המגמה תודוא
יללכ עדימ
יעוצקמ גוויס
יבאשמ לוהינ" תוחמתה
"שונא
"תואנובשח" תוחמתה
המגמ תגצמ
םידומילה הנבמ
תועשה תקולח
םידומיל תינכות
ל"ת תדרוהב הרזע
- המגמל אובמ
היגולונכט
- ליבומ עוצקמ
"הלכלכו להנימ"
לוהינ" - תוחמתה
"שונא יבאשמ
"תואנובשח" - תוחמתה
םיגשיה תכרעה
םינולאש ץבוק
רמג תודובעו םיטקיורפ
לוהינ" - תוחמתה
"שונא יבאשמ
"תואנובשח" - תוחמתה
תוניחב ימגד
םינולאשל תובושת ימגד
ךשמה ידומיל
ג"י תותיכ יללכ עדימ
תותיכ םידומילה הנבמ
ג"י
- םידומיל תוינכות
ג"י תותיכ
- תיתשת תועוצקמ
לוהינה יעדמ
יטפשמ להנימ תוחמתה
יאופר להנימ תוחמתה
םיגשיה תכרעה
עדימ ירגאמ
םישדח םירפס
םירמאמ
- המגמל אובמ
היגולונכט
הלכלכו להנימ
שונא יבאשמ לוהינ
תואנובשח
תויוליעפ
םיגשומ ןולימ
תודוקפו תונקת ,םיקוח
םירתא רכיכ
הבחרה
בשחוממ ידומיל בחרמ
יפל - םיפתשמ םירומ
תעד ימוחת
- המגמל אובמ
היגולונכט
להנימ - ליבומ עוצקמ
הלכלכו
תונובשחה לוהינ תודוסי
ןוגראב םיכילהתו םינבמ
הלכלכל אובמ
להנימה תרות
לוהינ - תוחמתה
שונא יבאשמ
תבשחוממ תיקסע הביתכ
תינוגרא תוברת
הדובע יסחי
שונא יבאשמ לוהינ
תואנובשח - תוחמתה
א תונובשח לוהינ
ב תונובשח לוהינ
תבשחוממ תואנובשח
יללכ
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
 רוזח היגולונכט - המגמל אובמ / םירמאמ / עדימ ירגאמ / יקסע לוהינתוכרעמ לוהינל OUTSOURCING תשיג
לארשיב המושייו עדימ17.72 ;17.07 לומיס

םיתוריש יקפס םע ןוגריא לש תורשקתה תושיג ןווגמ רידגמה חנומ וניה OUTSOURCING
ןיב םתחנש הזוחה יפ לע .םהילא ןוגריאהמ עדימה תוכרעמ תוליעפ תרבעה םשל םיינוציח
םיינוגריאה בושחימה יבאשמ לע הטילשה תרבעומ ינוציחה םיתורישה קפס ןיבל ןוגריאה
םלשמ ןוגריאה וליאו הזוחל םאתהב תורישה תקפסא לע יארחא קפסה .םיתורישה קפס ידיל
.םתוכיאו םיתורישה תרקב לע יארחאו (הזוחל םאתהב) םוכס

:םינייפאמ רפסמ םימייק ןורחאה רושעב המושייל ,םלוא ,םישישה תונשמ תרכומ וז השיג
וליאו ןוגריאה ךותב תימוקמ תוחמתה תווהתה ינפל תויורשקתה ועצוב רבעב
תוכרעמ תודיחימ תויוליעפה תרבעה לע וניה OUTSOURCING -ב שגדה םויכ
.ינוציח םיתוריש קפסל תומייק עדימ
ידי לע ועצוהש םידחוימ םימושייב OUTSOURCING תוליעפ הדקמתה רבעב
ללכ תא ריבעהל םיסנמ םויכ וליאו (דועו תועיבת דוביע ,רכש) תוריש תוכשל
.עדימה תוכרעמ
יבאשמו (דועו הנכות ,הרמוח) םיסכנ תרבעה םג תורשקתהה תללוכ םיבר םירקמב
.ינוציחה םיתורישה קפסל םדא חוכ

הריכמ רשא ,הריכבה הלהנההמ ללכ ךרדב העיגמ OUTSOURCING -ל המזויה
ץחל רצונ ךכמ האצותכו ןוגריאה תחלצהל דואמ תובושח עדימה תוכרעמש הדבועב
ןוגכ ,תויעבל ןורתפכ תספתנ השיגה .עדימה תוכרעמ לע הלהנהה דצמ תויפיצ לש
בוכיע ,בושחימה תויולע תנטקהל םיילכלכ םיצחל דצל ,בושחימה תויולעב לודיג
.דועו ןמוימו יעוצקמ םדא חוכב רוסחמ ,םישדח םימושיי חותיפב

:OUTSOURCING -ה תשיגב שומישל תוביסה
בויח תכרעמ לש "ריחמ" םוקמב שמתשמל יתימא ינוציח ריחמ תבצהבש תויחונה
.תימינפ
תרבעה ךות ןוגריאה לש תויגולונכטל םיבושח םידעייב דקמתהל תלוכי
.םיינוציח םיקפסל עדימה לוהינל תוירחאה
תומייק ןניא רשא ,םירגתא םע תוריירקל עדימ תוכרעמ ינעוצקמ לש ןוצר
.םינטק םינוגריאב
תוכרעמ ינעוצקמ קיזחהל תועירפמה ,ןוגריאב רכש תולבגממ קמחתהל תורשפא
.םיבוט עדימ
ןמז רחאלו ,האופק עדימ תוכרעמ תדיחי "תעזעזמ" הצוחה עדימ תוכרעמ תאצוה
.המינפ םיתורישה תא ריזחהל ןתינ המ
.תבכרומ הבסה תפוקת רובעל ןוגריאל עייסל םילוכי םיינוציח םיתוריש
רתוי הבוט תוריש תמר תתלו לדוגל ןורתי לצנל לוכי ינוציח םיתוריש קפס
.ןוגריאל תולעה רשאמ רתוי ךומנ ריחמב
.התאצוהל ץירמת שי ,ליעי יתלב ןפואב תלהונמ עדימ תוכרעמ תדיחי םא
ןתוא ריבעהל יאדכ ןכ ,רתוי הכומנ עדימה תוכרעמ לש בולישה תמרש לככ
.ינוציח םרוגל
םידעותמ םימושיי םע הביצי תיקסע הביבסב רתוי םימיאתמ םיינוציח םיתוריש
.תגרודמו תישיא תוחתפתה ילעבו בטיה
.ןוגריאה תלהנהל "שאר באכ" םיענומ םיינוציח םיתוריש
.תינכט תובכרומ
.תלוביק תושירדב לודיג תוזחל תלוכי רסוח
.תועובק תואצוהב תולודג תוציפק תוחדל ךרוצ
.םיימינפ םיתורישב תירשפא הניאש ןמז תרגסמב תוכרעמ חותפל תורשפא
.ןוגריאב תמייק הניאש תינכט תויחמומ תגשה

:OUTSOURCING -ב שומישה דגנ םילוקיש
.ןוגריאה לש תיתורחתה תלוכיל הנכס םג הווהמ עדימב הטילש ןדבואל הנכס
.עדימה תוידוסל הנכס
.ינוציחה קפסה לש תודרשהה תלוכיב תולת
.יפסכ עקר לע ןוגריאל קפסה ןיב םיתומיע תנכס
הזוחב רבכ התוא ןגעל שי .הכוראו השק OUTSOURCING -מ הרזח ךרדה
.תורשקתהה

35% רנטרג תצובק תכרעה יפ לעו ,םלועב הצואת תספות OUTSOURCING תוליעפ
עדימה תוכרעמ לש OUTSOURCING ועציב ב"הראב תולודגה תורבחה 500 ךותמ
ינפל המקוהש EDS תרבח איה OUTSOURCING יתורישב הליבומה .1992 דע ןהלש
תורבח תמישרב יעישתה םוקמב םויכ תמקוממ איהו ורפ סור ידי לע הנש 30
ןוגכ תורבח םג .דויצ יקוושמ םה הימדוק לכ רשאכ ,םלועב תוליבומה בושחימה
.OUTSOURCING יתוריש תועיצמ NCR -ו לטיגיד ,.מ.ב.י

הצוחה האצוה לוקשל יאדכ יכ ,הלוע OUTSOURCING -ל ונפש תורבחה לש ןנויסנמ
תוימינפ תויולעמ 15%-20%-ב הכומנ קפסה תעצה םא קר עדימ תוכרעמ לש
.הרקבה ןדבוא בקע םיררועתמה םינוכיסל הפישח דגנכ לוקש הז ריחמ .תויוזח
,םירמוח ,תיתשתהו רתאה תויולע :םינותנ דוביע יזכרמ תואצוהב תוכסחנה תויולעה
תויולע ,תשר תויולע ,רמוח תקזחא ,רמוח תריכמו תיינק ,הנכות תקזחאו חותיפ
.ינכט עויס ישנאו םיליעפמ

םינשב .המתחש םסרופמה םכסהב OUTSOURCING יתורישל הפיחד הנתנ קאדוק תרבח
תרושקתה יתוריש ,מ.ב.יל םינותנה דוביע יזכרמ תולועפ ורבעוה 1989-1990
.BUSINESSLAND תשרל םיישיא םיבשחמב הכימתו לטיגידל

:קאדוק ןויסנמ ודמלנש םיחקלה
:הצוחה איצוהל הטלחהה .1
.האצוהל םידמעומ םיירקיע םניאש םיתוריש קר
.םיירקיע םיתורישל םירושק םיירקיע םניאש םיתוריש
.הרבעה םתס אלו תיגטרטסא תירב הניה עדימ תוכרעמ תאצוה
.ןינעב תוראשנ הרבעה לש תויעב

קפסה תריחב .2
.תיטירק הניה ךורא ןמז דחי דובעל תלוכיה
.םדקומ םיסחיה לוהינ ךילהת לחתה
.תופתושה לש חווטה ךורא לוהינב תברועמ תויהל מ"ומה תצובק לע
ינפל םהיניב תוושהלו הזוחה תא םיניבמ םה דציכ םושרל םיבייח םידדצה ינש
.המיתחה

ךורא חווטב לוהינ .3
.הרקבבו םואתב הכורכה תלטובמ יתלב הרוקת שי
דחי דובעל םיבייח םהינש .םיינוגריא םייוניש םירבוע קפסה םגו ןוגריאה םג
.םייונישה תא להנל ידכ
םיקפסה ןיב ןילמוג ירשק ןובשחב חקיתש ךכ תורישה תקפסא תא ןנכתל שי
.םינושה

לארשיב OUTSOURCING םושיי
םתלוכיו םלועב םינוגריאל המוד בצמב לארשיב םינוגריאה םיאצמנ םיתורישה עציה תניחבמ
.שוקיבב תמייק היעבה ,םלוא .תמייק OUTSOURCING עצבל לארשיב םיתוריש יקפס לש
תוברתב ינושה לשב רקיעב תאזו ,תיסחי ,תיטיא הניה ילארשיה קושל הטישה לש התרידח
ילגרהב יונישו םידבוע תודיינ םג שרודה ינוגריא "ךפהמ" עצבל תלוכיבו תינוגריאה
ךרדה אצמית ,וז השיגב םינומטה םיברה תונורתיה רואלש ,הארנ ,תאז תורמל .םתקסעה
.לארשיב םג הלש לכשומ םושייל

עדימ תוכרעמ לוהינל OUTSOURCING תשיג" .השמ ,ןריבצ ר"ד / באז ,ןמיונ 'פורפ
.1993 ראוני ,בשוח השעמ ,"לארשיב המושייו


הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל