :האבה תבותכה יפל םירקחמו
salant@amalnet.k12.il :ינורטלקאה ראודל


תודות
למע-ט"פמב עדימה זכרמ להנמ ,טנלס ימע
:רתאה ךרוע
םר תירוד
:תורמהו הכירע ,טקייורפה לוהינ
ןיקריס-ןהכ ידומו ישוד ירוא
:יפרג בוציע
ילאערזי האל
:הדלקה
לארא האל
 
לדנה יקיר
ןתנ ןב יש
 
רשא ימע
:רוצקתו םוגרת
 
(ךיירביל) ףשר הריש
:html-ו תונכת
דומעה שארל  2003 למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©
2