שמירה על זכויות יוצרים וקניין רוחני

        דף הבית זכויות יוצרים בעידן המידע זכויות יוצרים - פעילויות


האינטרנט יצר מצב שיצירות, כְּתבים וחומרים אחרים כגון קובצי מוסיקה וסרטים, שיש עליהם זכויות ליוצריהם, נמצאים ברשות הרבים. כל אחד יכול לראות אותם, להשתמש בהם, להעתיקם ולהעבירם לאחרים, אולם הדרישה לשמור על זכויות היוצרים אוסרת לעשות זאת.
השמירה על זכויות היוצרים ועל זכויות הקניין מגבילות, מעצם מהותן, את הנגישות החופשית לתכנים, למידע וליצירות אמנות.
לשם שמירת זכות הבעלות על רכוש פרטי, שבמקרה שלנו הוא קניין רוחני של מחברי יצירות וחומרים מקוריים, נחקק חוק זכויות היוצרים. מטרת החוק (ר' חוק זכות יוצרים 1911, 1924 והצעת חוק תשס"ד) היא לשמור על הזכויות המסחריות והמוסריות של בעל הזכויות.
 

א. מהי זכות יוצרים?
זכות היוצרים הוגדרה בחוק זכויות יוצרים (סעיף א', 1911) כזכות היחידה לייצר או להעתיק יצירה או חלק ניכר ממנה בכל צורה ממשית שהיא, לבצע או להרצות את היצירה או כל חלק ממנה בפומבי, לפרסם יצירה שטרם פורסמה, לרבות הזכות לתרגם, לעבד, להקליט או להסריט יצירה, וכן להרשות אחת מהפעולות הללו.
הפרת זכויות יוצרים הוגדרה גם היא בחוק זה (סעיף ב'), ונקבעה כך: "כל אדם העושה ללא הסכמת בעל זכויות היוצרים מעשה שהזכות היחידה לעשייתו מסורה בחוק לבעל זכות היוצרים, יראהו כמי שהפר זכות יוצרים באותה יצירה".
זכות היוצרים היא זכות קניינית וניתן לסחור בה.
ב. מטרת החוק
מטרתו של חוק זכויות היוצרים היא הסדרת היבטים שונים של ענפי יצירה, כדי לתגמל ממציאים, וכדי לעודד יצירה, המצאה או חדשנות, משום שאלה רצויים לחברה.
זכות יוצרים מוקנית אוטומטית ליצירה בתנאים האלה: מקוריות, מוחשיות, אופן ביטוי הרעיון ולא זכות על הרעיון עצמו.
החוק בישראל קובע כי הגנת זכויות יוצרים ליצירה תהיה תקפה במשך 70 שנה מיום מותו של מחבר היצירה.
החוק מתיר למי שאינו בעל זכויות היוצרים לעשות ביצירה "טיפול הוגן" למטרות לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה או תמצית עיתונאית. "טיפול הוגן" נמדד בארבעה היבטים: מטרת השימוש, אופי השימוש, מידת השימוש והשפעת השימוש. על פי עקרון זה ניתן להשתמש ביצירה, בלי פגיעה מהותית בזכות היוצרים של מחבריה או של בעליה.

זכויות יוצרים בעידן המידע    פעילויות    חזרה לדף הבית