המגמה תודוא
יללכ עדימ
המגמה תגצמ
םידומילה הנבמ
תועשה תקולח
םידומיל תינכות
ל"ת תדרוהב הרזע
- המגמל אובמ
היגולונכט
- ליבומ עוצקמ
"לועפתה לוהינ"
לוהינ" - תוחמתה
"קווישה
לוהינ" - תוחמתה
"רוצייה
םיגשיה תכרעה
םינולאש ץבוק
רמג תודובעו םיטקיורפ
"קווישה לוהינ" תוחמתה
"רוצייה לוהינ" תוחמתה
תוניחב ימגד
םינולאשל תובושת ימגד
ךשמה ידומיל
תותיכ - יללכ עדימ
םיאנכט - ג"י
- םידומילה הנבמ
םיאנכט - ג"י תותיכ
- םידומיל תוינכות
םיאנכט - ג"י תותיכ
- תיתשת תועוצקמ
א יתיישעת לוהינ
תוכרעמ לוהינ תוחמתה
לועפת
הקיטסיגול תוחמתה
קווישו
םיגשיה תכרעה
ד"י תותיכ - םיאסדנה
עדימ ירגאמ
םישדח םירפס
םירמאמ
- המגמל אובמ
היגולונכט
לועפתה לוהינ
קווישה לוהינ
רוצייה לוהינ
הרשעה
תויוליעפ
םירתא רכיכ
בשחוממ ידומיל בחרמ
יפל - םיפתשמ םירומ
תעד ימוחת
לועפתה לוהינ
תיסדנה הלכלכ
קווישה תונורקע
ןוגריאב לועפת תוכרעמ
רוצייה לוהינ
רוצייה תוכרעמ לוהינ
םיכילהת חותינו ןונכת
תוכיאה לוהינ
תוטישו ןוגרא תסדנה
קווישה לוהינ
םינכרצ תוגהנתה
יללכ
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  ד"י תותיכ - םיאסדנה / ךשמה ידומיל / המרופר נו"ת
ךשמה ידומיל
לוהינו היישעת
ד"י םיאסדנה :לולסמ
רוצייה תוכרעמ :תוחמתה


םידומילה הנבמ
ךשמה ידומיל הווהמ לוהינו היישעת יאסדנהל םידומילה תינכות
.םירטסמירט השולש ינפ לע השורפ איהו ג"י התיכ ירגובל

:הלא תוירקיע תוצובק שולשמ תבכרומה תיביטרגטניא הדיחי םיווהמ תינכותב דומילה יאשונ
.םדקתמ רוציי לוהינ
  .1
.םדקתמ לועפת לוהינ
  .2
.םייללכ תועוצקמ
  .3

טבמ תדוקנ דימלתל תונקמו בושח ביכרמ תווהמ תונושארה תוצובקה יתש
,םדקתמ רוציי לוהינל עדימ תוכרעמ :ןוגכ םימוחת יבגל הבחרו הקימעמ
.דועו תיקוויש היגטרטסא ,הרקבו ןונכת ,תיטסיטטס הקסה ,םיטקיורפ לוהינ

.ולא ל"תב הייפצל Acrobat Reader תנכות השורד
".ןאכ וצחל הדרוהל
ד"י - לוהינו היישעת יאסדנה םידומילה תוינכתו תועשה תכרעמ
(ג"י התיכל ךשמה - רוציי תוכרעמ תוחמתה)
כ"הס
תועש
  ו 'ירט   'ירט
ה
  'ירט
ד
  ג 'ירט דומילה אשונ למס
עוצקמ
תצובק
דומיל
                  - תיתשת ידומיל
םדקתמ רוצייה לוהינ
  776081
84     12 24 12 12 12 12 לוהינל עדימ תוכרעמ
םדקתמ רוציי
   
60       12 12 24   12 םיטקיורפ לוהינ    
48       12 12 24     םדקתמ ריחמת    
48       12 12 24     םירצומ ןכת    
48       12   12   24 לוהינב תומדקתמ תושיג    
48     12 12 12 12     םיעוציב תכרעה    
48     12 12   24     תיטסיטטס הקסה    
84     12   24 12 36   תיתיישעת הסדנהב אנדס    
468 כ"הס                    
                  לוהינ-תוחמתה
םדקתמ לועפת
  776082
72     12 24   36     יטסיגול לוהינב םיטביה    
48       24   24     תוכיא תוכרעמ    
48       24 12 12     לועפת תוכרעמ לוהינ    
60     12 24   24     תיקוויש היגטרטסא    
48     12 36         םיכילהתו תוטיש רופיש    
36       36         הרקבו ןונכת    
36               36 עדימ תוכרעמ חותינ    
348 כ"הס                    
                  םייללכ תועוצקמ    
36               36 תינכט תילגנא    
72               72 הקיטמתמ    
108 כ"הס                    
                  תוסנתה    
72 36 12 12 12         -םינותנ ירגאמ לוהינ
access
   
96       12   12 36 36 םירויסו םייביטרגטניא םיעורא חותינ    
168 כ"הס                    
                      776089
240 120 12 36   36 36     םכסמ רמג טקיורפ    
1332 156 24 132 288 132 288 84 228     כ"הס
  180 420 420 312 כ"הס
  504 .תה 828 ינויע  

הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל