ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  םיסנכ / ןויע ימיו םיסנכ ,תויומלתשה / ןועדימ
תוחמתהב ,(ג"י תותיכ) ךשמה ידומיל לולסמ לש םירומו םיזכרמ סנכ
א"תב 20/1/08 ךיראתב ,תואנובשח
 
15/1/08 ןופצו הפיח תוזוחמב תואנובשחה תועוצקמל םירומו םיזכרמ סנכ
דעומ יוניש - הפיח ה"גספ זכרמב
 
א"תב 8/1/08 יאופר להנימו יטפשמ להנימב ג"י תותיכ יזכרו ירומ סנכ 
זכרמב 2/1/08 ןופצהו הפיח זוחמ להנימה תועוצקמל םירומו םיזכרמ סנכ
דעומ יוניש - הפיח ה"גספ
 
ם"י קרמנד ןוכיתב 1/1/08 י"חנמו םילשורי זוחמ - סנכ 
לוהינו היישעת תמגמב ךשמה ידומיל לולסמ לש םירומו םיזכרמ סנכ
א"ת ח"השמב 30/12/07
 
םורדו זכרמ ,א"ת תוזוחמ - להנימה תועוצקמל םירומו םיזכרמ סנכ
דעומ יוניש - א"ת ח"השמב 26/12/07
 
םורדו א"ת ,זכרמ תוזוחמב תואנובשחה תועוצקמל םירומו םיזכרמ סנכ
דעומ יוניש - א"ת ח"השמב 25/12/07
 
תוחמתהבו קוויש תוחמתהב לוהינו היישעת תמגמב םירומו םיזכרמ סנכ
א"ת ח"השמב 18/12/07 רוציי
 

ןויכרא

הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל