םישימחה תונשב הילע תטילק
תורבעמה











םישימחה תונשב הילע תטילק
תא חותפל םאה חוכיו להנתה הנידמה תמקה םע
ינפב רגתא הביצה הלודגה הילעה .ץראה ירעש
,תישפוחה הילעב ךמת רשא ןוירוג ןבו ,בושיה
םלוס שארב הילעה אשונ תא דימעהל שקיב
הלשממב הלבקתה ותעפשה ללגב .תויופידעה
ןכל .םילועה םרז תא ליבגהל אלש הטלחה
ץראה ירעש תחיתפ לע תואמצעה תליגמב זרכוה
תססובמ התיה הלשממה תוינידמ םגו ,הילעל
הילע לש ןורקיעה לע תונושארה םינשהמ רבכ
רזוחל תוכז שי ידוהי לכלש ונייהד ,תישפוח
היה ץראב ידוהיה בושיה ,הזל ףסונ .ותדלומל
םג ,חתפתהלו חומצל ידכ הילע טולקל ןינועמ
תסנכב דחא הפ לבקתה 1950 תנשב קר םא
ידוהי לכ לש ותוכז תא עבוקה ,תובשה קוח
םושב הנכומ התיה אל הנידמה םנמא .תולעל
םיגיהנמה םגו הלודגה הילעה תטילקל םוחת
תא וריכה אל בושיה יגיהנמ :הלפאב וששיג
,םילועהמ לודג קלח לש תופשהו םיגהנמה
םגו ,היסאו הקירפא תוצראמ ואבש הלא דחוימב
ילג .םתטילקלו םבושיל ךרעהל ןמז היה אל
ףלא םיתאמל בורקל ועיגה תינומהה הילעה
יטירבה טדנמה םותב ,1948 תנשב .הנשל שפנ
עברא םותבו ,םידוהי 600,000 ץראב ויה
חמצ בושיה ,הנידמה לש תונושארה םינשה
ןוילממ הלעמלל עיגה םיבשותה רפסמו ,םיילפכ
,ןתומלשב ץראל ורבעוה תומלש תוליהק .שפנ
היסא תונידממ ואב הלאמ לודג זוחא רשאכ
תויברע תוצראמ הילעהש תורמל ,הקירפאו
,הז לכ םע .תיקוח יתלב תומוקמה םתואב התיה
םילוע לש םרפסמ םישימחה תונשב רבכ
תונידממ םילועה רפסמ לע הלע ולא תונידממ
ואבש האושה יטילפ ץראל ורבעוה ךכ .תורחא
,הילטיאו הירטסוא הינמרגמ םירוקעה תונחממ
םיטירבה ידי לע וספתנש םיליפעמה ןכו
ןמ תיצחמכ לכה ךס .ןיסירפקל ורבעוהו
ראשהו ,הפוריאמ ואב 1951 תנש דע םילועה
הילעהש ןבומכ .הקירפאו היסא תוצראמ
- תויעב לש םינוש םיגוס הררוע תינומהה
תומוקמ ,םירוגמ ,ןוזמב רוסחמו ,תויפסכ
תונחמה וסלכוא ןכל .תואירבו ךוניח ,הדובע
ושטנש םיתבה ןכו ,בזע יטירבה אבצהש
בושח רוקמ םג התיה הילעה לבא .םיברעה
ועבקנ ןכל ,תוגלפמה תורושל םירבח סויגל
תקולחל תונושה תוגלפמה ןיב םירדסה
םילועה םרזש לככ .הטילקה רובע םיבאשמה
תא הלעהו תוגלפמה בל תמושת רבג ךכ ,רבג
רבכ התיהש תוחיתמל ףסונ ,םהיניב חתמה
ןיבל השדחה הנידמה ןוטלש ןיב תמייק
םידיקפתה תקולח לע ,תינויצה תורדתסהה
.םהיניב
הרזח








תורבעמה
בושיה הנמ ,הדסונ לארשי תנידמ רשאכ
ןויכ .םיבשות 600,000 ץראב ידוהיה
עיגהל ולחה ,החוורל וחתפנ הילעה ירעשש
האממ רתוי וליפא ,םילוע לש םילודג םילג
ןכמ רחאל םינש שמחש ךכ ,הנשל םילוע ףלא
היעבה .ןוילימל עיגה רבכ םיבשותה רפסמ
ןבומכ התיה ,הרצי הילעה ילגש הנושארה
םדוק .םילועה לכל םירוגמ ןורתיפ תאיצמ
םיתבה ,שטנ יטירבה אבצהש תונחמה וסלכוא
ויהש רבעמ תונחמ ומקוהו ,ובזע םיברעהש
םימי רפסמל םילועה תא טולקל םיכירצ
םיכמסמ תוקידב םירבוע ויה םש ,דבלב
םילועה תייהש לבא .תויאופר תוקידבו
ויה אל רשאכ םיכורא םישדוח הכשמנ תונחמב
עוטנל ולחה זא ,םייונפ תומוקמ רתוי
תא ןכשל ידכ םינוחפ םיקהלו םילהוא
אללו ,םידורי האורבת יאנתב ןבומכ ,םילועה
םיאנתבו ,תיתשת וא ינוריע ןונכת לכ
ןוזמב רוסחמ ,תופיפצ לש םישק םייסיפ
אלש עיצה לוכשא יול 1950 תנשב .דויצו
תא טולקל אלא ,רבעמ תונחמ רתוי םיקהל
תורזופמו םהל תודעוימה תונוכשב םילועה
ןויכ ,תורבעמ וארקנ ולא תונוכש .ץראה לכב
תמיוסמ הפוקת רחאל רומא היה הלועהש
וללה תונוכש .תילארשיה הרבחה ךותל טלקהל
ויהו םילהוא וא םיפירצמ תויונב ויה
,םיבשומו םיצוביק וא םירע דיל ןה תומקומ
ואבוה םילועה .םיאמצע בושי יזכרמכ ןהו
תונכוסה לש הובגמ הטלחה יפ לע תורבעמל
.ןהל תיארחא התיהו ןתוא המיקהש ,תידוהיה
הלועל תורשפא הנתנ אלש ,וז תוינידמ
לע תססובמ התיה ,וירוגמ םוקמ תא רוחבל
,הקוסעתה תויורשפא :ןוגכ ,םינותנ רפסמ
תויעב ,תיתשת ,היסולכואה רוזיפ ןורקיע
.'וכו ןוחטב

הרבעמב ויחש םילועה ינפב ובצינש תויעבה
,ףרוחב תונופטש ,היוקל תיתשת :תובר ויה
ףסונבו ,םירוגמה תויערא ,הקוסעתב רוסחמ
תוחפשמהו םימרזל קלוחמ היה ךוניחה ךכל
,הטישה תא וריכה אל ץראל ועיגה קרש
תועפשהל הנותנ ןכל התיה הלוכ תכרעמהו
ויהש תוימוקמה תויושרה ךכ .תויטילופ
אל ,םינבמהו דויצה תקוזחתל גואדל תוכירצ
ןמזה ךשמב .םדיקפת תא ואלימ דימת
,תולודגה םירעה לש םירברפל וכפה תורבעמה
.םייאלקח םיבשומל םג וא ,חותיפ תורייעל
הרזח