ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  יללכ / ר"מפמ תועדוה / ןועדימ
יקסע לוהינ םימאתומ םינולאש ןוכדיע - ח"סשת ל"הנשל ר"מפמ רזוח
7/10/07
 
היגולונכטה יעדמ תומגמל תורגבה תוניחב ינולאשב הניחבה יאשונ דוקימ
2008 ח"סשת ץיק -
 
20/12/07 םסרופ - רמג תדובעו רמג טקיורפ תשגהב םיכיראת ןוכדע !בושח 
םימאתומ םינולאש 
ז"סשת ץיק ,תורגב ינולאשל תובושת ימגד 
4/9/07 םסרופ - ג"ע/םיטקיורפ תביתכל םילהנ ןוכדע 
התיבשה םויסל דע םיסנכ תייחד !!!םירומה תעידיל 
ח"סשת המגמל אובמ םירומ יטרפ ןוכדע 
המגמה תועוצקמב רמג תודובעו םיטקיורפ תכרעה 
ד"י - ג"י תותיכ לש םידומילה הנבמב המרופר 
"לוהינו היישעת" תומגמב תונייטצמ רמג תודובעל םיסרפ תקנעה סקט
"יקסע לוהינ"ו
 
30/7/07 םסרופ - רמג תודובע/םיטקיורפב פ"עב הניחבל תולאש רגאמ ןוכדע 
ז"סשת המגמה תוגצמ 
ל"ת תדרוהב םישקתמה לכל 

ןויכרא

הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל