?תורדתסהה יהמ

לש הדובעה יאנתו תויוכזה ,דמעמה תחטבהל תלעופש העונת םויה איה השדחה תורדתסהה
.לארשיב םידבועה
,הייח ךלהמב תופיקמ תומרופרו םייוניש תורדתסהה הרבע 76 זאמ לעופה יטרקומד ףוגכ
.תונורחאה םינשה תשולשב רקיעבו
רבח לכל ,ירטנולוו סיסב לע תססובמ תורדתסהב תורבחה ,יתכלממ תואירב קוח תלבק זאמ
,היתודסומ תוטלחה לע ,תוליעפה לע עדימ לבקל ,רחביהלו רוחבל תוכזה תא שי תורדתסה
ללכמ תונהל ןבומכו ולא םיאשונל םיעגונה תורדתסהה רקבמ תוחוד תא לבקל ,ביצקתה
.םיתורישה
המר ,תיצרא המר - ליבקמב תונוש תומר שולשב תושחרתמ תורדתסהה לש היתולועפ ,םויכ
.הנידמב דבוע לכ לש תויוכזהו הדובעה יאנת לע העיפשמ וז תוליעפ .תירוזא המרו תיפנע
.ילארשיה קשמב םיבושחה תודוסיהמ דחאכ תורדתסהה לש תיזכרמה התדמע ןאכמ
יעוצקמ דוגיאל ףגאה אוה תורדתסהב בושחהו יזכרמה ףגאה תועצמאב תלעופ תורדתסהה
םירפשמה םייפנעו םייצרא םייצוביק םימכסה ןמזה לכ גישהל ,םינושה םייעוצקמה םידוגיאהו
.םידבועה לש תוילאיצוסה תויוכזהו הדובעה יאנת .רכשה תא
,הז ןורקע ךותמ .םדא לכל תידדהה הרזעהו יתרבחה קדצה סוסיב ןעמל תלעופ תורדתסהה
תוברת יתוריש בולישל םג ,םידבועה תויוכז לע דימתמה קבאמל ףסונב ,תורדתסהה תגאוד
.תורדתסהה ירבחל הרבחו
יתורישל ףסונב ,תורדתסהה ירבח תושרל םידמעמ ץראה לכב םיסורפה תורדתסהה יבחרמ
יתוריש ,םיאלמיגל םידחוימ םיתוריש ומכ םיפסונ םיתוריש ,יטפשמ ץועיו יעוצקמה דוגיאה
- יממע טרופסל תורגסמ ,תונכרצ ,םיטנדוטסו םיריעצ ,רעונל םיידוחיי םיתוריש ,החוור
.דועו ךוניח ,תוברת תולועפ ,תויתליהק תולועפ ,לעופה
דוגיאה תכרעממ ינגרוא קלח הווהמו רתויב תיזכרמ איה םירחבנה םידבועה ידעו תוליעפ
תומלתשהו הרשכהמ לחה ,םינוש םיתוריש תורדתסהה ןמ םילבקמ םידבועה ידעו .יעוצקמה
.םייעוצקמ םיקבאמב יטפשמו יטסיגול ,ינוגריא עויס דעו םדיקפת יולימל
לכב תולבקתמ םישנ לש תונוש תוינפ .החפשמבו הרבחב השאה דמעמבו תויוכזב תקסוע ת"מענ
יטפשמ ץועיי ללוכ ,הנגהו לופיט ,עויס תולבקמ ת"מענ תורבחו ,ץראה יבחרב ת"מענ יפינס
.םישנל תורחא תוידוחיי תויעבבו תושיא תויעבב


למע תשרלו ןובל ןוכמל תורומש תויוכזה לכ ©