המגמה תודוא
יללכ עדימ
המגמה תגצמ
םידומילה הנבמ
תועשה תקולח
םידומיל תינכות
ל"ת תדרוהב הרזע
- המגמל אובמ
היגולונכט
- ליבומ עוצקמ
"לועפתה לוהינ"
לוהינ" - תוחמתה
"קווישה
לוהינ" - תוחמתה
"רוצייה
םיגשיה תכרעה
םינולאש ץבוק
רמג תודובעו םיטקיורפ
"קווישה לוהינ" תוחמתה
"רוצייה לוהינ" תוחמתה
תוניחב ימגד
םינולאשל תובושת ימגד
ךשמה ידומיל
תותיכ - יללכ עדימ
םיאנכט - ג"י
- םידומילה הנבמ
םיאנכט - ג"י תותיכ
- םידומיל תוינכות
םיאנכט - ג"י תותיכ
- תיתשת תועוצקמ
א יתיישעת לוהינ
תוכרעמ לוהינ תוחמתה
לועפת
הקיטסיגול תוחמתה
קווישו
םיגשיה תכרעה
ד"י תותיכ - םיאסדנה
עדימ ירגאמ
םישדח םירפס
םירמאמ
- המגמל אובמ
היגולונכט
לועפתה לוהינ
קווישה לוהינ
רוצייה לוהינ
הרשעה
תויוליעפ
םירתא רכיכ
בשחוממ ידומיל בחרמ
יפל - םיפתשמ םירומ
תעד ימוחת
לועפתה לוהינ
תיסדנה הלכלכ
קווישה תונורקע
ןוגריאב לועפת תוכרעמ
רוצייה לוהינ
רוצייה תוכרעמ לוהינ
םיכילהת חותינו ןונכת
תוכיאה לוהינ
תוטישו ןוגרא תסדנה
קווישה לוהינ
םינכרצ תוגהנתה
יללכ
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  בשחוממ ידומיל בחרמ / המרופר נו"ת


  | תירבע:הפש יביטקארטניא דומיל בחרמ - ןוגראב לועפת תוכרעמ
לכל דעוימ יביטקארטניאה ידומילה בחרמה
ליבומה עוצקמה תא םידמולה םידימלתה
םידימלתה תנכהב עייסמו "לועפתה לוהינ"
הווהמה ,ל"חי 1 לש המרב תורגבה תניחבל
היישעת תמגמ ידימלתל הבוח תורגב תדיחי
רזע יעצמאכ שמשמ בשקותמה רתאה .לוהינו
הווהמ וניא ךא ,הדימל-הארוהה ךילהתב
עוצקמב דומילה ירפסל ףילחת
בלשמ הז ילכ ."ןוגראב לועפת תוכרעמ"
עוצקמה תוברתמ קלחכ תומדקתמ תויגולונכט
.וידחי דימלתלו הרומל עייסל יושעו
בחרמה :בחרמה לש ותלוכת תיצמת ןלהל
רמוחה לש הריקס ללוכ יביטקארטניאה
,"ןוגראב לועפת תוכרעמ" עוצקמב יטרואיתה
סיסב לע םייונבה םירועיש ,םיגשומ תופמ
,םייטנוולר םירתאל םירושיק ,יטרואיתה רמוחה
,תולאשו םיעוריא ,עוצקמה יאשונב םירמאמ
,םיגשומ ןולימ ,עוצקמה תארוהל םישגד
.דועו םורופהספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל