לשו "בושי"ה תפוקתב לארשי ץראב השדחה תידוהיה תובשייתהה תודלות לש הירוטסיהה
םגו םיעוריא ,תוליעפ ישודג םייח לש תדמתמ תוחתפתה יכילהת הפוצר לארשי תנידמ
.תורעסו םיקבאמ
תוברת חותיפו ילכלכ קשמ תיינב ,תובשייתה ,תומחלמ ,תוילע ילג םירוזש וז הירוטסיהב
בושיה לש ולרוג דיתעל רתויב תימויק תועמשמ ילעב םינוש ךרד יתמצב ,תידוחיי תילארשי
.ץראב ידוהיה
המורתלו תודבכ תומישמל ךרעיהל "בושי"ה ינוב םיבשותה ושרדנ ןהבש םיתמצ הלא ויה
.שפנ תומוצעת תבייחמה תישיא
דחאכ םישדחהו םיקיתווה הנידמה יבשות ינפב רתויב םידבכ םירגתא הביצה הנידמה תמקה
.םהילע התמקה לוע תא ולבקיו וסייגתיש תנמ לע םינוש םיעצמאב םררועל ךרוצה הלעו
הנידמה תא ופיצהש םילועה לש םיפלאה תואמל גג תרוק תיינב ,הילע תטילק ומכ תומישמ
םע דבב דב ץראה תולובג לע הרימש ,ל"הצ תמקה ,הממשה תחרפה םע ,תונושארה היתונשב
םחל ויה ,החוורו תואירב תכרעמ תיינב ,השדח תירבע תוברת חותיפו תירבעה הפשה תלחנה
.הריעצה הנידמב קוח
הישעת חותיפ ,היסולכואה לכל ןוזמ קפסל לגוסמה ילכלכ קשמ תמקהל תומישמ ובצינ ,ףסונב
הקיקחו םייח חרוא לע תתתשומ הרבח תיינב ידכ ךות תאז לכו ,תמדקתמו תיאמצע
.םייטרקומד

תורדתסהה ,הלשממה -הנידמה תא וגיהנהש םימרוגה ידיב הלומעתה השמיש וז תילרוג הפוקתב
תומישמ ןתואב הכימתל רוביצה תעד תא ררועל ידכ בושח ילכ ,תידוהיה תונכוסהו ,תיללכה
יכרד ,ןהיתונוכת לשב רתויב יזכרמ ביכרמל תוזרכה וכפה וז הלומעתב .םיימואל םידעיו
.רוביצה לע ןהלש העפשההו ןתקפה

ןתעפשהו תוזרכה ינייפאמ
ןהש םירסמה ,ךכיפל ,םיוסמ ןויערל וסייגל היה ךירצש ימינונאו לודג להקל ודעונ תוזרכה
םיזמר וליכיש ,תענכשמ ךא תתצמותמ הרוצב םיילאוזיו םייומיד ליכהל וכרטצה וריבעה
,םותכ ,םודא :ןוגכ םיזע םיעבצב וגצוה תוזרכה בור .ןהב וגצוהש םינכתל רבעמ םינכתו
התיה תוזרכה יעבצל םימעפל .לטספ יעבצב שומישה רדענ ללכ ךרדב .קוריו לוחכ ,םוח
.תילמס תועמשמ

ןה ,דעיה להק לע הנעפשתו ,תוחלצומ הנייהתש - ןדעי תא הנאלמת תוזרכהש תנמ לע
ולא .ונפ ןה ןהילאש םינעמנה להקל רכומה םלועמ םילמסו תויתוברת תומרונ לע וססבתה
הקיטוימסהו תוברתה רקבמ Roland Barthes ידי לע והוזש םייתוברתה םינפוצה ויה
תונומאה ,םילבוקמה םייסיסבה םיכרעב שומיש וכרעו ורשקתה הבש ךרדה לשב ,םיזמורמכ
.םתוא וגיצה ןה ובש ןפואהו תועדהו
,תצרמנ היציזופמוק תועצמאב תויתיצמתב הקיפרגה תא וריבעה רתויב תוחלצומה תוזרכה
לש ןווגמ בלשל וחילצה ללכ ךרדב .תושגרתה רצויה עוציבו םומע ןכות ,םיקתרמ םיעבצ
.דחא ןיע טבמב םיררועמ םירסמ
ןפואב ךכמ תוחפו ישגר ןפואב םינעמנה להק לצא ומנפוה ,וריבעה םהש םיקזחה םירסמה
םהיתודמע לע ,להקה לש םיכרעה םלוע לע ידימ ןפואב הלעפ ןהב הייפצהו ,יטילנא
.םהיתובשחמו

גצוה ובש יטייבוסה ןונגסה טלב םישימחה תונש תישארבו ,םינוש תונונגסב ועיפוה תוזרכה
תחא לעו הריציה ימוחת לכב עיפוה אוה .יטסילאיצוסה םזילאירה לש יגולואידיא סיסבה
.םעה לא ונפש תוזרכב המכו המכ
אל וידרה רקיעב ,תיתרושקתה הידמה הנידמה לש םינושארה םירושעבש הדבועב בשחתהב
אל תרחאהו תירבעה :הבותכה תונותיעה לש הנבההו הטילשה תלוכי .דחא לכל השיגנ התיה
רישכמ תוזרכה ושמש ולא תוביסמו לארשי תנידמל העיגה םרט היזיבלטהו ,הצופנ התיה
תועצמאב ריבעהל וסינש םירסמל תכמות הפישח ורצי ,שגרה לע ולעפ ןה .ךרע בר יתרושקת
.ןהלש תונייפאמה תונוכתה
תוריהמב הנידמה לכב ןציפהל ,תוכומנ תויולעבו ,תוריהמב ןקיפהל היה ןתינש הדבועה םג
,רוביצ ינבמו םיתב ,תויונח לש הואר תונולח ,תועדומ תוחול לע ןתקבדה תועצמאב ,הבר
.לכ ןיעל תופושחו תושיגנ ןתויהל העייס

?תוזרכב ןויע ךותמ דומלל ןתינ המ
תונש ךלהמב תילארשיה הרבחל הנימב תדחוימ הסינכ תוזרכה תורשפאמ תיתוברת הניחבמ
.הנידמה לש הייח
וא תודבועה תא טילקהל תוזרכה ולדתשה אל ,רחא בותכ רמוח וא םירפס ,םינותיעל דוגינב
.ןתפוקת לש "ןמזה חור" לעו היגולוכיספה לע ,לע טבמ וקפיס אלא ,םיעוריאה תא קיתעהל
ןהב הפוצה תא תונימזמ ןהש ךכב תורגתאמ ןה , עצוממה ילארשיה שפנ תא תוריאמ ןה
,תילארשיה הרבחה ייחב תונוש תויגוסו םיעוריא ,תויעב תוריאמ - תירוטסיה הריקחל
.הנש םישימח ךלהמב ולעש תויתייעב תויגוסו םינוויכ לע תוזמרמולמע תשרלו ןובל ןוכמל תורומש תויוכזה לכ ©