שופיח    
למע תשרלו ןובל ןוכמל תורומש תויוכזה לכ ©