ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  תויומלתשה / ןויע ימיו םיסנכ ,תויומלתשה / ןועדימ
ןיקצומ תירקב 25/2/08 הלכלכה תארוה לש הקידותמ אשונב תומלתשה 
`א תואנובשחב םירחבנ םיאשונ תארוהל םיידותמ םיטביהו םישגדל תומלתשה
א"תב 30/1/08 ךיראתב `ב תואנובשחבו
 
ןיקצומ תיירקב 14/1/08 ךיראתב רמג תודובע תביתכל תומלתשה 
א"תב 3/1/08 החיתפה ךיראתב יוניש "רמג תודובע תביתכ" אשונב תומלתשה 
23/12/07 ךיראתב תיסדנה הלכלכ תארוהל םישגדל תילאוטריו תומלתשה
קילאיב תיירקב
 
ךיראתב הלכלכו להנימ ליבומה עוצקמב תיתיווח הארוהל תומלתשה
ם"יב 16/12/07
 

ןויכרא

הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל