ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
  סונובב םיכזמה תועוצקמ / םיסונוב / ןועדימ
``לוהינו היישעת``ו ``להנימ`` תומגמב םיסונוב 
הבטה םדקמ םינקמכ "תואנובשח"ו "שונא יבאשמ לוהינ" תועוצקמב הרכה
21/3/07 םסרופ - (סונוב)
 
27/5/07 םסרופ - לאירא תללכממ "יאופר להנימ" ידומילב הרכה 
סונובב הכזמ םג ביבא לת תטיסרבינוא 
הובגה ס"היב - רקנשב לוהינו היישעת תסדנהל גוחב םיאסדנהל רוטפ ןתמ
בוציעו הסדנהל
 
הסדנהל הובגה ס"היבב לוהינו היישעת תסדנהל גוחב םיאנכטל רוטפ ןתמ
בוציעו
 

הספדהל הסרג   
ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל