המגמה תודוא
יללכ עדימ
המגמה תגצמ
םידומילה הנבמ
תועשה תקולח
םידומיל תינכות
ל"ת תדרוהב הרזע
- המגמל אובמ
היגולונכט
- ליבומ עוצקמ
"לועפתה לוהינ"
לוהינ" - תוחמתה
"קווישה
לוהינ" - תוחמתה
"רוצייה
םיגשיה תכרעה
םינולאש ץבוק
רמג תודובעו םיטקיורפ
"קווישה לוהינ" תוחמתה
"רוצייה לוהינ" תוחמתה
תוניחב ימגד
םינולאשל תובושת ימגד
ךשמה ידומיל
תותיכ - יללכ עדימ
םיאנכט - ג"י
- םידומילה הנבמ
םיאנכט - ג"י תותיכ
- םידומיל תוינכות
םיאנכט - ג"י תותיכ
- תיתשת תועוצקמ
א יתיישעת לוהינ
תוכרעמ לוהינ תוחמתה
לועפת
הקיטסיגול תוחמתה
קווישו
םיגשיה תכרעה
ד"י תותיכ - םיאסדנה
עדימ ירגאמ
םישדח םירפס
םירמאמ
- המגמל אובמ
היגולונכט
לועפתה לוהינ
קווישה לוהינ
רוצייה לוהינ
הרשעה
תויוליעפ
םירתא רכיכ
בשחוממ ידומיל בחרמ
יפל - םיפתשמ םירומ
תעד ימוחת
לועפתה לוהינ
תיסדנה הלכלכ
קווישה תונורקע
ןוגריאב לועפת תוכרעמ
רוצייה לוהינ
רוצייה תוכרעמ לוהינ
םיכילהת חותינו ןונכת
תוכיאה לוהינ
תוטישו ןוגרא תסדנה
קווישה לוהינ
םינכרצ תוגהנתה
יללכ
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  קווישה לוהינ / םירמאמ / עדימ ירגאמ / לוהינו היישעתתואדוו רסוח םוצמצ17.13 לומיס
טניו'גנוק ,תימזי הדרח ,שדח רצומ תרדחה ,קוויש ירקחמ :חתפמ יחנומ

הנושארל העיפוה רשא (Conjoint Analysis) טניו'גנוקה חותינ תטיש תא תראותמ רמאמב
תורבח יאישנ ,ןיילק טרבורו ןמרה ביטס לש םרמאמ יפ לע .םינש 25 ינפל תירחסמ הסרגב
תוטישה תחא יהוז ,הטישה לש יוזיחה תלוכי רופישב םיקסועה ,תירבה תוצראב תולודג ץועיי
חתנ יפצו החלצהה יובינ תלוכי תא חיכוהל תנמ לע .קושה ירקחמ םוחתב רתויב תולבוקמה
תואמגוד רפסמ רמאמב תוגצומ ,טניו'גנוקה חותינ תטיש תועצמאב םישדח םירצומ לש קוש
.יאקירמאה קושהמ

תא ודילוה תוהובגה תויולעהו (80% לעמ) םישדח םירצומ קווישב ןולשיכה ירקמ יוביר
?דעיה תייסולכוא ימ ?רצומב ךרוצ םייק םאה :ןוגכ תולאשב תאטבתמה "תימזיה הדרח"ה
יכלהמ ועיפשי ךיאו ול קינעהל םש הזיא ?הריכמה ייוכיס תא הנרבגת רצומב תונוכת וליא
לש תואדווה רסוח םרוג תא םצמצל תורומא תולאשל תובושתה ?ולש קושה חלפ לע םירחתמה
.םזיה

םלועבש תורמל ,תוחלצה יובינב רבעה תונולשיכמ לבוס קושה ירקחמל אציש ןיטינומה
תחא .עדימ לבקל תנמ לע תובחרנ קוש תוקידב קווישה ילהנמו םימזיה םיכרוע יברעמה
ןולשכ ול ואבינ םיחמומ רשא ,ןג תמרב "ןולייא" ןוינק איה חלצומ אל יובינל תואמגודה
ויה ותמועל .לודג החלצה רופיסל ךפהו תאז לכב חתפנ ןוינקה .יתייעבה ומוקימ לשב ץורח
.םיממוש ורתונ רשא םינוינקל החלצה ואבינ םהב םירקמ

תויועטו המיגד תויועט :תורוקמ ינשמ עובנל תולוכי םיילנויצנבנוקה קושה ירקסב תויועטה
תחקלנו ,תוינגומוה ןניא תוקדבנה תויסולכואה ,םגדמ לדוג עבקנ המיגד תויועטב .הדידמ
תואיצמל רקחמה תואצות ןיב רעפ רצונ ,הדידמ תויועט .3%-5% לש הייטס ןובשחב
אל וא הנוכנ הרוצב וחסונ אל תולאשש םירקמב עובנל תולוכי הדידמ תויועט .תיקווישה
ךילהתל םיעדומ םניאש םינכרצ ,תויפיצל םאתהב ונתינש תובושת ,תיביטקייבוא הרוצב ולאשנ
םיילנויצנבנוק קוש ירקחמב .דועו הדידמל םישקה םיישגר םיעינמ ,םהלש תוטלחהה תלבק
תלעותה תמוקע תא םומיסקמל םיאיבמ םישנא הז ביכרמב .Trade off יביכרמ סינכהל השק
רצומהש ךכל תופצל ןתינ אלש הרורב העידיב ,רצומהמ תושירד רפסמ לע רותיו ךות םהלש
.הדימ התואב ןלוכ לע הנעי

,ולדוג ,וריחממ לחה היינקה ךילהת לכב רצומה תא םיפתתשמה םינחוב טניו'גנוק ירקחמב
האור טניו'גנוקה .תומר רפסמ הנוכת לכל רשאכ ,המודכו תוילנויצקנופה ויתונוכת ,ותרוצ
ותוא ךילהתל המוד ךילהתה .דוסי תונוכת לש תונוש תומר לש הנוש בוליש םינושה םירצומב
וליאכ םהיתופדעה תא םינייצמ םיפתתשמה :םירצומ לש הירוגטק תריחב תעב הנוק רבוע
לש תלעותה תייצקנופ תא בשחל רקוחה לוכי הריחבה רחאל .תונחב םירצומה ףדמ לומ ודמע
םיטירסת לע ףתתשמ ותוא לש ותבוגת יוזיח רשפאמה לדומ היהת וזו םיפתתשמהמ דחא לכ
לכ ,הז חותינ יפ לע .רצומ לש תרחא הנוכת לכ לע וא ריחמ יוניש לע וא קושב םינוש
תללוכ הנומת לבקלו םינכרצ יגוס יפל קושה תא חלפל ןתינ ךכו דרפנ לדומ הווהמ ףתתשמ
הרוצה יפל ,רצומ לכל קוש חפנ לש תקיודמ תיזחת תתל לוכי םינותנה לש בוליש .קושה לש
תעדלו םיטירסת רפסמ קודבל לוכי ןרצי לכ .םירחתמה בצמ יפ לעו הריכמל עצוי אוה הב
.ירשפא טירסת לכב ולש קושה חתנ היהי המ

יקוויש ץועייל הרבח ידי לע םינש רפסמ ינפל העצובש ,הטישה םושייל המגוד תגצומ רמאמב
היה רשא ינורטקלא רצומ לש םייקווישה וייוכיס תא ךירעהל השקבתנ הרבחה .הינרופילקמ
ריחמב קוושש ,יסיסב דחאה :םירחתמ םיגתומ ינש קושב ואצמנ ןמז ותואב .קושב הנש רבכ
םוסרפל םילודג םימוכס התצקה רשא בוט םינמוזמ םירזת תלעב הרבח ידי לע ,89$
תוחפ העיקשהש הרבח ידי לע 179$ ריחמב רכמנש ,יתרקוי ינשהו ,תוריכמ םודיקלו
גתומ םש ,ריחמ :רצומה לש תונוכת שולש קדבש טניו'גנוק רקחמ העציב הרבחה .םוסרפב
םירע שמחב םינוינקב םישנא ופתתשה רקחמב .רישכמב תמיוסמ היצקנופ לש הרדעיה/המויקו
תומש העברא ,םיריחמ תומר עברא וליכהש תויסיטרכ םהינפל וגצוהו ,ב"הראב תולודג
16 -ב ורדוס םינותנה .רישכמב תמיוסמ היצקנופ לש הרדעיה/המויקל היצפואו םיגתומ
רחאל .תונוש תויצניבמוקב ךא הווש םימעפ רפסמ תונוכתהמ תחא לכ ועיפוה ןהב תויסיטרכ
אלמלו ,םהלש הפדעהה רדס יפל תויסיטרכה תא גרדל םיפתתשמה ושקבתה םירצומ המכ תניחב
.תויפרגומד תולאשבו רצומה תימדתב קסעש ןולאש

הנשב ומכ תודיחי רפסמ ותוא רכמיי הנשהו יטטס קושה יכ ,ויה םינחובה לש דוסיה תוחנה
םיגתומה תשולש קר םימייק קושב יכו 96% לש קוש חתנ שי 'א גתומל רשאכ ,הרבעש
יסחי ,תוריכמ םודיק ,םוסרפ ןוגכ םיפסונ םימרוגב בשחתהל שי ,ןכ ומכ .רקחמב וגצוהש
גתומה תגצהל ואיבה תיקווישה היגטרטסאה ןונכתו םינותנה חותינ .הצפה יצורעו רוביצ
חתנ ופצ הלא םיאנתב .תוריכמ םודיקו םוסרפ לש בחר יוביג םע ,149$ לש ריחמב שדחה
המצע תא החיכוה טניו'גנוקה הקינכט .האולמב טעמכ המשגתהש הייפיצ ,19% לש קוש
.םירקמ לש לודג רפסמב

.43-44 ,40 'מע ,5/96 ,סוטטס ,"תואדווה רסוח םוצמצ" ,הירא ,םתור
http://www.status.co.il


ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל