ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
 


רתאב שדח
היישעת תמגמב הנשיה םידומילה תנוכתמ יפל ד"י התיכ תועוצקמב הנשמ ינחבנ
24/1/08 םסרופ - לוהינו
ךשמה ידומיל / םיגשיה תכרעה  המרופר נו"ת
24/01/2008
 
יקסע לוהינ תמגמל - ח"סשת ץיק ,תוינוציח ,תורגב תוניחב ידעומ חול
ר"מפמ תועדוה / יקסע לוהינ תמגמ  ןועדימ
24/01/2008
 
לוהינו היישעת תמגמל - ח"סשת ץיק ,תוינוציח ,תורגב תוניחב ידעומ חול
ר"מפמ תועדוה / לוהינו היישעת תמגמ  ןועדימ
24/01/2008
 
היישעת תמגמב הנשיה םידומילה תנוכתמ יפל ד"י התיכ תועוצקמב הנשמ ינחבנ
24/1/08 םסרופ - לוהינו
ר"מפמ תועדוה / לוהינו היישעת תמגמ  ןועדימ
24/01/2008
 
6/1/08 תיברע הפשב תנוכתמ ינחבמ תיינבל תילאוטריו הבישח תצובק
ר"מפמ תועדוה / יקסע לוהינ תמגמ  ןועדימ
06/01/2008
 
,תואנובשח תוחמתהב ,(ג"י תותיכ) ךשמה ידומיל לולסמ לש םירומו םיזכרמ סנכ
א"תב 20/1/08 ךיראתב
ןויע ימיו םיסנכ ,תויומלתשה / םיסנכ  ןועדימ
03/01/2008
 
ץיק - לוהינו היישעת תומגמל תורגבה תוניחב ינולאשב הניחבה יאשונ דוקימ
2008 ח"סשת
ר"מפמ תועדוה / לוהינו היישעת תמגמ  ןועדימ
03/01/2008
 
ץיק - יקסע לוהינ תומגמל תורגבה תוניחב ינולאשב הניחבה יאשונ דוקימ
2008 ח"סשת
ר"מפמ תועדוה / יקסע לוהינ תמגמ  ןועדימ
03/01/2008
 
30/12/07 לוהינו היישעת תמגמב ךשמה ידומיל לולסמ לש םירומו םיזכרמ סנכ
א"ת ח"השמב
ןויע ימיו םיסנכ ,תויומלתשה / םיסנכ  ןועדימ
03/01/2008
 
ץיק - היגולונכטה יעדמ תומגמל תורגבה תוניחב ינולאשב הניחבה יאשונ דוקימ
2008 ח"סשת
ר"מפמ תועדוה / יללכ  ןועדימ
03/01/2008
 
ה"גספ זכרמב 2/1/08 ןופצהו הפיח זוחמ להנימה תועוצקמל םירומו םיזכרמ סנכ
דעומ יוניש - הפיח
ןויע ימיו םיסנכ ,תויומלתשה / םיסנכ  ןועדימ
30/12/2007
 
א"תב 8/1/08 יאופר להנימו יטפשמ להנימב ג"י תותיכ יזכרו ירומ סנכ
ןויע ימיו םיסנכ ,תויומלתשה / םיסנכ  ןועדימ
27/12/2007
 
םסרופ - רוצייה לוהינב רמג תדובעו טקיורפ תנכה יבגל תויחנהב םייוניש
26/12/07
ר"מפמ תועדוה / לוהינו היישעת תמגמ  ןועדימ
26/12/2007
 
םסרופ - קווישה לוהינב רמג תדובעו טקיורפ תנכה יבגל תויחנהב םייוניש
26/12/07
ר"מפמ תועדוה / לוהינו היישעת תמגמ  ןועדימ
26/12/2007
 
םסרופ - קווישה לוהינב רמג תדובעו טקיורפ תנכה יבגל תויחנהב םייוניש
26/12/07
םיגשיה תכרעה / רמג תודובעו םיטקיורפ / "קווישה לוהינ" תוחמתה  המרופר נו"ת
26/12/2007
 
- שונא יבאשמ לוהינב רמג תדובעו טקיורפ תנכה יבגל תויחנהב םייוניש
26/12/07 םסרופ
ר"מפמ תועדוה / יקסע לוהינ תמגמ  ןועדימ
26/12/2007
 
30/12/07 לוהינו היישעת תמגמב ךשמה ידומיל לולסמ לש םירומו םיזכרמ סנכ
א"ת ח"השמב
ר"מפמ תועדוה / לוהינו היישעת תמגמ  ןועדימ
26/12/2007
 
םסרופ - רוצייה לוהינב רמג תדובעו טקיורפ תנכה יבגל תויחנהב םייוניש
26/12/07
םיגשיה תכרעה / רמג תודובעו םיטקיורפ / "רוצייה לוהינ" תוחמתה  המרופר נו"ת
26/12/2007
 
- שונא יבאשמ לוהינב רמג תדובעו טקיורפ תנכה יבגל תויחנהב םייוניש
26/12/07 םסרופ
םיגשיה תכרעה / רמג תודובעו םיטקיורפ / "שונא יבאשמ לוהינ" - תוחמתה  יקסע לוהינ
26/12/2007
 
ח"סשת המגמל אובמ םירומ יטרפ ןוכדע
ר"מפמ תועדוה / יללכ  ןועדימ
25/12/2007
 


ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל