מידענות
ךוניחב תונעדימ לע


תא איבהל הפיאשה דימת הדמע ,הידימלתל תונקהל הפאש ךוניחה תכרעמש ,עדיה דצב
רוציל ,שורדה תא ונממ קיפהל ,תלכשומ הרוצב וב לפטל ,עדימ גישהל תלוכי ידיל דימלתה
.הכלהכ וגיצהלו עדי ונממ
איה .בושקיתה תויגולונכט לש הדלות הניא תונעדימה .ךוניחב שדח םוחת הניא תונעדימה
תונעדימה הלביק תרושקתהו עדימה תויגולונכט תעפשהב ,םלוא .ילטיגידה ןדיעל המדק
םדא לש ותלוכי .תישונאה תוברתב דבכנ רתויו רתוי םוקמ תספות איה .השדח תועמשמ
,תוחפ אל םויכ הבושח ,ול ץוחנה עדיה תא ומצעב שבגלו רוציל ידכ תונעדימב שמתשהל
.ןכומו ךורע עדי תריבצמ ,רתוי ףא ילואו
הירפס"ל הגרדהב םיכפוהה ,םיבשקותמ עדימ ירגאמ לש הריהמה תוחתפתהה
םיללוכה הדימל יכילהת תלעפהל תינויח הביבס ךוניחה תכרעמל תנמזמ ,תימלוע "תילטיגיד
.תונעדימב תוסנתה
תיטנטוא הדימלב תוסנתהל דמולל תרשפאמ ,היתונורסחו היתונורתי לע ,וז הביבס
רותיא יכילהת ןווגמ םירשפאמ תבשקותמה הביבסבש תונכותהו םילכה תוכרעמ .תיאמצעו
לש ןווגמבו םייאמצע הבישח יכילהתב ,תויונמוימב הטילש םיבייחמ ךא ,עדימב שומישו
.הדימל תויגטרטסא


? רתאה דעוימ ימל
ףתוש ומצע האורש ימ לכלו ,םירומל ,ךוניחה דרשמב תונעדימה יליבומל דעוימ רתאה
.םינושה ןכותה ימוחתב םיינעדימה םילכה לש הארוההו בולישה ךילהתב ןיינעתמו

:רתאה חותיפ
תשרב םיכרעו הקיתא תונעדימ תחקפמ רכב תירוד ידי לע הנבנ רתאה
ךוניחה דרשמ ,היגולונכטו עדמ ,להנימ ףג
תונעדימ תיצרא הכירדמ - גרבנטור תירש
תונעדימ תשרומ תיצרא הכירדמ -ינמינ תינצינ
םייזוחמה תונעדימה יליבומ תווצ לכו
.טנלס ימעו ינדע תילגיס למע תשר לש אלמ הלועפ ףותישב

03-6452929 א"ת ,17 בויק תליהק ,למע ט"פמ :יגולונכט חותיפ
ינדע תילגיס :יגולונכט חותיפ לוהינ
ךיירביל הריש ,הייטע ןב ריפוא ,קקח דעירנ :תונכת תווצ
ישוד ירוא :יפרג בוציעUntitled