המגמה תודוא
יללכ עדימ
המגמה תגצמ
םידומילה הנבמ
תועשה תקולח
םידומיל תינכות
ל"ת תדרוהב הרזע
- המגמל אובמ
היגולונכט
- ליבומ עוצקמ
"לועפתה לוהינ"
לוהינ" - תוחמתה
"קווישה
לוהינ" - תוחמתה
"רוצייה
םיגשיה תכרעה
םינולאש ץבוק
רמג תודובעו םיטקיורפ
"קווישה לוהינ" תוחמתה
"רוצייה לוהינ" תוחמתה
תוניחב ימגד
םינולאשל תובושת ימגד
ךשמה ידומיל
תותיכ - יללכ עדימ
םיאנכט - ג"י
- םידומילה הנבמ
םיאנכט - ג"י תותיכ
- םידומיל תוינכות
םיאנכט - ג"י תותיכ
- תיתשת תועוצקמ
א יתיישעת לוהינ
תוכרעמ לוהינ תוחמתה
לועפת
הקיטסיגול תוחמתה
קווישו
םיגשיה תכרעה
ד"י תותיכ - םיאסדנה
עדימ ירגאמ
םישדח םירפס
םירמאמ
- המגמל אובמ
היגולונכט
לועפתה לוהינ
קווישה לוהינ
רוצייה לוהינ
הרשעה
תויוליעפ
םירתא רכיכ
בשחוממ ידומיל בחרמ
יפל - םיפתשמ םירומ
תעד ימוחת
לועפתה לוהינ
תיסדנה הלכלכ
קווישה תונורקע
ןוגריאב לועפת תוכרעמ
רוצייה לוהינ
רוצייה תוכרעמ לוהינ
םיכילהת חותינו ןונכת
תוכיאה לוהינ
תוטישו ןוגרא תסדנה
קווישה לוהינ
םינכרצ תוגהנתה
יללכ
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  םירתא רכיכ / עדימ ירגאמ / המרופר נו"ת


  | תירבע:הפש תילוהינ הבישחל ןוחריה סוטטס - הקיטסיגולו לועפת
.םיניזגמ SBC תיבמ םירמאמ ףסוא


  | תירבע:הפש תילוהינ הבישחל ןוחריה סוטטס - תוריכמו קוויש
.םיניזגמ SBC תיבמ םירמאמ ףסוא


  | תירבע:הפש לסקא ישמתשמ םורופ ישילש טבמ
.לסקא ישמתשמל תובושתו תולאש ,םיפיט


  | תירבע:הפש תינוגרא החימצו יוניש לוהינ :תע יבתכ
:תשרב םיגיהנמ רתא לש תע יבתכ סקדניא

Journal of Organizational Change Management

New Technology, Work and Employment

strategy+business

The Learning Organization

The McKinsey Quarterly
לוהינ


  | תירבע:הפש דמול ןוגראו עדי לוהינ :תע יבתכ
:תשרב םיגיהנמ רתא לש תע יבתכ סקדניא

2KNOW

Gurteen Knowledge-letter

INFORMATION TECHNOLOGY & PEOPLE

New Technology, Work and Employment

The Learning Organization
The Technology Source


  | תירבע:הפש לוהינו היישעתו יקסע לוהינ בחרמ
שומישל לוהינו היישעת תמגמ ירומלו יקסע לוהינ תמגמ ירומל דעוימ בחרמה
םיליגרת ,םינחבמ ,םירמאמ ,דוסי יגשומ ללוכה עדימ רגאמכ ימוי םוי
.דועו םיעוריא,
תרזעב ינשה תא דחאה םירפמו םירזענה םירומ לש הליהק חתפל בחרמה תרטמ
.בשחמה
.בחרמה תלהנמ ,רנייר רדמס


  | תילגנא:הפש Business Management, Leadership and Decision Making Resources
,םירמאמ ,תונוש טבמ תודוקנ .תוטלחה תלבקו יקסע לויהנ ,לוהינ יבאשמ
.תושדחו ןווקמ דומיל ,היירפס


  | תירבע:הפש תשרב םיגיהנמ
http://www.leadersnet.co.il/


  | תירבע:הפש לארשיב םיניישעתה תודחאתה
http://www.industry.org.il/


  | תירבע:הפש הסנכה סמ ףגא
בושיחל רזע ילכ םישלוגל קפסמ רתאה .הסנכה סמ לע ינכדעו בר עדימ הז רתאב
דירוהל םג ןתינ הז רתא ךרד .הזב אצויכו סמה תוחוד יולימב הרזע ,סמה
תיאופר הדועת ,תלוכי לוטנ בורק ןיגב סממ יוכיזל השקב ,סמ םואיתל םיספט
.סמ רזחהל השקב יספט ןכו ,סמ יוכיז תעיבת ךרוצל


  | תירבע:הפש הקוסעתהו רחסמה ,היישעתה דרשמ
http://www.tamas.gov.il/


  | תירבע:הפש שונא יבאשמ
http://www.hrisrael.co.il/


  | תילגנא:הפש HrWorld
http://www.hrworld.com/


  | תירבע:הפש טניופרואפל ימצע דומיל
הז סיפוא ילכל ימצע דומיל רשפאמה סרוק Power Point XP


  | תירבע:הפש לסקאל ימצע דומיל
Excel XP


  | תירבע:הפש קולטואל ימצע דומיל
Outlook XP


  | תירבע:הפש ססקאל ימצע דומיל
Access XP


  | תילגנא:הפש Wiley
.םייעדמו םייגולונכט םיאשונב רואל האצוה


  | תירבע:הפש םודיק
:םיקסע להנימב ינש ראותב ךשמה ידומילל םירושיק ףסוא
GMAT ה תניחב אשונב
ל"וחב MBA ידומיל אשונב
םלועב תוליבומה MBA ה תוינכותל
ץראב MBA ידומיל אשונב


  | תירבע:הפש nrg יתא םוסרפו קוויש תליהק
םידגונמ תווצק ינשמ בכרומ יכרעה קווישה
רמוחה תא גציימ קווישה.םילשהל םייושעה
ליהמת הנבנ םאב.חורה תא ךרעה וליאו
ןונימב םירומאה םידוגינה ינש תא בלשמה
.םדא לכל רבדל לכונ הצק לכל םיזוחא 50 לש
םימוסרפ לע ביגהל םינמזומ םתא
םימוסרפ לע וא הינקל תודגנתה םירצויה
.ןכות םהב שיש


  | תירבע:הפש הקיתא
םיכרעל תועדומה תא ביחרהל הניה ,םילשורי ,םיקסעב םיכרעל זכרמה לש ותרטמ
םינוש דעי ילהק ברקב ,תיתביבסו תיתרבח תוירחא ,רסומ ,רשוי ,םיקסעב
,הרבחה ייח לש תירסומה המרה לע עיפשהל תנמ לע ,תידוהיה הרבחב םינווגמו
םזוי םילשורי - םיקסעב םיכרעל זכרמה ותוליעפ תרגסמב .הלכלכהו רחסמה
יכרע דחוימבו ,םיכרע ןיבש ןילמוגה יסחי יאשונב תונוש תומזוי ןגראמו
.םייתרבחו םיילכלכ םייאשונ ןיבל ,תודהיה


  | תירבע:הפש קווישו םוסרפ - זוינ סייא
.רלגיס תרושקתה תצובק לש ice רתא


  | תירבע:הפש לארשי ל"יבש
לש תיתאה תוגהנתההו תופיקשה תא םדקל ידכ המקוהש המושר התומע אוה ל"יבש
.לארשיב םיר"כלמו םיקסע ,לשממ ינוגרא


  | תירבע:הפש ימשר אלה רתאה - הקיטסיגול
זאופ המעוט ובא :תאמ ץלמומ רתא

לוהינו היישעת וא/ו יקסיע לוהינ תמגממ םירומהו תורומה רוביצל

תעדה םוחתב םכידיב עייסל לוכיש בר עדימ ובו הנורחאל יתלקתנ וב בוט רתא
.םיקסוע םתא וב

ןוגכ םיאשונב תיאמדקא המרב םיליגרתו םינחבמ ,יטרואית רמוח ללוכ רתאה
,ןומימ ,שכר/יאלמ תוכרעמ ,עדימ תוכרעמ ,םיבשחמ ,הקיטסיטטס ,לוהינ ,הלכלכ
.`וכו קוויש ,תואנובשחהספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל