התיישבות בארץ עובד עבודה כלכלה ופיתוח המשק קליטה ועליה
ץראב תובשייתה הדובעו דבוע קשמה חותיפו הלכלכ הילעו הטילק
דיור להמונים חינוך ותרבות צבא ובטחון
םינומהל רויד תוברתו ךוניח ןוחטבו אבצ
תחבורה ציבורית ספורט להמונים בריאות הציבור ובטיחות המערכת הפוליטית
תירוביצ הרובחת םינומהל טרופס תוחיטבו רוביצה תואירב תיטילופה תכרעמהעמלנט


למע תשרלו ןובל ןוכמל תורומש תויוכזה לכ ©