ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  רפס יתב לע רוקרז / חטשה ןמ / ןועדימ


םיאסדנהל ס"יבו יגולונכט יעדמ ןוכית ס"יב
םיכמסומ םיאנכטו


?ונתוא דחיימ המ


ת"מסב ירגוב יגולונכטה ךוניחב ההובג המרו תונעוצקמ לש םינש 64 תב תרוסמ
.היגולונכטה ימוחת לכב ,קשמבו ל"הצב םישקובמ.יקסעה רזגמה לכבו היישעתב חתפמ ידיקפתב םישמשמ ן"ות תמגמ ירגובמ םיבר

קשמב תונכדועמה בשחמה תונכותב שמתשהלו ריכהל םידמול ,המגמה ידימלת
.םיטקייורפ תלבוהו לוהינ ,ןונכתלהדותע תרגסמב ן"ות יאנכט תדועתל ס"היבב תורישי ךישמהל םילוכי ב"י ירגוב
.הז םעוצקמב ,ל"הצב ךשמהב בלתשהלו תיגולונכטהיישעת/קשמב תילאוטקא הייעב םע תיתימא תוסנתה בייחמ ,ג"י-ב רמגה טקייורפ
.תיקסעה תואיצמה לש תישחומ הרכה רשפאמו,םינוש םימוחתמ ,םילעפמב םיידומיל םירויס םידימלתה םיכרוע ,דומיל תנש לכב
לש .ב.מ.ב ,רשנ ,םילבכ ,רובמט ,רקשי) ןושאר ילכמ היתויעבו היישעתה תרכהל
.(דועו תיאבצ הישעת
ךכב .םירומכ םדיקפתל ףסונב ,קשמבו היישעתב לעופב םיקסוע ,המגמה ירומ תיברמ
בצקב הנתשמה תואיצמב חטשב תמאב הרוקש המ םע תורכה םידימלתל תרשפאתמ
.קשמבו היישעתב ריהמ ךכ-לכ
.הב םיסנתמ ףאו תיקסעה תומזיה םוחתל םיעדוותמ המגמב


- ן"ות תמגמב ת"מסב ירגוב :רוציקב
!םייתימאה םייחל םינכומ


ס"היב לע םייללכ םיטרפ
.םיכמסומ םיאנכטו םיאסדנהל ס"יבו יגולונכט יעדמ ןוכית ס"יב ת"מסב :םש
.לארשיל יגולונכט ןוכמ ,ןוינכטה :תולעב
.31046 הפיח , 4651 ד"ת ,10 רופלב 'חר :תבותכ
04-8674702 :סקפ ,04-8624057 , 04-8625340 :םינופלט


http://nt.bosmat.technion.ac.il/ :טנרטניאב ת"מסב רתא


לוהינו היישעת תמגמ
.ס"היבב תויגולונכטה תומגמה תשמחמ תחא
הדועתו האלמ תורגב תדועתל םינבו תונב םידמול ב"י-'י תותכב
.לוהינו הישעת םוחתב תיגולונכט
הדותע תרגסמב תורישי ךישמהל םילוכי ל"נכ תיגולונכט הדועת ילעב
כ"חא בלתשהלו לוהינו הישעת יאנכט תדועתל ג"י ידומילל תיגולונכט
.עוצקמב ל"הצב ליעפ תורשב


הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל