ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  ןויכרא / לוהינו היישעת תמגמ / ר"מפמ תועדוה / ןועדימ
לוהינו היישעת תמגמב תונייטצמ רמג תודובע תורחת 
רוצייה לוהינבו קווישה לוהינב רמג טקיורפל !!!הארתה 
- לוהינו היישעת תומגמל תורגבה תוניחב ינולאשב הניחבה יאשונ דוקימ
2006 ו"סשת ץיק
 
- לוהינו היישעת תומגמל תורגבה תוניחב ינולאשב הניחבה יאשונ דוקימ
2007ז"סשת ץיק
 
לוהינו היישעת תומגמל תורגבה תוניחב ינולאשב הניחבה יאשונ דוקימ
2005 ה"סשת ץיק - (המרופר םדקו המרופר)
 
נ"ותב ה"סשת ץיק תורגב ינחבמ 
"קווישה לוהינ"ב ,הפ-לעב הניחבל ,תולאש רגאמ 
ג"סשת - לוהינו היישעת - תועוצקמב םיאשונה דוקימ 
(ד"י תותיכ) נ"ות יאסדנה - רמג טקיורפ תביתכ יבגל תויחנה 
(ג``י תותיכ) נ``ות יאנכט - רמג טקיורפ תביתכ יבגל תויחנה 
ג"סשת - המגמה תועוצקמב תורגבה תוניחב 
םיאסדנהו םיאנכט - רמג טקיורפל תועצה 
ד"סשת תורגב תוניחב סוטטס יוניש 
2004 ד"סשת ץיק - תוניחב דוקימ 
"קווישלו הקיטסיטטסל אובמ"ו "תיסדנה הלכלכ"ב תוניחב ימגד 
לוהינו היישעת יאסדנה - ד"י התיכל "םירצומ ןכת" עוצקמב המגוד תולאש 
13/2/07 םסרופ (םיאסדנהו םיאנכט) ז"סשת תוניחבל םישגד 
תמגמב תיצרא תורחתל רמג תודובעו םיטקיורפ תשגל םילהנו !!!תרוכזת
2/7/07 ןכדוע - לוהינו היישעת
 
נ"ות תמגמב םישדח םירתוכ 
ימוקמ קוויש םודיק"ו "תוכיאו תוטיש ,ןוגרא תסדנה" תועוצקמב תונחבה
25/1/07 םסרופ הנשמ ידימלתל - "א ימואלניבו
 
לוהינו היישעת תסדנהב הנשמ ינחבנל הנשיה תנוכתמב תונחביהל םילהנ
9/1/07
 
13/12/06 םסרופ - רוצייה לוהינ תוחמתהל תולאש ירגאמ 
"קווישלו הקיטסיטטסל אובמ"ב ןחבמל תואחסונ ףד 
"ןוגראב לועפת תוכרעמ" עוצקמב בשקותמ ידומיל בחרמ לש וחותיפ תמלשה
4/12/06 ןזוה -
 
2000 המרופר - לוהינו הישעת תמגמב תורגב ינולאש ךרעמ 
"קווישה לוהינ" ב רמג תדובעו טקיורפל ,םינכדועמ ,םישגדו תויחנה
22/10/06 ןזוה
 
תוכיא לוהינו תוטישו ןוגרא תסדנהב רמג טקיורפ תייחנהל הרומל ךירדמ 
25/7/06 םסרופ - תנכדועמ "קווישה לוהינ" םידומיל תינכות 
םיאסדנה ד"י תותיכ "םדקתמ ריחמת" -ב הניחב 
"רוצייה לוהינ" ב רמג תדובעו טקיורפל ,םינכדועמ ,םישגדו תויחנה
16/10/06 ןזוה
 
תוניחב ימגד 
רתאב שדח - םיפתשמ םירומ 
לוהינו היישעתל םירומ רגאמ 
קווישה לוהינ - תונכדועמ םידומיל תוינכות 
לועפתה לוהינ - תונכדועמ םידומיל תוינכות 
קווישב ל"חי 2 ג"פו ל"חי 5 ג"על םישדח םילהנו תויחנה 
רוצייה לוהינב ל"חי 2 ג"פו ל"חי 5 ג"על םישדח םילהנו תויחנה 
רוצייה לוהינ - תונכדועמ םידומיל תוינכות 

הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל