רתאה תפמ

 
  ךוניחב תונעדימ  

עדימה יעדמ  

תחקפמ תועדוה  

ןויע ימיו םיסנכ  

תויומלתשה  

רשק ישנא  :םינמיס ארקמ

הירפס
  
/ ךמסמ
טירפ לכ וא
עדימ ליכמה
.ללמ תועצמאב