ר"מפמ תועדוה
יללכ
יקסע לוהינ תמגמ
לוהינו היישעת תמגמ
םיסנכ ,תויומלתשה
ןויע ימיו
תויומלתשה
םיסנכ
ןויע ימי
םיסונוב
סונובב םיכזמה תועוצקמ
חטשה ןמ
תומזויו תויוליעפ
תוידוחיי
רפס יתב לע רוקרז
חוקיפה תווצ
תינכט הכימת
הערות / הארות, בקשות, מענות, חומרי למידה וכל דבר שתרצו אנא כתבו למנהל האתר. נשתדל לענות לבקשותיכם בהקדם האפשרי לחצו כאן לחיפוש בתוך האתר. החיפוש מתבצע לפי רשימה נגללת של מילות מפתח או לפי טקסט חופשי מפמ"ר, השתלמויות, כנסים, ימי עיון, בונוסים, מן השטח וצוות הפיקוח
 ןאכ ץחל רתאה תפמל
רתאה תודוא


.לוהינו היישעת תמגמו יקסע לוהינ תמגמ לש םידימלתלו םירומל דעוימ רתאה

ינכדעו ינשדח עדימ םירומל קפסלו הלא תומגמב תעדה םוחת תא רישעהל דעונ רתאה
.תפטושה םתדובע יכרוצל

לגרס -ןוילעה לגרסה לע םימקוממה רתאה לש םיאבה םירודמב רקבל םינמזומ םכנה
:טווינה
:םיאבה םיקלחה םיעיפומ וכותב -ןועדימ
,המגמה תושדח ,ר"מפמ ירזוח תודוא עדימ קפסמ :ר"מפמ תועדוה -        
חוקיפה תויוליעפ ,םילהנו םינוכדע ,םיסנכו תויומלתשה לע תועדוה        
.דועו תונושה        
תושדח תויומלתשה םויק לע טרופמ עדימ :ןויע ימיו םיסנכ ,תויומלתשה -        
תומגמה ירומלו יזכרמל םידעוימה ןויע ימיו םיסנכ ,המשרה יספטו        
.לוהינו היישעתו יקסע לוהינ        
הלבקה יאנתב סונובב םיכזמה תועוצקמה תמישר טוריפ :םיסונוב -        
ההובג הלכשהל תודסומל        
יתבב ושחרתהש תויעוצקמהו תויכוניחה תויוליעפה לע חוויד :חטשה ןמ -        
רוקיב יסיטרכ תגצה ,רפסה יתב םעטמ תויכוניח תומזוי ,םינושה רפסה        
.רפס יתב לש        
םידומילה תנשב חוקיפה תווצ לש תינכדע המישר :חוקיפה תווצ -        
.םיליבומ םידיקפת יאשונ תללוכה תיחכונה        

:םיאבה םיקלחה םיעיפומ וללה תומגמהמ תחא לכ ךותב - לוהינו היישעת /יקסע לוהינ
תינכות סיסבבש תונורקעה ,המגמה תודוא ןכדועמ עדימ :המגמה תודוא -        
.המגמב םידומילה תינכות ידעיו המגמב םידומילה        
דומילה תונש שולש ינפ לע םידומילה תינכות תסירפ :םידומילה הנבמ -        
תגצה ,תוחמתה לכל תיעובש תועש תכרעמ ,םינושה ןכותה יביכרמ יפל        
םידומילה תוינכות        
דומילה תונש שולש ינפ לע םיגשיהה תכרעה תסירפ:םיגשיה תכרעה -        
וא ינוציח ןולאש) הכרעהה גוסו ןולאשה םש ,הניחבה עוצקמ יפל        
.תוניחב ימגדו רמג תודובעו םיטקיורפל תואמגוד ,(רמג טקיורפ        
לולסמב ךשמה ידומיל תודוא יללכ עדימ:ךשמה ידומיל -        
.ד"י -ו ג"י תותיכב םיגשיה תכרעהו םידומילה הנבמ ,םיאסדנה/םיאנכט        
:עדימ ירגאמ -        
םידומילה תנשב רואל ואציש םישדח םירפס
.הרשעהל תורפסו תיחכונה
.םירמאמ
םיאשונב (Case Study) בצמ ירואיתו םיעוריא
לוהינו היישעתב ןהו יקסע לוהינב ןה םינוש
.דומילה תועוצקמ תארוהל רזע רמוחכ םישמשמה
םיצלמומ טנרטניא ירתאל רושיק :םירתא רכיכ
.םייטנוולרה םימוחתב
לוהינו היישעתו יקסע לוהינ ימוחתמ םיאשונב הז םע הז םינדה םירומ :ןויד תוצובק
.תונוש תויעב רותפלו םמלוע תא רישעהל המגמב
.רתאל וסנכוהש םינורחאה םיטירפה םירשע :רתאב שדח
תללגנ המישר יפל עצבתמ שופיחה .רתאה לש עדימ רגאמב ידועיי שופיח עונמ :שופיח
.ישפוח טסקט יפל וא חתפמ תולימ לש

:רתאה לוהינ תווצ
1999) ינדע תילגיס ,(םויה דע 2002 תנשמ) תהק ירמע :למע ט"פמב רתאה לוהינ
(2000 דע 1996) יול הנדע ,(2001 דע
הבודרוק לגיסו סורג הדגמ ר"ד :חוקיפה םעטמ רתאה לוהינ לע םיארחא
תהק ירמעו טנלס ימע :םירמאמ ףוסיא
קקח דעירנ ,ךיירביל הריש :תונכת
ישוד ירוא :יפרג בוציע
ילאערזי האל :הדלקה

תא רתאל ותלוכי בטימכ השע למע תשר לש (יגולונכט יגוגדפ זכרמ) ט"פמה תווצ
בתכב ונינפ .הז רתאב ללכנו םיינוציח תורוקממ חקלנש רמוחה לכ לש תויוכזה ילעב
ונא .רמוחב שומישל םירושיאה תא גישהל ידכ רבדב םיעגונה םירבחמהו םיפוגה לכל
ונקתל לעפנ ונתעידיל רבדה אבוי םא .תועט וא הטמשה לכ לע שארמ םילצנתמ
.םאתהב
okinfo@amalnet.k12.il  :לא ובתכ אנא


ףותישב ךוניחה דרשמב היגולונכטו עדמל להנימ -ל 2003 © תורומש תויוכזה לכ
שומיש יאנת ואר למע (ט"פמ) יגולונכט יגוגדפ זכרמ

768*1024 וא 600*800 היצולוזרב הייפצל םאתומ רתאה
ןאכ וצחל היצולוזר יוניש תוארוהל